Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Козинець Юлія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Занков Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
аватар
Igor Falon

Рейтинг: 10
аватар
Гордій Ірина Володимирівна

Рейтинг: 10
Голодрига Наталя Вікторівна

Рейтинг: 10
Вікторія

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 151-200 з 2533 за запитом розрахунку

Практичне завдання Український банк хоче розмістити 1 000 000 дол. США вільних коштів.
Теоретичні питання 1. Механізм здійснення міжнародних кредитних операцій 2. Форфейтинг: необхідність, сутність та механізм здійснення Тестові ...
1. Механізм здійснення міжнародних кредитних операцій 2. Форфейтинг: необхідність, сутність та механізм здійснення Тестові завдання 1.
1.Необхідність та сутність кредитування суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності 2.Види валютних угод 3.
Теоретичні питання 1. Визначення документарного акредитиву 2. Валютна система Тестові завдання 1. Існує співвідношення двох валют USD/PLN = ...
Теоретичні питання 1.Схема реалізації документарного акредитиву 2.Необхідність проведення валютних операцій для хеджування валютних ризиків Тестові завдання ...
Теоретичні питання 1. Механізм здійснення міжнародних кредитних операцій 2. Форфейтинг: необхідність, сутність та механізм здійснення Тестові завдання 1.
11. Необхідність та принципи кредитування зовнішньоекономічної діяльності 19. Платіжні та кредитні картки Література
18. Форфейтинг. Сутність та механізм здійснення 25. Порядок ввезення, вивезення, пересилання та переказу іноземної валюти Література
Тестові завдання: 1. Валютна операція „спот" – це: а) купівля продаж валюти на умовах її поставки протягом трьох робочих ...
ЗМІСТ 1. ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ 2 2. ПРОЦЕС ВИКОНАННЯ ДІЛОВОЇ ГРИ ФІНАНСОВО ВИРОБНИЧИМ ВІДДІЛОМ 2 2.1 Виробнича функція ...
1. Теорія та практика використання зазначених операцій у міжнародній економічній діяльності суб’єктів господарювання України 2.
...Інструменти 4 • Статутний капітал 90 • Розрахунки з оплат праці 15 • Гудвіл 6 • Сировина 11 • Короткострокові кредити банків 30 • Малоцінні предмети 2 • Виробництво 30 • Розрахунки за претензіями 15 • Готова продукція ...
...податкоспроможності та його роль у розрахунках обсягу доходів місцевих бюджетів. Роль індексу відносної податкоспроможності у розрахунках обсягу доходів місцевих бюджетів. Порядок визначення індексу відносної податкоспроможності.
...925686,9 Таблиця 2 Алгоритм розрахунку й економічний зміст показників, що характеризують фінансову стійкість Найменування показника Алгоритм розрахунку за балансом Економічний зміст показника визначає Коефіцієнт надійності ...
ЗМІСТ Вступ 1 Коротка характеристика підйомної лебідки та режимів її роботи 2 Розрахунок та побудова навантажувальної діаграми і тахограм підйомної лебідки 2.1 Розрахунок основних величин 2.2 Розрахунок і побудова тахограм підйомної ...
...певні суми, необхідно виконати потрібні розрахунки 5. Відобразити господарські операції на відповідних рахунках синтетичного і аналітичного обліку 6. Підрахувати обороти за дебетом і кредитом кожного рахунку ...боргів 162 Дебіторська заборгованість за розрахунками: Поточні зобов’язання за розрахунками: З бюджетом 170 З одержаних авансів За виданими авансами 180 З бюджетом 550 Із нарахованих ...
...певні суми, необхідно виконати потрібні розрахунки 5. Відобразити господарські операції на відповідних рахунках синтетичного і аналітичного обліку 6. Підрахувати обороти за дебетом і кредитом кожного рахунку ...сумнівних боргів Дебіторська заборгованість за розрахунками: Поточні зобов’язання за розрахунками: З бюджетом 170 З одержаних авансів За виданими авансами 180 З бюджетом Із нарахованих доходів ...
...доходів від реалізації та проведенням розрахунків з дебіторами. Згідно з П(С)БО 10 дебіторська заборгованість – це сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату. 3....банках”, 33 „Інші кошти”, 36 „Розрахунки з покупцями та замовниками”, 37 „Розрахунки з різними дебіторами” та 38 „Резерв сумнівних боргів”. 6.
...визначити кореспонденцію рахунків, здійснити самостійні розрахунки, а результати поставити у колонках, де стоїть знак питання. Усі затрати підприємства у Таблиці 2 поділяються на прямі та адміністративні....і 644 "Податковий кредит", 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" відображаються у рядках 250, 610 відповідно. При заповненні форми 2 "Звіт про фінансові результати" необхідно звернути увагу ...
...показники); 4) по методу визначення (розрахункові, статистичні, експериментальні, експертні показники); 5) по характеру використання для оцінки рівня якості (базові і відносні показники); 6) по способу вираження (... Узагальнюється аналіз розрахунком основних показників, що характеризують конкурентоспроможність продукції: технічний рівень виробництва, інноваційне забезпечення, якість предметів праці, кваліфікація персоналу, рівень організації виробництва, система ...
...проведено бухгалтерськими проведеннями: Дебет 372 "Розрахунки з підзвітними особами", Кредит 26 "Готова продукція" Дебет 91 "Загальновиробничі витрати", Кредит 372 "Розрахунки з підзвітними особами".
...завдання та вихідні дані для розрахунку показників 1.2 Розрахунок потреби в основних і допоміжних матеріалах 2. Планування потреби в персоналі підприємства та витрат на його ...
а) «Розрахунки з бюджетом» (активно пасивний) б) «Виробництво» (активний) в) «Резервний капітал» (пасивний) Завдання №2 Вкажіть статті, які являються високоліквідними активами, зобов'... Розрахунки з учасниками (зобов’язання) Завдання №3 Дайте визначення і наведіть приклади рахунків: основних; регулюючих; розподільчих; калькуляційних; співставлень Завдання №4 Вкажіть, ...
Зробити розрахунки по варіантам вкладання грошей інвестором 2.2. Визначити додатковий доход по кожному варіанту 2.3....FV(1 + i) n Результати розрахунків представити у табличному вигляді Вихідні данні: Щорічний очікуваний прибуток, грн. Щорічні амортизаційні відрахування грн. Очікуване щорічне збільшення прибутку, % Складна відсоткова ...
...201 «Сировина і матеріали», 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками», 23 «Виробництво», 26 «Готова продукція». Записати залишки на 01.12.09 р....19 Поточні зобов'язання за розрахунками з підзвітними особами 20 Поточні зобов'язання за розрахунками з учасниками 21 Сума векселів отриманих 22 Дебіторська заборгованість за товари ...
...201 «Сировина і матеріали», 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками», 23 «Виробництво», 26 «Готова продукція». Записати залишки на 01.12.09 р....19 Поточні зобов'язання за розрахунками з підзвітними особами 20 Поточні зобов'язання за розрахунками з учасниками 21 Сума векселів отриманих 22 Дебіторська заборгованість за товари ...
...201 «Сировина і матеріали», 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками», 23 «Виробництво», 26 «Готова продукція». Записати залишки на 01.12.09 р....19 Поточні зобов'язання за розрахунками з підзвітними особами 20 Поточні зобов'язання за розрахунками з учасниками 21 Сума векселів отриманих 22 Дебіторська заборгованість за товари ...
...201 «Сировина і матеріали», 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками», 23 «Виробництво», 26 «Готова продукція». Записати залишки на 01.12.09 р....19 Поточні зобов'язання за розрахунками з підзвітними особами 20 Поточні зобов'язання за розрахунками з учасниками 21 Сума векселів отриманих 22 Дебіторська заборгованість за товари ...
...і контроль коштів і грошових розрахунків. Грошові потоки і розрахунки охоплюють усі сторони життя людей, усі стадії суспільного виробництва, обслуговують систему кругообігу доходів та продуктів суспільства.
...юридичною особою, має самостійний баланс, розрахункові та інші рахунки в установах банку, печатку зі своєю назвою, бланки, штампи. Основними напрямками діяльності управління є: введення в дію ... Водночас виплатилась дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом (134 тис. грн., або 100 %). Поряд з цим збільшилась інша поточна дебіторська заборгованість на 34 тис. грн.
...термін реалізації товару та прискорити розрахунки з кредиторами. Проект включає наступні пункти: сегментація ринку; розрахунки витрат на його впровадження; розрахунок очікуваного прибутку; висновки про ефективність проекту ...
...термін реалізації товару та прискорити розрахунки з кредиторами. Проект включає наступні пункти: сегментація ринку; розрахунки витрат на його впровадження; розрахунок очікуваного прибутку; висновки про ефективність проекту ...
...термін реалізації товару та прискорити розрахунки з кредиторами. Проект включає наступні пункти: сегментація ринку; розрахунки витрат на його впровадження; розрахунок очікуваного прибутку; висновки про ефективність проекту ...
...значущості та отримують формулу для розрахунку очікуваних значень показників, що характеризують ситуацію c. фактори ранжируються спеціалістами відповідно ступеню їх впливу на розвиток ситуації d.... розрахунок питомої ваги окремих статей у загальній валюті балансу, тобто вивчення структури ста¬тей активу і пасиву на звітну дату b.
...пасивними та активно пасивними А) «Розрахунки з бюджетом» Б) «Виробництво» В) «Резервний капітал» Завданння 2. Вкажіть статті, які являються: високоліквідними активами, зобовязаннями, власним капіталом та забезпеченнями? Резервний капітал Чекові книжки Розрахунки з учасниками Завдання 3 Дайте ...
Бухгалтерський облік розрахунків по оплаті праці починається з належного оформлення первинних документів. Первинні документи починають оформляти у відділі кадрів: трудова книжка, особова картка, ...про відпустку, компенсацію тощо, довідки розрахунки, листки непрацездатності. Для розрахунку заробітної плати первинні документи в бухгалтерії групують і на основі їх даних складають розрахунково платіжні відомості.
...язань за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами. Відповідно до розрахунків видно, що даний коефіцієнт має тенденцію до зменшення, що є досить негативним для фірми.
...99,53% в 2008 році Розрахункові показники свідчать про наступне: коефіцієнт придатності основних фондів в 2007 році зростає на 0,04 та в 2008 році на 0,03, ...1.4 Характеристики і формули розрахунку показників стану основних фондів Рис. 1.1 Схема факторної системи фондовіддачі Рис. 2.1 Виробнича структура ВАТ «Ватутінський хлібокомбінат» Рис.
Водночас виплатилась дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом (134 тис. грн., або 100 %). Поряд з цим збільшилась інша поточна дебіторська заборгованість на 34 тис. грн....і дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків на 718 тис.грн. (20,3 %), це означає, що ЗАТ виступає у ролі кредитора, і через певний час організація може ...
...на збут» (активно пасивний) б) «Розрахунки з різними дебіторами» (активний) в) «Цільове фінансування і цільові надходження» (пасивний) Завдання №2 Вкажіть статті, які являються високоліквідними активами, зобов'... Розрахунки за страхуванням (зобов’язання); 2. Каса (високоліквідні активи); 3. Вилучений капітал (власний капітал) Завдання №3 Дайте визначення і наведіть приклади ...
а) «Витрати на збут» б) «Розрахунки з різними дебіторами» в) «Цільове фінансування і цільові надходження» Завданння Вкажіть статті, які являються: високоліквідними активами, зобовязаннями, власним капіталом та забезпеченнями? «Розрахунки за страхуванням» «Каса» «Вилучений капітал» ...
а) «Витрати на збут» б) «Розрахунки з різними дебіторами» в) «Цільове фінансування і цільові надходження» Завдання Вкажіть статті, які являються: високоліквідними активами, зобов’язаннями, власним капіталом та забезпеченнями? Розрахунки за страхуванням Каса Вилучений капітал ...
Аудит розрахунків за відшкодуванням завданих збитків 5. Завдання, послідовність, джерела аудиту касових операцій 6. Завдання, джерела інформації, методичні прийоми і послідовність аудиту ... Здійснити перевірку: – кореспонденції рахунків; – проведених розрахунків. 2. Провести розрахунки в наведених таблицях. 3. На основі проведених розрахунків та виправлених помилок у таблицях заповнити регістри бухгалтерського обліку (...
...пасивними А) «Виробничі запаси» Б) «Розрахунки з різними дебіторами» В) «Цільове фінансування і цільові надходження» Завданння 2. Вкажіть статті, які являються: високоліквідними активами, зобовязаннями, власним капіталом ... Інструменти, прилади та інвентар Розрахунки з магазином «Універсам» – Розрахунки з учасниками – Завдання 5 розподіліть нижче вказані господарські операції по характеру їх впливу на баланс групи: ...
а) «Витрати на збут» б) «Розрахунки з різними дебіторами» в) «Цільове фінансування і цільові надходження» Завданння Вкажіть статті, які являються: високоліквідними активами, зобовязаннями, власним капіталом та забезпеченнями? Розрахунки за страхуванням Каса Вилучений капітал ...
...пасивними А) «Виробничі запаси» Б) «Розрахунки з різними дебіторами» В) «Цільове фінансування і цільові надходження» Завданння 2. Вкажіть статті, які являються: високоліквідними активами, зобовязаннями, власним капіталом ... Інструменти, прилади та інвентар Розрахунки з магазином «Універсам» Розрахунки з учасниками Завдання 5 розподіліть нижче вказані господарські операції по характеру їх впливу на баланс групи: ...
Розрахунок та проектування приводу головного руху верстата I групи 2.1 Визначення основних структурних параметрів проектування верстата 2.1.1.... Кінематичний розрахунок приводу головного руху 2.4.1. Графоаналітичний метод розрахунку приводу головного руху 2.4.2.
« 1 2 3 4 5 6 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.