Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Пирог Александр Викторович

Рейтинг: 10
Смірнов Ігор Анатолійович

Рейтинг: 16
Даценко Анна Юріївна

Рейтинг: 10
аватар
Igor Falon

Рейтинг: 10
аватар
Соколова О.М.

Рейтинг: 10
аватар
Лахман Надія Михайлівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 857 за запитом продуктивністю

...робітника, які сприяють підвищенню її продуктивності в теорії Ф.Тейлора. 5. Назвіть періоди та етапи становлення психології праці як галузі науки. Тема 2.... Чим вимірюється продуктивність праці? 2. Розкрийте зв'язок понять "продуктивність" та "працездатність" трудової діяльності. 3. Чим зумовлюються продуктивність та працездатність трудової діяльності? 4.
...валового і чистого доходу та продуктивності праці, негативною – скорочення валового і чистого прибутку, зниження чисельності тощо. Аналіз ліквідності і фінансової стійкості дає змогу констатувати, що міру ...трудових ресурсів також виявив збільшення продуктивності праці, середньорічної оплати праці, при чому зростання продуктивності йде швидшими темпами. Аналіз оборотних фондів показав їх в цілому ефективне використання: ...
...і абсолютній сумі) за рахунок продуктивності праці. Завдання № 38 Внутрішньо змінні втрати робочого часу в базовому періоді склали 16%, у звітному – 14%.... Визначте можливий приріст продуктивності праці за рахунок вказаних резервів. Завдання № 43 На основі даних таблиці необхідно: 1) провести аналіз продуктивності праці робітників переробного підприємства; ...
...реалізації, валового прибутку, чисельності та продуктивності праці, але в той же час знижується вартість необоротних активів, власного капіталу, зростають довгострокові і поточні зобов’язання і підприємство ...використання персоналу показав, що зростає продуктивність праці, в той же час збільшується і трудомісткість, зростає також співвідношення продуктивності праці і середньорічної оплати праці.
...і на 1 ц молока; продуктивність корів. Класифікуйте обчислені показники. Зробіть висновки. Вид кормів Витрачено, ц Коефіцієнт переводу в кормові одиниці Грубі 9 660 0,43 Соковиті ...у звітному році передбачалося підвищити продуктивність праці проти рівня минулого року на 5 %. Фактично у звітному році планове завдання по зростанню продуктивності праці було перевиконано на ...
...місці Стандарти і методи контролю продуктивності Використовуються індивідуально орієнтовані, формальні стандарти і методи контролю продуктивності Орієнтація на високу групову мотивацію і стандарти з використанням громадського робітничого ...
Середньогодинна продуктивність праці робітника підприємства у звітному періоді проти базового підвищилась на 5%, середня тривалість робочого дня скоротилась за цей період на ... Визначити приріст продуктивності праці одного робітника промислово виробничого персоналу. Задача 5. На основі наведених нижче даних про розподіл населення України за І квартал ...
...використання оборотних і необоротних активів, продуктивність праці, рівень організації матеріально технічного постачання. Собівартість як показник використовують для: оцінки рівня господарювання підприємства (за видами та об’єктами ...бути скорочені за рахунок росту продуктивності праці; адміністративно управлінські витрати. Основнимми шляхамми зниження собівартості продукції є скорочення тих витрат, які мають найбільшу питому вагу у її ...
...будівництві 3) Індекси середніх величин продуктивності праці в с/г в 2005, 2 4 кв. 2006 року Таблиця 3 Індекси середніх величин продуктивності праці в с/г в ...
: продуктивності поголів'я, реалізаційної маси молодняку та виходу приплоду. При обмеженому контингенті молодняку треба забезпечити інтенсивні його вирощування та відгодівлю і ...внутрішніх резервів господарств, насамперед підвищення продуктивності худоби. Тому продуктивність худоби була і залишається одним з найважливіших факторів формування економічної ситуації в галузі.
Продуктивність праці одного ППП, тис.грн. (п.6/п.7) Пт 9.Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис.грн.... Годинна продуктивність праці одного робітника, грн. (п.6 *1000/ (п.7*п.19*п.3*п.20)) Дч 22.
...економія від зниження собівартості продукції: продуктивність праці тощо. Кількісне вираження цього критерію відображається через систему показників економічної ефективності виробництва. Ця система містить такі групи показників: І....відносне вивільнення працівників, темпи росту продуктивності праці, частка приросту продукції за рахунок росту продуктивності праці, коефіцієнт ефективності використання робочого часу, економія фонду оплати праці, випуск продукції ...
...кількості обладнання; за рахунок зміни продуктивності одного станка; за рахунок зміни відпрацьованого часу; за рахунок продуктивності одного станка за одну годину.
...умови для мотивації більш високої продуктивності праці і задоволеності роботою. Працівників привертають в першу чергу ті робочі місця, де створені умови для розвитку їх здібностей і ...6 Чинники, що впливають на продуктивність праці Таблиця 2.7 Основні показники з праці Таблиця 2.8 Показники з праці Таблиця 2.9 Чинники, що впливають ...
...кількості обладнання; – за рахунок зміни продуктивності одного станка; – за рахунок зміни відпрацьованого часу; – за рахунок продуктивності одного станка за одну годину.
...кількості обладнання; – за рахунок зміни продуктивності одного станка; – за рахунок зміни відпрацьованого часу; – за рахунок продуктивності одного станка за одну годину.
Підвищення продуктивності праці основних виробітничих робітників % 5 б). Підвищення обсягу виробництва % 7 в). збільшення заробітної плати виробітничих робітників % 3 г)....Задача 5 Визначити можливий приріст продуктивності праці у плановому році. Розрахувати частку приріста продуктивності праці внаслідок впливу кожного фактора на загальний приріст продуктивності праці, а також ...
Продуктивність праці має тенденцію до зростання на 448,6 тис.грн. в 2008 році і на 232,01 тис.грн....завантаження, мікродозатора, що набагато покращить продуктивність праці. Захід по заміні ручної праці є досить ефективним. Він не впливає на обсяг виробництва, але за рахунок автоматизації процесу ...
...Загальновідомим фактом є те, що продуктивність праці виступає однією з важливих складових конкурентоспроможності підприємств. Проте в умовах формування економіки знань, змінюються методи та інструменти управління нею....обставин актуальним є дослідження сутності продуктивності праці, факторів, що впливають на її рівень, та розробки практичних рекомендацій щодо її підвищення з врахуванням сучасних умов господарювання підприємств.
Продуктивність праці, тис.грн. 44,3 38,09 60,76 6,21 +22,67 +16,46 5.... у 2003році порівняно з 2001роком, продуктивність праці на 16,46 тис.грн. за той же період, озброєність праці3,005тис.грн., але віддача фондів скорочується на 3,...
...півріччя можна говорити про приблизну продуктивність праці їх за рік (46,11 тис.грн.) і про збільшення трудової віддачі на 3,22%.... Аналіз показав, що продуктивність праці на протязі 2004 2006 рр. значно збільшується: більше ніж вдвічі в 2006 році порівняно з 2005 і на 8% (...
Задача: На основі статистичних даних про продуктивність праці побудувати і дослідити множинну регресійну модель залежності продуктивності праці У (гр.од/людино год) від фондомісткості продукції Х1 (гр.
Вступ Розділ 1 Трудові ресурси підприємства і продуктивність праці 1.1 Кадровий потенціал підприємства 1.2 Структура кадрового потенціалу 1.3 Нормування праці на підприємстві 1.4 Продуктивність праці Розділ 2 Стилі, методи ...
Основні чинники та резерви зростання продуктивності праці (42) 2.Планування та аналіз трудових показників (55) Методичні основи планування продуктивності праці Планування й аналіз чисельності працівників Планування ...
Завдання 3 Проаналізувати вплив на приріст обсягу виробленої продукції зміна чисельності промислово виробничого персоналу та продуктивність праці робітників № Перелік показників Позначення План Факт 1 Обсяг виробленої продукції, тис. грн. Х 2400 2835 2 Чисельність ПВП, чол.....) працівників і продуктивності праці, виходячи з наступних даних. № п/п Показники Позначення Базовий період Звітний період 1 Середньооблікова чисельність працівників, чол. Чс.
; планова продуктивність праці – 10 тис. грн. на особу; фактичний за рік обсяг валової продукції збільшився на 10% при підвищенні чисельності робітників на ... Практичне завдання 10 Визначити приріст продуктивності праці по підприємству в цілому та по кожному чиннику окремо, якщо: 1. запланований на наступний рік захід щодо виконання плану ...
...а) вплив зміни товарообороту на продуктивність праці б) вплив зміни чисельності на продуктивність праці. Зробити висновки. Показники План Факт 1.Товарооборот, тис.грн. 400 380 2.
...обсягу виробництва за рахунок зміни продуктивності праці Задача 2(4) Середньорічна сума оборотних коштів фірми становить 750 тис. грн., а виторг від реалізації виробленої продукції 3900 ...на 60 чоловік Обчислити приріст продуктивності праці у звітному періоді Задача 3 (5) Обсяг виробництва продукції по підприємству за планом 11520тис.грн.
Виробнича ситуація 3 На основі наведених в таблиці даних необхідно способом відносних різниць виміряти вплив на зміну обсягу товарної продукції в порівнянні з минулим роком таких факторів: а) середньооблікової чисельності робітників; б) продуктивності праці. Таблиця Показники Минулий рік Звітний рік Середньооблікова чисельність робітників, осіб Продуктивність праці одного робітника, грн.
...а) вплив зміни товарообороту на продуктивність праці; б) вплив зміни чисельності на продуктивність праці; Зробити висновки Показники План Факт % виконання плану Відхилення 1. Товарооборот, тис.грн.
...Темп росту прибутку, % Темп росту продуктивності праці, % 1 102,3 104,1 88,1 2 100,9 97,3 99,6 3 107,6 101,5 ...продукції, середньорічної заробітної плати та продуктивності праці. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних: Таблиця 1 Вихідні дані Показник Базисний період Звітний період Обсяг ...
Розділ 1 загальна характеристика підприємства Розділ 2 аналіз господарської діяльності підприємства Розділ 3 аналіз фінансового стану підприємства Висновок Список використаних джерел Додатки Аналіз показав, що підприємство є достатньо фінансово стійким і тримає стійку економічну позицію, що підтверджується зростанням вартості майна, оборотних активів, власного капіталу, валового і чистого прибутку, продуктивності праці. Аналіз ліквідності виявив деякі незначні проблеми з пото...
12 1.3 Система показників продуктивності та ефективності праці в аграрних підприємствах ……………………………………………..19 1.4 Заробітна плата як основна форма трудових доходів: її сутність, функції і ...57 3.2 Аналіз показників продуктивності праці по галузям, і в цілому по господарству……………………………………………………………60 3.3 Аналіз використання фонду оплати праці……………………………69 3.4 Шляхи ...
ЗАДАЧА 2 Визначити відсоток зростання продуктивності праці в плановому році порівняно зі звітним, якщо обсяг виробленої продукції у звітному році склав 580тис.... Визначити індекс та відсоток зміни продуктивності праці одного робітника. ЗАДАЧА 4 На обробку деталі витрачали 28хв. Після удосконалення технологічного процесу норму часу переглянули і встановили – 25хв.
...на відновлення лісів, підвищення їх продуктивності, створенню насаджень, збереження і поліпшення стану водоохоронних захисних лісів і насаджень, зелених зон навколо міст і промислових центрів, поліпшення стану і підвищення продуктивності лісів, охорона лісів і захист ...
...зокрема, свідчить зростання виручки, собівартості, продуктивності праці, вартості основних засобів, чистого прибутку. Аналіз показників ліквідності виявив, що їх значення не відповідають нормативним, отже спостерігається поточна неплатоспроможність, ...ефективно, що видно із зростання продуктивності праці при нижчому зростанні фонду оплати праці. Таким чином, підприємство в цілому працює не дуже ефективно, про що свідчать його ...
...1) чисельності працівників 2) середньої продуктивності (виробітку) працівників Поясніть отримані результати Задача Відомі такі дані по виробничому підприємству про випуск різнорідної продукції за квартал: Вид продукції ... Індекси продуктивності праці (виробітку продукції) по окремих підприємствах (індивідуальні індекси) 2. загальні індекси середньої продуктивності праці за двома підприємствами разом: а) змінного ...
...суспільства як відносини економічної власності, продуктивні сили, засоби праці Question 3 Балів: 1 Коли виникає соціальне? Виберіть одну правильну відповідь a.... закон відповідності виробничих відносин продуктивним силам c. закон зростання продуктивності праці Question 6 Балів: 1 Які закономірності найбільш властиві розвитку економічної соціології?
Але ця сфера є продуктивною і може сама вирішувати свої фінансові проблеми. Таким чином, важливо визначити наскільки продуктивним є житлово комунальне господарство та яку роль ...
...одного боку, від фонду часу продуктивної роботи машин та устаткування протягом доби, місяця або року, тобто від його екстенсивного завантаження, а з іншого боку від ступеня ...підвищення інтенсивного навантаження устаткування, його продуктивності практично не є такими обмеженими. По друге, здійснення заходів екстенсивного напрямку, як правило, не потребує капітальних витрат, а підвищення рівня ...
...одного боку, від фонду часу продуктивної роботи машин та устаткування протягом доби, місяця або року, тобто від його екстенсивного завантаження, а з іншого боку від ступеня ...підвищення інтенсивного навантаження устаткування, його продуктивності практично не є такими обмеженими. По друге, здійснення заходів екстенсивного напрямку, як правило, не потребує капітальних витрат, а підвищення рівня ...
Загальний індекс продуктивності праці 2. Економію чи додаткові витрати робочого часу у звязку із зростанням або зниженням продуктивності праці при виробництві кожного виду ...
...фабричної системи; в) величезний розвиток продуктивних сил; г) капіталізм показав суперечливий характер свого розвитку; 2. За визнанням К. Маркса, як вчений він методологічно сформувався із трьох ...постійним капіталом; в) неоплаченою працею продуктивних робітників; г) працею додатково найманих працівників; д) всім авансованим капіталом. 5. Виходячи із теоретичного надбання К.
Продуктивность труда – это количество продукции, выработанной за единицу рабочего времени. С возрастанием продуктивности труда в каждой единице продукции воплощается меньшее количество ...уменьшения величины стоимости должна вырасти продуктивность общественного труда. Продуктивность труда связана с конкретным трудом, потому что выражается в большем или меньшем количестве потребительских цен. .. 13 7.
...капіталу, валового і чистого прибутку, продуктивності праці. Аналіз ліквідності виявив деякі незначні проблеми з поточною платоспроможністю, але аналіз фінансової стійкості підприємства показав, що воно фінансується в ...зросла, про що свідчать висока продуктивність праці і зниження трудомісткості. 4. Оцінка фінансових активів. Аналіз показав незначні суми фінансових ресурсів на рахунках і в касі підприємства, ...
...всій номенклатурі, а також відхилення продуктивності праці при виробництві виробів від середньої продуктивності, якщо ціна виробу «А» становить 50грн; виробу «Б» 80грн; виробу «В» 150грн.
...таке основний капітал: а) частина продуктивного капіталу, яка бере участь у виробництві товару та свою вартість переносить на новостворений товар цілком протягом одного виробничого циклу; б) ...та знарядь праці; д) частина продуктивного капіталу, яка цілком і багаторазово бере участь у виробництві товару, переносить свою вартість на новий продукт частинами (у міру зношення).
...будівництві 3)Індекси середніх величин продуктивності праці в с/г в 2005, 2 4 кв. 2006 року.Висновок. Період Випуск продукції в с/г Чисельність працівників Продуктивність праці Індекс продуктивності праці 2004 ...
, а продуктивність праці зросте на 15%. Необхідно визначити: 1) Продуктивність праці у звітному і плановому роках; 2) Чисельність промислово виробничого персоналу в ...
...поточні і витрати майбутнього періоду, продуктивні і непродуктивні тощо. Основною є класифікація витрат за елементами, що включають: матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні ... або 24,77% продуктивність праці на протязі 2005 2006 рр. значно знизилась: майже в 6 разів в 2006 році порівняно з 2005 (на 167,...
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.