Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Який курс найскладніший?


O. Norbert.

Рейтинг: 16
аватар
Гарус Марина Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Васюк Тетяна Борисівна

Рейтинг: 10
аватар
Василевич Юлія Анатоліївна

Рейтинг: 10
Ирина Вячеславовна

Рейтинг: 16
аватар
Занков Сергей Владимирович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 641 за запитом структурна

1.1 Структурно логічна схема податку на добавлену вартість. Рис.1.2. Платники податку на добавлену вартість. Рис. 1.3. Структурно логічна схема акцизного збору Рис.
Структурно логічна схема формування балансового прибутку підприємства Рис. 1.2. Структурно логічна схема формування прибутку від реалізації продукції Рис.
структурну Question 11 Контур Логістики системи “Галактика” забезпечує: a. деталізацію аналітичного обліку b. ведення обліку заробітної плати c....Основним автоматизованим робочим місцем в структурних підрозділах ДПА є: a. АРМ контролю обліку запасів b. АРМ обліку основних засобів c. АРМ інспектора по обліку (реєстрація платників) ...
структурну Question 11 Контур Логістики системи “Галактика” забезпечує: a. деталізацію аналітичного обліку b. ведення обліку заробітної плати c....Основним автоматизованим робочим місцем в структурних підрозділах ДПА є: a. АРМ інспектора по обліку (реєстрація платників) b. АРМ обліку основних засобів c.
...Question 8 Як називається той структурний рівень науки, на якому знання є наслідком безпосереднього контакту з "живою " реальністю у спостереженні та експерименті: a. емпіричний b.... системно структурний метод c. метод дедукції d. метод індукції Question 4 Метод побудови наукової теорії, при якому в її основу кладуться певні ...
Структурний аналіз фразеологічних одиниць: Класифікації О. Куніна, Є. Арсентієвої і І. Корунця 1.2. Етимологічні та стилістичні характеристики фразеологічних одиниць Розділ ...який поділяє фразеологізми на чотири структурно семантичні класи, є однією з найвдаліших. Останнім часом дослідники намагаються вивести фразеологію за межі лексикології і зробити її окремою частиною ...
1 державна податкова інспекція як орган виконавчої влади 1.1 загальні положення податкової інстпекції 1.2 організаційна структурна схема смілянської одпі 1.2.1 служби та відділи підпорядковані начальнику одпі 1.2.2 служби та відділи підпорядковані першому ... 3 Структурна схема Смілянської ОДПІ. Мал. 4 Состав структурних підрозділів підлеглих першому заступнику. Таблиця 1 Діяльність відділив підпорядкованих першому заступнику начальника ОДПІ ...
Структурні ланки, що утворюють різноманітні економічні системи, за своїм змістом неоднорідні. Вони поєднують у собі загальні та специфічні, основні та похідні, ... В сучасних економічних умовах структурні елементи системи характеризуються динамізмом, мінливістю, суперечність. Цим визначається необхідність структурної диференціації складових ланок економічної системи суспільства, без якої неможливо пізнати ...
Організаційно – структурна схема Городищенського відділення №3278 Ощадного банку 1.3. Організація роботи обліково – операційного відділу в Ощадному банку №3278 м.... Ознайомилися з організаційно структурною схемою Городищенського відділення №3278 ВАТ „Державний ощадний банк України”. В головному відділенні 7 структурних підрозділів.
...нормативних документів, що регулюють діяльність структурного підрозділу установи………………………… 1.2. Наукові трактування сутності документних потоків…………… 1.3. Уніфікація та стандартизація документації навчального відділу……………………………………………………………………… РОЗДІЛ 2.... Характеристика документів, що функціонують у структурному підрозділі установи ………………………………………………………. 2.2. Особливості текстів ділових документів навчального відділу Білоцерківського інституту економіки та управління .....
...заклад другого рівня акредитації або структурний підрозділ вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації, який провадить освітню діяльність, пов'язану із здобуттям певної вищої освіти ...споріднених напрямах підготовки (якщо є структурним підрозділом вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації або входить до навчального чи навчально науково виробничого комплексу) або за ...
...та постановка задачі 2 РОЗРОБКА СТРУКТУРНИХ РІШЕНЬ ТА ВИБІР КОМПОНЕНТ ДЛЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ 2.1 Будова та принцип роботи повірочної установки 2.2 Розробка структурної схеми системи автоматизації 2.3 ...
...рівень засвоєння принципів раціональної організації структурних підрозділів. Завдання 2 На основі схеми організаційної структури обраного вами субєкта господарювання при виконанні завдання 1, скласти схему формальних комунікацій: ...її системної моделі за виділенням структурних та процесних елементів комунікаційного процесу, аналіз факторів, що знижують його ефективність, засобів та дій зі сторони учасників процесу, що підвищують ...
...система Question 7 До основних структурних характеристик сім’ї як соціальної системи належать: a. Ієрархія b. Життєві цикли c. Альянси d. Коаліції e. Сімейні правила f.... Сімейно побутової сумісності Question 7 Структурний підхід до подружньої сумісності орієнтований на вивчення: a. Сімейно побутової сумісності b. Фізіологічної сумісності c. Духовної сумісності d.
...об’єктами діяльності) та його структурних підрозділів; контролю за ефективністю витрачання природних, матеріальних, трудових і фінансових ресурсів; визначення економічної ефективності інвестиційної та іноваційної діяльності, впровадження заходів ...на організацію виробництва та управління структурними підрозділами основного та допоміжного виробництва, а також витрат на утримання і експлуатацію устаткування загальновиробничого призначення. 2).
...а) різниця між фрикційним та структурним, б) сума між природним та структурним безробіттям, в) різниця між фактичним та природним, г) сума фрикційного та структурного рівнів безробіття.
...а) різниця між фрикційним та структурним, б) сума між природним та структурним безробіттям, в) різниця між фактичним та природним, г) сума фрикційного та структурного рівнів безробіття.
Комбінат має свою структуру, кожен структурний підрозділ виконує свої функції, або виробляє свій вид продукції. Свою продукцію підприємство реалізує крім столових шкіл у столову училищ та ...Обрати і всебічно обгрунтувати межі структурного підрозділу, який підлягає переведенню на безтарифну систему оплати праці Уточнити виробниче завдання і склад персоналу, заробітна плата якого залежатиме від ...
...модель розвитку з метою завершення структурної перебудови економіки і прискорення темпів її росту, досягнення високої конкурентоспроможності на світовому ринку шляхом збільшення частки експорту високотехнологічної продукції в ... За допомогою системного та структурного підходів досліджувалися діючі механізми державного регулювання та фінансової підтримки малого та середнього бізнесу, проблеми формування організаційно правових та інституційних умов ...
Функції, права та обов’язки структурних підрозділів підприємств визначаються: а) їх статутами; б) посадовими інструкціями їх керівників; в) тільки установчими документами підприємства, які утворили структурні підрозділи; г) положеннями про структурні ...
...в цілому так і кожного структурного підрозділу. Тому аналіз якості та конкурентоспроможності продукції є визначальним в загальній системі управлінського та економічного аналізу, а проблема якості продукції ...в цілому так і кожного структурного підрозділу. Стабільність виробничо економічного положення підприємства хімічної промисловості в умовах ринкових відносин безпосередньо пов'язано з рішенням таких задач, як ...
...умов діяльності колективу та його структурних ознак b. завжди поступовий c. все залежить від умов діяльності колективу ТЕСТ ДО ТЕМИ 3 Question 1 Сукупність людей, об'... організованість, структурність, згуртованість, солідарність, інформованість c. свобода висловлювань та ініціативи, структурність, згуртованість Question 2 Яким ознакам повинна задовольняти група, щоб стати колективом?
Формуванням справ у структурних підрозділах займаються співробітники загального відділу. Контроль за правильним формуванням справ у цьому структурному підрозділі здійснюється також секретарем і начальником загального ...
...цін змінного та постійного складу, структурних зрушень; 2) абсолютний загальний приріст середньої ціни, приріст ціни внаслідок змін самих цін і структурних зрушень; 3) абсолютне зростання вартісного ...
Найвагомішою структурною складовою в 2009 році в структурі чистого доходу також є частка чистого доходу від продажу сиру жирного сичужного, яка в ...3.24 Перелік та опис структурних одиниць інформації вихідних повідомлень задачі, які мають самостійне смислове значення Таблиця 3.25 Перелік і опис вхідних повідомлень Таблиця 3....
самостійний структурний підрозділ апарату управління (служба, відділ), який здійснює оприбуткування матеріалів та інших товарно матеріальних цінностей b. самостійний структурний підрозділ апарату управління (служба, відділ), ...
Структурно логічна схема формування прибутку від реалізації продукції Мал. 1.2. Структурно логічна схема розподілу балансового прибутку і формування чистого прибутку ...
Структурно логічна схема формування прибутку від реалізації продукції Мал. 1.2. Структурно логічна схема розподілу балансового прибутку і формування чистого прибутку ...
...фінансовим відділом, що є самостійним структурним підрозділом. Керівник цього відділу безпосередньо підлягає керівникові підприємства і разом з ним несе відповідальність за фінансову дисципліну і фінансовий стан ... Саме тому структурна зв'язаність елементів системи забезпечення національної безпеки є істотною її якісною характеристикою і розрив зв'язків між цими елементами може ...
...не відноситься до положення про структурні підрозділи: a. Напрямки діяльності b. Сама структура c. Функції і завдання d. Перелік функцій менеджменту, які реалізуються в компанії (конкретні ... Структурних змін c. Культурних змін d. Змін, орієнтованих на персонал Question 4 До якої класифікаційної ознаки відноситься революційний вид змін: a.
3.2.3 Структурна побудова витрат СТОВ „Зернова компанія „Хорс” 2003 року Рис. 3.2.4 Структурна побудова витрат СТОВ „Зернова компанія „Хорс” 2004 ...
Структурно логічна схема формування прибутку від реалізації продукції Рис. 1.2. Структурно логічна схема розподілу балансового прибутку і формування чистого прибутку ...
Поняття, зміст та структурні елементи системи права 1.1. Поняття системи права. Система права і правова система 1.2. Структурні елементи системи права 1.3.
Організаційно структурна схема 3. Аналіз документообігу стов "смілянське" 3.1. Поняття документообігу 3.2 Обробка документів на СТОВ "Смілянське" 3.3 Зберігання ...завдання фірми, ознайомились з організаційно структурною схемою СТОВ "Смілянське", провели аналіз документообігу підприємства. Треба зазначити, що ця робота є першою спробою дослідження установчої документації.
СУТНІСТЬ, СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ СУСПІЛЬСТВА 1.1. Сутність і структурні елементи економічної системи 1.2.
Структурний функціоналізм у західній соціології……………………….12 Розділ 3. Теорія конфлікту в сучасній соціології…………………………………...18 Висновки ………………………………………………………………………………24 Список використаної літератури……………………………………………………26 ВСТУП ...сучасної західної соціології; 2) розкрити структурний функціоналізм у західній соціології; 3) проаналізувати теорію конфлікту в західній соціології. Обєктом роботи є : сучасна західна соціологія .
Структурний аналіз фразеологічних одиниць: Класифікації О. Куніна, Є. Арсентієвої і І. Корунця 1.2. Етимологічні та стилістичні характеристики фразеологічних одиниць Розділ ...який поділяє фразеологізми на чотири структурно семантичні класи, є однією з найвдаліших. Список використаної літератури Додатки
Огляд літератури 1.1 Структурна організація слинних залоз в ембріональному періоді 1.2 Структура слинних залоз в процесі постнатального періоду онтогенезу Розділ 2....під'язикової залози 3.2 Структурно функціональні особливості слинних залоз у людей зрілого віку 3.2.1 Анатомія і гістологія навколовушної залози 3.2.2 Анатомія ...
...філії СУЕМ та її організаційно структурна схема 1.2. Особливості документообігу Шполянської філії СУЕМ 1.3. Складання номенклатури справ 1.4.... Перелік додатків Організаційно структурна схема Шполянської філії Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Схема документообігу вихідних документів Шполянської філії СУЕМ Схема документообігу вхідних документів Шполянської ...
Розробка структурної схеми пристрою 2.3. Розробка принципової електричної схеми пристрою 2.4. Електричний розрахунок принципової схеми пристрою 2.5....05010201.101.012 Е1 Схема структурна КП 5.05010201.101.012 Е3 Схема електрична принципова КП 5.05010201.101.012 ПЕ3 Перелік елементів
Структурні середні величини 24. Статистичні індекси та завдання індексного методу аналізу. Види індексів Задача № 9 У місті проживає 600 тис. жителів....ду і змінного склад), індекс структурних зрушень. На основі об¬числених індексів зробити висновки. Задача № 37 За минулий рік у регіоні зареєстровано 120 дорожньо транспортних пригоди: ...
Одиничний злочин як структурний елемент множинності злочинів. 2. Прості одиничні злочини. 3. Ускладненні одиничні злочини. 3.1. Триваючі одиничні злочини. 3.2....слід розкрити їх роль як структурного елементу множинності злочинів, визначити при цьому, що саме має значення для констатації у вчиненому множинності злочинів: кількість вчинених дій чи ...
Способи виявлення мікроструктури металів і сплавів Мікроструктура сплавів характеризується числом, розмірами, формою, взаємним розташуванням та кількісним співвідношенням фаз і структурних складових. Більшість способів виявлення мікроструктури зводиться до виявлення границь між фазами, до отримання рельєфу на поверхні зерен та забарвленню фаз або структурних складових (колоній).
Структурні та динамічні характеристики конфлікту II. Особистісні конфлікти 2.1. В. С. Мерлін: опис психологічних конфліктів 2.2. К....конфлікту, наведені класифікація конфліктів, їх структурні та динамічні характеристики та вплив особистісного конфлікту на міжособистісний. Взагалі, конфлікт – це протиріччя, що важко вирішити, пов’язане з гострими ...
Вступ Розділ 1 загальна характеристика діяльності во “водгео” 1.1 Основні завдання, призначення та можливості виробничого об’єднання «ВОДГЕО» 1.2 Організаційно структурна схема ВО “ВодГео” Розділ 2. Системи документації та їх функціонування в виробничому об’єднані “водгео” 2.1 Загальний аналіз документообігу ...обробки і проводиться співробітниками відповідних структурних підрозділів при методичній допомозі і під контролем відомчого архіву. Третій розділ присвячений бе...
...Податкова політика підприємства та її структурні елементи 1.3 Організація процесу розробки податкової політики підприємства РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ ТзОВ «ПЕТЕР – ТРАНС» 2.1 ...умовах даної системи оподаткування; методи структурно функціонального аналізу – при виборі пріоритетних напрямків мінімізації оподаткування юридичних осіб. Теоретичну основу дослідження становили фундаментальні положення теорії фінансів, грошового обігу ...
ЖАНРОВО СТИЛЬОВІ ТА СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛИСТА 2.1. Жанрова характеристика листа 2.2. Особливості структурної композиції текстів листа 2.3.
Характеристика структурних компонентів готовності дитини до шкільного навчання 1.3.1. Фізіологічна готовність……………………………………….9 1.3.2.... Охарактеризувати структурні компоненти готовності дитини до шкільного навчання; 4. Висвітлити дослідження як технологічне отримання знань про дитину; 5.
СТРУКТУРНО СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОЛЬОРОНАЗВ У ПОЕТИЧНІЙ ТВОРЧОСТІ Б. І. АНТОНИЧА 2.1. Граматична характеристика кольороназв 2.2. Структурні типи лексем на позначення кольору ...
Провести структурно динамічний аналіз Балансу. Виконати аналітичні процедури по відношенню до показників Балансу. Записати перелік важливих питань для дослідження (з точки зору ... Провести структурно динамічний аналіз Звіту про фінансові результати. Виконати аналітичні процедури по відношенню до показників Звіту про фінансові результати.
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.