Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Оцініть цей сайт


аватар
Тихонова Марина Борисовна

Рейтинг: 10
аватар
Роман

Рейтинг: 10
аватар
Гуринова Ольга Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Павло Поліщук

Рейтинг: 10
аватар
Михайло Сергійович Ткаченко

Рейтинг: 10
Черняк Катерина Василі

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні


Курсова
K-22162

Зміст
Вступ
1. Поняття та етапи розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні
1.1. Поняття та принципи зовнішньоекономічної діяльності
1.2. Етапи розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні
1.3. Суб’єкти та види зовнішньоекономічної діяльності
2. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні
2.1. Значення та засади правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні
2.2. Органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні
2.3. Механізм та інструменти регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні
3. Зовнішньоекономічна діяльність як вид підприємництва
3.1. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств в умовах глобалізації міжнародної економіки
3.2. Еволюція зовнішньоекономічної діяльності підприємств України
3.3. Основні напрямки розвитку зовнішньоекономічних зв'язків України
Висновки
Список використаних джерел

Вступ
Сучасна економіка надзвичайно складна, вона покликана формувати умови для найрізноманітніших видів життєдіяльності людей. У залежності від того, як організована економіка, на яких принципах ця організація будується, можна визначити, які задачі вона в стані вирішити, які інтереси суспільства, різних соціальних груп вона може задовольнити.
Тема цієї роботи вибрана тому, що міжнародні економічні відносини є однією з найбільш динамічно розвинутих сфер економічного життя. Економічні зв'язки між державами мають багатовікову історію. Протягом сторіч вони існували переважно як зовнішньоторговельні, вирішуючи проблеми забезпечення населення товарами, що національна економіка робила неефективно чи не робила зовсім. У ході еволюції зовнішньоекономічні зв'язки переросли зовнішню торгівлю і перетворилися в складну сукупність міжнародних економічних відносин, - світове господарство. Процеси, що відбуваються в ньому, торкаються інтересів усіх держав світу.
Актуальність даної теми полягає в тому, що комплексні економічні перетворення, що відбуваються сьогодні в Україні, мають на меті не лише виробити моделі та механізми побудови і послідовної реалізації сучасних економічних відносин, але й поступову інтеграцію українських підприємств у міжнародні економічні зв'язки, з одного боку, і залучення іноземних підприємців до діяльності в Україні, - з іншого.
Ефективність господарської діяльності як вітчизняних, так і іноземних підприємців у рамках правової системи конкретної держави визначається, насамперед, ступенем досконалості охоплення сфер регулювання і ліберальності її законодавства. Україна в даному разі не є винятком. У зв'язку з цим зростає значення правового регулювання питань функціонування різних суб'єктів господарської діяльності в Україні, побудованої на взаємовідносинах, що мають місце як на території України, так і за її межами і грунтуються на законах зовнішньоекономічної діяльності.
Тому об’єктом дослідження є саме зовнішньоекономічна діяльність, як один із видів господарської діяльності.
Метою ж даної роботи є вивчення особливостей зовнішньоекономічної діяльності, закономірностей її розвитку в Україні та аналіз нормативно-правових актів, якими вона регулюється.
Предметом дослідження є наявна і науково вивчена інформація про роз¬виток та сучасний стан зовнішньоекономічної діяльності в Україні.
Методи дослідження. В основу дослідження покладено аналітичний підхід до вивчення механізмів та методів регулювання зовнішньоекономічних зв’язків та діяльності України. А також використовувалися методи аналізу і синтезу, порівняльних характеристик результатів дослідження.
Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел.
У першому розділі розглядаються поняття, принципи, ознаки та види зовнішньоекономічної діяльності в Україні.
У другому розділі розглядаються засади правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні, а також дається характеристика механізму та інструментам регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.
У третьому розділі зовнішньоекономічна діяльність розглядається як специфічний вид підприємництва, а також визначаються основні напрямки розвитку зовнішньоекономічних зв'язків України.

Висновки
Проаналізувавши дану роботу, можна зробити висновок, що зовнішньоекономічна діяльність стає усе більш важливим фактором розвитку народного господарства та економічної стабілізації нашої країни. Зараз немає практично жодної галузі в промислово розвитих країнах, що не була б втягнута в сферу зовнішньоекономічної діяльності. На всіх історичних етапах розвитку держави зовнішньоекономічна діяльність впливала на вирішення економічних проблем на різних рівнях: народного господарства в цілому, окремих регіонів, об'єднань, підприємств. Як частина загальної структури народного господарства, зовнішньоекономічна діяльність впливає на удосконалювання внутрішньогосподарських пропорцій, розміщення і розвиток виробничих сил. Ще жодній країні не вдалося створити здорову економіку, ізолювавшись від світової економічної системи.
І тому необхідною умовою розвитку національної економіки, поглиблення співпраці з іншими державами, створення сприятливого середовища для залучення іноземних інвестицій є належне правове забезпечення здійснення зовнішньоекономічної діяльності, яка становить важливий напрям господарської діяльності.
В даній роботі ми з’ясували, що відповідно до ст. 18 Конституції України зовнішньополітична діяльність України спрямована на забезпечення її національних інте¬ресів і безпеки шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співро¬бітництва з членами міжнародного співтовариства за загальновиз¬наними принципами і нормами міжнародного права.
Ми проаналізували Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» і зробили висновок, що його прийняття створило умови для активізації зв'язків ук¬раїнської економіки зі світовим господарством, забезпечення захисту прав громадян, господарюючих суб'єктів та державних органів і додер¬жання ними законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
В ході нашого дослідження ми розглядали проблему визначення самого поняття зовнішньоекономічної діяльності і дійшли висновку, що ЗЕД – це діяльність суб’єктів господарської діяльності України (частіше підприємств) та іноземних суб’єктів господарської діяльності, пов’язана із обігом товарів, послуг і грошових коштів, яка заснована на взаємовідносинах між ними і здійснюється на території України або за її межами.
Ми з’ясували, що серед комплексу невідкладних завдань щодо забезпечення ефективного включення України у світове господарство і міжнародне співробітництво першочергове значення має формування механізму зовнішньоекономічної діяльності, тобто його теоретична розробка та практичне втілення в життя. При цьому йдеться про створення фактично нового механізму, який має регулювати взаємовідносини України з навколишнім світом на принципово нових ніж раніше засадах, тепер уже як самостійного суб'єкта міжнародних економічних відносин.
І ми побачили, що держава має достатньо інструментів та методів, які можуть сформувати даний механізм регулювання зовнішньоекономічною діяльністю, який у свою чергу сприятиме ефективному управлінню в даній галузі і, можливо, в майбутньому виведе Україну на новий рівень міжнародного співробітництва.
В даній роботі ми визначили основні напрямки розвитку зовнішньоекономічних зв'язків України і зрозуміли, що головним завданням української держави сьогодні є визначити нові напрямки, форми, засоби та етапи реалізації зовнішньоекономічної стратегії. Реструктуризація народного господарства країни має бути здійснена з урахуванням внутрішніх можливостей і зовнішніх факторів для того, щоб, використавши існуючі та розкривши потенційні конкурентні переваги національної економіки, сприяти реалізації національних економічних інтересів, зростанню добробуту населення.

Список використаних джерел
Нормативно-правові акти:
1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.
2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року за № 436-IV // Відомості Верховної Ради (ВВР) – 2003. - №18, №19-20, №21-22. - ст.144.
3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року за №435-IV // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2003. - №№ 40-44. - ст.356.
4. Закон України від 29 червня 2004 року «Про міжнародні договори України» // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — №50. — Ст. 540.
5. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" // Відомості Верховної Ради Української РСР. - 1991. - № 29.

Спеціальна література:
6. Бровкова Е.Г., Продиус И.П.Внешнеэкономическая деятельность: - К.: Сирин, 2000.
7. Гамов Н.С., Третьяков А.С. Внешнеэкономическая деятельность. Теория. Практика. Маркетинг: Учебное пособие. - З.: ИПК «Запоріжжя» — РИО «Издатель», 1998. – 171 c.
8. Гребельник О. П. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Підручник. – К .: ЦУЛ, 2008.
9. Дахно І. І. Управління зовнішньоекономічною діяльність.: Навч. посібник. - Київ, 2007. – 408 ст.
10. Дідківський М.І. ЗЕД підприємства: навчальний посібник. – К.: Знання, 2006. – 462 с.
11. Дмитрієв A.І. Муравйов В.І. Міжнародне публічне право. - К.:Юрінком Інтер, 2001. -640 с.
12. Дроздова Г.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства: Навчальний посібник. – Київ: ЦУЛ, 2002.
13. Завгородній А.Г., Возник Г.Л. Зовнішньоекономічна діяльність: Термінологічний словник. – К.: Кондор, 2007. – 168 с.
14. Зеркалов Д.В. Внешнеэкономическая деятельность: Енциклопедический словарь. - К.: Данор, 2008 – 241 ст.
15. Дупай М.М., Денчук П.Н. ін. Облік та аналіз діяльності підприємств у сфері зовнішньоекономічних відносин. Навч. посібник для студентів спеціальності „Облік і аудит”. – Тернопіль: Астон. – 2003.
16. Козик В.В., Панкова Л.В., Карп’ян Я.С., Григор’єв О.Ю. Зовнішньоекономічні операції і контракти: Навчальний посібник – 2-ге вид., перероб і доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 608 с.
17. Новицкий В.Е Внешнеэкономическая деятельность и международный маркетинг. – К.: Либра. МП, 1994.
18. Огійчук М. Ф. та ін. Облік зовнішньоекономічної дільності: Навч. посібник. – К .: Алерта, 2009. – 356 ст.
19. Основи зовнішньоекономічної діяльності. Методичний посібник до вивчення курсу для студентів ЗДІА спеціальності 6.050107 “Економіка підприємства” денної та заочної форм навчання / Укл.: М.О.Ткаченко. – Запоріжжя, 2006. – 405с.
20. Руденко Л.В.Розрахункові та кредитні операції у зовнішньоекономічній діяльності підприємства: Підручник. К.: Лібра, 2002.
21. Сміян Л .С. ред. Правові основи зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник. - Київ, 2008. – 178 ст.
22. Сухарський В.С. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: теорія, методологія, практика. Курс лекцій, - ТАНГ, 2001.
23. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посібник: 2-ге вид., випр. і доп. / За заг. ред А.І. Кредісова – К.: ВІРА-Р, 2002.
24. Фаминський И.П. Внешнеэкономический толковый словарь, 2002.
25. Чистов С.М., Никифоров А.Є., Куценко Т.Ф. Державне регулювання економіки: Навч. посіб. для ВНЗ. - К., 2000.
26. Швайка Л. А. Державне регулювання економіки: Підручник. – К .: Знання, 2008. – 364 ст.
27. Щербина В.С. Господарське право україни: Підручник – 4-тє видання- К.: Юрінком Інтер, 2009. - 656 cт.
Ціна

350

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.