Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Пирог Александр Викторович

Рейтинг: 10
аватар
Кузьменко Антоніна Михайлівна

Рейтинг: 25
аватар
Поплаускас Виктория Юрьевна

Рейтинг: 10
аватар
Горак Ірина Романівна

Рейтинг: 10
Романенко Маргарита Андріївна

Рейтинг: 10
Яцишина Ольга Василівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 3164 за запитом факторов

...юнктури ринку чи впливом внутрішніх факторів підприємства. Для ефективного розвитку в конкурентному середовищі підприємство повинне мати певний рівень прибутку, постійно збільшувати свою ринкову вартість, зберігати та ...конкурентів й оцінити вплив зовнішніх факторів на його діяльність. Результатом аналізу повинно стати формування обґрунтованих рекомендацій щодо мінімізації зовнішніх загроз та підсилення слабких сторін підприємства, найбільш ...
...Маркетингове макросередовище «Віннер Імпортс Україна» – фактори, якими компанія не може безпосередньо керувати, але які впливають на її маркетингову діяльність. До маркетингового макросередовища належать: економічне середовище, демографія, ... Розрізняють також керовані та некеровані фактори маркетингового середовища «Віннер». Керовані фактори – ті фактори, якими компанія безпосередньо управляє, тобто формує, змінює, контролює їх.
...и оценить значимость связи между фактором и показателем. Задача 4 Пусть известны 2 точки выборки (0; 4) и (3; 1). Найти еще 3 различные точки выборки, при ...линейной связи между показателем и факторами на основе статистики Фишера. Задача 2 Уравнение для 4 мерной МЛР имеет вид y* = 3,5 + 1,2x1 – 0,8x2 + 2,...
Є ряд факторів маркетингового середовища, які визначають його потенціал і впливають на його діяльність: політико – правові фактори, економічні чинники, соціальні чинники, науково – технічні ...
визначення факторів, що зумовлюють розміщення виробництва в конкретному регіоні b. вивчення закономірностей просторової організації продуктивних сил c.... сукупність суб’єктивних і речових факторів виробництва d. природні ресурси та засоби виробництва, створені суспільством Question 4 У складі продуктивних сил природні ресурси можуть виступати як: ...
...парной регрессии – модель с двумя факторами. a. Правильно b. Неправильно Question 2 Связь между х и у называется функциональной, если для каждого значения х независимой переменной ...линейно зависимыми трендом показателя и факторами. a. Правильно b. Неправильно Question 4 Тренд – это монотонно возрастающая или монотонно убывающая функция. a. Правильно b.
...юнктури ринку чи впливом внутрішніх факторів підприємства. Для ефективного розвитку в конкурентному середовищі підприємство повинне мати певний рівень прибутку, постійно збільшувати свою ринкову вартість, зберігати та ...конкурентів й оцінити вплив зовнішніх факторів на його діяльність. Результатом аналізу повинно стати формування обґрунтованих рекомендацій щодо мінімізації зовнішніх загроз та підсилення слабких сторін підприємства, найбільш ...
...підприємства має врахувати такі основні фактори: 1. Рівень прибутковості господарської діяльності. 2. Вимоги економічного зростання. 3. Можливості прискорення або гальмування реальних інвестиційних проектів, що реалізуються. 4....даній роботі перелік лише основних факторів, що впливають на вибір типу дивідендної політики, показує, що управлінські рішення з цього питання можуть прийматися на основі інформації про ...
Розділ 1 теоретико методологічний базис дослідження проблеми управління конкурентними стратегіями підприємства 1.1 Сутність теорії конкурентних переваг 1.2 Взаємозв’язок, співвідношення та типологія ключових факторів успіху, конкурентних переваг і конкурентних стратегій підприємства 1.3 Концептуальні основи управління конкурентними перевагами підприємства 1.4 Висновки Розділ 2 ... Розділ 1 теоретико методологічний базис дослідження проблеми управління конкурентними стратегіями ...
це комплекс взаємодіючих факторів, що включають досвід минулого і теперішнього, структурні характеристики і погляди керівників, а також сукупність думок, еталонів, настроїв, символів, відносин і ...Question 3 Які з нижчезазначених факторів впливають найбільшим чином на організаційну культуру: a. історія b. засновники і владні структури c. розмір і місце знаходження d.
...роботі запропонована також модель оцінки факторів ризику неплатежу при розрахунках з контрагентами. Оцінка рівня впливу факторів на рівень ризику проводиться експертним методом за 100 бальною шкалою (...
Тема10 : Ринок факторів виробництва КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 1. Визначте та охарактеризуйте термін “ринок факторів виробництва” 2. Які ресурси належать до факторів виробництва “земля”, “капітал”, “...
...роботі запропонована також модель оцінки факторів ризику неплатежу при розрахунках з контрагентами. Оцінка рівня впливу факторів на рівень ризику проводиться експертним методом за 100 бальною шкалою (...
Фактори впливу соціальних інститутів на соціалізацію особистості…..22 2.3. Соціально психологічні наслідки впливу соціальних інститутів на соціалізацію людини…………………………………………………………32 РОЗДІЛ ... Тенденції, фактор та механізми впливу соціальних інститутів на соціалізацію людини у різних соціумах якісно відрізняються одне від одного, і цьому сприяють багато ...
...Question 4 До трьох основних факторів виробництва належать: a. праця, капітал, гроші b. капітал, праця, земля c. золото, нафта, зерно Question 5 Зростання продуктивності праці — це ... усе зазначене Question 6 Фактори зростання продуктивності праці поділяються: a. на матеріально технічні b. соціальні c. соціально економічні d. технічні e.
Основними факторами, які впливають на конкурентоспроможність підприємства, можна вважати: забезпечення унікальності власної марки у порівнянні з конкурентами протягом тривалого часу; забезпечення специфічних ...що полягає в оцінці різних факторів, що формують маркетинговий потенціал підприємства шляхом урахування експертних оцінок. Управління конкурентоспроможністю підприємства – це цілеспрямований вплив на фактори і умови, які ...
) Виявити вплив факторів на зміну результативного показника; Визначити позитивні та негативні зміни факторів, з’ясувати їх причини та резерви господарювання ; Зробити висновки Вихідна ...
...8/1 Середній продукт змінного фактора – це: a. загальний обсяг випуску продукції, який відповідає певній кількості змінного фактора за умови незмінності усіх інших. b.
...невизначеності про стан та зміни факторів середовища. 6. Діяльність будь якого підприємства (за виключенням монополістів) відбувається в конкурентному середовищі. Для успішного функціонування на конкурентному ринку підприємство ...інших економічних, фінансових і соціальних факторів роблять украй скрутним стабільне функціонування українських підприємств. Для поліпшення ситуації необхідне формування більш стабільних і сприятливих умов, що забезпечують підприємствам ...
Сутність системоутворюючих факторів 2. Класифікація системоутворюючих факторів 2.1 Зовнішні системоутворюючі фактори 2.2 Внутрішні системоутворюючі фактори 2.3 Фактори індукції 2.4 ...
...що між показником Y і фактором X існує лінійна залежність. Знайти оцінки параметрів регресії . Перевірити правильність розрахунків оцінок параметрів регресії, використовуючи вбудовану статистичну функцію ЛИНЕЙН....що між показником Y і фактором X існує квазілінійна залежність. Знайти оцінки параметрів регресії . З надійністю = 0,95 за критерієм Фішера зробити висновок про адекватність прийнятої стохастичної ...
Оцінка впливу критичних факторів на фінансовий стан підприємства 2.5. Висновки 3. Вдосконалення економічних та організаційно правових механізмів запобігання банкрутству підприємницьких структур 3.1....економіки в Україні посилилась дія факторів, які негативно вплинули на ефективність господарювання. Дослідження показали, що за період 1993 2005 рр. рівень збитковості підприємств підвищився у 3,...
Для визначення факторів мотивації праці персоналу ВАТ „полянська кондитерська фабрика” запропоновано методичний підхід на базі факторного аналізу. Згідно з ним на підвищення результатів ... За одержаною моделлю, факторами, які впливають на змінення рівня якості системи мотивації праці, стали: основна та додаткова заробітна плата, співвідношення продуктивності праці і заробітної ...
в) вплив кожного фактора на загальну суму собівартості: У 2001р надпланове зростання собівартості склалося за рахунок зміни рівня собівартості продукції та зменшення оптової ціни ... Факторами зниження собівартості є підвищення технічного рівня виробництва, вдосконалення організації виробництва і праці, зміна структури та обсягу продукції, галузеві та інші ...
Ведущий фактор организации целесообразной трудовой деятельности сотрудников фирмы и его содержание. 2. Предназначение и содержание целевого должностного профиля. 3. Что такое ментальность?... Структура организационно экономических факторов целевого управления персоналом фирмы. Контрольные вопросы к теме 3 1. Содержание социально психологических факторов эффективного использования потенциала персонала. 2.
Вивчення основних факторів, що спричиняють кризовий розвиток підприємства Розділ 2: Аналіз фінансово господарської діяльності Приватного підприємства “КІПП” 2.1 Загальна характеристика підприємства “КІПП” ...підприємства впливали зовнішні й внутрішні фактори. Зовнішні фактори: • неконкурентноспроможність продукції, що випускається підприємством, у зв'язку з появою й впровадження на ринку України більше якісних технологій, ...
...потенціалу промислового підприємства 2.3 Фактори розвитку економічного потенціалу промислового підприємства Розділ 3. Удосконалення управління економічним потенціалом промислового підприємства 3.1 Вимір і оцінка ступеня розвитку ... Під факторами, що впливають на розвиток промислового підприємства розуміються такі стійкі зміни в продуктивних силах, технології, організації і соціально економічних умовах виробництва, ...
...за наведеними даними вплив трудових факторів на виконання виробничої програми. Визначте резерви збільшення обсягу товарної продукції за рахунок трудових факторів. Таблиця 2 Вихідні дані Показник За ...
...за наведеними даними вплив трудових факторів на виконання виробничої програми. Визначте резерви збільшення обсягу товарної продукції за рахунок трудових факторів. Таблиця 2 Вихідні дані Показник За ...
...гігієнічних, психофізіологічних, естетичних і соціальних факторів конкретної праці, обумовлених рівнем розвитку продуктивних сил суспільства, які визначають стан виробничого середовища та впливають на здоров'я і працездатність ...рекомендацій МОП визначають такі основні фактори виробничого середовища, що впливають на працездатність людини в процесі виробництва [2]:  фізичне зусилля (переміщення вантажів певної ваги в робочій зоні, ...
Виберіть серед наведених фактор мікросередовища щодо впливу на зовнішньоекономічну діяльність підприємства: ВВП на душу населення; рівень іноземного інвестування; вартість експертних послуг торговельно промислових палат; ...виявлення щільності зв'язку між факторами макросередовища та зовнішньоекономічною діяльністю; для виявлення напрямку впливу факторів макросередовища на зовнішньоекономічну діяльність 56. Такий етап процесу стратегічного планування зовнішньоек...
...у грошовому еквіваленті з урахуванням факторів, які впливають на вартість у конкретний момент часу в умовах конкретного ринку c. послідовний ланцюг подій, у ході яких інновація ...ТЕМИ 2 Question 1 До фактору успішності інновацій відноситься: a. скорочення життєвого циклу товарів b. ріст витрат на науково дослідні і дослідно конструкторські роботи c.
...у грошовому еквіваленті з урахуванням факторів, які впливають на вартість у конкретний момент часу в умовах конкретного ринку c. послідовний ланцюг подій, у ході яких інновація ...ТЕМИ 2 Question 1 До фактору успішності інновацій відноситься: a. скорочення життєвого циклу товарів b. ріст витрат на науково дослідні і дослідно конструкторські роботи c.
...невизначеності про стан та зміни факторів середовища. Діяльність будь якого підприємства (за виключенням монополістів) відбувається в конкурентному середовищі. Для успішного функціонування на конкурентному ринку підприємство повинно ... Всі ці фактори у взаємозв’язку забезпечать досконалу конкурентну реакцію для підприємства. Зараз ТОВ «Підприємство «Авіс» конкурує приблизно з 20 фірмами (у тому ...
...у грошовому еквіваленті з урахуванням факторів, які впливають на вартість у конкретний момент часу в умовах конкретного ринку Question 8 Яка стадія в інноваційному процесі є ...ТЕМИ 2 Question 1 До фактору успішності інновацій відноситься: a. ріст пропозицій нових товарів b. перевага нового товару над товарами конкурентів c.
Проведена оцінка факторів, які впливають на зміну отримання ефекту від інвестицій і здійснений рейтинг впливу цих факторів. Оцінка факторів які впливають на проект ...
...у вихідні Question 16 До факторів зовнішнього середовища прямої дії належать: a. конкуренти b. стан техніки та технології c. державні органи влади Question 17 Згідно класифікації ...об'єкт, яким управляють, та фактори зовнішнього середовища c. горизонтальний розподіл управлінської праці d. спеціалізації управлінської роботи Question 21 До елементів процесу управління відносяться: варіанти діяльності ...
Вплив факторів на зміну продуктивності праці 1 працівника ( 2004 рік 2005 рік.) Таблиця 2.6. Вплив факторів на зміну продуктивності праці 1 ...
...добывающей промышленности Question 36 Какой фактор подтверждает целесообразность небольших децентрализованных предприятий a. Высокие транспортные расходы предприятия b. Отсутствие потребности в переработке ресурсов c.... Устранение негативных последствий влияния дестабилизирующих факторов на операционный процесс b. Устранение негативных последствий влияния дестабилизирующих факторов на деятельность организации c. Устранение негативных последствий влияния ...
...регуляторних реакцій організму на збурюючі фактори b. здатність пристосовних механізмів змінювати функції систем організму під впливом факторів внутрішнього і зовнішнього середовища c.
...промислової компанії, на прикладі ТОВ «Фактор Комерс» 2.1 Характеристика діяльності компанії ТОВ «Фактор Комерс»…………………………………………..……....25 2.2 Місце компанії ТОВ «Фактор Комерс» на нафтовому ринку ...
...якщо тут діють 5 шкідливих факторів: – перший фактор діє 100 % робочого часу, має оцінку 3 бали; – другий фактор 40 % робочого часу, оцінка 2 бали; – третій фактор ...
Ведущий фактор организации целесообразной трудовой деятельности сотрудников фирмы и его содержание. 2. Предназначение и содержание целевого должностного профиля. 3. Что такое ментальность?... Содержание социально психологических факторов эффективного использования потенциала персонала. 2. Как реализуется психологическая совместимость характеров работников в коллективе? 3. На чем базируется совместимость социотипов?
...8 2 Задача Розрахуйте вплив факторів на обсяг виробництва товарної продукції за місяць. Як треба назвати ці фактори в залежності від конкретних обставин роботи?
...на нездатність повністю усвідомити людський фактор як основний елемент ефективної організації. Оскільки він виник як реакція на недоліки класичного підходу, школу людських стосунків ще називають неокласичною ...організаційних і командних цінностей як фактора об'єднання членів команди; удосконалення якості роботи в команді є головним завданням для всіх і для кожного її члена окремо, ...
...влиянии на него разных возбуждающих факторов среды d. в определении характеристики индивидуальных особенностей человека на протяжении всей жизни Question 4 Балів: 1 Укажите, что лежит в ...функции систем организма под влиянием факторов внутренней и внешней среды c. приспособительные перестройки организма, которые сопровождаются изменением регуляции функций в условиях нового существования d.
...влиянии на него разных возбуждающих факторов среды d. в определении характеристики индивидуальных особенностей человека на протяжении всей жизни Question 4 Балів: 1 Укажите, что лежит в ...функции систем организма под влиянием факторов внутренней и внешней среды c. приспособительные перестройки организма, которые сопровождаются изменением регуляции функций в условиях нового существования d.
Економічні ресурси і фактори виробництва Чи відрізняються економічні ресурси від факторів виробництва а) це те саме; б) трудові ресурси не входять у поняття факторів ...
Розрахувати вплив факторів на випуск продукції (методом підстановок) Вихідні дані наведено нижче: Показники Попередній рік Звітний рік 1. Годинна продук тивність праці, грн....дані задачі 6 розрахувати вплив факторів на випуск продукції методом різниць Задача Використавши вихідні дані задачі 6 розрахувати вплив факторів на випуск продукції методом відносних величин ...
...етапів підготовки цих програм та факторів, які обумовлюють невизначеність ситуації, методи управління невизначеністю і використання концепції стимулюючої адаптації вітчизняними підприємствами. Основою методики є три положення: діагностика банкрутства; виявлення факторів, що впливають на кризовий розвиток; ...
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.