Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


Рибаченко Анна Олександрівна

Рейтинг: 16
аватар
Чудак Ольга Вікторіна

Рейтинг: 10
аватар
Павло Поліщук

Рейтинг: 10
Халанчук Ірина Анатоліївна

Рейтинг: 13
аватар
Марина

Рейтинг: 10
аватар
Негода Інна Іванівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 803 за запитом суспільним

суспільна самореалізація особистості c. визначення засобів реалізації суспільних інтересів d. формулювання суспільної мети Question 7 Термін ”політика” в науковий обіг вперше ...
Передумови виникнення перших закладів суспільного дошкільного виховання. 65. Розвиток педагогічної думки наприкінці 19 ст. 66. Виникнення першої дошкільної установи у Полтаві.... Систему суспільного дошкільного виховання в Болгарії. 70. Систему суспільного дошкільного виховання у Великобританії. 71. Систему суспільного дошкільного виховання в Данії. 72.
Визначте коло суспільних правовідносин. 2. Якими нормативно правовими актами слід керуватись при розгляді цього питання? 3. Якщо подані прокурором позовні матеріли повернуто, то ... Визначте коло суспільних правовідносин. 2. Якими нормативно правовими актами слід керуватись при розв’язанні цієї задачі? 3. Який апеляційний суд має розглянути цю ...
формулювання суспільної мети b. визначення засобів реалізації суспільних інтересів c. досягнення та здійснення влади d. суспільна самореалізація особистості Question 4 Балів: /1 ...
суспільні інститути Question 9 На думку фізіократів, праця є продуктивною: a. у промисловості b. сільському господарстві c. у зовнішній торгівлі d....до теми 3 Форми організації суспільного виробництва та їхня еволюція Question 1 Виробництво – це процес: a. Об'єднання природних і трудових ресурсів b.
формулювання суспільної мети b. визначення засобів реалізації суспільних інтересів c. досягнення та здійснення влади d. суспільна самореалізація особистості Question 4 Балів: /1 ...
...це — дані, які характеризують масові суспільні явища; 2) процес збирання, зберігання і оброблення даних про масові суспільні явища, тобто галузь практичної діяльності, спрямованої на одержання, оброблення, ...
...міжгалузевого балансу, визначити значення сукупного суспільного продукту і чистого продукту по галузях, а також коефіцієнти прямих витрат (млн. грн.) Показники Промисловість Сільське господарство Інші галузі Кінцевий суспільний продукт Сукупний суспільний продукт Промисловість ...
...втручанням держави в усі сфери суспільного буття c. Спеціальна розробка, контроль і максимально ефективне використання соціально економічних систем d. Суспільна наука, яка вивчає державне управління Question ...
суспільні відносини d. моделі соціальної поведінки Question 6 Балів: 1 Нормативно правовий акт — це: Виберіть одну правильну відповідь a....санкціонуються державою з метою регулювання суспільних відносин b. санкціоноване державою правило поведінки c. офіційний письмовий документ, що приймається уповноваженим органом держави в процесі правотворчості та встановлює, ...
суспільні інститути Question 9 Балів: 1 На думку фізіократів, праця є продуктивною: Виберіть одну правильну відповідь a. у промисловості b....Question 2 Балів: 1 Спеціалізація суспільного розвитку привела до : Виберіть одну правильну відповідь a. Підвищення рівня продуктивності праці b. Зростання кількість продукції c.
наявність суто регіональних проблем у суспільному розвитку c. скорочення випуску промислової продукції d. необхідність узгодження інтересів окремих підприємств та господарського комплексу в цілому Question 15 Розробка ...та ефективність розміщення і розвитку суспільного виробництва d. закономірності територіальної організації продуктивних сил Question 17 Рівень розвитку регіонального виробництва визначається такими показниками: a. продуктивність праці b.
Суспільний продукт, його сутність і форми 1.3. Натурально речова і вартісна форми сукупного суспільного продукту Розділ 2 Показники суспільного продукту ...
Суспільна небезпека як матеріальна ознака злочину. 3. Винність і караність як ознаки злочину. 4. Кримінальна протиправність як формальна ознака злочину. 5....рекомендується виходити з того, що суспільна небезпечність – категорія об’єктивна, вона не залежить від волі законодавця. В якості ознаки злочину суспільна небезпечність володіє такими якостями як ...
...суб'єкт та об'єкт суспільних стосунків" А. Г. Ковальов «Традицию нельзя унаследовать, ее надо завоевать» ( Т. Елліот) «Традиционалисты — пессимисты по отношению к будущему и оптимисты ... Поняття про суспільну свідомість. 2. Психологічна характеристика суспільної самосвідомості. 3. Структура психології суспільства. Тема 5. Стихійна масова поведінка як соціальний феномен Завдання до ...
сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини, що формуються в ході забезпечення органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування реалізації та захисту прав, свобод і законних ... сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини, що формуються в ході забезпечення органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування реалізації та захисту прав, свобод і законних ...
...як здійснюється правове регулювання відповідних суспільних відносин та інше. Метою даної роботи є виявити відмінності між такими поняттями: порівняльне конституційне право та конституційне право зарубіжних країн, ...норм, що регулюють відповідну сферу суспільних відносин. Проте конституційне право відрізняється від інших галузей права особливостями тієї сфери суспільних відносин, на регулювання якої спрямовані його норми.
...обміну, а й інших сфер суспільного відтворення – виробництва, споживання. В умовах сучасного розвитку товарного виробництва, коли воно набуло загального характеру, стан економічних зв'язків не тільки ...товарів і викликаного нею кооперування суспільне виробництво перетворилось у свого роду величезний замкнутий ланцюг тісно пов'язаних між собою товарно грошовими відносинами ланок – товаровиробників, продавців, споживачів.
Рівні суспільного життя. Сутність, генеза та структура суспільних відносин 4. Взаємодія суспільного буття та суспільної свідомості
розглядати форми суспільної організації науки b. розглядати науку у її внутрішніх закономірностях c. розглядати науку як певну сукупність теорій d.... наука як вища форма суспільної свідомості має право втручатися в усі області природної і соціальної дійсності, для неї немає перепон b.
Кількісний вплив фінансів на суспільне виробництво 1.3. Якісний вплив фінансів на суспільне виробництво 1.4. Напрями впливу фінансів на суспільне виробництво 1.5.
...ви бачите різницю між цими суспільними науками? 4. Назвіть загальнонаукові методи, які використовує політична економія. Як ви розумієте діалектичний метод? 5.... Форми організації суспільного виробництва та їхня еволюція Запитання до теми 3 1. Які основні ознаки суспільного виробництва ? 2.
...ви бачите різницю між цими суспільними науками? 4. Назвіть загальнонаукові методи, які використовує політична економія. Як ви розумієте діалектичний метод? 5.... Форми організації суспільного виробництва та їхня еволюція Контрольні запитання до теми 3 1. Які основні ознаки суспільного виробництва ? 2.
Місце економічної теорії в системі суспільних наук. 7. Економічна теорія як наукова основа економічної політики держави. 8. Економічні потреби, їх класифікація. Закон зростання потреб. 9.... Суспільне виробництво. Фактори виробництва, їх взаємодія. 16. Ефективність виробництва: сутність, економічні та соціальні показники. 17. Форми організації суспільного виробництва: натуральне і ...
...держави і права в системі суспільних та юридичних наук Розділ 2 ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ 2.1. Наукові концепції походження держави 2.2. Організація суспільної влади і соціальні норми первісного ...
Дослідження основних показників суспільного розвитку, якісних характеристик, які визначають певні соціальні типи населення. 9. …… соціології – це соціальні зв’язки, соціальні відносини, соціальна структура, соціальні ...біологічні, фізіологічні, логічні, рефлектологічні аспекти суспільного життя, заклав початки «соціофізіології». 7. Український історик, етнограф, соціолог, політичний діяч; вважав соціологію наукою про організацію й еволюцію суспільства, розвинув ...
...соціалістичних елементів в усіх сферах суспільного життя. Радянська держава на основі партійних рішень розгорнула широку діяльність по законодавчому закріпленню переходу до нової економічної політики в господарському ... Нові форми суспільних відносин вимагали відповідного правового регулювання для цього необхідно було створити велику кількість правових норм, відмінити застарілі, які не відповідали дійсності.
...визначає місце соціології в системі суспільних наук: Виберіть одну правильну відповідь a. соціологія є складовою частиною соціальної філософії b. соціологія не може існувати без висновків інших ... на основі суспільних інтересів об’єднувати всі верстви суспільства та спрямовувати їх дії на вирішення важливих суспільно державних завдань d.
...неможливе узгодження та задоволення різних суспільних інтересів. Це досягається завдяки застосуванню принципів соціального партнерства, що одне тільки може забезпечити безконфліктне існування спільноти....цього розуміння лежить постулат загально – суспільного характеру про те, що з підвищенням продуктивності праці стає доступним виробництво продукції понад ту, яка необхідна для споживання однією людиною, ...
з мотивів суспільної необхідності; б. для суспільних потреб; в. з мотивів суспільної необхідності та для суспільних потреб.
...визначає місце соціології в системі суспільних наук? Виберіть одну правильну відповідь a. це самостійна наука, яка має свій науковий інструментарій b.... суспільних b. природничих Question 3 Балів: 1 Що характеризує економічну соціологію? Виберіть одну правильну відповідь a. предмети b. процеси c.
...ІНШИХ ОСІБ АБО ДЕРЖАВНІ ЧИ СУСПІЛЬНІ ІНТЕРЕСИ.....123 § 1. Загальні положення про участь у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи ...інших осіб або державні чи суспільні інтереси.....123 § 2. Характеристика окремих форм участі у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи ...
...системи; складну систему; об’єкт суспільних відносин; суб’єкт суспільних відносин; 2. Розташуйте потреби особистості згідно концепції А.Маслоу 3. Перелічить повний набір статусів у себе, ...
Книга як суспільне явище, її соціальні функції. 4. Книжкова справа як система. 5. Книгознавство як суспільна наука. Загальне бібліографознавство 1.
суспільні чинники; c. патологія біологічних потреб. Question 2 Складовою психологічного аналізу особистості злочинця є: a. конкретні індивідуально психологічні особливості; b.... суспільні чинники; ТЕСТ 5 Question 1 Зазначте чинники, що зумовлюють формування у правопоруш¬ників відчуття особистої безпеки: a.
...напрям впливу трудового права на суспільні відносини зовнішню форму виразу трудового права Question 2 До системи джерел трудового права Європи і США не належить: законодавство про ...адміністративного договору використання праці в суспільному виробництві цивільно правового договору найму послуг Question 8 Зобов’язання працівника не конкурувати з колишнім роботодавцем відображається в : Пакті про ...
Суспільне виробництво як процес 2. Особливості державного регулювання суспільного сектору економіки 2.1 Відтворення сукупного суспільного продукту 2.2 Відтворення робочої ...
Зміни у суспільному житті Риму напередодні встановлення республіки Розділ 2. Епоха республіки 2.1. Державний устрій Риму до поч. ІІІ ст. до н.... Зміни у суспільному житті напередодні та у період імперії 4.1. Суспільний та державний устрій древнього Риму в середині ІІ ст. до н.
...житлово комунального господарства в структурі суспільного виробництва 1.1. Поняття суспільного виробництва 1.2. Місце ЖКГ у суспільному виробництві Розділ ІІ.
Дати визначення "здоров’я", "суспільного здоров’я", "показників суспільного здоров’я'', демографічні показники, народжуваність, смертність, дитяча смертність, середня тривалість життя тощо 2.
...влада та критерії, що визначають суспільні відносини...... 1.1 Поняття про державне управління................................................... 1.2 Етапи регулювання суспільних процесів......................................... 1.3 Принципи регулювання суспільних процесі.
Значення та суспільна цінність мови...………………..………………..13 РОЗДІЛ ІІІ. Вплив мови на духовний розвиток народу…………………………...19 ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..…….28 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………………......мови, етапи її розвитку; визначити суспільну цінність рідної мови; проаналізувати низку праць науковців, які займалися дослідженням даного питання; дослідити мову, як духовний розвиток української нації.
...мораль, і право як форми суспільної свідомості необхідні, перш за все, для ціннісної орієнтації людини в складному, різноманітному, багатому на протиріччя світі між людських стосунків, допомагають ...а,о врегулювання між учасниками суспільних відносин, впорядкованості соціального життя. Моральні та правові норми відображають врешті решт досягнутий рівень соціального та духовного розвитку суспільства і людини.
Процес суспільного виробництва. Матеріальне і нематеріальне виробництво. 4 5. Основні фактори виробництва 4 6. Результативні показники суспільного виробництва 5 7.
Зміст суспільних відносин, що виступають в ролі об'єкта злочину 1.2.1. Предмет суспільного відношення 1.2.2.
...за кримінальним законодавством 1.2 Суспільна небезпечність вимагання як підстава для криміналізації діяння Розділ 2. Юридичний аналіз складу злочину, передбаченого ст.189 кк україни 2.1....єктом злочинів проти власності є суспільні відносини власності, що охороняються кримінальним законом як частина економічних відносин, як основа економічної системи держави.
...права 1) Злочинне діяння; 2) Суспільна небезпечність; 3) Протиправність; 4) Винність; 5) Караність; IV. Поняття складу злочину V. Елементи складу злочину: 1) Об’єкт; 2) Об’...об’єкт злочину – це завжди суспільні відносини, вони, безумовно, різні, але головне, що будь який злочин завжди посягає на певні суспільні відносини і ні на що ...
...повинен виконувати індивід у силу суспільної необхідності. Проблема обов'язку є проблемою співвідношення особистого і суспільного інтересу. Обов'язок — вища моральна зобов'язаність, що стала внутрішньою ...
...актом її зневажливого ставлення до суспільних цінностей, моральних засад суспільства, протестом проти нормального життя, державної політики тощо. Проте, найнебезпечнішим проявом девіантної поведінки особи є вчинення повторних ...характеризує осіб, які становлять найбільшу суспільну небезпеку для суспільства, протиставляють себе загальновизнаним людським цінностям, громадському порядку, втягують у злочинну діяльність нових осіб тощо.
...різних соціальних груп, інтересів державних, суспільних, особистих, приватних. Від методів правового регулювання праці багато в чому залежать суспільний спокій і відчуття обопільного порозуміння між суб’єктами ...
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.