Меню сайту

Нові користувачі
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Куся
Автори робіт
24.03.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


Алексеева Марина Николаевна

Рейтинг: 16
аватар
Сергій Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Олійник Артур Михайлович

Рейтинг: 16
аватар
Липовецька Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Кондратюк Надія

Рейтинг: 10
аватар
Галик Василь Богданович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 330 за запитом самоврядування

...органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями (незалежно від виду їх діяльності та форм власності), посадовими особами та громадянами....виконавчої влади, місцевого та регіонального самоврядування, прийняті в межах їх компетенції. Висновок Правовою основою діяльності в галузі пожежної безпеки є Конституція, Закон України „Про пожежну безпеку", ...
...вирішення в діяльності органів місцевого самоврядування на регіональному рівні в Україні……………………………….30 3.1. Дослідження умов ефективності функціонування організаційно правового механізму реалізації повноважень органів місцевого самоврядування на регіональному рівні в Україні…………………………………………………..
СУДДІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 1. Загальні засади суддівського самоврядування 2. Збори суддів та конференції суддів 3. Ради суддів 4.
органи місцевого самоврядування c. засоби масової інформації d. класи і соціальні групи e. окремі індивіди Question 2 Балів: 1 До якого рівня політики ...утворюють органи державної влади, місцевого самоврядування, політичні партії? a. нормативну b. інституціональну c. ідеологічну d. функціональну ТЕСТ 6 Question 1 Коли сформувалась теорія тоталітаризму? a.
Поняття та структура місцевого самоврядування. 2. Правовий статус територіальної громади. 3. Конституційна організація місцевого самоврядування в Україні. 4. Компетенція органів місцевого самоврядування.
Вищим органом громадського самоврядування ЛІТ є загальна конференція учасників навчально виховного процесу, що скликається не менше одного разу на рік.... Колективним органом учнівського самоврядування є учнівська конференція. В період між учнівською конференцією діє шкільний парламент. Колективним органом батьківського самоврядування є батьківські збори ЛІТ.
органи місцевого самоврядування e. засоби масової інформації Question 10 Вислів: "Мета виправдовує засоби" належить: a. Махатмі Ганді (1869 1948) b. Конфуцію c. Н....утворюють органи державної влади, місцевого самоврядування, політичні партії? a. нормативну b. інституціональну c. ідеологічну d. функціональну Question 5 Яку підсистему політичної системи утворюють закони та інші ...
органи місцевого самоврядування e. засоби масової інформації Question 8 Центральним питанням політики є: Виберіть одну правильну відповідь a. суспільна самореалізація особистості b....утворюють органи державної влади, місцевого самоврядування, політичні партії? Виберіть одну правильну відповідь a. нормативну b. інституціональну c. ідеологічну d. функціональну Question 8 Яку підсистему політичної системи ...
органи місцевого самоврядування c. окремі індивіди d. засоби масової інформації e. політичні партії Question 7 Балів: /1 За яким критерієм виділяють такі види ...утворюють органи державної влади, місцевого самоврядування, політичні партії? Виберіть одну правильну відповідь a. нормативну b. функціональну c. інституціональну d. ідеологічну Question 7 Балів: 1 Яку підсистему ...
Право на інформацію забезпечується: обов’язком органів державної влади, а також органів місцевого і регіонального самоврядування інформувати про свою діяльність та прийняті рішення; створенням у державних органах спеціальних інформаційних служб або систем, що забезпечували б у ...органів державної статистики), органами місцевого самоврядування, юридичними особами відповідно до законодавства з метою виконання адміністративних обов’язків та завдань, що належать до їх компетенції...
...бюджети як фінансова основа місцевого самоврядування 6 1.2. Економічний зміст і структура місцевих бюджетів 9 1.3. Сутність бюджетного планування на регіональному рівні 16 1....БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 30 3.1. Пропозиції щодо вдосконалення процесу формування й виконання місцевих бюджетів 30 3.2.
...органів державної влади і місцевого самоврядування в Україні 2.1. Верховна Рада України як єдиний орган законодавчої влади в Україні 2.2.... Місцеве самоврядування в Україні Висновоки Список використаної літератури Розділ I Поняття та види органів держави. На підставі Конституції саме держава визначає сис¬...
...держаної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб Висновок Список використаних джерел Вступ Для належного функціонування будь якого механізму, системи необхідна наявність засобів, які б ...органів державної влади та місцевого самоврядування, їх посадових осіб за вчинення неправомірних дій в сфері аграрних правовідносин. Зокрема, розробка теоретичних положень, аналіз чинного законодавства, практики його ...
Самоврядування національних меншин в політиці Центральної Ради Висновки Список використаних джерел та літератури Одним із суттєвих аспектів державотворення в період Центральної ...самобутності; розбудова широкої мережі органів самоврядування неукраїнського населення; утвердження у міжетнічних відносинах атмосфери толерантності, взаємної довіри. Досвід формування взаємовідносин з національними меншинами не втратив своєї актуальності ...
Міське самоврядування за Магдебурзьким правом Розділ 4. Джерела Магдебурзького права Розділ 5. Історико правове значення Магдебурзького права для України Висновки уривок ВИСНОВКИ....магдебурзького права малі міста отримували самоврядування і судову незалежність, право власності на землю (зазначену у грамоті), пільги ремісникам і торговцям, право проводити ярмарки, а також звільнення ...
...право і сучасний етап місцевого самоврядування в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Література Василенко М.П. Матеріали по історії українського права. Т.1. К., 1979.... Державне управління і самоврядування в Україні: Історичний нарис / Українська академія державного управління при Президентові України. – К.:УАДУ, 1997.
Демократія і самоврядування 4.1. Самоврядування 4.2. Демократія як загальнолюдська цінність 4.3. Демократія і права соціальних меншин Висновок Список використаної літератури
Особливості самоврядування 2.1. Особливості самоврядування АРК 2.2. Організація роботи Ради міністрів АРК 2.3. Представництво Президента України в АРК: його ...
...правова відповідальність в системі місцевого самоврядування за порушення законодавства про звернення громадян……….19 3.1. Відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян….19 3.2....питання відповідальності в системі місцевого самоврядування……………………………………………………………………..28 Висновки……………………………………………………………………………31 Список використаних джерел……………………………………………………..34 Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту – 14. Відстань між рядками –1,5 інтервали.
...органів державної влади та місцевого самоврядування; в) юрисдикційні та процедурні провадження; г) реалізацію повноважень центральних органів виконавчої влади. Чи передбачена в адміністративному праві презумпція невинуватості?...державними органами або органами місцевого самоврядування, якщо органом, що їх видав, не встановлено інший термін набрання ними чинності; г) з моменту оприлюднення їх через телебачення і ...
...органами державної влади та місцевого самоврядування (на прикладі м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської області) Висновки ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 // Ліга ...у становленні та розвитку місцевого самоврядування (питання аксіології) // Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – Випуск 47. – К.
Органи місцевого самоврядування як суб’єкти владних повноважень…..…19 2.3. Посадові і службові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування як суб’єкти владних повноважень………………………………...
Конституційно правовий статус місцевого самоврядування в зарубіжних країнах. 3. Політичні партії та партійні системи в зарубіжних країнах. 4. Задача. Романо германська (континентальна) судова система характеризується: ... Розглянути конституційно правовий статус місцевого самоврядування, спираючись на конкретні сучасні зарубіжні країни. Надаючи відповідь на третє запитання необхідно звернути увагу на те, що політичні партії є ...
...організаційні особливості участі органів міського самоврядування на українських землях у фінансовій діяльності держави у Російській імперії (кінець ХV – поч. ХХ ст.) // Вісник НУВС. – 2006. №32.... Державне управління і самоврядування в Україні: Історичний нарис / Українська академія державного управління при Президентові України. – К.:УАДУ, 1997. 13. Шевчук В. Козацька держава.
...органами виконавчої влади та місцевого самоврядування. Методичні рекомендації Відповідаючи на перше питання, слід проаналізувати правову природу місцевих державних адміністрацій, визначити їх види та дослідити їх місце ...вищого рівня та органами місцевого самоврядування. Література Конституція України від 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.
...і, держави, регіонального і місцевого самоврядування. Організація державного устрою заснована на принципах поділу державної влади на законодавчого, виконавчого і судову, розмежування компетенції між центральною владою, місцевими радами й ін. органами самоврядування на основі верховенства Конституції і ...
...і, держави, регіонального і місцевого самоврядування. Організація державного устрою заснована на принципах поділу державної влади на законодавчого, виконавчого і судову, розмежування компетенції між центральною владою, місцевими радами й ін. органами самоврядування на основі верховенства Конституції і ...
...органів державної влади і місцевого самоврядування …..7 1.3. Підстави і форми участі у цивільному процесі Уповноваженого з прав людини..10 1.4....органів державної влади та місцевого самоврядування ... 25 ГЛАВА 3. СУДОВА ПРАКТИКА УЧАСТІ ПРОКУРОРА В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ……. 26 3.1. Участь прокурора в суді першої інстанції ……………………….
...до служби в органах місцевого самоврядування. Проаналізуйте ситуацію та підготуйте юридично обґрунтовану відповідь. 2. Голова районної державної адміністрації звернувся до Верховної Ради України з поданням про ...функцій і повноважень органів місцевого самоврядування на території села. Районний прокурор вніс припис на незаконні дії сільської ради та сільського голови, які залишилися без розгляду.
...ради як представницькі органи місцевого самоврядування. Розкриваючи перше питання плану, слід спиратися на положення Конституції України, з урахуванням конституційної реформи 2006 р. та чинного Закону “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закон України „Про ...
...ради як представницькі органи місцевого самоврядування. Розкриваючи перше питання плану, слід спиратися на положення Конституції України, з урахуванням конституційної реформи 2006 р. та чинного Закону “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закон України „Про ...
...до служби в органах місцевого самоврядування. Проаналізуйте ситуацію та підготуйте юридично обґрунтовану відповідь. Задача №388 Голова районної державної адміністрації звернувся до Верховної Ради України з поданням ...функцій і повноважень органів місцевого самоврядування на території села. Районний прокурор вніс припис на незаконні дії сільської ради та сільського голови, які залишилися без розгляду.
...підвищує професійний рівень органів місцевого самоврядування. Навчання проводиться не тільки за прийнятими державними стандартами, але й узагальнюються напрацювання та знахідки українських міст, акумулюється закордонний досвід, практичні працівники місцевого самоврядування України можуть зустрітися з колегами, ...
суди та органи місцевого самоврядування; г. суди, органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади з питань земельних ресурсів
...вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Цей Закон не передбачає можливості утворення обласною радою виконавчих органів. Розглянувши протест прокурора, обласна рада залишила в силі ... № 280/97 ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», зокрема, без включення цього питання до порядку денного сесії та без його обговорення у постійних комісіях, без проведення ...
...вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Цей Закон не передбачає можливості утворення обласною радою виконавчих органів. Розглянувши протест прокурора, обласна рада залишила в силі ... № 280/97 ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», зокрема, без включення цього питання до порядку денного сесії та без його обговорення у постійних комісіях, без проведення ...
...державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у господарські відносини; И) заборона вільного відкриття валютних рахунків суб’єкт ам господарювання, прибуток яких більше за ...конституційно закріплені повноваження органів місцевого самоврядування щодо суб'єктів господарювання. Тема 7 1. Господарсько правова відповідальність базується на принципах, згідно з якими: А) потерпіла сторона не ...
органи місцевого самоврядування c. окремі індивіди d. засоби масової інформації e. політичні партії Question 7 Балів: /1 За яким критерієм виділяють такі види ...утворюють органи державної влади, місцевого самоврядування, політичні партії? Виберіть одну правильну відповідь a. нормативну b. функціональну c. інституціональну d. ідеологічну Question 7 Балів: 1 Яку підсистему ...
...безпека) до складних (самоствердження, самоудосконалення, самоврядування). Якщо мотивація заснована на задоволенні вищих потреб, то така людина схильна до самоврядування. Для задоволення вищих потреб заздалегідь повинні бути ...
...державної влади або органу місцевого самоврядування з клопотанням про передачу їм у власність або надання у користування земельної ділянки на підставі набувальної давності за умов добросовісного, ...органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями і громадянами земельного законодавства України; б. сукупність соціально економічних та екологічних заходів, спрямованих на регулювання земельних відносин ...
...планування на рівні місцевих органів самоврядування: a. Високі темпи зростання розмірів ставок оподаткування b. Застосовуванняи сучасних методів, які виправдали у податковій практиці зарубіжних країн c....бюджету та бюджету місцевих органів самоврядування є: a. Компонентне податкове планування b. Поточне податкове планування c. Тактичне податкове планування d. Стратегічне податкове планування ТЕСТ ДО ЛЕКЦІЇ ...
...планування на рівні місцевих органів самоврядування: a. Високі темпи зростання розмірів ставок оподаткування b. Застосовуванняи сучасних методів, які виправдали у податковій практиці зарубіжних країн c....бюджету та бюджету місцевих органів самоврядування є: a. Компонентне податкове планування b. Поточне податкове планування c. Тактичне податкове планування d. Стратегічне податкове планування ТЕСТ ДО ТЕМИ ...
рішення органів влади та місцевого самоврядування, що тягнуть за собою правові наслідки для суб’єктів правовідносин, значущі факти політичного життя для країни, що не супроводжувалися правовими ... рішення органів влади та місцевого самоврядування, що тягнуть за собою правові наслідки для суб’єктів правовідносин, значущі факти політичного життя для країни, що не супроводжувалися правовими ...
Місцеве самоврядування в Україні 51. Тест При переведенні працівника на іншу роботу обов’язково враховуються: 1)сімейний стан працівника; 2)місце розташування ...
Козацьке самоврядування 3. Роль Запорозької Січі в відродженні української державності Висновки Література
Представницькі органи місцевого самоврядування: їх система і порядок формування 2. Структура місцевих рад 3. Форми і методи роботи місцевих рад Список використаної літератури
Органи самоврядування об’єднань кооперативів (спілок) 57. Організація правової роботи в кооперативах Тестове завдання № 71 Державна реєстрація кооперативу здійснюється: 1) згідно з ...
Місцеве самоврядування в Україні 2.Судова влада в Україні Література
Позабюджетні фонди органів місцевого самоврядування 2. Функції Державної контрольно ревізійної служби України 3. Ситуаційне завдання Розглянемо ситуацію. Громадянином (резидентом України) придбано за кордоном три легкових ...
Вища Рада юстиції та суддівське самоврядування Розділ 2. Поняття „Державна судова адміністрація” 2.1. Необхідність створення ДСА 2.2. Повноваження ДСА Розділ 3.
« 1 2 3 4 5 6 7 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.