Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Михайло Ігорович

Рейтинг: 10
Лось Валерій Володимирович

Рейтинг: 16
аватар
Колеснік Наталія Леонідівна

Рейтинг: 10
аватар
Правдюк Петро Андрійович

Рейтинг: 10
Алексеева Марина Николаевна

Рейтинг: 16
ЦАП МАР'ЯНА СТЕПАНІВНА

Рейтинг: 16.9

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 5114 за запитом права.

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА У ПОНЯТТЯХ ТА ВИЗНАЧЕННЯХ Розділ 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОДИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 1.1.
... Тема № 10. Конституційно правовий статус Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини План Загальна характеристика інституту омбудсмана та особливості ...
Загальна характеристика речових прав на чуже майно за цивільним законодавством України……………………………..………………………….6 РОЗДІЛ ІІ. Інститут права володіння чужим майном………..…….…….……14 РОЗДІЛ ІІІ.
Система джерел права 2.3. Основні інститути 3. Англо американська цивільно правова система 3.1.Загальна характеристика 3.2. Система джерел права 3.3.
ПРЕДМЕТ І МЕТОД ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА ЯК ГАЛУЗІ ПРАВА П л а н. 1. Предмет цивільного права. 2. Метод цивільного права та чинники, що його зумовлюють.
Поняття власності та права власності. 2. Підстави виникнення та припинення права власності. 3. Здійснення фізичними особами права приватної власності. 4.
Адміністративне право включає в себе: а) матеріальні та процесуальні норми; б) лише матеріальні; в) лише процесуальні; г) адміністративні.... Чи передбачена в адміністративному праві презумпція невинуватості? а) так; б) ні; в) залежно від скоєного правопорушення; г) залежно від суб’єкта правопорушення.
...1.1Зміст особистого не майнового права 1.2 Здійснення особистих не майнових прав РОЗДІЛ IІ. Види особистих немайнових прав РОЗДІЛ IІІ.
Конституційні права, свободи та обов'язки громадян України, гарантії їх дотримання 1.2. Держава і соціальний захист громадян 2.... Проблеми сучасного трудового права 2.2. Рівність прав 2.3. Пільги жінкам 2.4. Пільги вагітним жінкам і жінкам, які мають дітей 2.5.
...трудового договору як інституту трудового права країн заходу 2. Аналіз трудового договору України 3. Види трудових договорів в країнах Заходу 4....ТЕСТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ПОРІВНЯЛЬНЕ ТРУДОВЕ ПРАВО» 1. Порівняння у трудовому праві можуть здійснюватися в напрямках: А) горизонтальному (порівняння різних національних систем трудового права); Б) вертикальному (співставлення ...
Порівняння у трудовому праві можуть здійснюватися в напрямках: А) горизонтальному (порівняння різних національних систем трудового права); Б) вертикальному (співставлення міжнародних стандартів праці і норм ...
...Теоретичне питання: Поняття та зміст права власності за законодавством України. Практиче завдання 1. П. Горик вирішив особисто створити Товариство з обмеженою відповідальністю, написав його статут, оплатив ... Інститут права власності посідає центральне місце в системі цивільного права будь якої правової системи, в тому числі правової системи України.
Поняття кримінального права зарубіжних країн та його загальна характеристика……………………………………………………………………С.5 РОЗДІЛ ІІ. Загальна частина кримінального законодавства романо германської та англосаксонської груп..…………..………..……………….………….……...С....Загальна частина кримінального права романо германської групи….…..С.13 2.2.згальна частина кримінального права держав англосаксонської групи...С.18 РОЗДІЛ ІІІ.
Тестові завдання поточного контролю з навчальної дисципліни „Земельне право України” 1. Чинний Земельний кодекс України був прийнятий: а. 13 березня 1992 р. б. 25 жовтня 2001 р. в.... Суб’єктами права приватної власності на землі сільськогосподарського призначення можуть бути: а. фізичні та юридичні особи; б. виключно громадяни України; в.
«Адміністративне право як галузь публічного права: питання теорії» 2. «Поняття загальної частини адміністративного права» 3. «Державне управління як вид соціального управління» 4.
ЗМІСТ Список основних скорочень.....12 Передмова.....13 Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Глава 1. ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА.....15 § 1.
Поняття зобов'язального права, його сфера дії і місце в системі цивільного права. 2. Поняття зобов'язання. Суб'єкти, об'єкти і зміст зобов'...
...виникнення та загальна характеристика мусульманського права. 2. Джерела мусульманського права. 3. Особливості структури мусульманського права. 4. Мусульманське право у сучасному світі. Висновки. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1.
...частина 2.1 Поняття конституційного права 2.2 Поняття конституційного права зарубіжних країн 2.3 Поняття порівняльного права 2.4 Співвідношення конституційного порівняльного права та конституційного ...
Задача 1 Сторони договору постачання, укладеного між двома українськими організаціями, погодили, що права та обов'язки сторін договору ...
...предмету правового регулювання міжнародного приватного права ? 2. Як можна пояснити сам термін «міжнародне приватне право» і як можна тлумачити різні елементи (складові частини) цієї назви ? 3.
Речові права на чуже майно за законодавством України. План. Вступ. 1. Загальна характеристика речових прав на чуже майно. 2. Володіння. 3. Сервітут.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ П л а н. 1. Поняття права інтелектуальної власності. 2. Об’єкти та суб’єкти права інтелектуальної власності.
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА, НАУКА І НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 1. Поняття конституційного права 2. Предмет і метод конституційного права 3.
Предмет регулювання Державного права зарубіжних країн та основні групи правовідносин, що його складають. 2. Поняття виборчого права, форми та принципи його реалізації в зарубіжних ...
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ П л а н 1. Поняття особистих немайнових прав та їх значення в цивільному праві. 2.
Строки у цивільному праві…………….……………………….…... С.6 1.1.Поняття…………………………………………………………………….…С.6 1.2 Види…………………………………………………………………………….С.8 РОЗДІЛ ІІ. Позовна давність, як інститут цивільного права …….…….….… С.13 2.1.
...основні ознаки і структура системи права 3. Предмет і метод правового регулювання як Підвалини формування системи права 4. Підсистеми правової системи публічне і приватне Право 4....
...нематеріальні відносини між суб’єктами права інтелектуальноївласності. Як юридична категорія інтелектуальна власність складається з таких категорій: • авторське право, яке включає в себе такі поняття яклітературні, музичні, ...
ТЕМА № 3 ГАРАНТІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН УКРАЇНИ План: 1. Поняття і система гарантій реалізації основних прав та свобод громадянина України. 2.
...КАТЕГОРИЯ …………………… 12 2.2 СУЩНОСТЬ ПРАВА……………………………………………………… 14 2.3 ОБЩЕСОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ПРАВА…………………………… 18 2.4 КЛАССОВАЯ СУЩНОСТЬ ПРАВА…………………………………….. 20 ГЛАВА 3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАВА…………………………………………..
Програма навчальної дисципліни "Фінансове право України".....28 4. Загальний розрахунок годин лекцій, семінарських занять, самостійної роботи.....35 ОСНОВНИЙ РОЗДІЛ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I Тема 1 Фінанси ...52 Тема 2 Фінансове право як галузь права 2.1. Предмет і метод фінансового права.....53 2.2. Система фінансового права.....59 2.3.
Загальна характеристика конституційних гарантій прав і свобод людини і громадянина. 1.1. Поняття конституційних гарантій прав і свобод людини і громадянина. 1.2.
Поняття прав і свобод людини та громадянина, їх конституційне забезпечення 1.1. Зміст прав і свобод людини 1.2.
...інформації як об’єкту цивільних прав 1.1. Поняття "інформація" та його еволюція 1.2. Види інформації та їх нормативно правове регулювання 1.3. Сутність інформації як об’єкту цивільних прав 1.4.
...інформації як об’єкту цивільних прав 1.1. Поняття "інформація" та його еволюція 1.2. Види інформації та їх нормативно правове регулювання 1.3. Сутність інформації як об’єкту цивільних прав 1.4.
Поняття та ознаки системи права 1.2. Структура система права Розділ 2. Предмет і мета правового регулювання як підстави розподілу норм права на галузі, підгалузі ...
...2.1 Історія становлення регулювання права на життя 2.2 Зміст права на життя 2.3 Проблеми конституційного врегулювання права на життя 3.
Поняття цивільно правового захисту права власності. 2. Речово правовий захист права власності. 3. Зобов’язально правовий захист права власності. 4.
Які ви знаєте елементи римського права (jus)? 2. Назвіть принципи римського права. 3. Дайте характеристику римського приватного права. 4. Що таке рецепція римського приватного права? 5.
Що таке міжнародне економічне право? 2. Що є предметом міжнародного економічного права? 3. Охарактеризуйте концепції міжнародного економічного права, які ви знаєте. 4.
ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ...... 4 1.1. Історія становлення законодавства про захист прав споживачів... 4 1.2. Сучасний стан дії українського законодавства про ...
Вступ Держава — це первинний і основний суб'єкт міжнародного права, який є учасником міжнародних відносин. Держава — це композиція з трьох елементів: певної території, населення, що мешкає на ній, і політичної ...держави як суб'єкта міжнародного права державний суверенітет. Первинність держави як суб'єкта міжнародного права виявляється в тому, що вона як об'єктивна історична реальність створюється ...
Поняття та суть конституційного права як галузі права національного права кожної зарубіжної країни. 2. Місце конституційного права в системі національного права. 3.
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ кафедра цивільного права РЕФЕРАТ на тему: «Право на особисте життя та його таємницю» студента 2 курсу магістратури Київ 2014 План Втуп Основна частина ...
...принципи і риси феодального типу права і держави. 2. Вкажіть на різні методологічні засади вчення Аристотеля і Томи Аквінського. Вкажіть на характерні особливості їхніх поглядів на державу і право і чим зумовлені ці особливості.
Конституційно правові основи місцевого самоврядування в Україні План Поняття і принципи місцевого самоврядування. Характеристика системи місцевого самоврядування в Україні.... Борденюк // Право України. – 2003. – № 4. – С.12 14. Борденюк В.І.Місцеве самоврядування та державне управління: конституційно правові основи співвідношення та взаємодії : ...
ПЛАН ВСТУП РОЗДІЛ 1 ПОНЯТТЯ, СУТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ПРИНЦИПІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА РОЗДІЛ 2 СИСТЕМА ПРИНЦИПІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ 2.1. Загальноправові принципи 2.2. Галузеві принципи РОЗДІЛ 3 ПРОБЛЕМА ДОСЛІДЖЕННЯ ...
Мораль та право є найважливішими різновидами соціальної регуляції. І мораль, і право як форми суспільної свідомості необхідні, перш за все, для ціннісної орієнтації ...
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.