Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Токарєв В'ячеслав Миколайович

Рейтинг: 16
Бабій Катерина Сергіївна

Рейтинг: 19.9
Сторожев Евгений Владимирович

Рейтинг: 42
O. Norbert.

Рейтинг: 16
Сабов Анна-Марія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Сергій Володимирович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Контролінг (МАУП)


Контрольна робота
K-25738

(120 ВОПРОСОВ + 4 ЗАДАЧИ)

Контрольні питання до теми 1
1. Управлінський облік та контролінг:
а) обов’язковий для будь-якого підприємства;
б) необов’язковий;
в) не обов’язковий, але бажаний.
Обґрунтуйте свою відповідь.
2. В чому полягає різниця між оперативним та стратегічним контролінгом:
а) в орієнтації;
б) в предметі;
в) в задачах;
г) в меті?
Коротко обґрунтуйте свою відповідь.
3. Які існують концепції контролінгу? Розкрийте їх.
4. Об’єктом контролінгу є :
а) господарські процеси;
б) бухгалтерська звітність;
в) фінансова діяльність підприємства;
г)показники результативності роботи підприємства;
д) ресурси підприємства.
Обґрунтуйте свою відповідь.
5. Контролінг та управлінський облік можуть використовуватись:
а) лише на промислових підприємствах та в будівельних організаціях;
б) в будь-яких комерційних організаціях;
в) в будь-яких організаціях, включаючи бюджетні.
Обґрунтуйте свою відповідь.
6. Які причини появи контролінгу на підприємствах? Перелічіть їх.
7. Що Ви розумієте під “філософією доходності”? Дайте власні пояснення.
8. Які існують об’єднання підприємців? За якими ознаками відбувається групування підприємців?
9. Чи правомірно ототожнювати поняття “управлінський облік”, “контролінг”, “внутрігосподарський облік”?
10. Чим на Вашу думку зумовлена класифікація підприємств, поділ на види економічної діяльності?
11. Управлінський облік і контролінг переважно орієнтований на облік та контроль:
а) підсумкових показників діяльності підприємства;
б) показників роботи внутрізаводських підрозділів і служб;
в) в інтересах власників підприємства: схоронності майна, правильності обрахунку дивідендів та ін.
Контрольні питання до теми 2
1. Чим зумовлена необхідність класифікації витрат підприємства?
2. Які найбільш суттєві ознаки можуть бути покладені в основу класифікації витрат?
3. Як поділяються витрати щодо обсягу виробництва?
4. Як ведуть себе витрати в довгостроковому періоді?
5. Постійні витрати підприємства:
а) незмінні в загальній сумі витрат;
б) постійні в розрахунку на одиницю продукції.
6. В чому сутність класифікації витрат за центрами?
7. Дайте визначення центру відповідальності, розкрийте сутність класифікації за центрами відповідальності.
8. Розкрийте внутрішній зміст понять “центр прибутку”, “центр витрат”, “центр інвестицій”.
9. Територіальна відокремленість центрів відповідальності:
а) обов’язкова;
б) бажана;
в) не грає ролі.
10. Які існують принципи поділу центрів відповідальності? Які основні вимоги висуваються до них?
11. Між витратами та результатами діяльності підприємства існують:
а) кількісні взаємозв’язки;
б) вартісні залежності;
в) кількісні та вартісні залежності.
12. Релевантні витрати залежать:
а) від віку підприємства;
б) обсягів діяльності та продаж;
в) управлінського рішення.
13. Основна мета контролінгу підприємства, що працює в нормальних умовах:
а) зниження витрат підприємства;
б) досягнення максимуму прибутку;
в) збільшення обсягу продаж.
14. Головну роль в досягненні кінцевих цілей підприємства відіграють:
а) центр продаж;
б) центри інвестицій;
в) виробничі центри.
Обґрунтуйте відповідь.
15. Які існують способи обліку витрат за центрами витрат?
Контрольні питання до теми 3
1. Які існують напрямки контролінгової діяльності підприємства? Вкажіть їх основні задачі?
2. В чому полягає стратегічний та оперативний контролінг маркетингу ?
3. В чому сутність GAP-аналізу ?
4. Що Ви розумієте під “портфоліо-аналізом”.
5. В чому полягає сутність АВС-аналізу?
6. Що включає контролінг забезпечення ресурсами ?
7. В чому полягають задачі фінансового контролінгу?
8. Забезпечення ліквідності підприємства включає: а) структурну підтримку ліквідності б) поточне забезпечення ліквідності; в) підтримку ліквідних резервів; г) фінансування.
9. Які виділяють інструменти фінансового контролінгу? Яке їх призначення?
10. Які виділяють напрями та інструменти інвестиційного контролінгу ?
11. Які існують організаційні схеми реалізації інновацій? Які виділяють ризики, що пов’язані з інноваційною діяльністю?
12. Охарактеризуйте поняття “інновації”.
Контрольні питання до теми 4
1 . В чому полягає відмінність між фінансовим та управлінським обліком ?
2. Яким чином управлінський облік поєднаний з фінансовим в планах рахунків ? Які особливості інтеграції фінансового та управлінського обліку в національних планах рахунків бухгалтерського обліку в країнах Європи ?
3. Управлінський облік це а) виробничий облік; б) внутрішній облік; в) облік витрат; г) фінансовий облік ? Обґрунтуйте.
4. Порівняно з фінансовим обліком, управлінський облік: а) більш точний; б) менш точний; в) точність даних приблизно однакова.
5. Управлінський облік : а) проводиться без варіантів розрахунку підсумкових показників; 2) передбачає варіантність розрахунку; в) поєднує перший та другий підхід.
6. Яким чином пов’язані витрати управлінського та фінансового обліку ?
7. Перелічіть функції управлінського обліку. Дайте власні обґрунтування аспектам практичного використання управлінського обліку (окремих функцій) на умовному підприємстві.
8. Які системи управлінського обліку є найбільш вживаними ? Дайте своє пояснення.
9. В чому полягає сутність директ-костінгу ? Чим він відрізняється від стандарт-костінгу ?
10. В чому полягає сутність стандарт-костінгу ? Які він має переваги та недоліки ?
Контрольні питання до теми 5
1. Бюджет це :
а) план діяльності підприємства або підрозділу;
б) кошторис грошових витрат і доходів підприємства;
в) план інвестування;
г) кількісне і вартісне вираження планів діяльності;
д) кількісний план у грошовому вираженні.
Обґрунтуйте відповідь.
2. Бюджетування це :
а) процес планування руху ресурсів по підприємству;
б) інформаційна система внутріфірмового управління за допомогою бюджетів;
в) планування прибутку підприємства;
г) розробка взаємозалежних планів виробничо-фінансової діяльності підприємства і його підрозділів.
3. Які існують види бюджетів :
а) фінансові;
б) оперативні;
в) поточні?
Обґрунтуйте.
4. Яку сферу діяльності підприємства характеризує бюджет собівартості продукції ?
5. Чим зумовлена необхідність розробки системи спеціальних бюджетів ?
6. В чому полягає відмінність статичного бюджету від гнучкого ?
7. Статичний бюджет використовується в центрах
а) витрат;
б) прибутків;
в) інвестицій;
г) виручки?
Обґрунтуйте.
8. Гнучкий бюджет використовується в центрах
а) витрат;
б) прибутків;
в) інвестицій;
г) виручки?
Обґрунтуйте.
9. В чому сутність бюджетування “з нуля” ?
10. Назвіть недоліки бюджетування через прирощення.
Контрольні питання до теми 6
1. Відхилення це різниця між :
1) показниками фінансового і управлінського обліку;
2) плановими і фактичними показниками;
3) показниками гнучкого і статичного бюджету.
2. Відхилення класифікуються на :
1) планові і фактичні;
2) вартісні, фізичні та часові;
3) поєднання першого та другого підходів.
3. Виділяють наступні види відхилень:
1) абсолютні;
2) виробничі;
3) загальногосподарські;
4) відносні;
5) кумулятивні.
4. Які ви знаєте підходи до оцінки відхилень ?
5. Оцінка на основі відхилення за прибутком використовується в :
1) комерційних організаціях;
2) бюджетних установах;
3) промисловості;
4) приватному секторі.
6. Сформулюйте сутність аналізу на основі відхилень за прибутком (до 5 строк).
7. Метод ланцюгових підстановок дозволяє виявити :
1) вплив виробничих, цінових та нормативних факторів;
2) винуватців відхилень;
3) місця виникнення відхилень.
8. В методі ланцюгових підстановок :
1) підстановки починаються з кількісних факторів і закінчуються якісними;
2) підстановки починаються з якісних факторів і закінчуються кількісними;
3) порядок підстановок не відіграє ніякої ролі.
Контрольні питання до теми 7
1. Інноваційна стратегія зумовлена необхідністю:
а) забезпечення конкурентоспроможності;
б) зниження витрат;
в) витиснення з ринку конкурентів;
г) задоволення потреб споживачів.
2. Мотивація – це
а) процес спонукання себе і інших до дій спрямованих на досягнення особистих цілей;
б) процес спонукання себе і інших до дій спрямованих на досягнення цілей організації;
в) процес спонукання себе і інших до дій спрямованих на досягнення особистих цілей і цілей організації.
3. Контролінг інвестицій спрямований на розв’язання:
а) оперативних цілей;
б) середньострокових задач;
в) стратегічних завдань.
Обґрунтуйте.
4. Процес створення і реалізації контролінгу інвестиційних проектів.
5. При здійсненні інвестиційного проекту очікується щорічний дохід 500000 гр. од. протягом 6 років. Яка реальна вартість цього проекту при 15%-ій ставці?
6. Підприємство аналізує проект виробничих інвестицій вартістю 2000000 гр. од. з очікуваним надходженням в 1-й рік 600000, і 2-й – 900000, в 3-й – 1500000 гр. од. при 15%-ій ставці на капітал. Визначте:
1) термін окупності, чистий дисконтний дохід і внутрішню ставку доходності проекту;
2) показники рентабельності інвестицій.
7. Підприємство оцінює можливість реалізації двох взаємовиключних проектів А і Б з однаковими витратами 1200000 гр. од. Притік грошових коштів від їх здійснення (за виключенням податків) очікується за проектом А в розмірі 750000 гр. од. протягом двох років, а за проектом Б – 400000 гр. од. протягом чотирьох років. Яка чиста дисконтна вартість кожного проекту при відсоткових ставках 10, 15 і 20%? Яка внутрішня відсоткова ставка доходності за проектом А і Б? Який проект слід прийняти при 15%-ій ставці вартості інвестицій?
8. Вкажіть та дайте характеристику підходами до визначення ставки дисконтування.
9. Вкажіть та дайте характеристику існуючим підходам до формування інвестиційного портфелю підприємства ?
Контрольні питання до теми 8
1. Основні вимоги щодо створення служби контролінгу.
2. Принципова відмінність між завданнями планово-економічного відділу та служби контролінгу.
3. Варіанти організації контролінгу на підприємстві.
4. Склад служби контролінгу.
5. Функції к онтролера-куратора цехів та контролера-фахівця з управлінського обліку.
6. Вимоги до інформації в системі контролінгу.
7. Проблеми інформаційних потоків контролінгу.
8. Проблеми впровадження контролінгу та їх подолання.
9. Стратегічні та оперативні цілі контролінгу.
10. Задачі контролінгу.
11. Функції контролінгу за Петренко С.Н. та Данилочкіною Н.Г.
12. В чому сутність посадової інструкції контролера ?
Контрольні питання до теми 9
1. Основні цілі діагностики фінансово-господарського стану.
2. Основні задачі діагностики фінансово-господарського стану.
3. Облікові та необлікові джерела інформації.
4. Методи стратегічної діагностики.
5. Стратегії підприємства та їх сутність.
6. Сутність SWOT-аналізу.
7. Матриця Бостонської консультативної групи. Її сутність.
8. Сутність Матриці Мак-Кінсі. Переваги та недоліки.
9. Конкурентний аналіз за Портером. Сутність аналізу.
10. Суть та завдання діагностики за слабкими сигналами.
Контрольні питання до теми 10
1. Назвіть методи стратегічної та оперативної діагностики.
2. Сутність фінансового аналізу (до 10 строк) .
3. На що має звернути увагу керівник підприємства при вивченні щойно складеного бухгалтерією балансу ?
4. Якщо підприємство продає товар за цінами вищими за собівартість, але не отримує за нього гроші, то воно:
а) буде мати у звітності прибуток, але не матиме грошових коштів;
б) не матиме ні прибутку, ні грошей;
в) матиме кредиторську заборгованість.
5. В чому відмінність між маржинальним прибутком (маржинальним доходом) та прибутком ?
6. Підприємство виробляє один вид продукції. Постійні витрати підприємства за звітний місяць –25000грн., а змінні – 18 грн. на од. Виробнича потужність підприємства 2500 шт. на місяць. Досяжна ціна одиниці продукції –32 грн. На основі аналізу точки беззбитковості визначити:
а) повні витрати;
б) виручку від реалізації;
в) прибуток /фінансовий результат діяльності/;
г) маржинальний прибуток на одиницю продукції;
д) максимально можливий маржинальний прибуток підприємства;
е) маржинальний прибуток в точці беззбитковості;
ж) точку беззбитковості в натуральній формі;
з) точку беззбитковості в грошовій формі;
к) точку закриття підприємства в натуральній формі;
л) точку закриття підприємства в грошовій формі;
м) коефіцієнт виручки;
н) межу безпеки в натуральній формі;
о) межу безпеки в грошовій формі;
п) силу операційного важеля.
7. Головне призначення АВС-аналізу:
а) підвищити точність калькуляції собівартості продукції;
б) посилити можливості управління витратами;
в) перевірити правильність ведення обліку витрат і результатів діяльності підприємства.
8. Ціль та сутність аналізу інформаційних потоків (до 10 строк) .
9. Диверсифікація виробництва і збуту:
а) зменшує ризики власників підприємства;
б) збільшує ризики підприємництва;
в) не впливає на ризики.
Контрольні питання до теми 11
1. Характеристика підходів щодо прийняття управлінських рішень в контролінзі.
2. Вимоги до критеріїв прийняття управлінських рішень.
3. Сутність лінійного програмування та його використання у прийнятті оптимальних рішень.
4. Сутність управлінських рішень про обсяг і структуру випуску (до 7 строк).
5. Сутність управлінських рішень “виробляти” або “купувати” (до 7 строк).
6. Сутність управлінських рішень при визначенні нижньої межі ціни продукції(до 7 строк).
7. Дайте загальну характеристику інтегрованим автоматизованим системам управління підприємством (до 10 строк).
8. Яким вимогам мають задовольняти системи з бюджетування ?
Контрольні питання до теми 12
1. Чим зумовлена необхідність застосування контролінгу в банківській діяльності ? ( до 7 строк)
2. В чому проявляється конкуренція в банківській діяльності ? ( до 10 строк)
3. Сутність оперативного та стратегічного банківського контролінгу (до 10 строк)
4. Система показників банківського менеджменту. Дайте коротку характеристику (до 10 строк).
5. Особливості ризиків банківської діяльності (до 5 строк).
6. Сутність та методи фінансового моделювання (до 10 строк).
7. Дайте коротку характеристику методів калькуляції маржі в банках (до 12 строк) .
8. Як на Ваш погляд будуть змінюватись методи калькуляції маржі у вітчизняній банківській системі ?
9. Особливості управлінського обліку в банках (до 10 строк) .
Ціна

200

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.