Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Зубкович В'ячеслав Сергійович

Рейтинг: 10
аватар
Чернова Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
Мацюк Віталій Анатолійович

Рейтинг: 13
Ильчишина Ирина Викторовна

Рейтинг: 16
Сулімова Анастасія Геннадіївна

Рейтинг: 11
аватар
Матіяш Михайло Михайлович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 351-400 з 12695 за запитом 10

10. Поясність як реагує споживач на зміну ціни товару і як будується крива „Ціна споживання”. Тема 4.... 10. Що таке ізокоста та карта ізокост? Тема 5 . Теорія витрат виробництва КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 1. Поясніть відмінність між зовнішніми та внутрішніми ...
...4 4 2 6 1 10 U2 1,5 8 2,5 5 4 3 6 1,5 9 0,5 U3 2,5 9 3 6 ...Qs, кг 5 360 100 10 280 280 15 200 450 20 100 600 Завдання 3 Підприємство функціонує в короткостроковому періоді.
10 Платник податку має право оскаржити правильність нарахування сум податкового обов'язку в податковому органі протягом: а) 30 днів із моменту ...моменту отримання податкового повідомлення; в) 10 днів із моменту отримання податкового повідомлення. 11 Податковий орган повинен надати рішення за скаргою платника податку протягом: а) 10 днів ...
Виправлення браку 1 10 10. Прибирання робочого місця 1 6 Всього 480 Задача № 4 Обчислити норми часу та виробітку на операції „прострочити манжети" за ...
політичні партії Question 10 Такі поняття, як: об'єктивність, історизм, багатофакторність тощо означають: a. загальнонаукові принципи, яких дотримується політологія b. методи політологічного дослідження c.... інтеграційна Question 10 Який підхід до визначення політики є історично першим? a. теологічний b. натуралістичний c. психологічний d.
...подружжі, сексуальні дисгармонії, зради Question 10 Для якої стадії життєвого циклу характерне виконання наступних завдань: досягнення фінансової й територіальної незалежності, вибудовування життєвих цілей, визначення критеріїв обрання ...фізіологічної зрілості до шлюбу Question 10 Здатність виконувати соціальні ролі й обов’язки, брати на себе відповідальність за свою сім’ю і за дітей, здатність матеріально ...
10. До практичних методів педагогічного дослідження належить. 1. Наліз літературних джерел. 2. Синтез. 3. Вивчення продуктів діяльності. 4. Моделювання. 11.... Період 10 12 місяців. 39. У період новонародженості основні рефлекси зорового і слухового аналізаторів виявляється: 1. У затиханні, заспокоєнні під час погойдування.
...тонну готової продукції грн 96,10 6. Додаткова заробітна плата виробничих робітників від їх основної заробітної плати % 11,8 7. Нарахування на заробітну плату % 38,3 ...загальновиробничого призначення грн 31,20 10. Витрати на опалення, освітлення, водозабезпечення, водовідвід грн 35,20 Продовження таблиці 2 11. Основна і додаткова заробітна плата обслуговуючого персоналу ...
забезпеченні підприємства працівниками Question 10 До складу економічно активного населення включають: a. безробітних b. зайнятих c. осіб, які навчаються з відривом від виробництва Question 11 ... організаційно розпорядчий Question 10 Структура потреби в робочій силі на макрорівні визначається: a. рівнем зайнятості населення b. специфікою структури економіки c.
пряма інвестиція Question 10 Інвестиційна пропозиція, що стосується вже існуючих продуктів і спрямована на збільшення обсягів виробництва, поліпшення сервісних і дистриб’юторських можливостей, підвищення ... так Question 10 Аналіз потреб в машинах та обладнанні з зазначенням кількості і терміну роботи, подається в такому розділі бізнес плану, як: a.
...800 9 820 Власний капітал 10 100 10 400 Мобільні оборотні активи 4 900 4 100 Короткострокова заборгованість 2 000 1 700 Довгострокові інвестиції 2 000 ...
Задача 3 На основе данных, заданных таблицей 1 (временной ряд за 12 месяцев года): Таблица 1 вар i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Yi 4,01 4,37 5,07 5,16 5,91 6,32 6,07 5,96 ... Задача 3 На основе данных, заданных таблицей 1 (временной ряд за 12 месяцев года): Таблица 1 вар i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Yi 4,01 4,37 5,07 5,16 5,91 6,32 6,07 5,96 7,75 7,83 8,52 9,26 2 18,2 17,6 16,7 16,8 15,7 13,3 13,5 12,2 11,8 12 10,9 11,3 3 2,27 2,47 3,48 3,13 4,09 4,55 ...
Навести приклади 10 тем з дошкільної педагогіки, які доцільно вивчати з використанням такої форми організації навчально пізнавальної діяльності студентів, як проблема лекція.... 10. Текстуальний виклад осново матеріалу. 11. Формулювання висновку, узагальнення. 12. Література для студентів. 13. Література для викладача. 14.
...101 6 96 8 91 10 86 12 81 14 76 16 71 18 4Є 66 20 1. Побудувати криві попиту (а bх) та пропозиції (с + ... вищою за рівноважну; б) на 10 грн. нижчою за рівноважну 4. Які чинники вплинуть на зміни ситуації на ринку і що необхідно здійснити для усунення можливих ...
...Виконання недопоставки Січень 700 710 10 Лютий 680 700 20 Березень 710 700 10 Разом за І квартал 2090 2110 30 10 33,33 Разом за ...
...Вікентійович; 9) Гринько Андрій Полікарпович; 10) Дем’яненко Артур Миколайович; 11) Євсеєнко Геннадій Андрійович; 12) Дробітько Богдан Всеволодович; 13) Винокуренко Веніамін Агафонович; 14) Агафоненко Валерій Агафонович; ... Записати 10 ініціальних абревіатур, які часто використовуються у вашій фаховій діяльності, та їх повні відповідники. Зразок: МВС України Міністерство внутрішніх справ України.
10. Основні підходи до побудови Плану рахунків фінансового та управлінського обліку? 11. Особливості інтегрованої моделі побудови Плану рахунків фінансового та управлінського ... 10. Які витрати вважаються вичерпними та невичерпними? 11. У чому полягає відмінність між дійсними та уявними витратами? 12.
10. Що таке внутрішній фінансовий аналіз? 11. Назвіть основних користувачів зовнішього і внутрішнього фінансового аналізу. 12. Що таке метод фінансового аналізу?... 10. Визначення, визнання, оцінка і функції власного капіталу. 11. Структура та призначеня звіту про власний капітал. 12.
...409 9 402 590 617 10 2120 3151 3276 11 1332 2150 9166 12 1115 2304 2499 13 4073 10967 12099 14 1014 2976 3138 15 ...601 800 34 801 1000 10 Понад 1000 2 Разом 100 Розрахувати середній час горіння електроламп, середнє квадратичне відхилення, моду, медіану, коефіцієнт варіації. Зробити висновки.
10. Чим відрізняється творча праця від розумової? Тема 2: Історія становлення соціології праці як науки Контрольні питання до теми 2 1.... 10. Які основні проблеми досліджувала соціологія праці у радянський період? Тема 3: Трудова поведінка Контрольні питання до теми 3 1.
...має функцію корисності U(w) = 10 – 100/w, початко¬вий рівень добробуту W0= 50. Суб'єкт знаходиться перед вибором в ризиковій ситуації RS(0,6; 0,4:50,0)....4 8 5 9 6 10 6 Завдання № 3 На основі приведених нижче даних про ефективність окремих активів визначте коефіцієнт ризику і необхідну ставку доходу вказаного ...
...продаж побутової хімії 415000 – 415000 >10% 415000 2. Виробництво та продаж лако¬фарбової продукції 40000 10000 50000 10% – 3. Продаж діагностичного обладнання 25000 – 25000 10% – 4.
10. Чому на даному етапі розвитку експериментальної психології актуальною є проблема експериментального дослідження індивідуальних відмінностей суб’єктів психічної реальності ? Тема 2.... 10. В одному з експериментів студентів чоловічої статі примусили повірити, що їх гомосексуально збуджують фотокартки чоловіків, У іншому подібному дослідженні досліджуваними ...
140 10. Вартість відвантаженої продукції, за яку термін оплати не наступив на: – початок року тис. грн. 410 – кінець року тис. грн....роботу в шкідливих умовах праці % 10,0 10. Розмір премії робітників % 45,0 11. Розмір премії керівників і спеціалістів % 55,0 Довідково: Тарифні коефіцієнти: І розряд – 1,0 ІІ розряд – ...
...4 151 192,4 297,0 10 3,0 56 68,0 124,8 11 0,5 21 15,2 31,2 12 0,9 24 26,1 44,2 13 ...84,8 22 0,8 20 10,6 114,0 23 2,2 45 56,1 79,2 24 0,3 12 10,3 15,7 25 1,1 ...
акцентуации характера Question 10 Автором цветового теста отношений является: a. М.Эткинд b. Л.Бурлачук c. Г.Айзенк d. В.Столин e. Е.... 10 Question 14 Стимульный материал ТЮФ состоит из определенного количества фраз: a. 90 b. 100 c. 85 d. 70 e.
64 вида Question 10 В восточной Европе в ХХ веке консалтинговая деятельность начала развиваться в: a. Польше b. Монголии c. Югославии d.... технических Question 10 Какие навыки приобретаются консультантом по управлению только в процессе практического консультирования? a. консалтинговые b. межличностного общения c. управленческие d.
робітників, спеціалістів 10 Відповідно до якого принципу організації поділяються на формальні та неформальні: Виберіть одну правильну відповідь a. за принципами управління b.... складність структури 10 Відповідно до мети діяльності організації поділяються на такі типи: Виберіть одну правильну відповідь a. механістичні, адаптивні, інноваційні b.
...Сталь крупносортова 350 4200 12 10 Сталь середньосортова 220 3300 15 10 Сталь дрібносортова 280 1400 5 10 Завдання Проаналізувати дебіторську заборгованість підприємства (табл.
...й 5 5 2 й 10 10 3 й 10 10 15 4 й 15 15 25 5 й 5 5 20 6 й 20 20 ...
...кілька взаємопов’язаних проектів Question 10 Мегапроект це: a. це сукупність не пов’язаних між собою проектів, які виконує організація (керує менеджер) b....усі переваги функціональних структур Question 10 До недоліків проектно цільової організаційної структури відноситься: a. стимулюється функціональна ізольованість підрозділів b. у членів команди виникає стурбованість професійним життям ...
Гегель Question 10 Хто з мислителів поділив всі науки на три великі групи в залежності від пізнавальних можливостей людини (таких як пам'ять, ...знання передують теоретичним узагальненням Question 10 Чи можливе відкриття нових явищ шляхом теоретичних досліджень ? a. ні, не можливо, необхідні практичні підтвердження теоретичних висновків b.
...й 5 5 2 й 10 10 3 й 10 10 15 4 й 15 15 25 5 й 5 5 20 6 й 20 20 ...
оперативний, короткостроковий Question 10 Проблема в ситуаційному менеджменті – це: a. події чи явища, внаслідок яких з'являються фактори кризи b.... матриця SWOT аналізу Question 10 Матриця SWOT аналізу передбачає : a. розподіл факторів середовища на внутрішні і зовнішні, основні та додаткові b.
В результаті вибіркового обстеження 10% робочих заводу (станом на 01.10.2009 р.)отримані наступні дані. п/п Розряд Стаж роботи, повних років Заробітна плата за січень, грн..... 5 10 5650 28 2 1 2285 9. 2 1 2190 29 3 8 3925 10. 3 7 3530 30 1 0 1475 ...
В результаті вибіркового обстеження 10% робочих заводу (станом на 01.10.2009 р.)отримані наступні дані. п/п Розряд Стаж роботи, повних років Заробітна плата за січень, грн..... 5 10 5650 28 2 1 2285 9. 2 1 2190 29 3 8 3925 10. 3 7 3530 30 1 0 1475 ...
Завдання: «Після кожної теми пропонуються теми рефератів, із яких ви обираєте один, готуєте відповідь приблизно на 8 10 сторінок і надсилаєте на перевірку». З кожного завдання обрана 1 тема для рефератів. Усього 20 рефератів. Кожен з рефератів має обсяг приблизно 10 сторінок, вступ, основну частину, яка ...
Задача №1 Дано множини цілих чисел: А={1;3;5;7;9}, В={1;2;3;4;5}, С={1;4;6;8;10}. Знайти AUB, BUC, AUC, А∩В, А∩С. Задача №2 Монету підкидаємо два рази. Знайти ймовірність того, що хоча б ...одному ящику 5 білих та 10 чорних куль, у іншому – 10 білих та 5 чорних куль. Знайти ймовірність того, що хоча б з одного ящика буде ...
Задача № 6 Використовуючи нижченаведену інформацію, складіть бюджет грошових коштів підприємства на перший квартал наступного року: 1) Залишки грошових коштів на 1 січня очікуються в сумі 10 тис. грн.; 2) Виручка від реалізації продукції становила: – в листопаді – 115,8 тис. грн.; – у грудні – 125,6 тис. грн....відшкодування вартості сировини та матеріалів; – 10 % – виплата заробітної плати; – 3,5 % – відрахування коштів до цільових державних фондів; – 6,5 % – інші...
...відомо: а) ціна товару Х – 10 грн., У – 20 грн.; б) ціна товару Х – 10 грн., У – 40 грн.; в) ціна товару Х – 5 грн.
Задача Аналіз чисельності та структура персоналу підприємства Категорії персоналу План Фактично Відхилення (+ ) За минулий період Поточний період Від плану Від минулого періоду Кількість % Кількість % Кількість % Кількість % Кількість % Весь персонал підприємства 920 100 880 100 900 100 20 2,17 20 2, Промислово виробничий персонал 740 80,43 760 86,36 750 83,33 10 1,35 10 1, З них: робітника 620 67,39 610 69,32 600 66,67 20 3,23 10 ...
10. Розкрийте зміст теорії «нового публічного менеджменту». Контрольні питання до теми 2 1. Охарактеризуйте поняття «соціальні зв’язки». 2.... 10. Вкажіть основні необхідні умови формування демократичної моделі управління Контрольні питання до теми 3 1. Розкрийте сутність поняття «принципи управління». 2.
Рівень розвитку інвестиційної інфраструктури 0,15 10 3.Демографічний рівень 0,15 10 4.Рівень комерційної інфраструктури 0,25 10 5.Рівень кримінальної та екологічної безпеки 0,10 5 Дніпропетровський ...
10. Система навчальної дисципліни права зарубіжних країн. Контрольні питання до теми 2 1. Витоки сучасного поняття конституції. 2.... 10. Поняття, суть і види правових гарантій конституційних прав і свобод особи у зарубіжних країнах. Контрольні питання до теми 4 1.
...3 4 5 Кількість сімей 10 20 10 4 2 2 З ймовірністю 0,954 визначити межі, в яких буде знаходитись середня кількість дітей в сім’ї ...
« 1 2 ... 6 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.