Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Гордій Ірина Володимирівна

Рейтинг: 10
Хом'як Олена Георгіївна

Рейтинг: 16
аватар
Калініченко Катерина Павлівна

Рейтинг: 10
аватар
Месеча Алла Володимирівна

Рейтинг: 10
Мархоцька Анастасія Вікторівна

Рейтинг: 10
Савюк Юлія Федорівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 3164 за запитом практиці

...області професійної діяльності в суспільній практиці. Але вже у першій половині ХІХ – ХХ ст. визначилися кардинальні протиріччя розвитку суспільства: як в самій науці, так і в суспільній практиці.
...ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ За результами переддипломної практики можна зробити наступні висновки: 1. Об'єктом дослідження є ВАТ «Золотоніський машинобудівний завод ім.І.І....всі завдання, поставлені в переддипломній практиці виконані, стан обліку, аналізу і аудиту та їх організацію на підприємстві досліджено. Перелік графічного і табличного матеріалу: Рис.
91 93 Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини неповнолітніх: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 16 квітня 2004р....контексті європейських стандартів: Теорія, історія, практика. – К., 2004 Мельникова Э. Б. Ювенальная юстиция: Проблемы уголовного права, уголовного процесса и криминологии: Учеб. пособие. – М.
...у ряді методичних допомог, в практиці середньої школи, воно часом недооцінюється, оскільки вважається саме собою розуміючим і вельми елементарним за змістом....також статеве виховання реалізується в практиці шкіл з 1982—1983 р., у зв'язку з тим що школи почали працювати по додатковому навчальному посібнику «Гігієна і ...
...використаних джерел ування таких у практиці сучасного господарювання неможливо досягти максимальної прибутковості інвестування виробництва та інших сфер діяльності підприємств. Найбільш істотний вплив на ефективність інвестицій справляють ... На практиці таке визнання залежить від вдалого сполучення різних факторів, отже інвестори ризикують отримати прибуток, менший за очікуваний, або, навіть, зазнати збитків.
...суму дисконту при використанні німецької практики розрахунків Задача №4 Позичальник 25.09.03 брав кредит з погашенням 25.12.03 в сумі тис. грн....взяти позичальник при використанні французької практики нарахування відсотків Список використаної літератури
...досліджено теоретичні аспекти та діючу практику обліку, аудиту і аналізу витрат за економічними елементами. В першому розділі дипломної роботи «Теоретичні аспекти обліку, аудиту та аналізу витрат ...економічна характеристика підприємства, розглянуто діючу практику обліку та аудиту витрат за економічними елементами, висвітлено порядок проведення аналізу витрат за економічними елементами.
...використаної літератури Додатки У сучасній практиці планування на підприємстві чільне місце займає бізнес план. Його поява пов'язана зі зміною економічних умов функціонування підприємств в Україні ...До роботи є звіт з практики, доповідь, роздатковий матеріал, звітність
Про практику застосування судами законодавства, що регулює право приватної власності громадян на жилий будинок: постанова Пленуму Верховного Суду України від 04.10.... № 7 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2004. – 00. – № 11. Жилинкова И. В. Правовой режим имущества членов семьи. – Харьков: «Ксилон», 2000. – 376 с. Жилиноква И. В.
Законодавство та підприємницька практика розрізняють декіль¬ка різновидів договору підряду. До них, зокрема, належить як влас¬не підряд, так і побутове замовлення, підряд на ... Зобов'язальне право: теорія і практика: Навч. посібник / О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова, В.В. Луць та ін.; За ред. О.В. Дзери. – К.
...в таких ситуацiях стають повсякденною практикою управлiння. Як показала світова практика, антикризове управління у випадку його успішного практичного застосування здатне реально допомогти підприємствам, що знаходяться в ...
ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ СУДАМИ УКРАЇНИ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ВІДШКОДУВАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ШКОДИ, ЗАПОДІЯНОЇ ЗЛОЧИНАМИ 4.1. Відшкодування матеріальної шкоди особами, які відкрито заволоділи майном ...щодо вирішення проблемних питань в практиці судів в застосуванні законодавства про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином ВИСНОВКИ ЛІТЕРАТУРА
Оцінка існуючих принципів і практики стимулювання праці в економіці України свідчить про те, що хоча і застосовуються певні заходи для покращення мотивації праці, однак організація ...для державної політики і господарської практики. ТОВ "Національна горілчана компанія" – новий завод, відкритий в 2005 році в селищі Степанки, Черкаської області.
, 2002 Судова практика з перегляду кримінальних справ у касаційному порядку //Вісник Верховного Суду України. – 2005. № 4. – С. 29 32 Маляренко В.Т....контексті європейських стандартів: Теорія, історія, практика. – К., 2004 Бобечко Н. Межі та обсяг перевірки кримінальної справи касаційним судом //Право України. – 2006. № 4. – С.
Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними: Постанова Пленуму ВСУ від 06.11.2009 р. № 9 // Вісник Верховного Суду України.... Про деякі питання практики застосування норм Цивільного та Господарського кодексів України: Лист ВГСУ від 07.04.2008 р. № 01 8/211 // Вісник господарського судочинства.
...на новизну для української банківської практики даної техніки фінансування виникає необхідність глибокого теоретичного осмислення світового досвіду сек'юритизації іпотечних активів, з'ясування основних організаційних моментів та ...силу новизни для української банківської практики феномену сек'юритизації наводяться досить обмежені трактування даного терміна. Так, в основному сек'юритизація активів визначається як процес заміни банківських ...
з прав людини: Практика суду і особливості українського зако¬нодавства. X.: Фоліо. 2000. Буроменський М. В. Міжнародний захист прав людини та права біженців: Навч....галузі прав людини: джерела і практика застосування. К.: Ар¬тек, 1997.
...можна гарантувати його дотримання, якщо практика його застосування не буде відповідати вимогам Конституції і чинного законодавства України. Тому наше завдання полягає у тому, щоби практика виборів, дії як органів влади, ...
...Пленуму Верховного Суду України "Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочи¬ни, вчинені стійкими злочинними об'єднаннями" № 13 від 23.12.2005 р.... Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об'єднаннями: постано¬ва Пленуму Верховного Суду України № 13 від 23....
...викладу та імпровізацію, теорію і практику (використовуйте цікаві, переконливі приклади, факти). Використовуйте ораторські та педагогічні прийоми, що стимулюють творче, критичне мислення учнів (створення проблемної ситуації, історичні ...двох наукових шкіл; теоретика і практика; прихильника чи противника того чи іншого рішення проблеми; викладача і студента). Тему оберіть самостійно. В навчально методичній моделі вказати: 1.
№ 9 "Про практику розгляду судами трудових спорів" 8. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами законодавства про оплату праці» від 24 ...
...очевидним є те, що на практиці кожне підприємство буде використовувати ту класифікацію, яка найбільше відповідає діяльності в даній галузі, у даному регіоні й найбільше підходить для ...До роботи є звіт з практики, доповідь, консультаційний проект, роздатковий матеріал, автореферат
Про деякі питання практики застосування норм Цивільного та Господарського кодексів України: Лист ВГСУ від 07.04.2008 р. № 01 8/211 // Вісник господарського судочинства....практичний коментар законодавства та судової практики. – К.: Істина, 2005. – 720 с. Спасибо Фатєєва І.В. Створення юридичної особи // Юридичний радник. – 2004. № 2. – С.5 – 9.
Маслоу в практику управління ТОВ “ДОРА” 3.3. Шляхи вдосконалення механізмів управління ТОВ“ДОРА” м. Маріуполь 3.3.1....Маслоу в практику управління ТОВ «ДОРА». Зміст стратегії управління персоналом полягає у визначенні шляхів розвитку компетенцій усього персоналу організації та кожного з її ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку і аналізу витрат виробниц тва та калькулювання собівартості продукції рослинництва 1.1 Економічна сутність витрат виробництва та їх класифікація 1.2 Огляд законодавчої бази з обліку виробничих витрат та калькулювання собівартості продукції рослинництва 1.3 Методологічні основи обліку витрат виробництва 1.4 Методика проведення аналізу витрат виробництва Розділ 2 стан обліку і аналіз витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції ро...
...правильному застосуванню юридичних норм на практиці Question 8 Назвіть повний перелік із вказаних конституційних прав громадян, які водночас є основними принципами трудового права? a....на підприємство для проведення виробничої практики Question 3 Чи вважається порушенням трудової дисципліни невиконання працівником вимог нормативних актів про охорону праці? a. так b.
20 Про практику застосування судами законодавства, яким передбачені права потерпілих від злочинів: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 13 від 02.07.2004 р....контексті європейських стандартів: Теорія, історія, практика. – К., 2004 Маляренко В.Т., Вернидубов І.В. Прокурор у кримінальному судочинстві: Деякі проблеми та шляхи їх вирішення. – К.
Оцінка існуючих принципів і практики стимулювання праці в економіці України свідчить про те, що хоча і застосовуються певні заходи для покращення мотивації праці, однак організація ...для державної політики і господарської практики. ТОВ "Національна горілчана компанія" – новий завод, відкритий в 2005 році в селищі Степанки, Черкаської області.
...очевидним є те, що на практиці кожне підприємство буде використовувати ту класифікацію, яка найбільше відповідає діяльності в даній галузі, у даному регіоні й найбільше підходить для ...роздатковий матеріал і звіт з практики
...досліджено теоретичні аспекти та діючу практику обліку і аналізу розрахунків з бюджетом та позабюджетними платежами. В першому розділі дипломної роботи „Теоретичні обліку розрахунків з бюджетом та ...економічна характеристика підприємства, розглянуто діючу практику обліку розрахунків з бюджетом та позабюджетними платежами, висвітлено порядок складання податкової звітності підприємства, проведено аналіз розрахунків з бюджетом та позабюджетними ...
...застосовності сучасних економічних підходів в практиці діяльності підприємств. Оперативна чисельна оцінка подібного потенціалу дозволить виявити приховані резерви в розвитку підприємств, а отже, збільшити віддачу від більш ...До роботи є звіт з практики, автореферат, звітність
...лікарі терапевти зі спеціальності "Загальна практика сімейна медицина" яка дасть можливість впроваджувати соціальну ефективність медичної допомоги рівень і доступність та якість для різних прошарків населення....використання ліжкового фонду, введення в практику денного перебування хворого в стаціонарі, відкриття денних стаціонарів в полікліниці і стаціонарів на дому. При аналізі фахового рівня медичних працівників ...
...контексті європейських стандартів: Теорія, історія, практика. – К., 2004 Маляренко В.Т. Найпоширеніши помилки та порушення законів, які допускаються при проваджені дізнання і попереднього слідства //Право України.... Теорія та практика отримання вербальної інформації у кримінальному процесі України. К.: Вид. Паливода А.В., 2005. Шейфер С.А. Следственные действия.
Про судову практику у справах про спадкування: постанова Пленуму Верховного Суду України від 30.05.2008 р. // Вісник Верховного Суду України. – 2008. – № 6.... Комментарий законодательства и практики его применения. – М. : Статут, 2006. – 522 с. Цивільний кодекс України: Науково практичний коментар (пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих ...
...розроблені у вітчизняній та світовій практиці методики оцінки інвестиційної привабливості по відношенню до джерела вихідної інформації можна умовно поділити на три великі групи: 1) методики, що ...До роботи додаються: звіт з практики, автореферат
20 Про практику застосування судами законодавства, яким передбачені права потерпілих від злочинів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 02.07.2004 р....контексті європейських стандартів: Теорія, історія, практика. – К., 2004 Маляренко В.Т., Вернидубов І.В. Прокурор у кримінальному судочинстві. Деякі проблеми та шляхи їх вирішення. – К.
Про судову практику у справах про спадкування: постанова Пленуму Верховного Суду України від 30.05.2008 р. // Вісник Верховного Суду України. – 2008. – № 6.... Узагальнення судової практики розгляду цивільних справ про спадкування: Судова палата у цивільних справах апеляційного суду м. Києва // Адвокат. – 2006. – № 4.
...знань, яка становить теоретичну базу практики управління, а точніше, забезпечення практики менеджменту науковими рекомендаціями. Ґрунтуючись на цих принципах, менеджер повинний домагатися від підлеглих бажаних результатів: • наводити ...
...продемонстрували реалізацію даних методів на практиці. Також було встановлено, що оцінка по методу Ньютона є більш точною, ніж по методу Лагранжа, але менш точніша, ніж оцінка ...методів Лобачевського та Бернуллі на практиці передбачає велику кількість операцій. На відміну від методу Лобачевського, який передбачає велику кількість обрахунків та містить досить складний алгоритм реалізації, ...
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ТА МАТЕРІАЛИ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ: Бажанов М.И. Назначение наказания по советскому уголовному праву. Киев: Вища школа, 1980. С.126 138 Голина В.В....Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами України законодавства про погашення та зняття судимості» від 26. 12. 2003 року № 13.
Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності: Рекомендації президії Вищого господарського суду України від 10 червня 2004 р.... Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об’єкти авторського права і суміжних прав (за матеріалами справ, розглянутих у ...
Вступ Розділ 1 теоретико – методологічні аспекти дослідження і оцінки ризиків підприємства 1.1 Економічний зміст та причини виникнення ризиків 1.2 Класифікація підприємницьких ризиків 1.3 Основні принципи та етапи управління ризиками 1.4 Методологія оцінки ризиків в різних сферах господарської діяльності Розділ 2 практичні засади оцінки ризиків на підприємстві ват «київський завод зварювального обладнання» 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2 Аналіз фін...
...економіста в період проходження комерційної практики, я впевнилась у тому, що потенціал є основою діяльності будь якого підприємства, зокрема, трудові ресурси є необхідною умовою розвитку виробництва, ...До роботи є звіт з практики, автоеферат, звітність
...мотивации в развитии теории и практики управления. 10. Почему мнение о возможности действенной мотивации преимущественно через оплату труда является архаичным? Контрольные вопросы к теме 4(2) ... Выберите из вашей практики ситуацию, в которой требуется мотивация, и покажите последовательно, как в ней будет работать модель Портера — Лоулера. 2.
Про практику застосування судами законодавства, що регулює право приватної власності громадян на жилий будинок: постанова Пленуму Верховного Суду України від 04.10.... № 7 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2004. – 00. – № 11. Кривобок С. В. Правочини з підприємством як єдиним майновим комплексом : монографія / С. В. Кривобок. – Х.
...зобов’язань // Хозяйственное законодательство Украины: практика применения и перспективы развития в контексте европейского выбора: Сб. науч. тр. / НАН Украины. Ин т экономико правовых исследований; Редкол....цивільному праві (теорія, законодавство, судова практика): Монографія. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 432 с. Тархов В. А. Ответственность по советскому гражданскому праву. – Саратов: Изд во Саратовского гос.
...судового слідства: питання законодавства та практика застосування //Вісник Верховного Суду України. – 2006. № 11. – С. 29 33 Каркач П.М. Державне обвинувачення в суді: конституційна функція прокуратури: ...контексті європейських стандартів: Теорія, історія, практика. – К., 2004 Маляренко В.Т., Вернидубов І.В. Прокурор у кримінальному судочинстві. – К., 2001 Маркуш М.А.
...мотивации в развитии теории и практики управления. 9. Почему мнение о возможности действенной мотивации преимущественно через оплату труда является архаичным? 10.... Выберите из вашей практики ситуацию, в которой требуется мотивация, и покажите последовательно, как в ней будет работать модель Портера — Лоулера. 2.
...Пленуму Верховного Суду України “Про практику розгляду судами цивільних справ про відшкодування шкоди” від 27 березня 1992 р. 3. Болдинов В.М....екологічній сфері: питання теорії і практики // Право України. – 2002. №4. – С. 121 124. 5. Русу С. Підстави звільнення від відповідальності за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки // ...
...оволодіння європейських мов з передбаченням практики студентів і викладачів у країнах досліджуваної мови b. співпраця на посилення взаємодії вищої освіти і промисловості c.... курсовим, дипломним роботам, різним видам практики b. екзаменам c. олімпіадам і конкурсам d. самостійній роботі Question 31 Навчальне навантаження, необхідне для засвоєння змістових модулів вимірюється: a.
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.