Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Який курс найскладніший?


Онищенко Мальвіна Вадимівна

Рейтинг: 10
Рибак Микола Сергійович

Рейтинг: 11
Бойченко Яна Олегівна

Рейтинг: 16
аватар
Галик Василь Богданович

Рейтинг: 10
Костюк Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 16
Тимошенко Яніна Анатоліївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 1026 за запитом стратегія

...і коефіцієнт співвідношення показує, що стратегія підприємства полягає в тому, щоб збільшувати частку власного капіталу. Але якщо підприємство змінить цю стратегію на таке співвідношення власного і ...
Розкрити сутність управлінської стратегії розвитку регіону. 9. Основні напрямки стратегії управління регіональним розвитком. 10. Дати коротку характеристику сучасного стану регіонального розвитку в Україні. 11.
...досить специфічна з погляду можливих стратегій управління ліквідністю, які виходять з управління пасивами. Першочергову роль у побудові таких стратегій у короткостроковому аспекті має відігравати якісне прогнозування ...
Інноваційна стратегія зумовлена необхідністю: а) забезпечення конкурентоспроможності; б) зниження витрат; в) витиснення з ринку конкурентів; г) задоволення потреб споживачів. 2.... Стратегії підприємства та їх сутність. 6. Сутність SWOT аналізу. 7. Матриця Бостонської консультативної групи. Її сутність. 8. Сутність Матриці Мак Кінсі.
Яку стратегію корекції можна обрати? Розділ 2.2. Психологічна корекція дітей з порушеннями когнітивної сфери 1. Розробіть план корекції для даного випадку.... Які стратегії саморегуляції потрібні? – саморегуляція у стані гніву; – відреагування печалі або образи; – розуміння і регуляція почуття тривоги; – здатність домовлятися; – розуміння іншої точки ...
короткотермінова стратегія d. всебічний комплексний тактичний план Question 50 Розробка і реалізація програми розвитку корпоративної культури передбачає: a.... визначення місії, цілей формування стратегії c. формування міжособистісних відносин d. вибір методів комунікацій e. співвідношення повноважень різних посад Question 51 Відношення до персоналу в організації ...
...стратегічних альтернатив та вибір базової стратегії бізнесу, це: a. оперативні плани. b. тактичні плани c. організаційні плани d. стратегічні плани Question 4 До методів організаційного планування ... стратегію організації b. конкретними завданнями управління c. довгостроковими цілями фірми Question 7 Управлінська інформація зазнає таких операцій: a.
підприємство з наступальною інноваційною стратегією на конкурентному ринку більш фінансово успішне, ніж підприємство з оборонною інноваційною стратегією; e. підприємство з високою часткою цінних специфічних активів ...
Г) Розкрийте стратегію та тактику роботи консультанта при алкоголізмі клієнта. Д) Які принципи повинен враховувати психолог, працюючи з алкоголіком? Задача №36.... В) Назвіть принципи, стратегії та методи допомоги в ситуації горя. Г) Які особливості надання психологічної допомоги на різних стадіях переживання втрати?
...керівництвом ведучого Question 6 До стратегії реагування на появу негативних ризиків не відноситься: a. ухилення від ризику b. передача ризику c. зниження ризику d. використання ризику Question 7 До стратегії реагування на позитивні ризики не ...
1. Стратегія фінансування інвестиційного проекту 2. Ситуаційне завдання 1) Потрібно вибрати проект з меншим ризиком Прогноз Проект А Проект Б Проект В ...
Стратегія і структура: характеристика взаємозв'язку 2. Організаційна культура та стиль керівництва в системі стратегічного управління Ситуація № 2 Готельна сітка «Хілтон» ...
Вибір стратегії комерційного банку Задача №1 Визначте оцінку конкурентоспроможності Банку „АВС” (показник конкурентоспроможності (К)) і його конкурентну позицію для таких умов: Таблиця ...
Стратегія фінансування інноваційної діяльності 2. Організаційно економічний механізм фінансування інновацій 3. Лізингове фінансування та його особливості 4.
Стратегія розвитку підприємств готельного господарства 3. Організація надання послуг у готельному господарстві 4. Управління якістю готельних послуг 5.
Стратегія та засоби реалізації державної промислової політики 3. Основні напрями державної промислової політики 4. Нормативно правове забезпечення розвитку промисловості 5.
Стратегії ціноутворення. Ціна, як визначення корисності товару 22. Методи прогнозування продаж у маркетинговій діяльності Ситуаційні завдання: Задача № 1 За даними таблиць ...
Кадрові стратегії 2. Гнучкі режими праці 3. Суть і завдання оцінки персоналу Тестове завдання 1. Кадрова політика розробляється: а) вищим керівництвом; б) ...
Які види цінових стратегій Ви використовуєте на міжнародному ринку? 2. Назвіть основні напрямки цінової підтримки експорту українських товарів 3.
Стратегія формування світового інформаційного простору 1.1 Інформаційне суспільство новий етап розвитку цивілізації.............................5 1.2 Теоретичні концепції щодо поняття та ...
Суть стратегії управління товарними запасами. Етапи процесу управління товарними запасами 3. Задача Проаналізувати стан запасів на підприємстві. Зробити висновки 1.
Розробка рекламної стратегії як елемент планування рекламної діяльності в індустрії гостинності 2. В чому полягає різниця між рекламними агенствами з повним циклом послуг ...
Основні напрямки фінансової стратегії суб'єктів малого і середнього бізнесу в сучасних умовах економічного розвитку Задача № 53 Використовуючи наведені дані, розрахувати рентабельність активів підприємства ...
Завдання 81 Розробити стратегію хеджування опціонними контрактами для учасника ринку, що має намір через 3 міс. продати на ринку актив X і очікує падіння ...
Стратегія безперервного підвищення якості медичних послуг 3. Прогнозування прибутків комерційних медичних фармацевтичних установ Література
Стратегії конкурентної боротьби Список використаної літератури
Порівняльна характеристика конкурентної економічної стратегії. 3. Наведіть приклад конфліктної ситуації. Які заходи Ви, як менеджер, будете застосовувати, щоб не довести конфліктну ситуацію до конфлікту. Ситуація.
Маркетинг у системі оцінки стратегії виробничої діяльності Задачи Підприємство сподівається одержати такий чистий прибуток: 1 ий рік – 120 тис.грн, 2 й – 180 тис.
Які вигоди дає ТНК стратегія «глобальної емісії акцій»? Список використаної літератури
Охарактеризуйте основні види і стратегії конкуренції. Напрямки визначення конкурентноздатності товару і конкурентноздатності фірми. 3. Навести приклади функціональної, видової і предметної конкуренції по товарах: електропобутові прилади, ...
Прогнозування і стратегія розвитку підприємства 2. Поточне планування діяльності підприємства Задача №1 Визначити кількість виробів, складених на протязі року в цеху, площа якого ...
Стратегія фірми 4. Фактори проектування організації 5. Елементи проектування організації Література
Стратегія щодо споживачів 3.Проаналізуйте конкурентне середовище Вашої компанії, використовуючи модель М. Портера Література
ЗМІСТ ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1 Стратегія розвитку надання медичної допомоги сільському населенню в Україні 12 1.1. Реформування системи охорони здоров’я України в контексті інтеграції ...
Аналіз альтернатив і вибір стратегії управління в охороні здоров’я 2. Проблема фінансування закладів охорони здоровя та заходи щодо поліпшення його стану 3.
Стратегії та методи дивідендної політики. 2. Ринковий підхід до оцінювання вартості підприємства. 3. Поняття, структура та розробка системи бюджетів суб’єктів ...
...інноваційної діяльності та характеристика інноваційної стратегії підприємства Розрахунково аналітична робота «Аналіз ефективності інноваційного проекту» Постановка завдання і вихідні дані: Таблиця 1 Вихідні дані Показники Значення Первісна ...
Стратегії основних конкурентів Ситуаційні завдання: Задача № 1 За даними таблиць 1 і 2 визначити місткість територіального ринку. Таблиця 1.
Планування як інструмент обгрунтування стратегії 17. Сутність, види товарообороту підприємств сфери ресторанних господарств. Значення в умовах ринку 27. Аналіз товарооборотності сировини і товарів в підприємствах ...
Маркетингові стратегії 3. Стадії життєвого циклу товару Список використаної літератури
Маркетингові стратегії 3. Стадії життєвого циклу товару Список використаної літератури
Стратегія охоплення ринку Список використаної літератури
Маркетингові стратегії 3. Стадії життєвого циклу товару Список використаної літератури
Визначення стратегії політики розподілу 3. Визначення методів збуту та типу каналів розподілу Список використаної літератури
Типологія загальних стратегій 10 Висновок 16 Список використаної літератури 17
...відомості про СФГ «Берест» , його стратегії розвитку…….. 2. Організаційне забезпечення маркетингової діяльності на СФГ «Берест»………………………………………………………………………… 3. Аналіз фінансово економічних показників діяльності СФГ «Берест»………………………………………………………………………… 4.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ 1.1. Загальні стратегічні напрями розвитку туризму 1.2. Основні фактори підвищення ефективності діяльності підприємств туристичної галузі РОЗДІЛ ...
Які види стратегій виходу фірми на міжнародні ринки існують? 3.Дайте визначення та характеристику товарного імпорту Література
Зовнішньополітична стратегія Візантійської імперії в період її розквіту Висновки Джерела та література Додатки
...політика : роль і місце у стратегії українських банків 2.Порядок оцінки ризикованості кредитного портфеля банку 3.Класифікація кредитно гопортфеля за рівнем ризику 4.
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.