Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Попп Наталія Олександрівна

Рейтинг: 13
аватар
Кучерук Ірина Олександрівна

Рейтинг: 16
аватар
Дар`я Дзен

Рейтинг: 10
аватар
Панишева Л. Ф.

Рейтинг: 10
аватар
Сергій Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Євген Володимирович

Рейтинг: 111.4

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Бюджетне планування: стан, оцінка та шляхи удосконалення


Дипломна
K-15270

Зміст
ВСТУП____________________________________________________3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ________________________________________7
1.1. Законодавчо-нормативні документи, які стосуються бюджетного прогнозування__________________________________________7
1.2. Моделі, які використовують при прогнозуванні бюджету_______12
1.3. Роль програмно-цільового методу в прогнозуванні бюджету____24
РОЗДІЛ 2. СЕРЕДНЬОСТРОКОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ БЮДЖЕТУ НА ОСНОВІ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ЙОГО ВИКОНАННЯ____36
2.1. Аналіз дохідної частини зведеного бюджету__________________36
2.2. Оцінка та динаміка видаткової частини бюджету______________45
2.3. Прогнозування бюджету на середньостроковий період_________54
РОЗДІЛ 3. БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ ЯК ОСНОВА БЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН ДЕРЖАВИ______________________64
3.1. Регулювання доходів бюджету та вплив на міжбюджетні
відносини________________________________________________64
3.2. Видатки бюджету в контексті змін Бюджетного кодексу_________73
3.3. Вдосконалення кредитної політики в новій редакції Бюджетного кодексу________________________________________________90
ВИСНОВКИ_________________________________________________97
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ_________________________101
ДОДАТКИ________________________________________________106

ВСТУП
Бюджетна система є провідною ланкою державних фінансів. Держава використовує бюджет як інструмент реалізації своєї соціально-економічної політики, адже він відображає складну систему перерозподільних відносин у суспільстві, охоплює практично кожну юридичну та фізичну особу. Крім того бюджет є тим інструментом за допомогою якого здійснюється регулювання економічних процесів. Тому питанням, що стосуються планування бюджету України приділяється дедалі більше уваги. У більшості розвинутих країн світу через бюджет перерозподіляється від 30 до 50% валового внутрішнього продукту.
Основними функціями бюджетного планування є:
—- відображення основних напрямів бюджетної політики, що здійснюється органами законодавчої й виконавчої влади в державі;
— вибір раціональних шляхів бюджетного забезпечення передбачуваного рівня економічного й соціального розвитку на основі ефективного використання наявних у суспільстві ресурсів;
— здійснення необхідного рівня перерозподілу бюджетних ресурсів для досягнення темпів і пропорцій розвитку економіки й підвищення суспільного добробуту;
— встановлення раціональних форм мобілізації бюджетних ресурсів і на їхній основі визначення їх оптимальної структури.
Організація бюджетного планування може бути ефективною лише тоді, коли в неї закладатимуться науково обґрунтовані товарні принципи. До них належать принципи:
— комплексного підходу до основних параметрів економічного й соціального розвитку в тісному взаємозв'язку з наявними бюджетними можливостями;
— оптимального використання бюджетних ресурсів із метою першочергового забезпечення бюджетними ресурсами пріоритетних напрямів розвитку економіки й соціальної сфери;
— раціонального визначення джерел одержання бюджетних ресурсів та їхнього перерозподілу через ланки бюджетної системи;
— єдності у використанні бюджетних показників, здійсненні бюджетних розрахунків, застосуванні єдиної методології прогнозування тенденцій і напрямів розвитку;
— наукового обґрунтування планів, що передбачає реальність прогнози їх розрахунків, їхню економічну обґрунтованість, використання прогресивної методології, норм і нормативів, а також збір кращих методів забезпечення прогнозних завдань необхідними бюджетними ресурсами з урахуванням кінцевих результатів.
Ступінь наукової розробки теми дослідження можна охарактеризувати як достатній. Наукове осмислення проблеми необхідне для вирішення таких практичних завдань, як створення фінансової бази, достатньої для виконання державними органами своїх завдань, створення гарантованих, передбачуваних та довгострокових доходних джерел бюджетів. Підходи до вирішення проблеми формування доходної частини бюджету наведено у працях наступних вітчизняних та зарубіжних науковців: В.Андрущенка, С.Буковинського, О.Василика, Т.Вахненко, В.Гейця, В.Глущенка, А.Гриценка, І.Д'яконової, А.Ілларіонової, Б.Кваснюка, С.Лондар, І.Луніної, І.Мітюкова, А.Покритана, В.Протасова, І.Радіонової, І.Сала, В.Сумарокова, В.Суторміної, В.Федосова, І.Чугунова, С.Юрія та ін.
Важливе значення має наукова методологія бюджетного планування. Вона включає сукупність загальних принципів і методів планування, систему бюджетних планів. Метод бюджетного планування — органічна частка методології, один із способів розроблення бюджетних планів. Тому обрана тема дослідження є актуальною.
Метою роботи : являється дослідження процесу бюджетного планування в Україні , зокрема факторів, що на нього впливають, визначення шляхів покращення показників бюджетів.
Враховуючи мету, було сформовано такі завдання:
• визначити суть, значення державного бюджету;
• здійснити огляд макроекономічних показників, зокрема тих , що стосуються видаткової та дохідної частин бюджету;
• запропонувати заходи, які можуть підвищити ефективність видаткової та дохідної частин державного бюджету і бюджетної системи України в цілому;
• прогнозувати фінансовий стан, потребу в фінансових ресурсах, фінансові підсумки;
• порівнювати заплановані та фактично отримані результати;
• оцінювати та аналізувати виявлені відхилення, щоб своєчасно реагувати на них.
Об'єктом дослідження: є відносини при формуванні і розподілі фондів грошових коштів, бюджетна діяльність держави, державних установ і організацій; предметною галуззю бюджетного планування є бюджетні ресурси, їхній рух при здійсненні відтворювальних процесів в економіці. Сферою застосування бюджетного планування є розподіл і перерозподіл бюджетних ресурсів на всіх стадіях відтворювального процесу.
Предметом дослідження: роботи є дослідження взаємовідносин, які складаються під час формування і реалізації державного бюджету України, зокрема його планування.
Суб’єктом дослідження: у є проведення бюджетної політики держави, При написанні дипломної роботи були використані законодавчо-нормативні акти України, що регламентують проведення бюджетної політики, закони України, фінансово-економічна література а також спеціалізована періодична преса.
Теоретичну основу дослідження складають наукові положення сучасної економічної теорії, концепції економічного розвитку, теоретичні висновки та узагальнення вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів, що містяться у монографічній, спеціальній та періодичній літературі; матеріали наукових і науково-практичних конференцій; нормативно-правові документи.
У роботі використовувалися такі методи дослідження: при формулюванні визначень бюджетного планування – абстрактно-логічний метод; для оцінки фінансового стану систем державного бюджету методи аналізу і синтезу; експертних оцінок; наукового передбачення; методи математичного моделювання економічних процесів та актуарних розрахунків прогнозу; для оцінки ефективності заходів реформування – порівняльно-економічний;
Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативні акти України, монографічні праці вітчизняних і зарубіжних економістів, дослідні роботи міжнародних організацій, дані статистичних щорічників, інформаційно-аналітичних бюлетенів і оглядів, наукові статті фахових видань, матеріали доповідей наукових конференцій, відкриті інформаційні ресурси всесвітньої мережі Internet, інша довідкова література тощо.
Структура роботи відповідає завданням, що постали перед автором. Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку літератури та додатків.
Ціна

400

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.