Меню сайту

Нові користувачі
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Куся
Автори робіт
24.03.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


Стороженко Андрій Юрійович

Рейтинг: 16
аватар
Чернова Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Павло Поліщук

Рейтинг: 10
Мархоцька Анастасія Вікторівна

Рейтинг: 10
Рибаченко Анна Олександрівна

Рейтинг: 16
аватар
Маценко Назар Вікторович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 746 за запитом проблем.

...завдання на розроблення ЦКП → відбір проблем, що підлягають програмному розв'язанню → розроблення проекту ЦКП → затвердження ЦКП → реалізація ЦКП → звіт про виконання ЦКП; б) вихідне завдання на ...ЦКП → розроблення проекту ЦКП → відбір проблем, що підлягають програмному розв'язанню → затвердження ЦКП → реалізація ЦКП → звіт про виконання ЦКП; в) відбір проблем, що підлягають програмному розв'...
) визнання суб'єктами господарювання проблем суспільства та вчинення конкретних дій з їх вирішення у розрахунку на результати у довгостроковій перспективі b. вчинення суб'єктами господарювання конкретних дій з вирішення проблем суспільства з метою негайного отримання ...
Причини виникнення глобальних проблем 3. Соціально економічні фактори глобалізації 4. Шляхи вирішення сучасних глобальних проблем ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ПОНЯТТЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПРОБЛЕМ ТА ВИДИ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ………………………………………………………………………..… 6 1.1. Сутність та загальні характеристики енергетичних проблем…………. 6 1.2.
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ПРОБЛЕМ ЗАЙНЯТОСТІ ТА БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ 20 2.1. Характеристика сучасного стану ринку праці 20 2.2.... ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ. 37 3.1. Шляхи вирішення проблем зайнятості та безробіття 37 3.2.
...всі громадяни рівні перед законом, проблем гуманізму є однією з відправних крапок розбудови суспільства. Розглянуті в даній роботі питання зачіпають лише одну грань з всіх правових ...розв’язання у комплексі як проблем боротьби зі злочинністю, так і соціальних проблем, що неминуче виникають у кримінальній та кримінально виконавчій сферах.
Ідентифікація проблем пенсійного страхування в Україні…………...61 3.2. Шляхи вирішення проблем з урахуванням зарубіжного досвіду........................................................................................................................67 ВИСНОВКИ……………………………………………………………..……87 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………….
...всі громадяни рівні перед законом, проблем гуманізму є однією з відправних крапок розбудови суспільства. Розглянуті в даній роботі питання зачіпають лише одну грань з всіх правових ...розв’язання у комплексі як проблем боротьби зі злочинністю, так і соціальних проблем, що неминуче виникають у кримінальній та кримінально виконавчій сферах.
...науково технічних, організаційних і економічних проблем. Підприємство – основна організаційна ланка народного господарювання в Україні. У відповідності із Господарським кодексом України підприємство є самостійним господарюючим уставним суб’... На підприємстві спостерігається ряд проблем, які можна було б вирішити законодавчо. Однiєю з основних проблем є вiдсутнiсть платоспроможних замовникiв та податковий тягар.
...інтерес до теоретичних і практичних проблем екологічної безпеки і заслуговує на увагу вчених та практиків. Однак слід визнати, що на сьогодні екологічні проблеми є не достатньо ...рівні навчальних закладів матеріалами екологічних проблем, зробити максимально доступною наукову літературу для широкого вивчення навколишнього середовища, його збереження, покращення людського середовища життя людства.
50 Вступ Серед багатьох проблем, що виникають у контексті гуманізації освіти і її реформування, особливо важливого значення в цей час набуває про¬блема підготовки дітей ... Дотепер не вирішено багато проблем, що виникли в практичній роботі дошкільних і шкільних освітніх установ і психолого педагогічної підготовки дітей до навчальної діяльності, з якими ...
...до ринкової економіки викликає багато проблем, серед яких трудова підготовка молоді є чи не найва¬гомішою. У зв'язку з цим відбувається переоцінка ролі навчального предмета «...суспільного устрою не уник¬ла проблем. Реформа школи має як переваги, так і недоліки та недоробки. Якщо залишити все так, як є, то реформування зве¬деться ...
...йдеться про одну з головних проблем середньостатистичної сучасної людини – досягнення гармонії у собі. А враховуючи психологічний клімат сучасного суспільства, проблема набуває особливої гостроти.... Проаналізувати наукову літературу з проблем самоактуалізації та творчого потенціалу особистості. 2. Вивчити зв’язок між потягом до самоактуалізації та творчим потенціалом.
...якісного задоволення потреб і вирішення проблем соціально вразливих верств населення. Із здобуттям незалежності Україна отримала цілу низку соціальних проблем та ризиків, які вимагали кардинальної переоцінки тодішньої ...
...складних і різних за характером проблем в обліковому середовищі, удосконаленню його теоретико методичних аспектів, науково обґрунтованої організації. Активи підприємства є однією з найважливіших категорій обліково аналітичного ...теоретична та практична значущість цих проблем зумовили вибір теми та цільове спрямування роботи, визначили її мету та головні завдання. Метою роботи є аналіз використання активів на ...
...породжує цілу низку соціально економічних проблем. Актуальність дослідження. Молодіжний сегмент ринку праці найбільш проблемна частка загальнонаціонального ринку праці. Пошуки першого робочого місця, невідповід¬ність рівня та ... Тому дослідження проблем молодіжної зайнятості в Україні та світі потребує ретельного аналізу як соціально економічного явища. Вивченням проблем зайнятості, працевлаштування та безробіття молоді ...
...відноситься до самих суперечливих внутрішньофірмових проблем. Керівництво підприємств часто відмовляється їх вирішувати, оскільки не відчуває себе достатньо компетентним. Рішення звичайно покладаються на керівників інформаційних служб або ... Для вирішення цих проблем постачальникам рекомендується переходити на більш сучасну господарську стратегію, в основі якої лежать орієнтація на клієнта, ключові компетенції, довгострокові зв'язки ...
Визначення проблем відображення доходів в бухгалтерському обліку та шляхи їх вирішення 103 4.2. Вдосконалення організації та первинного обліку реалізації готової продукції, ...досліджень притаманний традиційний підхід до проблем обліку реалізації. Автори приділяють увагу побудові обліку на великих підприємствах. Питання обліку процесу реалізації продукції на середніх та малих підприємствах ...
...перший план висувають вирішення власних проблем, замість виконання фінансових зобов’язань по платежах перед партнерами. Відсутність майнової відповідальності за невиконання власних договірних зобов’язань дає їм ...цілого ряду нерозв’язаних облікових проблем. Зокрема, це є теоретичні і методичні аспекти класифікації та відображення заборгованості в системі рахунків бухгалтерського обліку; невизначеність обліку простроченої і ...
Разом з тим, виникає ряд проблем щодо її становлення та ефективного функціонування. Наявність гострих проблем та суперечностей розвитку пенсійної системи України актуалізують наукові дослідження можливостей розвитку ...
Метод вирішення фінансових проблем b. Метод підвищення якості управління та конкурентоспроможності підприємства c. Метод вирішення кадрових проблем Question 6 Характерною економічною кризою ХХ ст.
Однією із стрижневих проблем сучасної лінгводидактики є пошуки шляхів і засобів піднесення ефективності розвитку зв’язного мовлення у початковій школі....дослідна робота майбутніх педагогів з проблем культури української мови та методики її викладання в закладах освіти» у Житомирському державному університеті імені Івана Франка 30 березня 2010 ...
Настюк // Пробл. законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2000. – Вип. 42. – С.... Трофімов // Пробл. законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2006. – Вип. 77. – С.
...у поєднанні з вирішенням національних проблем. Важливість вирішення аграрного питання була зумовлена низкою чинників. Вагоме місце посідав соціально економічний фактор, що став результатом реформи 1861 р.... При вирішенні ж проблем майбутнього державного устрою та аграрної реформи РУП виходила з українських національних інтересів. Також роби¬лася спроба об'єднати РУП і ...
розробленням наукових основ вирішення проблем людського фактора в організації, умінням ефективно управляти поведінкою людей Question 8 Балів: 1 Підхід, який вивчає розв’язання окремих управлінських ... розробленням наукових основ вирішення проблем людського фактора в організації, умінням ефективно управляти поведінкою людей b. розробкою принципів і методів організації праці c.
...теоретичних і практичних розробок із проблем удосконалення обліку основних засобів мають велике значення для розвитку вітчизняної теорії обліку. Роботи науковців в більшості мають галузевий напрямок, але існує коло проблем, пов’язаних з обліком основних ...
...теоретичних і практичних розробок із проблем удосконалення обліку основних засобів мають велике значення для розвитку вітчизняної теорії обліку. Роботи науковців в більшості мають галузевий напрямок, але існує коло проблем, пов’язаних з обліком основних ...
...важливому завданні дослідженні та вирішенні проблем впливу глобальних медіа на інформаційний простір Польщі для вдосконалення процесу його розвитку та формування. Мета дослідження: розглянути та дослідити процес ...полягає у важливості дослідження чинника проблем формування інформаційного простору Польщі під впливом глобальних медіа. Недостатнє опрацювання і дослідження теми науковцями та політологами зумовлює наукову новизну цієї ...
Раціональне розв’язання зазначених проблем дозволить підвищити ефективність управління заробітною платою. Дослідження проблем організації заробітної плати, визначення її сутності в умовах переходу до ринкових відносин ...
...активно здійснюються дослід ження з проблем інтеграції навчання. Гуманізація освіти неможлива без інтеграції її змісту, формування цілісного мислення. Загальновідомо, що із зростанням об’єму інформації, якою ...дослідна робота майбутніх педагогів з проблем культури української мови та методики її викладання в закладах освіти» у Житомирському державному університеті імені Івана Франка 30 березня 2010 ...
Розв’язання комплексу зазначених проблем визначає актуальність роботи. Метою дослідження є розвиток теоретичних положень і розробка організаційно методичних рекомендацій з удосконалення обліку, аудиту та аналізу ...з метою розв’язання низки проблем формування грошових потоків свідчить про необхідність оновлення методик обліку, аналізу та аудиту підприємств. Об’єктивна оцінка результатів діяльності підприємств базується ...
...соціального працівника під час вирішення проблем цих сімей? 3. У контакті із якими фахівцями має перебувати соціальний працівник? Контрольні питання до заняття 3 1....основні етапи технології вирішення соціальних проблем виокремлює І.Г.Зайнишев ? 3. Метод роботи на вулицях – це … 4. Де і коли вперше був застосований метод втручання у ...
...дійти згоди при розгляді деяких проблем психотерапії. Ознайомтесь з позицією кожного та допоможіть вирішити суперечку. Відповідь обґрунтуйте. А) Студент 1. У психотерапії, так як і в ...провів 15 сеансів психотерапії з проблем наркоманії. Приходьте і Ви зі своїми проблемами. Від нас підете без проблем. Запис на консультацію щоденно з 12 до 13 ...
...тактичних цілей і вирішення поточних проблем (виконання до 1 року) Середньо строкові (тактичні)  приймаються для досягнення стратегічних цілей підприємства (виконання 1 5 років) довгострокові (прогнозні) Question ...новий підхід до вирішення заданих проблем метод запитань і відповідей або метод контрольних запитань  забезпечує висування незалежних ідей кожним членом групи, який погоджується з колективною оцінкою ...
...і є однією з найактуальніших проблем у діяльності комерційних банків на нинішньому етапі їх розвитку. Проблема мінімізації банківських (кредитних) ризиків та заходи щодо забезпечення виконання зобов’...необхідність теоретичного та практичного дослідження проблем кредитної діяльності комерційних банків та особливостей їхніх структурних відносин із позичальниками. Ступінь висвітлення теми. Названі проблеми знайшли відображення в сучасній ...
...суспільства для вирішення важливих соціальних проблем c. реальна перевага у володінні основними матеріальними й ідеологічними ресурсами; наказове вираження інтересів суб'єкта власності d....риси: пропонує "прості" рішення складних проблем; апелює переважно до почуттів людей; часто аргументацію зводить до навішування "ярликів" політичним противникам тощо? a. авторитарний b. демократичний c.
...суспільства для вирішення важливих соціальних проблем Question 4 За яким критерієм виділяють такі види політичної влади, як: аристократична, теократична, плутократична, охлократична? Виберіть одну правильну відповідь a....риси: пропонує "прості" рішення складних проблем; апелює переважно до почуттів людей; часто аргументацію зводить до навішування "ярликів" політичним противникам тощо? Виберіть одну правильну відповідь a.
...в діяльності ФКУ є ряд проблем в питаннях ліквідності. По перше, якщо залучені і позичені кошти всіх видів зросли на 19,74%, то активи загальні зросли ...думку фахівців, у разі виникнення проблем, пов’язаних із втратою капіталу, насамперед, слід уникати: неадекватного збільшення капіталу зростання активів (під час прискореного нарощування активів банки часом ...
Постановка проблем польової криміналістики Розділ 2. Можливі варіанти вирішення проблем польвої криміналістики 2.1 Принципи комплектування наборів техніко криміналістичних засобів 2.2 ...
Суть екологічних проблем світу. 2. Причини і фактори виникнення глобальних екологічних проблем світу. 3. Основні екологічні проблеми світу. Висновок Перелік посилань
Процес вирішення проблем ПР 2. Визначення проблем ПР (ситуаційний аналіз) 3. Планування та програмування (стратегія) 4. Прийняття заходів та здійснення комунікації (реалізація) 5.
Поняття екологічних проблем 5 2. Загальна характеристика екологічної ситуації в Україні 8 3. Екологічний стан окремих регіонів України 13 3.1.... Шляхи вирішення регіональних екологічних проблем 27 Висновки 29 Список використаної літератури 30
Шляхи подолання проблем системи охорони здоров'я 1.1. Демографічна ситуація в Україні 1.2. Фінансово економічне забезпечення охорони здоров'я 1.3. Шляхи подолання проблем системи охорони здоров'я 1....
Однією з найактуальніших світових фінансових проблем останнього часу є зростання кількості випадків участі фінансових установ у процесі відмивання «брудних грошей». Це завдає відчутних моральних збитків фінансовим ... Серед багатьох проблем, що пов’язані зі здійсненням фінансового моніторингу, центральне місце посідає проблема ефективності. Ефективність фінансового моніторингу в банку являє собою здатність ...
Історико теоретичні аспекти розвитку проблем особистості 1.1. Загальне поняття про особистість 1.2. Проблема соціалізації особистості 1.3. Історичне коріння розвитку проблем особистості Розділ 2.
Сутність проблем сучасних сімей......................................................... 1.1.Поняття конфлікту, види та типи конфліктів в сім»ях.................................. 1.2.... Соціологічне дослідження причин проблем у конфліктних сім»ях та методи їх вирішення.......................................................................................................... Висновки.................................................................................................
Специфіка проблем бідності в Україні 4. Критерії визначення бідності 5. Показники бідності 6. Особливості бідності в Україні 7. Феномени бідності в Україні 8. Особливості проблем бідності в Україні 9.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ СУЧАСНИХ СІМЕЙ…………………………………………………………………………….............................. 1.1. Історичні та теоретичні засади розуміння поняття конфлікту і сім`ї….. 1.2. Класифікація конфліктів …………………………………………………........................ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИЧИН ПРОБЛЕМ У КОНФЛІКТНИХ СІМ”ЯХ… 2.1. Основні методи дослідження сімейних відносин………………………......... 2.2. Проведення дослідження………………………………………………….................... 2.3 Аналіз отриманих даних…………………...
Історико філософський аналіз проблем смерті і безсмертя 1.1. Філософський аналіз проблем смерті і безсмертя в епоху Античності 1.2.
Соціологічний аналіз основних молодіжних проблем 2.1Основні проблеми соціології молоді 2.2 Стан дослідження молодіжних проблем. РОЗДІЛ ІІІ. Проблеми соціалізації студентської молоді Висновок Список використаної ...
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.