Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Igor Falon

Рейтинг: 10
аватар
Радченко Олена Олексіївна

Рейтинг: 10
Гудкова Тетяна Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Николайчук Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
аватар
Маценко Назар Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Пирог Александр Викторович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Бухгалтерський облік


Контрольна робота
K-17498

І. Мета завдання
1. Закріпити знання щодо порядку документального оформлення окремих господарських операцій
2. Ознайомитись з порядком відображення в обліку основних засобів, нематеріальних активів, виробничих запасів, затрат праці та її оплати
3. Грунтовніше засвоїти порядок організації синтетичного і аналітичного обліку затрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції
4. Оволодіти методикою відображення в обліку операцій по оприбуткуванню готової продукції, випущеної з виробництва, її відвантаження (відпуску) покупцям в реалізації, визначення в списання фінансових результатів від операційної, фінансової та інвестиційної діяльності
5. Засвоїти порядок обліку капіталу фондів та формування фінансових результатів діяльності підприємства
6. Оволодіти технікою складання бухгалтерського балансу та інших форм звітності
ІІ. Що потрібно виконати:
1. Ознайомитись з вихідними даними завдання і на підставі Балансу відкрити рахунки синтетичного обліку і записати в них залишки
2. До синтетичних рахунків 20 «Виробничі запаси», 23 «Виробництво», 26 «Готова продукція» відкрити передбачені умовою завдання рахунки аналітичного обліку і записати на них залишки
3. Крім того, необхідно відкрити такі рахунки аналітичного обліку до синтетичних рахунків, які не мали залишків на початок місяця
4. Записати до реєстраційного журналу короткий зміст господарських операцій і на їх основі скласти бухгалтерські проводки. По операціях, по яких необхідно визначити певні суми, необхідно виконати потрібні розрахунки
5. Відобразити господарські операції на відповідних рахунках синтетичного і аналітичного обліку
6. Підрахувати обороти за дебетом і кредитом кожного рахунку за місяць і визначити залишки (сальдо)
7. Скласти оборотні відомості за рахунками аналітичного обліку до синтетичних рахунків 20 «Виробничі запаси» 23 «Виробництво», 26 «Готова продукція» і звірити їх підсумки з оборотами і залишками відповідних синтетичних рахунків
8. Скласти оборотну відомість за синтетичними рахунками і звірити підсумки оборотів за дебетом й кредитом рахунків з підсумком Реєстраційного журналу операцій за звітний місяць
9. Скласти бухгалтерський Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал
10. Підготувати в робочому зошиті реєстраційний журнал
Планові калькуляції собівартості одиниці продукції, тис.грн
Стаття затрат Вироби А Вироби Б
Матеріали (за собівартістю) 4905
Основна заробітна плата 2136
Додаткова заробітна плата 250
Відрахування на соціальні заходи 1049
Витрати на утримання і експлуатацію устаткування 2600
Загальновиробничі витрати 1060
Затрати від браку
Разом виробнича собівартість 12000
БАЛАНС на 31 листопада
Актив Код рядка На початок звітного періоду Пасив Код рядка На початок звітного періоду
1. Необоротні активи 1. Власний капітал
Нематеріальні активи Статутний капітал 300
Залишкова вартість 010 1381 Пайовий капітал
Первісна вартість 011 2500 Додатковий вкладений капітал
Знос 012 1119 Інший додатковий капітал
Незавершене будівництво 020 1295 Резервний капітал
Основні засоби: Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350
Залишкова вартість 030 13090 Неоплачений капітал
Первісна вартість 031 16800 Вилучений капітал
Знос 032
Довгострокові фінансові інвестиції: Усього за розділом 1 380
Які обліковуються за метом участі в капіталі інших підприємств 040 2. Забезпечення наступних витрат і платежів
Інші фінансові інвестиції 045 3354 Забезпечення виплат персоналу 400
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 Інші забезпечення
Відстрочені податкова активи Цільове фінансування
Інші необоротні активи 060 Усього за розділом 2 430
Усього за розділом 1 070 19120 3. Довгострокові зобовязання
2. Оборотні активи 080 Довгострокові кредити банків 440
Запаси: Інші довгострокові фінансові зобов’язання
Виробничі запаси 100 23203 Відстрочені податкові зобов’язання
Тварини на вирощуванні і відгодівлі 110 Інші довгострокові зобов’язання
Незавершене виробництво 120 1155 Усього за розділом 3 480
Готова продукція 130 4630 4. Поточні зобов’язання
Товари 140 Короткострокові кредити банків 500
Векселі одержані 150 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями
Дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги: Векселі видані
Чиста реалізаційна вартість 160 4071 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530
Первинна вартість 161
Резерв сумнівних боргів 162
Дебіторська заборгованість за розрахунками: Поточні зобов’язання за розрахунками:
З бюджетом 170 З одержаних авансів
За виданими авансами 180 З бюджетом 550
Із нарахованих доходів 190 З позабюджетних платежів
Із внутрішніх розрахунків 200 Зі страхування 570
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 585 З оплати праці 580
Поточні фінансові інвестиції 220 З учасниками
Грошові кошти та їх еквіваленти Із внутрішніх розрахунків
У національній валюті 230 9512 Інші поточні зобов’язання 610
В іноземній валюті 240
Інші оборотні активи
Усього за розділом 2 260 43760 Усього за розділом 4 620
3. Витрати майбутніх періодів 270 5. Доходи майбітніх періодів 630
Баланс 280 62880 Баланс 640
Розшифровка окремих статей балансу
Код рядка балансу Рахунок Субрахунок Сума, грн
045 14 «Довгострокові інвестиції» 142 «Інші інвестиції пов’язаним сторонам»
100 20 «Виробничі запаси»
22 «Малоцінні швидкозношувальні предмети» 201 «Сировина і матеріали»
210 37 «Розрахунки з різними дебіторами» 375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків»
377 «Розрахунки з іншими дебіторами»
230 30 «Каса»
31 «Рахунки в банках» 301 «Каса в національній валюті»
311 «Поточні рахунки в національній валюті»
313 «Інші рахунки в банку в національній валюті»
240 31 «Рахунки в банках» 312 «Поточні рахунки в іноземній валюті»
400 47 «Забезпечення наступних витрат і платежів» 471 «Забезпечення виплат відпусток»
550 64 «Розрахунки за податками і платежами» 6411 «Розрахунки за прибутковим податком»
6412 «Розрахунки за ПДВ»
6415 «Розрахунки з податку на прибуток»
570 65 «Розрахунки за страхуванням» 651 «Розрахунки за пенсійним забезпеченням»
6521 «Розрахунки за соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності»
6522 «Розрахунки за соціальним страхуванням від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань»
653 «Розрахунки за страхуванням на випадок безробіття»
580 66 «Розрахунки з оплати праці» 661 «Розрахунки за заробітною платою»
662 «Розрахунки з депонентами»
Рахунок 23 «Виробництво» (затрати на незавершене виробництво)
Стаття затрат На 1 грудня 2000 р. На 1 січня 2000 року
Вироби А Вироби Б Вироби А Вироби Б
Матеріали 264 785 355
Витрати на оплату праці 30 40 234
Відрахування на соціальні заходи 3 4 10
Амортизація 12 17 28
Разом 309 846 627
Рахунок 26 «Готова продукція»
Аналітичні рахунки Одиниця виміру Планова ціна, тис.грн. Кількість Вартість, тис.грн
Вироби А Шт. 80 47
Вироби Б Шт. 240 5
Разом за плановою собівартістю
Відхилення від планової собівартості (економія) Грн
Усього за фактичною собівартістю
Реєстраційний журнал господарських операцій за грудень
Ціна

70

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.