Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Антоненко Светлана Васильевна

Рейтинг: 10
аватар
Панишева Л. Ф.

Рейтинг: 10
Шалатовська Наталія Миколаївна

Рейтинг: 10
Дубініна Яна Юріївна

Рейтинг: 115
аватар
Книш Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Когут Олег Богданович

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

УАБС, Варіант №1, Ринок цінних паперів, №3803


Контрольна робота
K-13678

17. Місце фондової біржі на ринку цінних паперів
Тестове завдання
1. Перший фондовий індекс, який було розраховано і використано на основі узагальнення даних українського фондового ринку, — це:
а) L-індекс;
б) ПФТС-індекс;
в) KAC-20 (s) ;
г) pro U-50;
д) DJIA.
2. За даними акцій якої кількості компаній здійснюється розрахунок глобального індексу IFC Global у процесі аналізу фондового ринку певної країни?
а) за даними 100 найбільш ліквідних акцій;
б) за даними акцій такої кількості компаній, яка охоплює від 60 до 75 % загальної капіталізації фондового ринку;
в) за даними 50 найбільших за обсягами капіталізації національних компаній;
г) за кількістю компаній, акції яких котируються на міжнародних фондових біржах.
3. Облігації, які за бажанням власника можуть обмінюватися на інші цінні папери (як правило, акції), що випускаються цим емітентом, відомі як:
а) облігації з правом дострокового погашення;
б) конвертовані облігації;
в) компенсовані облігації;
г) варанти.
4. Погашення облігації передбачає:
а) перехід права власності на облігації за умов купівлі-продажу на біржі;
б) виплату номінальної вартості облігації та доходу за облігацію (продаж товарів або надання послуг) у строки, передбачені умовами емісії облігацій;
в) виплату номінальної вартості облігації та доходу за облігацію у будь-який строк за рішенням емітента.
5. Доходи, отримані від продажу (розміщення) підприємством емітованих ним облігацій:
а) не підлягають оподаткуванню;
б) включаються до складу валового доходу і оподатковуються відповідно до чинного законодавства за ставкою 30 %;
в) оподатковуються за пільговою ставкою, розмір якої дорівнює 10 %;
г) оподатковуються за пільговою ставкою, розмір якої дорівнює 20 %.
6. Які обмеження є щодо рішення про випуск облігацій акціонерних товариств:
а) якщо сума випуску облігацій становить більш як 25 % розміру статутного фонду;
б) якщо випуск облігацій здійснюється до повної оплати всіх випущених акцій;
в) немає ніяких обмежень;
г) зазначене у пунктах 1, 2.
7. Стандартний документ, що засвідчує право та/або зобов'язання придбати чи продати цінні папери, кошти (валютні цінності), матеріальні або нематеріальні активи (товари) на визначених ним умовах у майбутньому, — це:
а) опціон;
б) ощадний сертифікат;
в) казначейські зобов'язання;
г) дериватив;
д) варант;
е) ф'ючерсний контракт.
8. Стандартний документ, укладений як стандартизований контракт, який засвідчує зобов'язання продати (придбати) відповідну кількість базового активу у визначений час у майбутньому з фіксацією ціни базового активу під час укладання контракту, визначається як:
а) опціон;
б) ф'ючерсний контракт;
в) варант;
г) фондовий дериватив;
д) сертифікат.
9. Стандартний документ, укладений як стандартизований контракт, який закріплює право його власника на придбання від емітента чи на продаж емітентом зазначеної кількості базового активу у визначений термін за фіксованою при укладанні ціною, визначається як:
а) ф'ючерсний контракт;
б) опціон;
в) варант;
г) дериватив;
д) індосамент.
10. Діяльність з визначення взаємних зобов'язань щодо угод з цінними паперами та розрахунків за ними визначається як:
а) депозитарна діяльність;
б) діяльність з управління цінними паперами;
в) діяльність з організації торгівлі на ринку цінних паперів;
г) розрахунково-клірингова діяльність.
д) діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів.
11. Документ, оформлений на весь випуск цінних паперів у бездокументарній формі крім приватизаційних паперів, який підтверджує право здійснення операцій з цінними паперами цього випуску в Національній депозитарній системі, позначається як:
а) сертифікат;
б) сертифікат якості;
в) глобальний сертифікат.
12. У яких випадках, передбачених чинним законодавством, емітент повинен оформляти тимчасовий глобальний сертифікат?
а) у разі емісії цінних паперів у документарній формі;
б) на період передплати на певний випуск (емісію) цінних паперів до державної реєстрації цього випуску;
в) у разі емісії приватизаційних цінних паперів у будь-якій формі;
г) за власним бажанням.
13. Приватизаційні папери в Україні випускаються у таких видах:
а) акції, облігації, векселі;
б) компенсаційні та інвестиційні сертифікати;
в) майнові сертифікати, житлові чеки, земельні бони.
14. Спосіб, згідно з яким депозитарій чи зберігач веде депозитарний облік цінних паперів без зазначення їхніх номерів чи інших індивідуальних ознак, — це:
а) колективний спосіб зберігання цінних паперів;
б) відокремлений спосіб зберігання цінних паперів;
в) знерухомлений спосіб зберігання цінних паперів.
15. Казначейські векселі можуть використовуватися їх держателями для:
а) видатків на оплату праці;
б) погашення кредиторської заборгованості за згодою відповідних кредиторів;
в) грошових виплат населенню;
г) застави з метою забезпечення зобов'язань перед резидентами;
д) застави з метою забезпечення зобов'язань перед нерезидентами;
е) зарахування у сплату податків до державного бюджету за бажанням векселедержателя.
16. Платником за казначейськими векселями виступає:
а) Міністерство фінансів України;
б) Національний банк України;
в) Головне Управління Державного казначейства;
г) Уповноважені комерційні банки.
17. Чи підлягають обкладанню податком на додану вартість операції з випуску, розміщення та продажу за кошти цінних паперів, що емітовані суб'єктами підприємницької діяльності?
а) так;
б) ні.
18. Іноземні цінні папери підлягають обігу на території України:
а) через уповноважені банки;
б) тільки через біржі або торговельно-інформаційні системи;
в) через фінансових посередників;
г) зазначене у пунктах 1 і 2;
д) зазначене у пунктах 1—3.
19. Відповідальність за достовірність даних та документи, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку для реєстрації іноземних цінних паперів, покладено на:
а) емітента;
б) державну комісію з цінних паперів та фондового ринку;
в) міністерство фінансів України;
г) особу, що пропонує іноземні цінні папери для продажу їх на території України;
д) фінансових посередників, які здійснюють їх продаж на території України;
е) Українські фондові біржі, що здійснюють лістинг цінних паперів.
20. Чи може підприємство, що є емітентом цінних паперів, випускати депозитні сертифікати та свідоцтва на цінні папери, які розміщуються в межах України?
а) так;
б) ні;
в) у разі розміщення першого випуску цінних паперів.

Задача № 10
Фірма „ Сармат” випустила п’ятирічну облігацію номіналом 1000 грн.. Купонна ставка – 10% річних, які сплачуються щорічно. Дисконтна ставка ринку – 12 % річних. Розрахувати вартість облігації: % - фактор ануїтету – 3,604; % - фактор теперешньої вартості прибутку - 0,567.
Необхідно:
1. Розрахувати річний прибуток за купонною ставкою
2. Розрахувати теперешню вартість премії за п’ять років
3. Розрахувати ринкову вартість облігації.

Задача № 12
Корпорація „ Сармат” зробила емісію облігацій номіналом 1000 грн. і строком обігу 4 роки. Виплата купонного доходу один раз на рік. По облігаціях встановлені такі купонні ставки : 1-й рік – 15 % річних, 2-й рік – 14 %, 3-й рік – 13 %, 4-й рік – 12,5 %.
Необхідно:
1. Визначити теперішню вартість облігації при необхідній ставці доходу в перші три роки 12 % і на четвертий рік – 11 %.
2. Розписати грошові потоки за роками, зробити висновки і обгрунтувати їх розрахунками.

Задача № 14
Корпорація „Укргазнафта” може емітувати облігації з фіксованим купонним виплатами в розмірі 17,5 % річних або залучити кошти під плаваючу процентну ставку LIBOR + 0,5 %.
Корпорація „Інфіко” хоче залучити кошти під фіксовану ставку kф або плаваючу ставку kпл.
Необхідно:
1. Проаналізувати доцільність укладання угоди своп між корпораціями.
2. Визначити виграш кожної корпорації від проведення свопу при:
а) kф =18,5 % ; kпл. = LIBOR + 1,1 %.

Задача № 16
Протягом року корпорація „Укрнафтогаз” додатково випустила акції на 300 000 грн., облігації, конвертовані в акції на суму 100 000 грн., отриманий прибуток у розмірі 30 000 грн. (залишився не розподіленим). На початок року пасиви корпорації становили:
Статутний фонд – 50 000 000 грн.;
Резервний фонд – 600 000 грн.;
Конвертовані облігації – 100 000 грн.;
Кредити банку – 30 000 грн.
Необхідно:
1. Визначити акціонерний та власний капітал корпорації.
2. Визначити зобов’язання корпорації на початок і на кінець року.

Література
Ціна

50

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.