Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Негода Інна Іванівна

Рейтинг: 16
аватар
Igor Falon

Рейтинг: 10
Яцишина Ольга Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Кузьменко Антоніна Михайлівна

Рейтинг: 25
Даценко Анна Юріївна

Рейтинг: 10
Покропивна Тетяна Миколаївна

Рейтинг: 24

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 5060 за запитом темою

Тема 2 1. Культура античних міст держав та колоній – Пантікапей, Херсонес, Фанагорія, Ольвія. 2. Спадщина кіммерійців, скіфів і сарматів в українській культурі. Тема 3 1.
ТЕСТ ДО ТЕМИ 1 Question 1 Як називалася перша міжнародна організація зі стандартизації? a. Європейська економічне товариство з проблем стандартизації b.... ТЕСТ ДО ТЕМИ 2 Question 1 Параметричні стандарти: a. встановлюють типорозміри приладів, обладнання тощо b. встановлюють параметри і розміри найбільш раціональних видів, типів ...
Завдання до теми 2 1. Бюджетна класифікація – це...... 2. Бюджетна класифікація України має такі складові частини..... 3. Податковими надходженнями визнаються.... 4. Трансферти – це.... Завдання до теми 3 1.
Задание к теме 2 1. Как классифицируются системы операций по характеру движения материальных потоков? 2. Когда применяется такая модель управления запасами?... Задание к теме 3 1. Определите сущность операционной стратегии организации. 2. Какие виды операционных процессов Вы знаете? 3.
...зовнішньоекономічної діяльності Контрольні питання до теми 2 1. Порядок укладання міжнародних контрактів та їх реєстрація. 2. Правила “ІНКОТЕРМС” та порядок їх застосування. 3.... Контрольні питання до теми 4 1. Дати визначення курсової різниці. 2. Як поділяються курсові різниці. 3. На яких рахунках відображаються курсові різниці. 4.
Тема 2. Загальна психопатологія. Основні поняття, які застосовуються в психопатології 1. Дайте порівняльну характеристику зрозуміти етіологія та патогенез. 2.... Тема 3. Розлади відчуття та сприймання 1. Охарактеризуйте роль патопсихолога у виявленні порушень відчуття та сприйняття. 2. Перелічите види психосенсорнних розладів.
************** (есть продолжение) Тест до теми 2 Question 1 Мета профорієнтаційної роботи серед молоді: a. визначити можливості молоді b. формувати у молоді знань, умінь і навичок ... соціологічні служби Завдання до теми 3 Практичне заняття №3 Ціль заняття – набуття навичок тестування своїх професійних потреб. Методичне забезпечення – тести. Позааудиторна самостійна робота. Практичне заняття.
Контрольні питання до теми 2 1. Відмінність між діяльністю та життєдіяльністю. 2. Структура трудового процесу. 3. Види предметів праці. 4.... Контрольні питання до теми 3 1. Натуралістичний і системодіяльнісний підходи до аналізу та раціоналізації трудової діяльності. 2. Технологія раціоналізації як творчий процес. 3.
Контрольні питання до теми 2 1. Витоки сучасного поняття конституції. 2. Поняття і значення конституції в різних зарубіжних країнах. 3.... Контрольні питання до теми 3 1. Поняття правового статусу людини і громадянина. 2. Моделі правового статусу особи. 3. Поняття та ознаки громадянства. 4.
Тема 2 1. Прочитайте фрагмент поэмы Гомера “Одиссея”, оду Горация, стихотворение А. Пушкина “Движение”, тезисы А. Лосева, фрагменты работ Ф.... Тема 3 1. Прочитайте фрагменты из Библии, тексты Аврелия Августина, Фомы Аквинского, Иннокентия III, Данте Алигьери, Николая Кузанского, С. Даниэля, А.
ТЕМА 2 1. Завдання і функції центральних банків. 2. Операції центральних банків. 3. Системи і органи управління НБУ. 4.... ТЕМА 3 1. Необхідність та завдання здійснення банківського нагляду. 2. Порівняльна характеристика понять "банківське регулювання", "банківський нагляд", "банківський контроль". 3.
Тема 2. Проблема личности в социальной психологии 1. Нарисуйте схему соотношения понятий «человек», «индивид», «личность». 2.... Тема 3. Социально психологические проблемы социализации личности 1. Почему социализацию рассматривают как двусторонний процесс? 2. Являются ли идентичными процессы социализации и ...
Контрольні питання до теми 2 1. Чим зумовлена необхідність класифікації витрат підприємства? 2. Які найбільш суттєві ознаки можуть бути покладені в основу класифікації витрат?... Контрольні питання до теми 3 1. Які існують напрямки контролінгової діяльності підприємства? Вкажіть їх основні задачі? 2. В чому полягає стратегічний та оперативний контролінг ...
експлуатаційні знаки ТЕСТ ДО ТЕМИ 2 Question 1 Чавуни класифікують за такими ознаками : a. всі відповіді правильні b. призначення, щільність, склад, структура, спосіб отримання c.... мельхіор, сілумін, авіалі ТЕСТ ДО ТЕМИ 3 Question 1 Марку вугілля визначають за таким показником: a. вихід летких речовин b. всі відповіді правильні c.
Тема № 12 Адміністративна справа має бути розглянута і вирішена з дня відкриття провадження у справі, якщо інше не встановлено Кодексом адміністративного ... Тема№2 „Норма” в перекладі з латинської означає: а) стан рівноваги; б) правило, точне розпорядження, зразок; в) еталон; г) гранична межа.
...ОТВЕТОВ 100 ГРН) ТЕСТ ДО ТЕМИ 1 Question 1 Порівняльне трудове право являє собою : один із рівнів юридичної компаративістики один із методів юридичної компаративістики один із ...європейська та англосаксонська ТЕСТ ДО ТЕМИ 2 Question 1 Джерело трудового права являє собою: вихідне положення, фундаментальну засаду, на якій ґрунтується трудове право основний напрям впливу ...
ТЕСТ ДО ТЕМИ 1 Тест к теме 1 Question 1 К какому виду исследования рынка принадлежит изучение разных справочников и статистической литературы ? a. полевые исследования b.... правильного ответа нет ТЕСТ ДО ТЕМИ 2 Question 1 В зависимости от используемого канала движения выделяют информацию: a. текущую b. внешнюю c. все ответы верные d.
(150 контрольные + 100 задачи к тема 3, 4) Контрольные вопросы к теме 1 1. Объясните содержание понятий «система», «управление», «информация». 2. Каковы основные этапы процесса управления?
всего 149 ответов ТЕСТ ДО ТЕМИ 3 Question 1 Демографічна ситуація – це: a. сукупність демографічних подій b. відтворення населення c. характеристика стану населення та демографічних процесів ...соціально економічних відносин ТЕСТ ДО ТЕМИ 4 Question 1 Кому з перерахованих вчених належить визначення трудового потенціалу як інтегральної оцінки кількісних і якісних характеристик економічної активності ...
Тема 1: Вступ до мікроекономіки, її предмет і методологія Тема 2: Теорія попиту і пропозиції Тема 3: Теорія поведінки споживача КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 1. Поясніть поняття корисності та закон спадної граничної ...
ВСЕГО 121 ОТВЕТ ТЕСТ ДО ТЕМИ 1 Question 1 Торговельно посередницька діяльність — це: a. ініціативна, самостійна діяльність юридичних та фізичних осіб щодо обслуговування споживачів b....виробів широкого вжитку ТЕСТ ДО ТЕМИ 2.1 Question 1 Ринок – це: a. форма господарських зв'язків між товаровиробниками та споживачами шляхом купівлі продажу товарів.
...a b c ТЕСТ ДО ТЕМИ 1 Question 1 Підприємництво та бізнес це тотожні поняття Виберіть одну правильну відповідь a. ні b.... 55% ТЕСТ ДО ТЕМИ 2 Question 1 Суть визначення господарюючий суб'єкт для підприємства полягає в тому: Виберіть одну правильну відповідь a.
Контрольні запитання до теми 2.1 1. Засоби господарювання – матеріальна основа бухгалтерського обліку. Групування засобів за складом й розміщенням. 2.... Контрольні запитання до тем 2.2 та 2.3 1. Метод бухгалтерського обліку . 2. Елементи методу бухгалтерського обліку. 3. Документація. 4. Інвентаризація. 5. Рахунки.
Практичне завдання до теми 2 1. Розкрийте поняття правоздатності та дієздатності. 2. У чому полягає сутність втрати та обмеження правоздатності? 3.... Практичне завдання до теми 3 1. Назвіть види шлюбу та визначте їх відмінності. 2. Що таке конкубінат? 3. З’ясуйте зміст батьківської влади. 4.
Тема 2. Факторы и закономерности психического развития 1. Какое понятие шире: «развитие» или «формирование»? Аргументируйте свой ответ. 2.... Тема 3. Периодизация возрастного развития 1. Раскройте взаимосвязь между социальной ситуацией развития, ведущим видом деятельности и возрастными новообразованиями как факторами определяющими ...
...ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ ВСТУП Актуальність теми дослідження. Актуальність розгляду даної теми дипломної роботи: «Управління готівковим грошовим обігом в Україні» пояснюється тим, що у функціонуванні ринкової економіки ...
...10,2 0,95 Задачі до теми 2 1.Обсяг виробництва на підприємстві у наступному році становитиме 900 тис.шт. виробів. Встановлена трудомісткість виготовлення одного виробу 0,35 ... Задачі до теми 3 1. Вартість основних фондів підприємства на початок розрахункового року становила 7500 тис.грн. Підприємство проводить заходи щодо оновлення власної ...
Тема: М.Вебер про призначення наукових досліджень та позицію науковця у культурі ХХ ст. (за доповіддю М....Логіка та рост наукового знання») Тема: К.Поппер про логіку наукового дослідження та зростання наукового знання (за працею К.Поппера «Логіка та рост наукового знання»).
ТЕМА 2 1. Визначте, як позначаються відповіді підставної групи на відповідях випробуваного. Чому? 2. Як називається це явище?... ТЕМА 3 1. Дайте психологічний аналіз змісту таких рядків з віршу Т.Г.Шевченка “Думка”: Добре тому багатому: Його люди знають; ...
...за рішенням суду ТЕСТ ДО ТЕМИ 2 Question 1 В який термін має бути підписаний уповноваженими представниками колективний договір з моменту його схвалення? a.... міністерство праці ТЕСТ ДО ТЕМИ 4 Question 1 Яким чином визначається сфера застосування контракту, як особливої форми трудового договору? a. законодавством України b.
ВСЕГО 194 ответа ТЕСТ К ТЕМЕ 1 Question 1 Циклические колебания свойственны ценам на товары производственного назначения? a. Нет b. Преимущественно да c. Да d.... Всё названное ТЕСТ К ТЕМЕ 2 Question 1 На обеспечение конкурентных преимуществ в отдельном сегменте рынка направлена стратегия a. Внедрения на рынок b.
ТЕСТЫ (ВСЕГО 106 ОТВЕТОВ) + ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ ТЕСТ ДО ТЕМИ 1 Question 1 Інвестиційна операція, пов’язана з заміною або доповненням парку устаткування новими видами, що спрямована на просте відтворення ...інших економічних умов ТЕСТ ДО ТЕМИ 2 Question 1 Кредитний ризик за окремим контрагентом вважається великим. якщо сума всіх вимог банку до цього контрагента відносно регулятивного ...
Всего 178 ответов ТЕСТ ДО ТЕМИ 1 Question 1 Зародження управлінських інформаційних систем було зумовлено: a. обороною держави b. потребою повідомлень c....язання поставленої задачі ТЕСТ ДО ТЕМИ 2 Question 1 Принцип системності передбачає: Виберіть одну правильну відповідь a. математичний опис функціонування й дослідження різноманітних властивостей окремих елементів ...
ВСЕГО 178 ОТВЕТОВ ТЕСТ ДО ТЕМИ 1 Question 1 Зародження управлінських інформаційних систем було зумовлено: a. потребою повідомлень b. обороною держави c....аналіз вибраної альтернативи ТЕСТ ДО ТЕМИ 2 Question 1 Принцип системності передбачає: a. розгляд досліджуваного об'єкта як єдиного цілого b.
Контрольные вопросы к теме 1. 1. Дайте определение социальной политики. 2. В чем состоит цель социальной политики? 3. Назовите объективные условия реализации социальной политики.... Контрольные вопросы к теме 2. 1. Какие мероприятия, направленные на улучшение благосостояния граждан, применялись в ХІХ в.? 2. Когда появилась государственная социальная политика в ...
Тема 1 Качественные особенности человеческих ресурсов в Украине (и других восточнославянских странах) Задание к теме 1 1. Почему мы бедные в богатой стране? 2. Каковы особенности человеческих ресурсов в Украине? Тема 2.
Охарактеризуйте особливості сучасного світового ринку Тема 2 1.Опишіть основні особливості сучасної міжнародної торгівлі 2. Сучасний стан міжнародної торгівлі товарами 3....» Тема 3 1. Опишіть особливості державного регулювання зовнішньої торгівлі. 2. Особливості сучасної зовнішньоторговельної політики України 3.
ТЕМА 2 1. Дайте визначення і охарактеризуйте основні джерела міжнародного права. 2. Що таке „міжнародне законодавство”? 3.... ТЕМА 3 1. Охарактеризуйте і ноземну фізичну особу як суб’єкт міжнародного економічного права. 2. Які конвенції з питань правового статусу ...
Тема 2 1. Поняття механізму державного управління. 2. Органи державного управління: поняття, система, класифікація, основні елементи правового статусу. 3.... Тема 3 1. Регіональне самоврядування як основа конституційного ладу. 2. Основні принципи регіонального самоврядування. 3. Сучасні концепції регіонального самоврядування, їх вплив ...
...місцевих державних адміністрацій ТЕСТ ДО ТЕМИ 2 Question 1 Відповідно до Закону України “Про державну службу” посадовими особами є: a. державні службовці, які мають у своєму ...методи їх виконання ТЕСТ ДО ТЕМИ 3 Question 1 Принципи державної служби формуються на основі: a. прийнятої моделі державної служби b.
Ні Тест до теми 2. Економічні потреби, економічні інтереси Question 1 Економічні потреби це: a. задоволення від споживання товарів і послу b....найважливіше для життя Тест до теми 3 Форми організації суспільного виробництва та їхня еволюція Question 1 Виробництво – це процес: a. Об'єднання природних і трудових ресурсів ...
Тема 1 17. 1. Переведите в десятинную систему счисления двоичные числа: 1000010010; 111001001; 111001 ...... 3 2.... 6 Тема 2 2. Что такое материнская плата? …………………………………………… 7 Тема 3 Системное программное обеспечение ПЭВМ 14. Для чего предназначена программа sutup?
Контрольные вопросы к теме 1 1. С какой целью используются стандарты качества товара? 2. Назовите нормативные документы по стандартизации товаров. 3.... Контрольные вопросы к теме 2 1. Дайте определение понятию «Конкурентоспособность товара». 2. В чем состоит относительность конкурентоспособности товара? 3.
Практичнезаняття № 1 ТЕМА: Моделювання уроків (етапів уроків, навчальних ситуацій) з використанням різних прийомів ТРВЗ технології Завдання 1.Дайте письмово відповідь на питання: „Які ...за власним вибором) та визначте теми і прийоми ТРВЗ технології, які є доцільними для використання вчителем початкових класів (результати аналізу оформіть у вигляді таблиці) (не менше5 ...
ВСЕГО 126 ОТВЕТОВ ТЕСТ ДО ТЕМИ 1 Question 1 В основі теорії менеджменту лежать: a. закони розвитку соціально економічних систем b. закони розвитку суспільства c.... глобалізація економіки ТЕСТ ДО ТЕМИ 2 Question 1 Уміння керувати процесом зміни для поліпшення оточення або поліпшення можливостей передбачає застосування методів: a. економічного аналізу b.
ВСЕГО 174 ОТВЕТА ТЕСТ ДО ТЕМИ 1 Question 1 Конфігурація це: a. галузева настройка програми b. первинний документ c. вмонтований в програму План рахунків Question 2 ... ведення валютного обліку ТЕСТ ДО ТЕМИ 2 Question 1 Вкажіть випадки введення залишків по рахунках в програму: a. не вводять b.
ФІЛОСОФІЯ ПСИХОЛОГІЇ ЯК ТЕОРІЯ ПІЗНАННЯ Тема 1. Співіснування і взаємодоповнення різних способів пізнання світу. Контрольні питання до заняття1 1. Сутність оптимізму в епістемології. 2.... Тема 2. Еволюція філософських уявлень про природу, людину й суспільство. Загальна характеристика історії психології: видозміна предмету й методу психології в історії.
...основи становлення психології як науки Тема 1. Витоки психології як науки 1. Визначення поняття “психологія”. 2. Загальне уявлення про професію. Професія як діяльність і галузь прояву ... Тема 2. Місце психології в системі наук. Галузі психології 1. Дати характеристику галузей психології. 2. Зв’язок психології з іншими науками.
ТЕСТ ДО ТЕМИ 1 Question 1 У шкільному консультуванні: a. Проводяться співбесіди та тестування b. Надається психологічна підтримка учням c.... Не вірно ТЕСТ ДО ТЕМИ 2 Question 1 Коли людина переповнена проблемами, вона: a. всі варіанти є правильними b. не може усвідомити свої почуття та ...
ТЕМА 1 Завдання 1.1 Задача Акціонерне товариство (АТ) «Форум» (продавець) уклало договір купівлі продажу сільськогосподарської техніки з товарист­вом з ... ТЕМА 2 Завдання 1.1 Задача Київська міська рада уклала з В. договір суперфіція, за яким передала останньому у безстрокове користування ...
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.