Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Лось Валерій Володимирович

Рейтинг: 16
аватар
Павло Поліщук

Рейтинг: 10
аватар
Жукова Вікторія Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Роман

Рейтинг: 10
Грацонь Ірина Олександрівна

Рейтинг: 12

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

КНЕУ, Варіант №1, Фінансовий облік в банках, №2946


Контрольна робота
K-10535

Облік ощадних депозитів та контроль за їх поверненням
Завдання № 1.12
Віднайти статті законів України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», «Про Національний банк Украї¬ни», «Про банки та банківську діяльність», які регулюють фінан¬совий облік у банках.
А. Стисло викласти повноваження НБУ щодо регулювання фінансового обліку в банківських установах.

Завдання № 1.13
Порівняти план рахунків і баланс комерційного банку та під¬приємства за структурою.
А. Знайти і пояснити розбіжності в підходах щодо групування та об'єднання рахунків за класами в плані рахунків підприємства і плані рахунків комерційного банку. Порівняти баланс комер¬ційного банку та підприємства за структурою.
Б. Визначити і пояснити розбіжності в структурі балансів.

Завдання № 1.2
Фінансову діяльність комерційного банку «Гарант» за 2004-2005 р.р. відображають такі показники (тис. грн.):
Таблиця 3 Вихідні дані
№ Найменування статті 2005 р. 2004 р.
1. Кошти в НБУ та готівкові кошти банку 3695 5490
2. Нараховані витрати, що мають бути сплачені 1221 89
3. Резерви переоцінки основних засобів 386 235
4. Кошти банків 21405 9000
5. Основні засоби 2011 1678
6. Кошти в інших банках 10992 14037
7. Власні акції, що викуплені в акціонерів 1134 0
8. Цінні папери в портфелі банку на продаж 9026 9026
9. Статутний капітал 21829 21829
10. Нараховані доходи до отримання 4777 4164
11. Емісійні різниці 5 102
12. Кошти юридичних осіб 33124 31047
13. Інші активи 676 351
14. Прибуток/збиток минулих років 4269 1774
15. Кредити, що надані фізичним особам 51331 32418
16. Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди 967 3021
17. Інші зобов’язання 436 67

A. Згрупувати статті (показники) за елементами балансу.
Б. Скласти за встановленою формою річний баланс.
B. Назвати рахунок, який належить до контрпасивних рахун¬ків. Пояснити особливості його розміщення у балансі.

Завдання № 1.5
Фінансові показники комерційного банку ТОВ «Укрпромбанк» за 2004-2005 p.p. наведені у таблиці (тис. грн.):
Таблиця 5 Вихідні дані
№ Назва статті 2005 р. 2004 р.
1 Кредити та заборгованість клієнтів 3 477 852 1 897 050
2 Статутний капітал 590 000 590 000
3 Кошти клієнтів 3 206 087 1 500 652
4 Кошти банків 191 718 235 708
5 Відсотковий дохід 597 291 350 229
6 Кошти в інших банках 126 432 216 343
7
і Відсоткові витрати 346 407 178 700
9 Нараховані доходи до отримання 56 620 30 195
10 Нерозподілений прибуток (збиток) минулих років 13 125 4201
11 Кошти в НБУ та готівка в касі банку 322 687 158 322
12 Основні засоби та нематеріальні активи 82 383 69 383
13 Загальноадміністративні витрати 1786 1922
14 Комісійний дохід 25 793 14 695
15 Нараховані витрати до сплати 32 986 17 561
16 Резерви та інші фонди 5755 1930
17 Торговельний дохід 12 748 6568
19 Інші витрати 9778 8443
20 Інші активи 43 085 7393
21 Інший дохід 853 655
22 Комісійні витрати 2714 1721
23 Витрати па персонал 65 266 39 200
24 Чисті витрати на формування резервів 128 094 92 234
25
1 Загальні адміністративні витрати 54 146 36 113
26 Витрати на податок за прибуток 6719 2987
27 Казначейські та інші цінні папери, що рефі-нансуються НБУ 0 17
28 Відстрочені податкові зобов'язання 1844 1478
29 Прибуток (збиток) звітного року, що очікує затвердження 23561 12749
30 Інші зобов'язання 43 983 14 424

A. Скласти річний звіт про фінансові результати за 2005 р.
Вказати суму чистого прибутку звітного року.
Б. Скласти баланс.
B. Прокоментувати та проілюструвати фінансову позицію бан¬ку станом за 31 грудня 2005 р.

Завдання № 1.8
Банком «Електрон» за звітний період проведено операції:
1. Від В. А. Івченко прийнято готівкою 1700 грн. на ощадний вклад.
2. Банком придбано облігації Державної внутрішньої позики на суму 14 000 грн. (номінальна вартість).
3. За переказом на внесок готівкою прийнято від магазину ТОВ «Роксолана» виторг у сумі 125 000 грн.
4. ТОВ «Соломія» з поточного рахунку сплатило банку відсо¬тки за наданий кредит у сумі 1050 грн.
5. Банком надано кредит овернайт іншому комерційному бан¬ку на 1 300 000 грн.
A. Здійснити аналіз кожної господарської операції, визначити фінансові наслідки і результати аналізу записати бухгалтерською проводкою.
Б. Дати економіко-правову характеристику бухгалтерських рахунків, використаних для реєстрації наслідків за кожною бан¬ківською операцією.
B. Пояснити вплив кожної операції на баланс банку.

Завдання № 1.11
В банку «Акцепт» відкрито на адресу банку «Грант» номер осо¬бового рахунку, за яким відбито суму заборгованості у 120 000 грн. за залученим від цього банку короткостроковим депозитом. Вихо¬дячи з формули номера аналітичного особового рахунку:
А. Сформуйте номер аналітичного особового рахунку, якщо відомо:
– номер банку «Електрон» за міжбанківськими розрахунками (МФО) – 322 636;
– порядковий номер короткострокового депозитного особово¬го рахунку – 016.
Б. Пояснити, в чому полягає зв'язок номера синтетичного рахун¬ку четвертого порядку з номером аналітичного особового рахунку.

Тестові завдання
2. Відображення заборгованості за наданими кредитами з ви¬рахуванням сформованих резервів під заборгованість за кредита¬ми є дотриманням принципу:
а) нарахування та відповідності;
б) послідовності;
в) обачності;
г) превалювання сутності над формою.

5. Які бухгалтерські рахунки підлягають закриттю наприкінці року і не відображаються у річному балансовому звіті?
а) рахунки п'ятого класу;
б) рахунки шостого класу;
в) рахунки першого класу;
г) всі наведені рахунки.

8. Які з наведених бухгалтерських рахунків належать до поза¬балансових?
а) поточні рахунки суб'єктів господарювання;
б) надання зобов'язання з кредитування клієнтам;
в) короткострокові кредити в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання.

11. В якому фінансовому звіті відображається інформація про використання частки чистого прибутку на дивіденди протягом звітного року?
а) звіті про фінансові результати;
б) звіті про власний капітал;
в) звіті про рух грошових коштів;
г) балансовому звіті.
14. До компонентів фінансової звітності належать:
а) активи;
б) баланс;
в) звіт про фінансово-майновий стан банку;
г) всі наведені варіанти правильні

17. У звіті про фінансові результати відображаються доходи:
а) зароблені та сплачені;
б) зароблені;
в) сплачені.

20. Які з наведених об'єктів обліковуються на позабалансових
рахунках?
а) надання кредиту овердрафт;
б) підтвердження акредитиву;
в) надання зобов'язання з кредитування клієнтам;
г) надання кредиту на закупівлю обладнання.

23. За якими елементами фінансової звітності складається звіт про фінансові результати?
а) доходи;
б) активи;
в) власний капітал;
д) дивіденди власникам.

26. За яким принципом розміщені активи у балансі?
а) за ступенем зменшення ліквідності;
б) за терміном розпорядження;
в) за ступенем зростання ліквідності;
г) за контрагентами.
29. В якому класі плану рахунків розміщені бухгалтерські ра¬хунки для обліку цінних паперів, придбаних банком на продаж?
а) ІІ клас;
б) IV клас:
в) Ш клас.

Завдання № 2.2
За період передплати передплатниками акцій АКБ «Фінанси га кредит» було внесено 7 000 000 грн. у тому числі перераховано на кореспондентський рахунок банку в НБУ 5 000 000 грн., готів¬кою – 2 000 000 грн.
A. Скласти бухгалтерські проведення за наведеними операціями.
Б. Дати економіко-правову характеристику задіяних рахунків.
B. Визначити вплив здійснених операцій на фінансовий стан банку.

Завдання № 2.5
Чистий прибуток, що очікує на затвердження АКБ «Фінанси та кредит», після сплати податків на дату оголошення дивідендів становив 3 600 000 грн. Загальними зборами акціонерів вирішено 10 % чистого прибутку спрямувати на формування резервного капіталу, 20% на сплату дивідендів, а решту суми чистого прибутку залишити у банківському бізнесі.
A. Скласти бухгалтерські проведення з розподілу чистого прибутку.
Б. Визначити, як сплата дивідендів впливає на баланс банку.
B. Встановити, як формування резервного капіталу впливає на баланс.

Тестові завдання
2. Сума сальдо за рахунком «Несплачений зареєстрований статутний капітал»:
а) збільшує суму інших активів банку;
б) додасться при визначенні загальної суми власного капіталу банку;
в) вираховується при визначенні загальної суми власного ка¬піталу банку.

5. Частина в активах підприємства, що загашається після вирахування його зобов'язань, називається:
а) чистим прибутком;
б) дебіторською заборгованістю:
в) власним капіталом.

8. Банком викуплено за номінальною вартістю власні акції у акціонерів банку:
а) Д-т 5000, К-т 1200;
б) Д-т 3100, К-т 1001;
в) Д-т 5002, К-т 1200.

Завдання № 3.2
Банк 1.05.2006 р. залучає депозит готівкою від фізичної особи в розмірі 5000 грн. на рік за річною ставкою – 16 % річних з ви¬платою відсотків авансом при внесенні коштів на депозит. Кіль¬кість днів згідно з угодою розраховується за методом 30/360.
А. Визначити дії банку і скласти бухгалтерські проведення:
– на дату залучення депозиту. Дати тлумачення терміна «ви¬трати майбутніх періодів». За яким елементом та статтею річного балансу показані витрати майбутніх періодів?
– між датою залучення і датою повернення депозиту. Проко¬ментувати зміст Процедури з амортизації витрат майбутніх пері¬одів та проаналізувати її вплив на баланс;
– на дату повернення депозиту.
Б. Обчислити величину заборгованості банку за згаданим де¬позитом, яка відображатиметься у балансі станом на 31.12.2006 р. Проілюструвати її розміщення, використовуючи форму щоденно¬го балансу і річного балансу.

Завдання № 3.5
Банк 1.07.2005 р. продає емітовані ним ощадні сертифікати
(10 шт.) номінальною вартістю 10 000 грн. іншому банку за ціною 91 000 грн. Строк погашення сертифікатів – 45 днів, номіналь¬на процентна ставка – 12% річних. Відсотки сплачуються 16.08.2005 р.
А. Дати визначення терміна «дисконт». На якому рахунку його обліковують? Пояснити призначення і характер цього рахунку.
Б. Скласти бухгалтерські проведення за наведеними опера¬ціями;
– на дату розміщення власних облігацій;
– між датою розміщення і викупу, включаючи амортизацію дисконту, нарахування відсотків;
– на дату погашення.

Тестові завдання
2. Визначити дії банку між датою залучення строкового депозиту й датою його повернення, якщо банк залучив кошти в стро¬ковий депозит на умовах сплати відсотків по закінченні терміну дії депозитного договору:
а) щомісячне нарахування відсотків;
б) щомісячна амортизація витрат майбутніх періодів;
в) щомісячна сплата відсотків за депозитом.

5. Сума заборгованості банку за субординованим боргом відо¬бражається у балансі у складі:
а) зобов'язань;
б) капіталу;
в) активів.

8. Що означає запис:
Дебет Відсоткові витрати
Кредит Нараховані витрати за депозитами суб'єктів госпо¬дарювання?
а) відсотки сплачено СГД;
б) відсотки зазнані банком, але ще не сплачені СГД;
в) авансова сплата банком відсотків СГД.

Завдання № 4.2
Банком протягом дня проведені такі операції (залишок готівки у касі на початок дня становить 45 000 грн.):
Таблиця 12 Вихідні дані
№ з/п Зміст операції Сума, грн.
1 Прийнято від Н. Ф. Дорош у касу за заявою на переказ готів¬ки суму 300 грн. з призначенням платежу «за виконані робо¬ти» для зарахування її на поточний рахунок підприємства, яке обслуговується в цьому ж банку 300
2 Здійснено переказ готівки від приватної особи з призначенням платежу «за отримані товари» для зарахування її на рахунок підприємства, яке обслуговується в іншому банку 15 000
3 Здійснено переказ готівки від пенсіонера без відкриття раху¬нку в інший банк з виплатою переказу отримувачу готівкою 1000
4 Згідно з депозитним договором І.В. Корнієнко внесено на депозит строком 6 місяців під 12% річних 10000
5 За заявою клієнта з каси виплачено готівкою:


а) короткостроковий депозит 10000
б) відсотки за депозитом 600
6 Для придбання канцтоварів працівникові банку під звіт видано готівку 1000
7 Готівкою видано короткостроковий кредит фізичній особі на поточні потреби 6000
8 Працівником банку готівкою погашено заборгованість:
а) за короткостроковою позичкою на поточні потреби 600
б) за відсотками, нарахованими за цим кредитом 100
9 Фізичною особою до каси банку сплачено комісійну винагороду за розрахунково-касове обслуговування 12
10 Приватним підприємцем до каси банку сплачено комісійну винагороду за розрахунково-касове обслуговування її рахунку 120

А. Скласти бухгалтерські проведення за наведеними операціями.
Б. Відобразити ці операції за рахунком «Банкноти та монета у касі банку», використовуючи моделі Т-рахунку. Визначити за¬лишок за зазначеним рахунком на кінець дня.

Завдання № 4.5
АКБ «Укргазбанк» 10.02.2005 p. надав у регіональне управ¬ління НБУ платіжне доручення у сумі 30 000 грн. для перераху¬вання з його кореспондентського рахунку грошових коштів на користь регіонального управління за заявлену готівку для підкрі¬плення операційної каси. Одночасно з перерахуванням коштів сплачено комісійну винагороду НБУ за продаж готівки. На на¬ступний день службою інкасації регіонального управління готів¬ку доставлено й оприбутковано в операційну касу банку.
A. Скласти бухгалтерські проведення в комерційному банку:
– на дату перерахування коштів комерційним банком регіо¬нальному управлінню НБУ за заявлену суму підкріплення;
– на дату отримання суми підкріплення та оприбуткування готівки в операційну касу банку.
Б. Використовуючи постанову Правління Національного бан¬ку України № 333 від 12.08.2003 р. «Про затвердження переліків і тарифів операцій (послуг), що здійснюються Національним бан¬ком України, його територіальними управліннями та установами за операціями (послугами), пов'язаними з діяльністю клієнтів і банків-кореспондентів Національного банку України», розраху¬вати суму комісійної винагороди і відобразити її в обліку.
B. Чому при виконанні операцій між банками з передавання або отримання готівки виникає дебіторська або кредиторська заборгованість? На яких рахунках обліковують таку заборгованість?

Завдання № 4.8
Банк А отримав від банку Б на кореспондентський рахунок у НБУ 15000 грн. комісії за обслуговування кореспондентського рахунку банку Б.
Складіть бухгалтерські проводки у банках А та Б.

Тестові завдання
2. Клієнт банку А отримує кошти від клієнта банку Б. Яким бухгалтерським проведенням оформлюється операція у банку Б, якщо у
банку А відкрито прямий кореспондентський рахунок банку Б?
а) Д-т 2600 (платника) К-т 1500;
б) Д-т 2600 (платника) К-т 1600;
в) Д-т 1500 К-т 2600 (одержувача);
г) Д-т 1600 К-т 2600 (одержувача).

5. Оберіть з наведених варіантів операцій той, що оформлю¬ється таким бухгалтерським проведенням:
Д-т 1001 – 120 000 грн.
К-т 1811 – 120000 грн.:
а) з каси видано готівку, що продано іншому банку;
б) до каси надійшла готівка, придбана в іншому банку;
в) до каси надійшла готівка, придбана в НБУ;
г) до каси надійшла готівка від дебіторів.

Завдання № 5.2
До банку АКБ «Аркада» 15 лютого 2005 р. від ТОВ «Крок» надійшло платіжне доручення № 17 від 3 лютого 2005 р. на суму 10 750 грн. на перерахування коштів у банк АКБ «Надра» ТОВ «Укрресурси» за будматеріали згідно з контрактом у порядку по¬передньої оплати. На поточному рахунку ТОВ «Крок» залишок коштів становить 11 642 грн.
А. Визначити дії банку і скласти бухгалтерські проведення за наведеними операціями.
Б. Назвати термін дії платіжного доручення.

Завдання № 5.5
ТОВ «Комфорт» надало в банк АКБ «Мегабанк» розрахунко¬вий чек на суму 5600 грн. за поставлені товари ТОВ «Арена». Банк прийняв чек на інкасо і відправив його до банку АКБ «АЖІО». Після перевірки банк АКБ «АЖІО» оплатив розрахун¬ковий чек.
А. Скласти бухгалтерські проведення за наведеними операці¬ями окремо:
– в банку платника;
– в банку отримувача коштів.
Б. Назвати термін дії розрахункового чека.

Завдання № 5.8
Комерційний банк АКБ «Аркада» 20 березня 2005 р. за дору¬ченням підприємства ВАТ «Укрімпорт» відкрив покритий акре¬дитив у сумі 150 000 грн. і повідомив про відкриття акредитива виконуючий банк АКБ «Український кредит», у якому обслуго¬вується бенефіціар. 10 квітня 2005 р. АКБ «Український кредит» на підставі документів, наданих бенефіціаром, здійснив платіж за поставлену продукцію в рахунок відкритого акредитива і пові¬домив про оплату банк АКБ «Аркада».
А. Назвати документи, які надані постачальником у банк для отримання платежу за відвантажену продукцію.
Б. Скласти бухгалтерські проводки у комерційних банках «Аркада» та «Український кредит».

Тестові завдання
2. Розрахункові документи приймаються банком до виконання:
а) з обмеженням максимального розміру суми;
б) з обмеженням мінімального розміру суми;
в) без обмеження розміру суми.

5. Акредитив може відкриватись:
а) у банку платника і банку бенефіціара;
б) лише в банку, що обслуговує бенефіціара;
в) тільки в банку платника коштів.

Завдання № 6.2
КБ «Полісся» уклав з ТОВ «Грація» договір на надання кредиту овердрафт за поточним рахунком у період з 1.03.2005 р. по 1.05.2005 р. Ліміт кредитування, встановлений банком (ліміт заборгованості), 15 000 грн., річна відсоткова ставка – 24%.
Відсотки нараховуються щоденно. Станом на 20.04.2005 р. залишок на поточному рахунку ТОВ «Грація» становить 8000 грн. Фірма надала в банк такі грошово-розрахункові документи:
1. Платіжні доручення на перерахування коштів:
– на придбання комп'ютера – 6000 грн.;
– для податку на прибуток до місцевого бюджету – 720 грн. (банк не здійснює касового обслуговування місцевого бюджету);
– будівельній організації за виконані нею ремонтні роботи – 2300 грн.
2. Грошовий чек на одержання коштів:
– на відрядження — 600 грн.;
– на виплату авансів по заробітній платі – 4800 грн.
22.03.2005 р. на поточний рахунок фірми зарахована виручка від реалізації продукції у сумі 17 950 грн.
А. Скласти бухгалтерські проведення за наведеними операціями.
Б. Визначити дії банку між датами 20 та 22 березня.
В. Пояснити режим функціонування і характер поточного рахунку суб'єктів господарської діяльності.

Тестові завдання
2. Банком надано готівкою кредит В. М. Петренко на прид¬бання автомобіля у сумі 30 000 грн. на термін сім років. Визначи¬ти вплив операції на фінансовий стан банку.
а) валюта балансу збільшилася на 30 000 грн., відповідно на 30 000 грн. зросли активи та капітал власників;
б) валюта балансу збільшилася на 30 000 грн., відповідно на 30 000 грн. підвищилися активи та зобов'язання;
в) валюта балансу не змінилася; відбулися зміни в структурі активів, але сума активів залишилася без змін.

5. Щомісячне нарахування банком відсоткових доходів за кре¬дитами, виданими на поточні потреби суб'єктам господарювання, записують так:
а) Д-т 2068 К-т 6026;
б) Д-т 2069 К-т 2068;
в) Д-т 2480 К-т 2069;
г) Д-т 9603 К-т 991.

8. Списання виданого підприємству за рішенням Правління банку кредиту, визнаного безнадійним, оформлюється записом:
а) Д-т 677 К-т 209;
б) Д-т 240 К-т 209;
в) Д-т 502 К-т 209.

11. Яким чином списання за рішенням Правління банку безна¬дійної заборгованості за наданим клієнту кредитом за рахунок сформованого резерву під заборгованість за наданими кредитами впливає на фінансовий стан банку?
а) жодних змін не викликає;
б) призводить до зменшення активів;
в) призводить до зниження капіталу.

Завдання № 7.2
Банк «Полісся» придбав 1.02.2005 р. 10 облігацій, випущених банком «Аріадна», за 85 000 грн. Номінальна вартість цього па¬кета облігацій дорівнює 100 тис. грн. Дата погашення облігацій визначена – 1.02.2006 р. Банк має намір утримувати облігації до погашення. Встановлена відсоткова ставка за облігаціями – 12% річних. Відсотки сплачуються щоквартально, в перший день місяця наступного кварталу. Банк «Полісся» продав указані облігації за 95 000 грн. 10.05.2005 р. З метою спрощення даних розрахунків використовується метод амортизації дисконту рів¬ними частинами.
A. Скласти бухгалтерські проведення на дату придбання облі¬гацій.
Б. Обчислити суму відсотків і скласти бухгалтерські проведення:
– на дату нарахування відсотків та амортизації дисконту;
– на дату зарахування сплачених відсотків емітентом.
B. Обчислити суму вимоги банку за зазначеними облігаціями на дату їх погашення і відобразити в обліку зарахування коштів, перерахованих емітентом у погашення облігацій.

Тестові завдання
2. Доходи від операцій з цінними паперами, придбаними на продаж, є доходами від:
а) інвестиційної діяльності;
б) фінансової діяльності;
в) операційної діяльності.

5. У річному балансі фінансові інвестиції банку у цінні папери відображаються у складі активів:
а) за загальною сумою портфеля цінних паперів банку:
б) за кожною інвестицією;
в) за окремими портфелями цінних паперів банку залежно від наміру придбання.

Література
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.