Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Олійник Артур Михайлович

Рейтинг: 16
аватар
Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Кузьменко Антоніна Михайлівна

Рейтинг: 25
Покропивна Тетяна Миколаївна

Рейтинг: 24
аватар
Мороз Давид петрович

Рейтинг: 10
аватар
Штогрін Роман Андрійович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 3205 за запитом проблема

...Question 8 Балів: 1 Психологічні проблеми можна класифікувати на основі: Виберіть одну правильну відповідь a. генетичного виміру b. виміру здібностей особистості c....єкта, відношення до розв’язуваної проблеми d. цілеспрямоване модифікування того чи іншого виду людської діяльності Question 15 Балів: 1 Психологічна допомога — це: Виберіть одну правильну відповідь ...
Які виявилися проблеми у цієї команди? 2. Як би ви описали ситуацію з точки зору кожного учасника команди? 3.... Як проблеми, що виникли можна віднести до норм Кодексу поведінки, що діють в команді? 2. Чи можете Ви запропонувати підходи до перегляду, ...
Стан вивчення проблеми Як свідчить аналіз психолого педагогічної літератури, загально теоретичні та методологічні підходи до організації діяльності загальноосвітніх навчально виховних закладів знайшли відображення ... Актуальність цієї проблеми підтверджується дослідженнями зарубіжних науковців (Й. Гарднер, І. Джонсон, Г. Сельє, Г. Скот), країн СНД – (М. Давлятшин, В. Кружецький, Н.
проблема c. ідея d. гіпотеза Question 5 Чи зводиться завдання науки до збору фактичного матеріалу? a.... наукова проблема c. абсурд d. алогізм Question 9 Чи можливе емпіричне знання без теоретичних узагальнень ? a. ні, бо без певних теоретичних узагальнень ...
Всі ці проблеми актуальні і прямо або побічно витікають з робіт Е. Мейо. Е. Мейо сформулював низку принципів, які можуть бути корисними і ... Людські проблеми не можуть бути простими. 3. Особисті або сімейні проблеми робітника можуть несприятливо вплинути на продуктивність праці. Е.
...значний або невизначений термін; наявні проблеми, пов’язані з регіональним розміщенням підрозділів ФКУ та недостатнім контролем за кредитами, що ними надаються; ускладнення із просуванням на ринок ... Чинниками ж, які можуть спричиняти проблеми, пов’язані з недоотриманням надходжень, є: відволікання значної ресурсної бази в неприбуткові активи, що негативно впливає на рівень надходжень; відчутний ...
Науково методичні дослідження проблеми: транспорт України 1.1. Постановка проблеми автоперевезень 1.2. Аналіз проблеми 1.3. Пропозиції до розв’язання проблеми 1.4.
Напишіть (стисло) про свої мовні проблеми, їхні причини і можливі шляхи розв’язання. На скільки балів (за 10 бальною шкалою) ви оцінюєте свої знання з української ...співорганізатором науково практичної конференції "Актуальні проблеми профорієнтації та професійного навчання безробітних у сучасних умовах життя". Зі свого боку передбачаємо запросити до участі у конференції викладачів інституту.
Проблеми безпеки .................................................................................. 6 3. Проблеми „водного голоду”, забезпечення людства сировиною, енергією, демографічна проблема ............................................................ 8 4. Продовольча проблема та проблема людини .....................................
Проблема сенсорного виховання у психолого педагогічних джерелах…… 6 1.2. Зміст і завдання сенсорного виховання дітей раннього віку...……………..10 1.3. Методичні аспекти проблеми організації сенсорного виховання в групах ...
Вступ Розділ 1 теоретико – методологічні засади оцінки ефективності і продуктивності праці на підприємстві 1.1 Нормативно – правова база та огляд літературних джерел з проблеми дослідження 1.2 Методологія дослідження продуктивності і ефективності праці 1.3 Сутність ефективності і продуктивності праці персоналу та основні показники ...оскільки: привертає увагу керівництва до проблеми підвищення рівня продуктивності і факторів, що викликають вплив на нього; участь робі...
Проблема формування бережливого ставлення до здоров‘я в учнів початкових класів у філософській, медико біологічній, психолого педагогічній літературі і педагогічній практиці ... Проблема збереження, зміцнення і відтворення здоров’я особистості розглядається з різних наукових позицій у працях філософів, медиків, психологів, соціологів (М.
Наукові підходи до проблеми спілкування між дітьми раннього віку…..…6 1.2. Завдання та зміст виховання позитивних форм спілкування між дітьми другого третього року ...інтерес педагогів і психологів до проблеми дитячих взаємин. Учені і практики визначають різні аспекти цієї складної проблеми. Зокрема, виявляються особливості взаємин дітей на різних вікових етапах, ...
Проблема обмеженої (зменшеної) осудності, її співвідношення з осудністю. 5. Кримінальна відповідальність осіб, які вчинили злочин у стані осудності, але до встановлення ... Зупинитися на проблемі свободи волевиявлення особи, вивчити та проаналізувати точки зору щодо даної проблеми таких авторів, як Б.С. Волков, О.І.
Философия как духовно теоретическая форма освоения мира Источники и особенностиформирования философской культуры Киевской Руси Категории детерминации: причина и следствие, необходимость и случайность, возможность и действительность Структура и специфика философского знания Илларион Киевский «Слово о законе и благодати» Проблема познания, диалектика субъектно объектных отношений в процессе познания. Мировоззрение, его структура и исторические формы. Киево Могилянская Академи...
Проблеми інтеграції України до ЕС та приєднання до СОТ 45 РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ЇЇ РЕГУЛЮВАННЯ ... Проблеми державної підтримки вітчизняних товаровиробників в умовах вступу України до СОТ 85 3.2. Впровадження міжнародних стандартів, що відповідають вимогам норм ...
Основні проблеми працевлаштування та зайнятості молоді………………………………………………………………………… 2.3. Особливості регулювання молодіжної зайнятості в Україні…………………………………………………………………….... РОЗДІЛ 3. РЕГІОНАЛЬНІ СОЦІАЛЬНО ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЗАЙНЯТОСТІ МОЛОДІ……………………………………………………......стабільного розвитку в Україні загострили проблеми зайнятості населення. Найбільш гостро ці проблеми відобразилися на молоді як найбільш економічно активній частині населення.
Проблеми та перспективи розвитку системи страхового забезпечення в україні 3.1. Напрямки вдосконалення державної політики в галузі соціального страхуванння 3.2. Проблеми провадження медичного страхування в Україні ...
Проблеми та перспективи розвитку системи страхового забезпечення в україні 3.1. Напрямки вдосконалення державної політики в галузі соціального страхуванння 3.2. Проблеми провадження медичного страхування в Україні ...
Проблеми віртуалізації особистості в інтернет комунікаціях…………..41 РОЗДІЛ 3. Тенденції кризового розвитку соціальних інтернет комунікацій………………………………………………………………………46 3.1.... З розвитком інтернет мереж, загострилися проблеми кризового стану інтернет комунікацій, впливу їх на масову свідомість. Особливо актуальними є проблеми культури та етики комунікації в інтернеті, проблеми ...
...суспільну небезпечність чи протиправність діяння // Проблеми правознавства. – К.: Либідь. – 1991. – Вип. 52. – С. ?4 81. 2. Анчукова М.В. Об’єктивні ознаки діяння, пов’язаного з ...преступника с крайней необходимостью // Актуальні проблеми держави і права / Одеська національна юридична академія. – О. – 1998. – Вип. 5. – С. 179 186. 5. Баулин Ю.В.
...в чинному законодавстві України і проблема смертної кари // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 1998. – Вип. 2. – С. 15 19. 3. Багрый Шахматов Л.В.... Проблема злочину та покарання у світлі ідеї соціальної справедливості // Вісник Луганської академії внутрішніх справ ім. 10 річчя незалежної України. – 2002. – Вип.
Проблеми кваліфікації порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю. Література 1. Андрушко П.П. Коментар до ст....кримінологічні, кримінально процесуальні та криміналістичні проблеми). – Х.: Право, 2001. 8. Гуторова Н.А. Преступления в сфере хозяйственной деятельности: раздел VIIОсобенной части УК Украины с научно практическим ...
...вопросу о понятии добровольного отказа // Проблеми впровадження правових реформ в Україні: Зб. наук. праць. – Х., 1996. – С. 93 96. 3. Городецький Ю.В. Мотивація поведінки при добровільній відмові // Проблеми законності / Національна юридична академія України ...
...приходиться вирішувати не тільки специфічні проблеми, обумовлені багатобічною складністю такого роду систем, але і з іншими проблемами, характерними для бізнес процесів корінної реорганізації діяльності ДП “IОЦ”.
...внутрішньому та зовнішньому ринках гострою проблемою є ефективне вкладення капіталу з метою його збільшення, тобто інвестування. Економічна природа інвестицій обумовлена закономірностями процесу розширеного відтворення і полягає ... При цьому проблема прийняття рішення про інвестиції полягає в оцінці плану передбачуваного розвитку подій з точки зору того, наскільки зміст плану та ймовірні ...
...якою Ви можете поділитися своїми проблемами? Якими якостями вона володіє? Наскільки дієвою буває її допомога; Які проблеми хотіли б навчитися вирішувати самостійно?
Проблеми кваліфікації незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Література 1....наркотических и психотропных веществ // Актуальні проблеми держави та права / Одеська національна юридична академія. – О. – 1997. – Вип. 4. – С. 270 275. 7. Козаченко А.В.
...курсовій роботі доцільно приділити увагу проблемі вдосконалення виборчого процесу в Україні. Нормативні акти та література Про вибори народних депутатів України: Закон Украї¬ни від 07.06.... Вибори і референдуми в Україні; проблеми теорії і практики / 36. матеріалів міжнар. наук. практ. конференції (до¬повіді, виступи, рекомендації). К.: Факт, 2004. Тодика Ю.М.
...і свобод людини і громадянина // Проблеми законності .— 2006. — № 82. — С.17 2.Гуменюк І. Сучасні проблеми базового соціального стандарту. // Право України. — 2008.— №3.— С.118 3.
...тільки він стикається з найменшою проблемою, то не долає її, а поводиться як дівчисько. От, наприклад, вчора він робив домашнє завдання з української мови.... У чому полягають проблеми підлітка та консультація якого спеціаліста йому потрібна? Сергій Л., 15 років. До психолога за консультацією звернулася мати хлопця в зв'...
Науково методичні дослідження проблеми: транспорт України 1.1. Постановка проблеми автоперевезень 1.2. Аналіз проблеми 1.3. Пропозиції до розв’язання проблеми 1.4.
Основні проблеми у молодіжному середовищі………………………………5 Розділ ІІ. Проблеми молоді у сфері праці і зайнятості……………………………….12 Розділ ІІІ.
...шкільного навчання як психолого педагогічна проблема. 1.1. Сутність готовності дитини до шкільного навчаня………………..5 1.2. Психологічні особливості дітей 6 7 річного віку………………….... Проблему підготовки дітей до школи розглядали багато вітчизняних і закордонних вчених. Вони приділяли пильну увагу формуванню і розвит¬ку знань, умінь ...
Історіографія проблеми та джерельна база дослідження……………..12 1.1. Історіографія проблеми………………………………………………...12 1.2. Джерельна база дослідження…………………………………………..17 Розділ 2.
Сучасні проблеми змісту шкільноі освіти. 1.2. Теоретичні основи відображення цілісності життя в змісті біологічної освіти. 1.3.... Вступ Проблема відображення цілісності життя в змісті шкільного курсу «Біологія» набуває особливого звучання в контексті ідей синергетики.
...ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ПСИХОЛОГО ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 5 Сущность коррекционно педагогической деятельности с детьми и подростками 5 Принципы коррекционно педагогической деятельности 12 Содержание и основные направления коррекционно ...И ЛИЧНОСТНОМ РАЗВИТИИ РЕБЕНКА 46 Проблема «норма аномалия» как междисциплинарная проблема 46 Психологический аспект проблемы «норма аномалия» 50 Кризисы развития детей школьного возраста 53 Психическое здоровье ....
Соціальні проблеми в неповних сім’ях 1.3. Особливості соціалізації (розвитку особистості) дитини в різних типах неповної сім’ї Розділ 2....соціальної роботи, особливо актуальною є проблема її функціонування як інституту виховання і соціалізації дітей. Неповні сім'ї мають серйозні матеріальні проблеми, фактично всі вони залежать від ...
Вступ РОЗДІЛ 1 Теоретичні основи ефективності використання основних фондів підприємства 1.1 Нормативно правова база дослідження основних фондів підприємства 1.2 Огляд літературних джерел з проблеми дослідження 1.3 Завдання та методика аналізу руху та ефективності використання основних фондів підприємства РОЗДІЛ 2 Практичні аспекти дослідження ефективності ... Проблема в дуже високій собівартості. Це пов’язано з великим рівнем фондомісткості продукції та високими цінами н...
Проблеми розвитку розумового виховання дітей старшого дошкільного віку в природі практичного дослідження…………………………..5 1.2. Завдання розумового виховання дітей старшого дошкільного ... Тому не дивно, що проблема розумового виховання, інтелектуального розвитку займає чільне місце серед науково методичного доробку та педагогічних досліджень. В загальнопедагогічному, психологічному, методичному планах проблема ...
...нагальною справою української спільноти виступає проблема виховання нової генерації. Переорієнтація світоглядних позицій, значні втрати духовних цінностей у суспільстві вимагають удосконалення шляхів формування у молоді якісно нового ... Проблема морально естетичного розвитку школярів загострюється внаслідок широкого розповсюдження відеомереж, які пропагують низькопробні взірці масової культури, негативно впливають на нестійку психіку ...
...3 Сучасний стан теоретичної розробки проблеми ……………………….....18 Розділ ІІ Культурологічний аналіз феномену української традиційної культури…………………………………………………………………………21 2.1 Фундаментальні основи і типові риси української традиційної культури а також проблема її ідентифікації………………………………………………..
Проблеми неповних сімей Висновки до розділу 2 Розділ 3. Особливості діагностики та профілактики конфліктів між батьками та дітьми (експерементальна частина) Висновки ...відносин батьківські висловлення про ці проблеми характеризуються мінімальним ступенем рефлексивності стосовно їхнього дійсного (реального) статусу і, в основному, мінімальним визнанням факту батьківського впливу на характер стосунків ...
Проблема періодизації психічного розвитку у працях зарубіжних психологів (Е.Еріксон, Ж. Піаже та ін.). 9. Проблема періодизації психічного розвитку у працях ...
...ВАТ “Колос” Розділ 3 основні проблеми оцінки та напрямки вдосконалення аналізу кредитоспроможності позичальників 3.1. Проблеми оцінки кредитоспроможності позичальників 3.2.
...вопросу о понятии добровольного отказа // Проблеми впровадження правових реформ в Україні: Зб. наук. праць. – Х., 1996. – С. 93 96. 2. Дурманов Н.А. Стадии совершения преступления.... Проблеми відповідальності за незакінчений злочин // Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним правом: Матер. наук. практ. конф.. – К., 1998. – С. 261 263.
...злочину: Логіко правове дослідження // Філософські проблеми права та правоохоронної діяльності співробітників ОВС. – К., 1995. – С. 75 76. 3. Гончар Т.О....вопросу о формуле ограниченной вменяемости // Проблеми законності / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х.: Основа, 2002. – Вип. 57. – С. 156 162. 5. Зайцев О.В.
...що однією знайбільш складних є проблема безпеки, яка стала не тільки наукою, а й засобом мислення, поведінки, реальністю дій для всього людства....визнати, що на сьогодні екологічні проблеми є не достатньо вивченими. У Декларації про державний суверенітетУкраїни від 16 липня 1990 року виділено окремий розділ „Екологічна безпека”.
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПРОБЛЕМНИМИ КРЕДИТАМИ 1.1 Сутність та ознаки проблемних кредитів 1.2 Причини виникнення проблемних кредитів 1.3 1.4 Система управління проблемними кредитами Методологія аналізу портфеля проблемних кредитів банку Висновки до розділу 1 РОЗДІЛ 2 МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ПРОБЛЕМНИМИ КРЕДИТАМИ БАНКУ ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» 2.1 Організаційне, інформаційне та нормативне забезпечення управління проблемними кредитами банку 2.2 Загальна фін...
Амортизація основних засобів: проблеми та шляхи вдосконалення в Україні 3.1. Проблеми обліку амортизації основних засобів в Україні та шляхи їх подолання 80 3....
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.