Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Наталія М. Б.

Рейтинг: 16
аватар
Сергій Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Гринчук Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10
аватар
Гуринова Ольга Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Тимчук Руслан Миколайович

Рейтинг: 21.1
Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 231 за запитом „Філософія

Вступ 1. Сутність практики 2. Діалектика суб'єкта й об'єкта пізнання. Пізнання і практика 3.
6. Соціальна спрямованість філософського знання 30. Вчення про розвиток Г. Гегеля 54. Соціально історичні передумови виникнення свідомості 78.
13. Філософські погляди Г. Гегеля 29. Закони діалектики 65. Світоглядні основи індуїзму і буддизму Література
20. Адекватне відображення світу та його еволюції у принципах і категоріях діалектики 60. Атеїзм як шлях самореалізації особи 80.
ЗМІСТ ВСТУП……………………………………………………………………..3 4 РОЗДІЛ 1. Періодизація розвитку грецької міфології………………….5 18 РОЗДІЛ 2 Своєрідність космогонії Гесіода і проблема «початку» (...
Метою даної статті є дослідження формування та розвитку української національної ідеї, а також погляди, принципи та значення праць ...
... Вступ …………………………………………………………………………. 3 1. Розвиток революційно демократичних ідей в українській політико правовій думці нової доби …….. 4 2. Т.
...істини не існує в сучасній філософії? a. прагматичної b. когерентної c. конвенціальної d. достовірної Question 9 Підхід до істини, відповідно до якого перебільшується значення мінливості знань, ...5 Яка риса характерна середньовічній філософії? a. антропоцентризм b. теоцентризм c. геліоцентризм d. космоцентризм Question 6 Яке положення, з точки зору схоластики, займає філософія по відношенню ...
філософія мистецтва, зокрема філософія прекрасного; b. моральна філософія; c. теорія моральності; d. наука про людську поведінку; e. розділ етики.
філософія мистецтва, зокрема філософія прекрасного; c. розділ етики. d. наука про людську поведінку; e. моральна філософія; Question 2 Твердження: “Найбільша розкіш — ...
Метафі́зика філософія буття, наука про граничні і надчуттєві принципи і засади буття. Термін метафізика походить від сполучення грецьких μετά (metá) (після) і ...існування світу); • Метафізика це синонім філософії; • Метафізика в переносному розумінні (буденному) вживається для означення чогось абстрактного, малозрозумілого, умоспоглядального; • Метафізика це наука про речі, спосіб з'ясування ...
Філософська антропологія в українській філософії XX ст 2. Проблема сенсу життя людини в українській філософії ХІ — першої половини ХVІІ ст 3. Людина у філософії Ф.
...тіла у античній та середньовічній філософії 1.2. Ендогенні і екзогенні вади моральнісної організації особистості у філософії доби Відродження 1.3.
Теорія пізнання у російській філософії ІІ. Теорія пізнання і сучасна філософія 2.1. Постпозитивізм 2.2. Аналітична філософія 2.3. Структуралізм і постстпруктуралізм 2.4.
Вступ Ідея прогресу, що розробляється спочатку в соціальній філософії, одержує поступово природничонаукове підтвердження. Особливе значення в цьому плані мала концепція еволюційного розвитку в біології....ідея еволюціонізму міцно затверджується у філософії і науці, стимулюючи формування нових дослідницьких програм і методологічних установок. 1 Філософська система Герберта Спенсера Основні ідеї «синтетичної філософії» Спенсера ...
...влади» як рушійний принцип у філософії Ф.Ніцше 1.1. Поняття «воля до влади» у творчості Ф.Ніцше 1.2. Зв’язок ідеї «волі до влади» з основними поняттями філософії Ніцше Розділ ІІ.
Назвіть характерні риси української філософії. 3. Які напрямки філософського знання розвивались у Києво Могилянській Академії? 4. Яку роль відігравали братські школи у розвитку шкільної освіти ... Видатним представником школи київської релігійної філософії був П.Юркевич, який мав широкий філософський світогляд і увійшов в історію завдяки теоретичному обґрунтуванню «філософії серця», започаткованої Г. Сковородою.
Вони створили філософію революційного пролетаріату діалектичний та історичний матеріалізм. Виникнення марксизму було найбільшим переворотом у галузі філософії та інших наук і відіграло величезну ...
Однією з центральних проблем схоластичної філософії є дискусія про універсалії (загальні поняття). У відповідності з тим, як тлумачилося питання про існування універсалій, середньовічна філософія репрезентована двома основними напрямами – номіналізмом ...
Як змінювалися погляди на роль філософії у науковому дослідженні? 8. Як співвідносяться об’ єкт та предме наукового дослідження? Самостійна робота над джерелом №2: К.... Наведіть приклади, коли метафізична (умоспоглядальна) філософія могла сприяти розвитку науки. 11. За що К.Поппер критикує «натуралістичну методологію» науки? 12. Чим відрізнються у науці логічні правила ...
філософія, релігія, культура, звичаї, традиції, ідеологія, політика b. норми Етичного кодексу психолога, які розроблені в США, Німеччині, Іспанії, Англії c.... будь яка філософія є безкорисною, якщо неможна використати її у повсякденному житті c. існує множина можливих інтерпретацій одного й того самого досвіду Question ...
Робота з соціальної філософії. Містить три розділи. В першому розділі подані підходи до тлумачення феномену відчуження, його різні розуміння в філософії, психології, політології, культурі, економіці.
Особливості становлення давньоіндійської філософії 2. Ведична література як основне джерело давньоіндійської філософії 3. Давньоіндійські філософські школи ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Особливості становлення давньоіндійської філософії 2. Ведична література як основне джерело давньоіндійської філософії 3. Давньоіндійські філософські школи Висновки Список використаної літератури
Особливості становлення давньоіндійської філософії 2. Ведична література як основне джерело давньоіндійської філософії 3. Давньоіндійські філософські школи ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Середньовічна філософія як синтез християнського одкровення й античного раціоналізму 2. Специфіка середньовічної філософії 3. Номіналізм і реалізм Висновки Список використаної літератури
...і “річ в собі” у філософії І.Канта? Як вони співвідносяться? 3. Охарактеризуйте основні форми наукового пізнання. Чим вони відрізняються між собою?...якої релігії і будь якої філософії. Однак кожне вчення зображає по різному ту роль, яку грає суб'єкт в картині світу.
політична філософія Question 2 До найбільш важливих понять політології належать: Виберіть одну правильну відповідь a. диктатура b. політична влада c.... розвиток політології як складової політичної філософії c. вивчення політології за допомогою точних наукових методів d. найвищий етап розвитку політології Question 11 Які з названих підсистем не ...
Проблема смерті і безсмертя у філософії Відродження і Нового часу Розділ 2. Основні ідеї смерті і безсмертя людини у творчості Л. Фейєрбаха 2.1. Поняття та тлумачення смерті у філософії Фейєрбаха 2.2.
...ту частину, яка тяжіє до філософії, і ту, яку нині ми називаємо мистецтвознавством. У подальшому Гегель ліквідував цю "роздвоєність" предмета естетики і звузив його до "царства ...тривалий час розвивалася переважно як філософія прекрасного, але таке визначення не охоплює всього спектра естетичних оцінок і за поза її предметом залишаються такі важливі модифікації естетичного, ...
Зробіть таблицю „Раціоналістична філософія”. Діячі епохи Просвітництва Головні праці Погляди та оцінка основно¬го внеску у філософію Просвітництва 1 2 3 Дж.
Поняття “маси” в філософії, соціології та соціальній психології. 2. Поняття про масову свідомість. 3. Масова поведінка як діяльнісний прояв масової свідомості. 4.... Поняття “маси” в філософії, соціології та соціальній психології. 2. Теорія “мас” Г.Лебона. 3. Внесок Г.Тарда в розвиток теорії мас. 4.
...розумітися в широкому розумінні, як філософія, суть існування організації, та у вузькому як сформульоване, достатньо деталізоване ствердження відносно того, для чого існує організація....себе опис орієнтирів, сфери діяльності, філософії організації, можливостей і способів здійснення діяльності, а також потрібного іміджу організації. Цілі організації описують конкретний стан окремих параметрів, яких вона ...
...висновок, що лібералізм – це соціальна філософія та політична концепція (ідеологія), яка проголошує, що ініціативна (активна), вільна, тобто неконтрольована діяльність осіб, головним чином економічна й політична, є ...17 століття, його джерелом була філософія та соціально політична думка епохи Просвітництва головним чином стосовно того, що кожна людина наділена певними правами та ідей гуманізму; розквіт "...
політична філософія d. політична етика Question 5 Балів: 1 Зазначте поняття, що найбільш повно характеризують спіль¬ний предмет вивчення політичної та правової ... розвиток політології як складової політичної філософії c. найвищий етап розвитку політології d. вивчення політології за допомогою точних наукових методів Question 3 Балів: 1 До показників легітимності ...
Дидактика, психологія, історія, філософія, школознавство, теорія виховання, порівняльна педагогіка. 2. Загальна педагогіка, вікова, соціальна педагогіка, педагогіка вищої школи, окремі методики, спеціальні педагогіки, історія педагогіки....проблем розвитку і виховання дітей, філософія є: 1. Методологічною основою педагогіки. 2. Джерелами дошкільної педагогіки. 3. Суміжними науками. 4. Характерними рисами дошкільної педагогіки. 9.
політична філософія Question 6 Політологія це наука про: a. державу b. суспільство c. політику d. владу Question 7 Який метод політології базується ... розвиток політології як складової політичної філософії d. найвищий етап розвитку політології Question 12 Що мається на увазі під загальним благом у сучасному демократичному цивільному суспільством: a.
...і історія держави і права, філософія права, міжнародне право), а також з політології, історії, філософії, культурології, релігієзнавства, літератури. редагування і коректування різного роду текстів (українською і ...
політична філософія b. політична етика c. політична антропологія d. політична історія Question 8 Який метод політології базується на аналізі офіційних структур і ... розвиток політології як складової політичної філософії b. вивчення політології за допомогою точних наукових методів c. початок вивчення політології у вищих навчальних закладах d.
соціологія є солодовою частиною соціальної філософії ТЕСТ ДО ТЕМИ 2,3 Question 1 Балів: 1 Термін «соціологія» запропонував і вперше використав у своїх творах: Виберіть одну ... розповсюдження наукових знань і розвиток філософії d. поява перших державних утворень e. розповсюдження світових релігій f. виникнення ринкових відносин і вільного товарообігу g.
Філософія Question 2 Віра в наявність у людини вічного внутрішнього двійника має назву: a. Магія b. Анімізм c. Землеробський культ d.... Філософію Question 13 Останній тиждень перед Паскою називається: a. Світлий тиждень; b. Великий піст; c. Святки; d. Страсний тиждень.
МП це філософія b. МП це функція c. а,б Question 38 Чи впливає місія організації на: a. кадровий менеджмент b.... це філософія e. усе разом Question 40 Рівні стратегії маркетингу персоналу: a. корпоративний b. стратегічний елемент бізнесу c. оперативний d.
бакалавр, магістр, доктор філософії b. спеціаліст, магістр, кандидат наук, доктор наук c. молодший спеціаліст, спеціаліст, бакалавр, магістр d. молодший спеціаліст, спеціаліст, магістр, доктор філософії Question 27 Інформаційне забезпечення навчального ...
бакалавр, магістр, доктор філософії b. спеціаліст, магістр, кандидат наук, доктор наук c. молодший спеціаліст, спеціаліст, бакалавр, магістр d. молодший спеціаліст, спеціаліст, магістр, доктор філософії Question 27 Інформаційне забезпечення навчального ...
Вступ 1. Філософія та студії дизайну 2. Актуальні питання етики дизайнера Висновки Список використаних джерел
1. Проблема людини в філософії 2. Соціально діяльна суть людини 3. Проблема змісту життя, смерті та безсмертя людини Література
Філософія, логіка та інші науки про сутність мислення. 2. Предмет та структура формальної логіки, її значення для нау ки та практики.
Соціальна філософія Конта 2. Органічна теорія суспільства Г. Спенсера 3. Теорія соціального реалізму й науковий метод у соціології Э. Дюркгейма 4.
Фундаментальне значення буття для філософії. Людські виміри проблеми буття 2. Проблема буття в історико філософському окресленні. Категоріальні визначення буття Список використаної літератури
Філософія історії та її еволюція Література
« 1 2 3 4 5 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.