Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


Сулімова Анастасія Геннадіївна

Рейтинг: 11
аватар
Жукова Вікторія Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Igor Falon

Рейтинг: 10
аватар
Забава Мирослава Андріївна

Рейтинг: 10
Крілик Юлія Андріївна

Рейтинг: 27
Рибаченко Анна Олександрівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 5158 за запитом форми

Види і форми правочину...................................................................................12. 3. Недійсність правочину.......................................................................................17. 4. Підстави виникнення цивільних прав і обов’язків, які не є правочинами...26. ВИСНОВКИ....................................................................................................................деяких аспектів правочину (наприклад його форми та в...
ТЕСТЫ (ВСЕГО 106 ОТВЕТОВ) + ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ ТЕСТ ДО ТЕМИ 1 Question 1 Інвестиційна операція, пов’язана з заміною або доповненням парку устаткування новими видами, що спрямована на просте відтворення активної частини виробничих основних фондів, і не змінює загальної схеми здійснення технологічного процесу, є такою формою реального інвестування як: a. придбання цілісного майнового комплексу b. модернізація c. реконструкція d. відновлення устаткування e....зміни профілю в...
Розрахувати питому вагу функціональних форм грошей відносно МІ Задача № Сума надходжень грошових коштів в НБУ у готівковій формі становить 860 млрд. грн.
...та її історичні типи, види, форми. 6 9. Трансформація форм власності 6 10. Економічна система: її сутність та структурні елементи. 7 11.
Форми співучасті у новому Кримінальному кодексі України: проблеми реалізації правових норм // Право і безпека. – 2002. № 1. – С. 15 20. 2.... Злочинна організація як форма співучасті // Правова держава / Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 1998. – Вип. 9. – С. 387 391. 8.
Форми, строки і місце виплати заробітної плати.....................................16. 2.4. Обмеження розміру відрахувань із заробітної плати та захист працівників у разі ...працюють на підприємствах, незалежно від форм власності підприємств. Мета дослідження даної теми: розкриття конкретних прав і обов’язків учасників правовідносин, тобто виявлення правової форми оплати праці.
...стабільна, і з роками їхня форма змінюється дуже мало, а більшість чоловіків консервативні у виборі зачіски і часом роками, а іноді й десятиліттями віддають перевагу якійсь ...дуже важлива роль відводиться самій формі стрижки і напрямку причесування. У кожній зачіску необхідно правильно визначити уравновішуючий вплив окремих її частин.
...фінансову звітність підприємства «Промінь”: «Баланс» (форма 1), «Звіт про фінансові результати» (форма 2), «Звіт про рух грошових коштів» (форма 3), «Звіт про власний капітал» (форма 4), «...
...держави конституційно закріплюється через республіканську форму правління і принципи народного суверенітету: «Україна є республікою. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ» (ст.... Форму державного правління в Україні Конституція визначає лише у найбільш загальній формі, проголошуючи її республікою. Та чи інша форма республіканського правління — ...
...даний час умови розвитку різних форм підприємницької діяльності. У даній роботі піде мова про одній з «найменш помітних» форм виробничих кооперативах і господарських товариствах. Актуальність теми.
Результати групування викладіть у формі статистичної таблиці, зобразіть графічно, проаналізуйте їх, зробіть висновки. Таблиця 6 № з/п Вік, років Схиль ність до ризику Напрямок вкладання ... Результати групування викладіть у формі статистичної таблиці, зобразіть графічно, проаналізуйте їх, зробіть висновки. 11. При вивченні думки населення щодо ринку цінних паперів серед запитань анкети ...
Види та організаційні форми навчального процесу Завдання до теми 4 1. Види навчання у вищій школі: сутність, основний зміст. 2. Лекція – основна форма вузівського навчання. 3.
Форми міжнародних розрахунків. 16. Принципи й форми реалізації міжнародної фінансової політики. 17. Пряме оподаткування в системі міжнародних фінансів. 18. Розрахунки векселями.
...зміну структури підприємства, його управління, форм власності, організаційно правових форм і можуть забезпечити фінансове оздоровлення підприємства, збільшення обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, підвищення ефективності виробництва.
Овердрафт як песпективна форма кредитування 3.2. Розрахунок економічної ефективності в роботі Висновок Література Кредит позичковий капітал банку в грошовій формі, що передається у тимчасове користування ...
...вексель: по перше – документ встановленої форми, цінний папір (інструмент здійснення фінансових вкладень, один з видів майна на балансі підприємства); по друге – своєю сутністю становить зобов’язання, ...і прості) складаються у документаційній формі на бланках з відповідним ступенем захисту від підроблення, форма та порядок виготовлення яких затверджуються Державною комісією з цінних паперів та ...
...все перечисленные понятия относятся к формам отражения психики? Виберіть одну правильну відповідь a. наследственность, свойства нервной системы, тип высшей нервной деятельности; b.... подструктура направленности, подструктура опыта, подструктура форм отражения, характер и способности; c. реактивность, ответственность, вдумчивость, настойчивость; d. пластичность, идеалы, мировозрение, эмоциональность; e.
Форми цивільного законодавства України.....61 1.3. Акти цивільного законодавства України.....63 1.4. Цивільний кодекс та інші акти цивільного законодавства ... Договір як форма цивільного законодавства.....69 1.7. Звичаї.....72 1.8. Міжнародні договори.....74 1.9. Аналогія.....76 1.10.
...настанови та засоби сприйняття світу, форми мислення і поведінки; Г) процес ототожнення, уподібнення себе особою певної етнічної групи. 2. Не є вагомою рисою ментально психічного складу ...настанови та засоби сприйняття світу, форми мислення і поведінки; Г) процес ототожнення, уподібнення себе особою певної етнічної групи. 7. Етнічна самоідентифікація це: А) специфічний склад душевного ...
Вступ РОЗДІЛ 1 Теоретичні аспекти обліку і контролю готівкових та безготівкових розрахунків 1.1Сутність, значення та принципи грошових розрахунків підприємств 1.2 Методологія обліку готівкових та безготівкових розрахунків 1.3 Контроль за здійсненням готівкових та безготівкових розрахунків РОЗДІЛ 2 Практичні аспекти обліку готівкових та безготівкових розрахунків на ЗАТ «Еко» 2.1 Організаційно економічна характеристика ЗАТ «Еко» 2.2 Облік готівкових розрахунків на ЗАТ «Еко» 2....
розгляд політики як форми класової боротьби Question 6 Балів: 1 Що означає така риса політики як інклюзивність? Виберіть одну правильну відповідь a....нижчеподаних термінів належить до поняття «форма правління»: Виберіть одну правильну відповідь a. федерація b. Співдружність Незалежних Держав (СНД) c. демократія d. республіка e.
...належить заробітній платі як основній формі доходу найманих працівників. Найчастіше застосовують дві основні форми заробітної плати — відрядну й почасову. Кожна з них відповідає певній мірі кількості ...
...є Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. Для спостереження за ходом її здійснення було засновано Комітет по ліквідації дискримінації щодо жінок, що складався на ...з Конвенцією про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, свідчить, що в Конституції в основному містяться ті ж гарантії щодо забезпечення прав і свобод жінок, що ...
...статей балансу, зміст статей балансу, форму №1 Баланс, оцінку та розкриття статей балансу; П(С)БО №3 «Звіт про фінансові результати» затвердженим Міністерством фінансів України від ... Згаданим стандартом визначено зміст і форма Звіту про фінансові результати, а також вимоги до розкриття його статей; П(С)БО №4 «Звіт про рух грошових коштів» ...
...статей балансу, зміст статей балансу, форму №1 Баланс, оцінку та розкриття статей балансу; П(С)БО №3 «Звіт про фінансові результати» затвердженим Міністерством фінансів України від ... Згаданим стандартом визначено зміст і форма Звіту про фінансові результати, а також вимоги до розкриття його статей; П(С)БО №4 «Звіт про рух грошових коштів» ...
...статей балансу, зміст статей балансу, форму №1 Баланс, оцінку та розкриття статей балансу; П(С)БО №3 «Звіт про фінансові результати» затвердженим Міністерством фінансів України від ... Згаданим стандартом визначено зміст і форма Звіту про фінансові результати, а також вимоги до розкриття його статей; П(С)БО №4 «Звіт про рух грошових коштів» ...
...платоспроможний попит споживачів, оскільки є формою товарної пропозиції; характеризують співвідношення між обсягом і структурою попиту і товарної пропозиції. Торгівля є однією з провідних галузей економічної діяльності сучасної України, найрозвинішою формою підприємництва.
...подструктура направленности, подструктура опыта, подструктура форм отражения, характер и способности в) реактивность, ответственность, вдумчивость, настойчивость г) пластичность, идеалы, мировоззрение, эмоциональность д) стремления, аккуратность, высокую скорость двигательных ...активна по своей природе (жизнь – форма движения) и ведет себе в соответствии с субъективной интерпретацией реальности г) основным источником активности личности является подкрепление ее соответс...
...психического отражения отвечает отражение в форме отдельных ощущений? а) перцептивная психика; б) элементарная сенсорная психика; в) интеллект; г) таксис; д) ни одна из указанных стадий; Question ...нервной системы; б) специфически человеческая форма отражения и духовного освоения действительности; в) автоматизированное выполнение и регуляция действий; г) врожденная способность организма реагировать на стимулы внешней и ...
загальні, особливі, місцеві Question 9 Форми реалізації адміністративно правових норм: a. виконання та дотримання b. дотримання і використання c. виконання та застосування d.... активна форма поведінки правопорушника, що безпосередньо пов’язана з невиконанням обов'язків і законних вимог, порушенням заборони b.
Для характеристики системи організаційних форм навчання у вузі складіть та заповніть таблицю: форма Змістовна характеристика, особливості Типи, види Переваги використання в навчальному процесі Недоліки використання ...
...діяльності підприємства є дані: баланс (форма №1); звіту про фінансові результати (форма №2); звіту про рух грошових коштів (форма №3); звіту про власний капітал (форма №4); ...
І мораль, і право як форми суспільної свідомості необхідні, перш за все, для ціннісної орієнтації людини в складному, різноманітному, багатому на протиріччя світі між людських стосунків, ... У нормативній формі мораль і право відображають прагнення або врегулювання між учасниками суспільних відносин, впорядкованості соціального життя. Моральні та правові норми відображають врешті ...
...об'єктів малого бізнесу різних форм власності визначте середній розмір балансового прибутку та середній рівень окупності витрат в розрахунку на одне діюче підприємство в цілому за сукупністю. Форма власності Кількість діючих малих підприємств, ...
...в одне ціле у вартісній формі c. відповісти на запитання „ Що виробляти?” Question 9 В якому розділі бізнес плану знаходиться план доходів і видатків: a....бюжету видатків та доходів; організаційна форма бізнесу; потреба фірми в персоналі; власники фірми, організаційна схема управління b. кадрова політика і стратегія; організаційна форма бізнесу; потреба фірми ...
...в одне ціле у вартісній формі c. відповісти на запитання „ Що виробляти?” Question 9 В якому розділі бізнес плану знаходиться план доходів і видатків: a....бюжету видатків та доходів; організаційна форма бізнесу; потреба фірми в персоналі; власники фірми, організаційна схема управління b. кадрова політика і стратегія; організаційна форма бізнесу; потреба фірми ...
В якій формі фінансової звітності відображається рух грошових потоків? 6. В чому полягає прямий метод аналізу грошових потоків? 7.... моментними Question 9 Які форми фінансової звітності містять необхідні вихідні дані для аналізу дивідендної політики підприємства: a. "Баланс" b. "Звіт про фінансові результати" c.
...Question 3 Грошовий документ встановленої форми, який є безумовним розпорядженням, наказом банку про виплату тримачу вказаної суми грошей: a. чек b. тратта c....встановленій та закріпленій правовими нормами формі: a. вексель b. сертифікат c. коносамент d. гарантія Question 5 Форма міжнародних безготівкових розрахунків – зобов'язання банку однієї країни отримати ...
Основными формами рефинансирования дебиторской задолженности являются: факторинг и учет векселей b. Контроллинг и преференции c. Бухгалтерский учёт и инвентаризация Question 6 Каков ... выраженная в денежной форме стоимость товара c. затраты денежных средств на приобретение товара ТЕСТ 8 Question 1 В каких случаях может приниматься решение о ...
...ж) точку беззбитковості в натуральній формі; з) точку беззбитковості в грошовій формі; к) точку закриття підприємства в натуральній формі; л) точку закриття підприємства в грошовій формі; ...
Відповідно до вихідних даних по вашому підприємству ("Баланс підприємства" форма №1; "Звіт про фінансові результати " форма № 2 ), або даних, що наведені у табл. 2 і табл.
Аналіз організаційних форм і методів навчання школярів 1.1. Форми організації навчально виховного процесу молодших школярів 1.2.
Методика і техніка розробки форм носіїв облікової інформації Завдання Розробити принципову схему організації обліку за умов: журнальної форми обліку. Схема повинна передбачити записи операцій з ...
Менеджмент Вариант № Завдання № Дати коротку загальну характеристику організації: повна назва організації; галузева належність; форма власності; основні види продукції, що виробляється, виконувані послуги; загальна чисельність персоналу (включаючи чисельність працівників територіально відокремлених частин: філій, відділень, цехів, ... Менеджмент Вариант № Завдання № Дати коротку загальну характеристику організації: повна назва організації; галузева...
Поняття контракту як форми трудового договору 1.2. Сфера укладення контракту, як особливої форми трудового договору РОЗДІЛ 2. Суб’єкти та зміст контракту як ...
Завдання 12 На підставі наведених даних скласти „Звіт про рух грошових коштів" (форма № 3) по ПП «Зірка». Вихідні дані: 1 Актив форми № 1 Стаття активу Код рядка На початок року На кінець року ...
Поняття, мета, форми та методи митного контролю. 2. Зони митного контролю. 3. Права митних органів щодо здійснення митного контролю. Особливі процедури митного контролю....розкрити мету митного контролю, його форми та методи, особливості. При цьому треба зважати, що митні органи самостійно визначають форми та обсяги контролю, які мають бути достатніми ...
Економічна суть ресурсів, форми та системи оплати праці 1.2. Методичні підходи до аналізу оплати праці 1.3. Джерела інформації для аналізу розрахунків з ...належить заробітній платі як основній формі доходу найманих працівників. Найчастіше застосовують дві основні форми заробітної плати — відрядну й почасову. Кожна з них відповідає певній мірі кількості ...
Системи, форми та види оплати праці 1.3 Нормативно законодавча база оплати праці та пов’язаних з нею роз рахунків 1.4 ...операцій, вивчені існуючі і діючі форми і системи оплати праці на прикладі ЗАТ НВФ «ПРІНТ». Розгля нуто діючі положення по оплаті праці, нарахування й утримання по ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні засади формування власного капіталу акціонерних товариств 1.1 Сутність власного капіталу акціонерних товариств 1.2 Організаційні форми власного капіталу акціонерних товариств 1.3 Оцінка ефективності управління власним капіталом акціонерних товариств Розділ 2 Практичні засади формування власного капіталу ...існує в двох вимірах: у формі засобів виробництва, залучених на підприємстві, і у формі цінних паперів акцій та облігацій. Капітал, ...
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.