Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


Рибак Микола Сергійович

Рейтинг: 11
Однорог Максим Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Сергій Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Мороз Давид петрович

Рейтинг: 10
аватар
Радченко Олена Олексіївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Інноваційний менеджмент


Контрольна робота
K-18196

Задача
Визначити чисту приведену вартість (NVP) доходів фірми за інвестиційним проектом, використовуючи таку інформацію:
Обсяг початкових інвестицій – 2000 000 гр.од
Доход протягом пятирічного періоду – по 600 000 гр.од. щороку
Безризикова ставка – 5%
Премія за ризик – 10%
Задача
Керівництво фірми розглядає можливість інвестування 400 000 гр.од. в обладнання для виробництва нової компютерної бухгалтерської програми. Очікуваний строк експлуатації обладнання становить 4 роки. Є прогноз, що продажі програмного забезпечення досягнуть 60 000 програм за рік за ціною 30 гр.од. за одиницю. Постійні витрати без урахування амортизації обладнання становитимуть 200 000 гр.од. за рік, а змінні витрати – 12 гр.од. на одиницю продукції. Обладнання повністю амортизується через чотири роки (за методом рівномірного нарахування амортизації) і по закінченні строку експлуатації не матиме залишкової ліквідаційної вартості. Оборотний капітал повинен дорівнювати 1/12 від обсягу щорічних продажів. Ринкова ставка капіталізації проекту становитиме 15% річних, і компанія сплачує податок на прибуток в розмірі 20% річних. Чому дорівнює NVP проекту? За якого обсягу продажів реалізація за проектом вийде в точку беззбитковості? Який ефект операційного важеля?
Задача
Початкові інвестиції за проектом А дорівнюють 200 000 гр.од., а дохід за період 1 має імовірнісний розподіл, наведений в таблиці:
Ймовірність Дохід, гр.од
0,3 100
0,4 300
0,5 400
Визначити:
- величину NVP, якщо безризикова ставка дорівнює 5%, а очікувана ринкова дохідність 10%, а β =
Якщо для проекту В β = 0, тобто дохід в 250 000 гр.од. є гарантованим, то яким мають бути початкові інвестиції за цим проектом, щоб його привабливість для аналітитків зрівнялась з привабливістю проекта А
Задача
Керівництво компанії планує інвестувати 500 000 гр.од. у новий завод з виробництва кишенькових калькуляторів. Строк реалізації проекту – 4 роки. Очікуваний обсяг продажів на рік становить 600 000 гр.од. при ціні 2 гр.од. за один калькулятор. Постійні витрати, за вирахуванням амортизаційних відрахувань дорівнюють 200 000 гр.од. на рік, змінні – 1,2 гр.од. на одиницю продукції. Обладнання заводу повністю зносиься за 4 роки (методом рівномірного нарахування амортизаці), тобто залишкова вартість наприкінці дорівнює 0. Мінімальна прийнятна ставка доходності за проектом дорівнює 15% річних, компанія сплачує податок на прибуток за ставкою 20%. Обчислити: рівень продажів, за якого балансовий прибуток дорівнює нулю, рівень продажів, за якого для інвестиції в розмірі 500 000 гр.од. балансова ставка дохідності (після сплати податків) дорівнює 15%, внутрішню норму дохідності IRR, чисту приведену вартість майбутніх грошових потоків NVP і період окупності капіталовкладень (розрахований як звичайним методом, так і на основі дисконтування грошових потоків), якщо очікуваний обсяг продажів становитиме 600 000 од. на рік, рівень продажів, за якого NVP = 0, графік надходження дисконтованих амортизаційних нарахувань
Задача
Компанія розглядає інвестиційний проект за такими параметрами:
Безризикова ставка – 5%,
Початкові інвестиції – 65000 гр.од
Потоки коштів (прибуток від інвестицій) наведено в таблиці:
Спільний ймовірнісний розподіл
Очікувана ринкова дохідність 4000 гр.од. 6000 гр.од. 800 гр.од
0,1 0,2 0,1 0,
0,15 0,1 0,2 0,
0,2 0,0 0,1 0,
Розрахувати рівноважну ринкову вартість інвестицій. Визначити, чи можна прийняти цей проект?
Задача
Керівництво фірми обговорює можливість реалізації двох інвестиційних проектів із наведеними в таблиці варіантами чистих грошових потоків, які очікуються в майбутньому (млн.гр.од. після сплати податків):
Рік Проект А Проект В
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
Відповідна вартість капіталу для обох проектів становить 15%. Якщо обидба проекти потребують початкових витрат у розмірі 10 млн.грн., то який проект доцільно вибрати для реалізації і чому?
Задача
Керівництво фірми розглядає можливість розширення сфери економічної діяльності – розпочати виробництво підвіконь з дерева. Для цього необхідно придбати новий верстат вартістю 40 000 гр.од., який працюватиме два роки (і фізично і як обсяг оподаткування) і через два роки втратить свою початкову вартість. Верстат амортизуватиметься з використанням методу рівномірного нарахування амортизації. Керівництво фірми планує продавати по 3000 п.м. підвіконь на рік за ціною 10 гр.од. за погонний метр. Змінні витрати становитимуть 1 гр.од. на погонний метр, а постійні (без урахування амортизації) – 2000 гр.од. на рік. Вартість капіталу компанії дорівнює 10%
У всіх наступних розрахунках інфляція не враховується. Податкова ставка на прибуток становитиме 30%
Визначити: грошові потоки, які очікуються від реалізації цього проекту
NVP проекту, а також чи варто реалізовувати проект
Беззбитковий рівень продажів
Нехай рівень інфляції протягом двох наступних років становитиме 12% на рік, причому як доходи, так і витрати, за винятком амортизації, збільшаться на ту саму величину. Припустимо, що реальна ставка капіталу залишиться на рівні 10%
Визначити:
Номінальні грошові потоки, які очікуються в майбутньому
Чому дорівнює чиста приведена вартість цього проекту і чи варто його реалізовувати зараз
Чому NVP інвестиційного проекту зменшується при зростанні інфляції
Задача
Використовуючи дані фінансової компанії «ХХХ» і «УУУ» за 2006 рік, наведені в таблиці, порівняйте ефективність діяльності цих двох компаній. Використовуйте для аналізу фінансові коефіцієнти, наведені в таблиці. Яка компанія має кращий фінансовий стан? Якій компанії можна віддати перевагу при прийнятті рішення щодо кредитування?
показник Фірма «ХХХ» Фірма «УУУ»
Чистий прибуток, млн.гр.од. 153,7
Коефіцієнт виплати дивідендів, % 40
Прибуток до виплати відсотків і податків (ЕВІТ), млн.гр.од. 317,6 403,
Витрати на виплату відсотків, млн.гр.од. 54,7 4,
Активи (середньорічний показник), млн.гр.од. 2457,9 3459,
Обсяги продажів, млн.гр.од. 3379,3
Акціонерний капітал (середньорічний показник), млн.гр.од. 1113,3 2347,
Ринковий курс звичайних акцій, гр.од
- на початок року: 15
На кінець року 12
Кількість звичайних акцій в обороті, млн. 200
Задача
Короткий звіт про фактичні фінансові і баланс за 2006 р. і попередні форми фінансової звітності на 2007 р. фірми «Пінгвін», яка спеціалізується на роздрібному продажу морозива, приведено в таблиці:
Звіт про фінансові результати 2006
Прибуток до сплати податків і відсотків (ЕВІТ)
Витрати на виплату відсотків
Оподатковуваний прибуток
Чистий прибуток після сплати податків (30%) 51,
Дивіденди
Зміни суми нерозподіленого прибутку 31,
Баланс
Активи 800
Зобовязання
- кредиторська заборгованість 80
- довгострокові зобовязання 300
Акціонерний капітал 420
Прогнозовані витрати на виплату відсотків в розмірі 25 гр.од. визначені з урахуванням відсоткової ставки 8,33%, яка нарахована на надлишок боргу в 300 гр.од. на кінець 2006 р. Заборгованість фірми зростає з 300 до 450 гр.од. бо для покриття нестачі фінансових ресурсів фірма отримала із зовнішніх джерел кошти в такому співвідношенні:
Сума додаткового фінансування = зміни активів- приріст нерозподіленого прибутку – приріст кредиторської заборгованості
Запитання
Які проблеми виникнуть у фірми, якщо вона скористається складеними вами прогнозами для визначення майбутніх потреб у додатковому фінансуванні із зовнішніх джерел? Якщо припустити, що всю суму заборгованості, яка буде витрачена на задоволення потреб компанії в фінансових ресурсах, буде отримано на початку 2008 р., а не наприкінці 2007 р., то як необхідно діяти відповідно до даних звітів?
Як ви вважаєте, наскільки серйозною буде ця проблема? Поясність свою відповідь
Задача
Скористаємося даними фінансової звітності, наведеними в задачі 9. Припустимо, що чистий прибуток фірми в 2008 р. становитиме 20 гр.од., а сумарні активи наприкінці 2006 р. дорівнювали 450 гр.од. Також припустимо, що фірма зобовязана підтримувати коефіцієнт відношення заборгованості до капіталу в розмірі 0,8 і що менеджерам компанії не дозволено брати додаткові позики або випускати в обіг нові акції
Визначте:
- максимальний коефіцієнт стійкого зростання цієї фірми
- максимальний коефіцієнт стійкого зростання, якщо фірма виплатить 6 гр.од. із свого чистого прибутку як дивіденди і планує підтримувати таке співвідношення в майбутньому
- максимальний коефіцієнт стійкого зростання, якщо фірма витратить 12 гр.од. із суми чистого прибутку (20 гр.од.) на викуп частини своїх акцій, які перебувають в обігу
- максимальний коефіцієнт стійкого зростання, якщо фірма одночасно виконує обидві операції, описані в двох попередніх пунктах
Задача
Проведіть кредитний скоринг самого себе з точки зору зясування своїх можливостей отримання і погашення споживчого кредиту в сумі 50000 гр.од. До якого класу позичальника за надійністю обслуговування боргу ви себе віднесли?
Задача
Припустимо, що дохідність безкупонної облігації із строком погашення через 2 роки впала до 6%, а всі інші ставки дохідності залишились незмінніими. До цього дані були такі: річна дохідність у перший рік становила 5,26%, у другий рік – 6,6%, у третій рік – 7,72%, ціна від номіналу в перший рік дорівнювала – 0,95, у другий рік – 0,88, у третій рік – 0,8. Якою буде приведена вартість трирічного ануїтету, за яким виплачується 100 гр.од. на рік? Яка єдина дисконтна ставка дає аналогічний результат і яка використовується в формулі приведення?
Задача
Розглянемо облігацію, яка продається за номіналом 100 гр.од. з купонною ставкою 12% і строком до погашення 10 років
Визначте:
- чому дорівнює ціна облігації, якщо потрібна дохідність становить 15%
- чому дорівнює цін облігації, якщо потрібна дохідність зросте з 15% до 16% і на скільки відсотків зміниться її ціна?
- чому дорівнює ціна облігації, якщо потрібна дохідність дорівнює 10%
Задача
Знайдіть грошові потоки до чотирьох облігацій, кожна з яких має номінал 1000 гр.од. і відсотки за якими сплачуються раз на півроку?
Облігація Купонна ставка,% Строк до погашення, років Ціна, гр.од
А 7 5 884,
Б 8 6 948,
В 9 7 967,
Г 0 8 456,
Визначте дохідність до погашення цих чотирьох облігацій
Задача
Розглянемо облігаційний портфель, який складається з трьох облігацій
Облігація Купонна ставка,% Строк до погашення, років Номінал, гр.од. Ринкова ціна, гр.од. Дохідність до погашення,%
А 5 5 2 000 000 1 756000
Б 7 2 5 000 000 5000 000
В 3 1 12 000 000 11 655 000
Розрахуйте середньозважену дохідність портфеля. Як ви вважаєте, чи є середньозважена портфеля достатньо повною характеристикою інвестиційної привабливості портфеля?
Визначте внутрішню ставку дохідності цього портфеля. Які основні недоліки внутрішньої ставки дохідності?
Задача
Якою буде поточна вартість і дохідність до погашення трирічної облігації з ціною придбання 900 гр.од. і з купонною дохідністю 6% річних?
Задача
Використовуючи наведену інформацію, розрахувати достатню величину лізингових платежів (платежі здійснюються на початку року):
а) ціна придбання активу – 300 000 гр.од., річна відсоткова ставка 15%, строк лізингу 6 років, залишкова вартість не враховується
б) ціна придбання активу 200 000 гр.од., річна ставка 10%, строк лізингу 10 років, залишкова вартість 20 000 гр.од
в) вартість придбання активу 50 000 гр.од., річна ставка – 12%, строк лізингу 10 років, залишкова вартість 30 000 гр.од
Задача
Вартість нового обладнання дорівнює 50000 гр.од. Обладнання можна взяти в лізинг на 4 роки з оплатою пяти рівних внесків, перший з яких здійснюється в момент t=0, а інші – наприкінці кожного з чотирьох наступних років. Обчисліть величину річної орендної плати і побудуйте графік амортизаційних платежів за лізингом. Залишкова вартість обладнання – 3000 гр.од., ставка дисконтування – 10%
Задача
Припустимо, що сьогодні вартість палива становить 5 гр.од. за один галон, але через шість місяців його ціна зміниться і дорівнюватиме або 4,5 або 5,5 гр.од.за галон
Які види ризиків виникнуть у постачальника палива, в якого є його великий запас? Які види ризиків виникнуть у великого споживача палива, який має дуже малий його запас?
Як ці дві сторони можуть використовувати ринок фючерсних паливних контрактів для зменшення ризику й отримання гарантованої ціни 5 гр.од. за один галон? Потрібно врахувати, що кожний контракт повинен укладатись на 50000 галонів і що кожний із сторін треба хеджувати 10000 галонів
Чи можна стверджувати, що обидві сторони будуть у виграші? Чому?
Задача
Ви розраховуєте отримати через рік 10000 гр.од. і хотіли б застрахувати цю суму від інфляції, якщо її темпи перевищуватимуть 6% річних. Продумайте умови опціону «кол» на індекс споживчих цін, який забезпечив би відповідне хеджування ризику
Задача
Американський експортер уклав угоду на продаж з британським клієнтом на суму в 100000 GBP у червні року N і, надавши відстрочку платежу на три місяці, очікує отримати платіж у вересні року N. Для зменшення ризику експортер забезпечує покриття валютних ризиків на ринку ф’ючерсних контрактів. Стандартна сума ф’ючерсних контрактів складає 25000 GBP
Поточні курси:
Поточний курс GBP/USD: 1,290 USD;
Тримісячній курс GBP/USD: 1,390 USD;
Прогнозований ф’ючерсний курс вересня GBP/USD: 1, 400 USD
Фактичний ф’ючерсний курс вересня GBP/USD: 1, 300 USD
Визначте ефективність операції, її результати подайте у вигляді таблиці
Задача
Американський імпортер уклав контракт на купівлю німецьких калькуляторів. Оплата за контрактом повинна здійснюватися в день постачання калькуляторів, через три місяці, тобто у червні року N. Загальна сума контракту 1000000 EUR. Побоюючись підвищення курсу євро щодо долара, імпортер вирішує хеджувати валютні ризики на ринку ф’ючерсних контрактів
Поточні курси на ринку ф’ючерсів такі:
поточний курс EUR/USD: 1,
курс червневий “спот”: 1,
курс червневого ф’ючерсу: 1,
курс вересневого ф’ючерсу1,
Вартість одного ф’ючерсного контракту 125000 EUR. Визначте ефективність операції, її результати подайте у вигляді таблиці
Задача
Використовуючи дані фінансової компанії «ХХХ» і «УУУ» за 2006 рік, наведені в таблиці, порівняйте ефективність діяльності цих двох компаній. Використовуйте для аналізу фінансові коефіцієнти, наведені в таблиці. Яка компанія має кращий фінансовий стан? Якій компанії можна віддати перевагу при прийнятті рішення щодо кредитування?
показник Фірма «ХХХ» Фірма «УУУ»
Чистий прибуток, млн.гр.од. 153,7
Коефіцієнт виплати дивідендів, % 40
Прибуток до виплати відсотків і податків (ЕВІТ), млн.гр.од. 317,6 403,
Витрати на виплату відсотків, млн.гр.од. 54,7 4,
Активи (середньорічний показник), млн.гр.од. 2457,9 3459,
Обсяги продажів, млн.гр.од. 3379,3
Акціонерний капітал (середньорічний показник), млн.гр.од. 1113,3 2347,
Ринковий курс звичайних акцій, гр.од
- на початок року: 15
На кінець року 12
Кількість звичайних акцій в обороті, млн. 200
Задача
Короткий звіт про фактичні фінансові і баланс за 2006 р. і попередні форми фінансової звітності на 2007 р. фірми «Пінгвін», яка спеціалізується на роздрібному продажу морозива, приведено в таблиці:
Звіт про фінансові результати 2006
Прибуток до сплати податків і відсотків (ЕВІТ)
Витрати на виплату відсотків
Оподатковуваний прибуток
Чистий прибуток після сплати податків (30%) 51,
Дивіденди
Зміни суми нерозподаленого прибутку 31,
Баланс
Активи 800
Зобовязання
- кредиторська заборгованість 80
- довгострокові зобовязання 300
Акціонерний капітал 420
Прогнозовані витрати на виплату відсотків в розмірі 25 гр.од. визначені з урахуванням відсоткової ставки 8,33%, яка нарахована на надлишок боргу в 300 гр.од. на кінець 2006 р. Заборгованість фірми зростає з 300 до 450 гр.од. бо для покриття нестачі фінансових ресурсів фірма отримала із зовнішніх джерел кошти в такому співвідношенні:
Сума додаткового фінансування = зміни активів- приріст нерозподіленого прибутку – приріст кредиторської заборгованості
Запитання
Які проблеми виникнуть у фірми, якщо вона скористається складеними вами прогнозами для визначення майбутніх потреб у додатковому фінансуванні із зовнішніх джерел? Якщо припустити, що всю суму заборгованості, яка буде витрачена на задоволення потреб компанії в фінансових ресурсах, буде отримано на початку 2008 р., а не наприкінці 2007 р., то як необхідно діяти відповідно до даних звітів?
Як ви вважаєте, наскільки серйозною буде ця проблема? Поясність свою відповідь
Задача
Скористаємося даними фінансової звітності, наведеними в задачі 9. Припустимо, що чистий прибуток фірми в 2008 р. становитиме 20 гр.од., а сумарні активи наприкінці 2006 р. дорівнювали 450 гр.од. Також припустимо, що фірма зобовязана підтримувати коефіцієнт відношення заборгованості до капіталу в розмірі 0,8 і що менеджерам компанії не дозволено брати додаткові позики або випускати в обіг нові акції
Визначте:
- максимальний коефіцієнт стійкого зростання цієї фірми
- максимальний коефіцієнт стійкого зростання, якщо фірма виплатить 6 гр.од. із свого чистого прибутку як дивіденди і планує підтримувати таке співвідношення в майбутньому
- максимальний коефіцієнт стійкого зростання, якщо фірма витратить 12 гр.од. із суми чистого прибутку (20 гр.од.) на викуп частини своїх акцій, які перебувають в обігу
- максимальний коефіцієнт стійкого зростання, якщо фірма одночасно виконує обидві операції, описані в двох попередніх пунктах
Задача
Проведіть кредитний скоринг самого себе з точки зору зясування своїх можливостей отримання і погашення споживчого кредиту в сумі 50000 гр.од. До якого класу позичальника за надійністю обслуговування боргу ви себе віднесли?
Задача
Використовуючи наведену інформацію, розрахувати достатню величину лізингових платежів (платежі здійснюються на початку року):
а) ціна придбання активу – 300 000 гр.од., річна відсоткова ставка 15%, строк лізингу 6 років, залишкова вартість не враховується
б) ціна придбання активу 200 000 гр.од., річна ставка 10%, строк лізингу 10 років, залишкова вартість 20 000 гр.одю
в) вартість придбання активу 50 000 гр.од., річна ставка – 12%, строк лізингу 10 років, залишкова вартість 30 000 гр.од
Задача
Вартість нового обладнання дорівнює 50000 гр.од. Обладнання можна взяти в лізинг на 4 роки з оплатою пяти рівних внесків, перший з яких здійснюється в момент t=0, а інші – наприкінці кожного з чотирьох наступних років. Обчисліть величину річної орендної плати і побудуйте графік амортизаційних платежів за лізингом. Залишкова вартість обладнання – 3000 гр.од., ставка дисконтування – 10%
Ціна

140

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.