Меню сайту

Нові користувачі
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Даша
Користувачі
30.11.2020
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Тимчук Руслан Миколайович

Рейтинг: 21.1
аватар
Руденко Максим Віталійович

Рейтинг: 10
аватар
Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Височин Марія Анатоліївна

Рейтинг: 10
Котова Ксения Александровна

Рейтинг: 10
Рябовол Александра Юрьевна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Міжнародний фінансовий менеджмент


Контрольна робота
K-17535

Міжнародний фінансовий менеджмент
1. Що виступає об'єктом управління у фінансовому менеджменті:
персонал;
фінансові ресурси;
збут продукції;
впровадження інновацій
2. До фінансової діяльності підприємства згідно із П(с)БО можна віднести такі операції:
одержання довгострокових позик;
придбання акцій інших підприємств;
придбання облігацій інших підприємств;
отримання дивідендів за корпоративними правами інших емітентів
3. Капітал підприємства характеризує:
джерела фінансування придбання активів;
майно підприємства, яке придбано за рахунок коштів власників;
напрямки використання залучених підприємством фінансових ресурсів;
різницю між валютою балансу та сумою заборгованості підприємства
4. До внутрішніх джерел формування позичкового капіталу підприємства належать:
реструктуризація активів;
дезінвестиції;
нараховані у звітному періоді майбутні витрати і платежі;
емісія облігацій
5. Теорема іррелевантності передбачає, що:
вартість підприємства не залежить від структури капіталу та джерел його фінансування;
вартість підприємства залежить від структури капіталу та джерел його фінансування;
вкладати кошти слід в ті інвестиції, очікувана рентабельність яких є вищою, ніж рівноважна рентабельність;
інвестори будуть байдужі щодо співвідношення необоротних та оборотних активів підприємства
6. Згідно з моделлю оцінки дохідності активів (CAPM):
ринкова ціна окремих акцій залежить від їх розрахункового (балансового) курсу;
ціна активів залежить від структури джерел їх придбання;
кошти слід вкладати лише в безризикові активи;
кошти слід вкладати в ті інвестиції, очікувана рентабельність яких є вищою, ніж рівноважна рентабельність, розрахована за САРМ
7. Теорія агентських відносин при фінансуванні досліджує:
конфлікт інтересів між капіталодавцем та капіталоодержувачем, який може виникнути в результаті асиметрії в інформаційному забезпеченні;
агентські послуги фінансових посередників;
способи оцінки доходності активів;
оптимізацію структури капіталу підприємства
8. Які із наведених тез характеризують теорію оптимізації портфеля інвестицій (Г. Марковіц):
систематичний ризик може бути мінімізований шляхом диверсифікації інвестиційного портфеля;
зменшення несистематичного ризику портфеля інвестицій досягається за рахунок його диверсифікації;
рішення щодо фінансування та інвестування повинні прийматися узгоджено;
рівень заборгованості підприємства впливає на ціну залучення фінансових ресурсів
9. Згідно з концепцією Марковіца, інвестиційний портфель слід формувати за рахунок:
фінансових активів, прибутковість яких знаходиться в прямій функціональній залежності;
активів, з максимальним кореляційним зв'язком;
комбінацію активів з мінімальним кореляційним зв'язком між рівнями їх рентабельності;
активи із середнім рівнем рентабельності
10. Основними зовнішніми користувачами фінансової звітності підприємства:
власники підприємства;
податкові органами;
статистичні органи;
фінансові менеджери
11. Основними функціональними блоками фінансового менеджменту є такі:
фінансовий контролінг;
управління персоналом;
експертиза діяльності підприємства на предмет відповідності законодавству;
контроль якості
12. Децентралізація повноважень управління фінансами в розрізі окремих об'єктів, секторів, регіонів передбачається таким типом організаційної структури підприємства:
функціональна;
дивізіональна;
матрична;
усіма із перелічених
13. На які цілі може використовуватися банківський кредит ?
Покриття збитків від господарської діяльності
Реалізація інвестиційного проекту
Збільшення статутного капіталу підприємства
Виплата дивідендів
14. Позичковий капітал підприємств може формуватися за рахунок таких джерел:
емісійний дохід;
кошти, залучені в результаті емісії облігацій;
кошти, залучені в результаті емісії акцій;
кошти, отримані в результаті рефінансування дебіторської заборгованості
15. Фінансові кредити можуть надаватися підприємству:
банками;
постачальниками;
податковими органами;
у разі емісії привілейованих акцій
16. Якісні критерії кредитоспроможності підприємств оцінюють на основі:
оцінки ефективності менеджменту;
аналізу фінансового стану;
оцінки кредитного забезпечення;
прогнозування Cash-flow
17. Які з приведених висловлювань, що характеризують потенційну платоспроможність позичальника вірні:
головним показником потенційної платоспроможності є показник абсолютної ліквідності;
коефіцієнт покриття характеризує спроможність підприємства негайно погасити свої поточні борги;
показник робочого капіталу повинен бути завжди від'ємним;
критерієм оцінки потенційної платоспроможності позичальника може бути прогнозний показник Cash-flow
18. Що може бути предметом іпотеки:
земельна ділянка;
транспортні засоби;
акції підприємства;
обладнання виробничого призначення
19. До основних характеристик облігацій з нульовим купоном можна віднести:
наявність поточних процентних платежів;
облігації розміщуються з дизажіо (дисконтом);
облігації розміщуються з премією;
погашення здійснюється за курсом емісії
20. Зниження вартості конвертованих облігацій може бути наслідком таких операцій:
позапланові емісії акцій за низьким курсом;
спрямування прибутку на поповнення резервів;
збільшення статутного капіталу за рахунок реінвестицій;
надзвичайно високі дивідендні виплати протягом строку обігу конвертованих облігацій
21. Варант - це різновид:
векселів;
опціонів;
облігацій;
привілейованих акцій
22. Комерційний кредит - це:
кредит, який може надаватися у товарній формі;
форма фінансового кредиту;
кредит, що може надаватися лише під заставу векселів;
кредитні відносини, які виникають в результаті емісії облігацій
23. Факторинг - це:
купівля банком у клієнта права на вимогу боргу;
кредит під заставу депонованих у банку цінних паперів;
кредит, який надається під заставу майна;
різновид споживчого кредиту
24. Комерційний кредит - це економічні відносини, які виникають між:
підприємствами;
комерційними банками і підприємствами;
державою та комерційними банками;
державою і підприємством
25. Консорціумний кредит - це:
кредит, що надається великим об'єднанням підприємств для здійснення господарської діяльності;
кредит, що надається об'єднанням банків для фінансування великих та ризикових проектів;
кредит, що надається материнською компанією дочірньому підприємству;
кредит, що надається банком підприємству, яке є засновником банку
26. З якого моменту нараховуються відсотки за користування позиками:
з моменту підписання кредитної угоди;
з моменту надходження коштів на рахунок позичальника;
з моменту отримання доходу в результаті використання кредитних коштів;
з моменту погашення першої частини кредиту
27. На які цілі не можна використовувати банківський кредит?
на погашення заборгованості перед іншим банком;
на збільшення статутного капіталу;
на придбання облігацій інших підприємств;
на погашення кредиторської заборгованості
28. Власний капітал підприємства - це:
підсумок першого розділу пасиву балансу;
капітал, в межах якого власники підприємства несуть відповідальність перед його кредиторами;
капітал, розділений на частки рівної номінальної вартості;
теж саме, що і статутний капітал
29. Додатковий капітал - це:
це сума приросту майна підприємства, яка виникає в результаті переоцінки (індексації), безоплатно одержаних матеріальних цінностей та від емісійного доходу;
це капітал, в межах якого власники підприємства несуть відповідальність перед його кредиторами;
може бути лише в акціонерних товариств;
це один із видів доходів підприємства, які можуть бути розподілені між власниками корпоративних прав
30. Санаційний прибуток - це:
прибуток, що є результатом успішної реалізації санаційного проекту;
різниця між затратами на проведення санації та одержаною виручкою після фінансового оздоровлення;
різниця між прибутком підприємства після його санації та прибутком (збитком) до проведення санаційних заходів;
емісійний дохід у вигляді дизажіо
31. В процесі санації балансу:
підвищується розрахунковий та ринковий курс корпоративних прав;
покращується платоспроможності підприємства;
залучаються фінансові ресурси для проведення санаційних заходів виробничого характеру;
збільшується статутний капітал підприємства
32. Акціонерне товариство може викупити акції власного випуску для:
наступного перепродажу;
одержання дивідендів під час розподілу прибутку;
використання ефекту синергізму;
здійснення акціями власного випуску внесків у статутний капітал інших підприємств
33. Основними цілями зменшення статутного капіталу є такі:
одержання санаційного прибутку;
підвищення платоспроможності підприємства;
збільшення номінальної вартості корпоративних прав;
зниження ринкової вартості корпоративних прав
34. Конверсія акцій:
це об'єднання декількох акцій в одну;
це зменшення номінальної вартості акцій;
передбачає викуп акцій з метою їх анулювання;
передбачає обмін конверсійних облігацій на звичайні акції
35. Викуп корпоративних прав у санаційних цілях доцільно здійснювати:
якщо викуп проводиться за ціною вищою за номінал;
якщо в підприємства дуже високий рівень капіталізації;
якщо викуп проводиться за номіналом;
якщо викуп здійснюється за ціною нижчою за номінальну вартість
36. Преференції, які надаються власникам привілейованих акцій можуть полягати в наступному:
додаткові права при розміщенні нових акцій;
автоматичне обрання в наглядову раду;
повернення внесків у статутний капітал без врахування заперечень кредиторів;
переваги над кредиторами при розподілі ліквідаційної виручки
37. Резервний капітал може використовуватися на такі основні цілі:
покриття збитків суб'єкта господарювання;
виплату заробітної плати персоналу;
викуп власних корпоративних прав;
сплату податків на прибуток
38. Додатковий вкладений капітал та інший додатковий капітал можна використовувати за такими основними напрямками:
на формування забезпечень наступних витрат і платежів;
на збільшення статутного капіталу;
на виплату дивідендів власникам;
на покриття різниці між фактичною собівартістю вилученого капіталу, який анулюється та його номіналом
39. Статутний капітал Акціонерного товариства складає 4 млн. грн. (номінальна вартість однієї акції 50 гривень); сума збільшення капіталу дорівнює 1 млн. грн; біржовий курс старих акцій складає 100 грн.; курс емісії нових акцій - 60 грн. Середній курс акцій після емісії буде дорівнювати:
90 грн;
68 грн;
92 грн;
88 грн
40. Статутний капітал було збільшено до 15 млн. грн.; для цього був використаний додатковий капітал в розмірі 5 млн. грн; балансовий (розрахунковий) курс акцій перед збільшенням складав 200%. Після операції збільшення статутного капіталу балансовий курс акцій буде дорівнювати:
133,3%;
150,0%;
200,0%;
175,0%
41. Двоступінчаста санація полягає в:
зменшенні статутного капіталу підприємства з наступним його збільшенням;
збільшенні статутного капіталу шляхом збільшення номінальної вартості акцій;
випуску облігацій з наступним їх обміном на звичайні акції;
комбінації різних форм збільшення статутного капіталу
42. Переважне право на придбання акцій (часток) дає можливість колишнім власникам:
отримати додаткові доходи у разі збільшення статутного капіталу;
попередити "розмивання" вартості своєї частки в статутному капіталі внаслідок емісії акцій по низькому курсу;
отримувати дивіденди за відсутності прибутку;
придбати нові акції за ціною, нижчою за номінальну вартість
43. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства здійснюється:
емісією нових акцій;
емісією конвертованих облігацій;
придбанням основних фондів;
мобілізацією прихованих резервів
44. Вилучення капіталу може здійснюватися з допомогою таких операцій:
зменшення резервного капіталу з метою покриття збитків;
зменшення статутного капіталу з метою покриття збитків;
викуп акцій;
отримання дизажіо
45. Згідно з концепцією WACC, на середньозважену вартість капіталу безпосередньо впливають такі основні чинники:
структура капіталу;
величина необоротних активів;
показник абсолютної ліквідності;
cash-flow від фінансової діяльності підприємства
46. У відповідності до концепції про нейтральність дивідендної політики:
найбільш раціональною є фінансова політика, в рамках якої відбувається відмова від виплати дивідендів;
факт виплати дивідендів впливає на вартість корпоративних прав;
між сумою сплачуваних дивідендів та ринковим курсом акцій не існує зв'язку;
рішення у сфері виплати дивідендів слід приймати враховуючи критерій мінімізації податків
47. Обмеження в галузі виплати дивідендів можуть застосовуватися в таких основних випадках:
за наявності на момент виплати дивідендів підстав щодо порушення справи про банкрутство підприємства чи виникнення таких підстав у результаті виплати дивідендів;
у разі прийняття рішення про зменшення статутного капіталу;
у разі прийняття рішення про збільшення статутного капіталу;
відсутність відповідних фінансових джерел виплати дивідендів
48. До основних показників, які характеризують ефективність дивідендної політики підприємства належать такі:
коефіцієнт цінності акцій;
сума додаткового капіталу;
структура капіталу підприємства;
показник платоспроможності
49. До основних факторів, які впливають на рівень оподаткування дивідендів належать:
маса дивіденда;
форма дивідендних виплат;
ставка внесків у пенсійний фонд;
величина сплаченого податку на прибуток
50. Назвіть фактори, що впливають на обсяг прибутку від реалізації продукції підприємства:
ставки податку на додану вартість;
емісійний дохід;
ставка податку на прибуток;
обсяг реалізації продукції
51. Назвіть позиції, які необхідно безпосередньо використовувати для обчислення рентабельності власного капіталу підприємства
величина статутного капіталу;
підсумок першого розділу пасиву балансу;
собівартість продукції;
вартість основних засобів
52. Назвіть складові прибутку від операційної діяльності:
одержані дивіденди;
прибуток від реалізації продукції;
одержані субсидії;
прибуток, одержаний від спільної діяльності
53. Назвіть складові прибутку від фінансових операцій
одержані штрафи, пені;
прибуток від неопераційних курсових різниць;
відсотки, одержані за облігаціями;
доходи від операційної оренди
54. Чистий прибуток підприємства - це:
величина, що розраховується як різниця між скоригованим валовим доходом та валовими витратами;
прибуток, що залишається у підприємства після сплати податку на прибуток та виплати дивідендів;
прибуток, який виплачено у вигляді дивідендів;
прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства після сплати податку на прибуток
55. Основними напрямками використання чистого прибутку підприємства є:
погашення довгострокових банківських кредитів;
сплата податку на прибуток;
виплата процентів за банківськими позиками;
погашення короткострокових позик
немає вірної відповіді
56. Приховані резерви:
відображаються в статті балансу "додатковий капітал";
це частина капіталу підприємства, яка відображається за статтею "нерозподілений прибуток";
дорівнюють різниці між балансовою вартістю окремих майнових об'єктів підприємства та їх реальною (вищою) вартістю;
утворюються в результаті заниження реалізаційних цін на продукцію
57. Тезаврація прибутку - це:
розподіл чистого прибутку між власниками підприємства;
спрямування чистого прибутку на формування власного капіталу підприємства;
спрямування прибутку виключно на поповнення власних оборотних коштів підприємства;
реструктуризація активів
58. До внутрішніх джерел фінансування підприємств належать:
емісійний дохід;
кредиторська заборгованість за отриманими авансами;
внески учасників у додатковий капітал;
забезпечення наступних витрат і платежів
59. Операційний Cash-Flow характеризує:
величину чистих грошових потоків, які залишаються в розпорядженні підприємства в результаті основної діяльності;
величину чистого прибутку підприємства;
величину вхідних грошових потоків підприємства;
обсяг реалізації продукції
60. Класичний показник Cash-flow характеризує:
здатність підприємства фінансувати інвестиції;
структуру капіталу підприємства;
можливості підприємства здійснювати дезінвестиції;
наявність у підприємства робочого капіталу
61. За розрахунку операційного Cash-flow прямим методом використовуються такі показники:
надходження у вигляді виручки від реалізації продукції;
приріст чи зменшення поточних зобов'язань, пов'язаних з операційною діяльністю;
приріст чи зменшення власного капіталу;
приріст чи зменшення грошових коштів та їх еквівалентів
62. За розрахунку операційного Cash-flow непрямим методом слід враховувати такі показники:
чисті доходи від операційної діяльності, пов'язані із надходженням грошових коштів;
приріст чи зменшення грошових коштів та їх еквівалентів;
грошові виплати постачальникам за сировину, матеріали, послуги тощо;
приріст чи зменшення оборотних активів (крім грошових коштів, їх еквівалентів та поточних фінансових інвестицій)
63. За розрахунку Free Cash-flow використовуються такі показники:
величина операційного Cash-flow;
надходження власного капіталу;
доходи (збитки) від фінансової діяльності;
доходи (збитки) від інвестиційної діяльності
64. Які з наведених висловлювань, що характеризують Free Cash-flow, вірні?
Free Cash-Flow показує залишок грошових коштів на розрахунковому рахунку підприємства на кінець звітного періоду;
негативний Free Cash-Flow показує потребу підприємства у зовнішньому фінансуванні інвестиційної та операційної діяльності;
Free Cash-Flow утворюється в результаті емісії акцій;
Free Cash-Flow - це грошовий потік, який утворився в результаті дезінвестицій
65. Які з наведених показників враховуються при визначенні чистого руху коштів (Cash-flow) від інвестиційної діяльності ?
чистий рух коштів від операційної діяльності;
грошові надходження від реалізації фінансових інвестицій;
сплачені проценти;
сплачені дивіденди
66. Які з наведених показників враховуються при визначенні чистого руху коштів (Cash-flow) від фінансової діяльності ?
чистий рух коштів від інвестиційної діяльності;
грошові надходження від реалізації фінансових інвестицій;
отримані дивіденди;
сплачені дивіденди
67. Показник тривалості погашення заборгованості (з використанням Cash-flow) розраховується:
відношенням Cash-flow (операційного) до обороту від реалізації продукції;
відношенням позичкового капіталу нетто до Cash-flow (операційний);
відношенням Cash-Flow до заборгованості (нетто);
відношенням Cash-flow до власного капіталу
68. Метою складання звіту про Cash-flow є надання користувачам фінансової звітності повної інформації про:
доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний період;
зміни у складі активів та пасивів за звітний період;
фінансовий стан підприємства на певну дату;
рух грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності
69. Чистий рух коштів (Cash-flow) по підприємству за звітний період дорівнює:
залишку грошових коштів та їх еквівалентів на кінець періоду;
сумі Cash-flow від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності;
Free Cash-Flow;
сумі вхідних грошових потоків по підприємству за звітний період
70. В рамках доходного підходу до оцінки вартості підприємства виділяють такі методи:
метод дисконтування грошових потоків;
метод порівняння трансакцій;
метод аналогів;
метод витрат
71. За оцінки вартості підприємства методом дисконтування грошових потоків враховуються такі основні позиції:
структура активів підприємства;
середньозважена вартість капіталу;
балансова вартість майнових активів;
ставка капіталізації
72. Оцінка вартості корпоративних прав здійснюється в таких основних випадках:
при оцінці вартості довгострокових фінансових вкладень підприємства;
при оцінці вартості нематеріальних активів, які підлягають зносу;
при заснуванні підприємства;
у разі отримання комерційної позики
73. До основних цілей здійснення довгострокових фінансових інвестицій підприємств належать:
створення концернів;
ліквідація конкурента;
створення ліквідних резервів;
формування стратегічних запасів сировини
74. До цілей поточного фінансового інвестування підприємств можуть належати:
диверсифікація діяльності;
створення холдингів;
створення ліквідних резервів;
формування стратегічних запасів сировини
75. За оцінки доцільності фінансових інвестицій методом дисконтування Сash-flow використовуються такі показники:
інвестиційний Сash-flow емітента;
операційний Сash-flow емітента;
чистий грошовий потік (Сash-flow) від усіх видів діяльності;
ставка дисконтування
76. Ефективна ставка відсотка за фінансовими інвестиціями характеризує:
реальну ставку доходності інвестиційних вкладень за визначений період;
рентабельність підприємства-емітента;
ставку дисконтування;
ринковий курс акцій
77. До статичних фінансових показників, які можуть розраховуватися у процесі фундаментального аналізу акцій можна віднести такі:
теперішня вартість прогнозних дивідендів;
ставка дисконтування;
відношення ринкового курсу до чистого прибутку на одну акцію;
собівартість інвестиції
78. За методом участі в капіталі доцільно оцінювати такі види фінансових інвестицій:
інвестиції, що поступово амортизуються інвестором;
фінансові інвестиції в асоційовані підприємства;
поточні фінансові інвестиції;
інвестиції, вартість яких достовірно визначити досить легко
79. Метод ефективної ставки відсотка доцільно застосовувати при оцінці таких інвестицій:
інвестиції, що поступово амортизуються інвестором;
фінансові інвестиції в асоційовані підприємства;
фінансові інвестиції в дочірні підприємства;
інвестиції, вартість яких можна достовірно визначити
80. Метод оцінки фінансових інвестицій за справедливою вартістю застосовується до таких видів інвестицій:
інвестиції, що поступово амортизуються інвестором;
фінансові інвестиції в асоційовані підприємства;
фінансові інвестиції в дочірні підприємства;
інвестиції, вартість яких достовірно визначити досить легко
81. Фінансові інвестиції при їх придбанні оцінюються:
за методом ефективної ставки відсотка;
за методом участі в капіталі;
за собівартістю;
за їх номінальною вартістю
82. Показник дюрації може використовуватися для оцінки:
ризику зміни процентних ставок на ринку капіталів;
доходності облігацій;
ефективної ставки відсотка;
ризику падіння курсової вартості звичайних акцій
83. До основних характерних ознак бюджетування відносять такі:
короткостроковість;
середньостроковість;
низький рівень конкретизації;
тісна інтеграція з бенчмаркінгом
84. Які з наведених характеристик можна віднести до нуль-базис-бюджетування ?
Метод може використовуватись при розрахунку точки беззбитковості
В основі бюджетування лежать показники діяльності, зокрема, показники потреби в капіталі та рівня витрат попередніх періодів
Цей спосіб, як правило, використовується за відносно стабільних обсягів виробництва та реалізації продукції
Бюджетні показники за цим способом розраховуються на основі нового обрахунку потреби в капіталі
85. До типових часткових бюджетів можна віднести такі:
плановий баланс;
бюджет фонду оплати праці та нарахувань на неї;
бюджет прибутків та збитків;
бюджет ліквідності
86. До основних інструментів планування ліквідності належать:
план прибутків та збитків;
бюджет виробництва та реалізації продукції;
нуль-базис-бюджетування;
оперативний фінансовий план
87. Основою для визначення потреби в капіталі в плановому періоді є:
показники балансу звітного періоду;
бюджет виробництва в плановому періоді;
прибуток звітного періоду;
обсяг власного капіталу підприємства
88. На обсяги потреби підприємства в капіталі для фінансування інвестицій впливають такі фактори:
форми розрахунків за готову продукцію;
вартість модернізації існуючих основних засобів;
вартість сировини та матеріалів;
продуктивність працівників
89. Потреба підприємства в капіталі для фінансування оборотних активів дорівнює:
величині витрат на виробництво та реалізацію продукції в плановому періоді;
добутку середньоденних витрат на тривалість операційного циклу;
сумі запасів на дату складання балансу;
сумі оборотних активів на дату складання балансу
90. Потреба в капіталі для фінансування виробничих запасів визначається такими чинниками:
вартістю зберігання сировини та матеріалів на складі;
кількістю днів зберігання запасів на складі;
строками обробки сировини та матеріалів;
строками оплати готової продукції
91. Золоте правило балансу вимагає:
паралельності строків фінансування та інвестування;
щоб основні засоби фінансувалися лише за рахунок власного капіталу;
дотримання певних співвідношень між окремими статтями пасиву;
щоб довгострокові пасиви використовуватися не тільки для фінансування основних засобів, а й довгострокових оборотних активів
92. Правило фінансування, яке вимагає, щоб строки, на які мобілізуються фінансові ресурси співпадали зі строками, на які вони вкладаються в реальні чи фінансові інвестиції називається:
золотим правилом фінансування;
правилом вертикальної структури балансу;
правилом ліквідності;
золотим правилом балансу
93. До правил, які характеризують вертикальну структуру капіталу належать:
золоте банківське правило;
правило оптимізації структури капіталу;
правило узгодженості строків;
золоте правилом балансу
94. Правило вертикальної структури балансу вимагає:
щоб відношення власного капіталу до позичкового дорівнювало 1 до 1;
щоб коефіцієнт заборгованості був не більше 100%;
щоб структура капіталу та структура активів були узгоджені між собою;
дотримання певного співвідношення між власним та позичковим капіталом підприємства, що залежить від галузевих та інших умов діяльності останнього
95. Які з приведених висловлювань вірні ?
З приростом заборгованості зростає рентабельність власного капіталу, якщо проценти за кредит менші за рентабельність сукупного капіталу
Якщо рентабельність активів дорівнює процентам за кредит, то останні дорівнюють рентабельність продукції підприємства
Рентабельність власного капіталу зростає разом з приростом коефіцієнту заборгованості, якщо проценти за кредит перевищують рентабельність власного капіталу
У разі негативного значення показника рентабельності власного капіталу, рентабельність активів буде завжди негативною
96. До показників, які характеризують структуру капіталу підприємства належать такі:
відношення Cash-flow до позикового капіталу;
коефіцієнт заборгованості;
коефіцієнт покриття;
робочий капітал
97. До основних розділів фінансового плану (бюджету ліквідності) належать:
грошові надходження;
чистий прибуток;
собівартість реалізованої продукції;
валюта балансу
98. Балансовий метод - це:
економіко-математичне моделювання;
розрахунково-аналітичний метод;
метод балансування підсумкових показників;
нормативний метод
99. Оперативний фінансовий контролінг включає в себе:
бюджетний контроль;
систему раннього попередження та реагування;
довгострокове планування;
визначення основних немонетарних фінансових цілей
100. Система раннього попередження та реагування включає :
розрахунок граничних значень індикаторів та безпечних інтервалів їх зміни;
бенчмаркінг;
бюджетний контроль;
бюджетування
101. Основні функції контролінгу - це :
залучення капіталу;
контроль та координація;
управління кредиторською та дебіторською заборгованістю;
управління грошовими потоками
102. Дискримінантний аналіз:
може бути однофакторний і багатофакторний;
є методом прогнозування фінансових результатів;
використовується при розрахунку точки беззбитковості;
є складовою АВС- аналізу
103. Головним завданнями стратегічного фінансового планування є такі:
бюджетування;
розробка дерева фінансових цілей;
аналіз відхилень;
бюджетний контроль
104. Система калькуляції затрат, яка грунтується на простому розрахунку показника покриття постійних затрат називається:
системою стандарт-костинг;
системою обліку за нормативною собівартістю;
одноступінчатою системою дірект-костинг;
калькуляція за фактичною собівартістю
105. Що таке маржинальний прибуток?
Показник, який характеризує частину чистої виручки, яка спрямовується на покриття умовно-змінних витрат
Прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування
Прибуток від інвестицій за безризиковою процентною ставкою
Показник, який характеризує частину виручки, яка спрямовується на заміщення умовно-постійних витрат і формування прибутку від реалізації
106. Бенчмаркінг - це:
маркетинговий аналіз ринку;
порівняльний аналіз продуктивності виробничих процесів та інших параметрів даного підприємства з аналогічними характеристиками підприємств-конкурентів;
спосіб прогнозування грошових потоків;
аналіз сильних та слабких місць на підприємстві
107. АВС-аналіз застосовують при вирішенні таких основних завдань:
оптимізація товарно-матеріальних запасів;
розрахунок суми покриття;
прогнозування банкрутства;
забезпечення координації системи бюджетів на підприємстві
108. До основних методів фінансового прогнозування на основі екстраполяції можна віднести такі:
метод Делфі;
причинно-наслідковий аналіз;
стохастичне прогнозування;
експоненціальне згладжування
109. До основних форм зустрічної торгівлі між резидентами та нерезидентами можна віднести такі:
бартерні операції;
інкасо;
консигнація;
форфейтинг
110. Правила ІНКОТЕРМС характеризують:
правила здійснення розрахунків у сфері ЗЕД;
міжнародні правила інтерпретації комерційних термінів;
правила митного оформлення товарів;
правила заповнення митної декларації
111. Санкції за несвоєчасне повернення валютної виручки за відсутності відповідної ліцензії застосовуються, якщо підприємство не одержало виручку протягом:
30 днів із дня відвантаження товару та оформлення вивізної митної декларації
50 днів
60 днів
90 днів
112. В практиці фінансової діяльності підприємств використовують такі основні способи здійснення розрахунків у рамках зовнішньоекономічних операцій:
готівка;
документарний акредитив;
пластикові картки;
кредитні картки
113. Основними завданнями фінансових служб при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності підприємств є такі:
податкове планування при здійсненні зовнішньоекономічних операцій;
юридична експертиза зовнішньоекономічних контрактів;
аналіз зовнішніх ринків;
технологічні трансфери
114. До основних зовнішньоекономічних ризиків належать такі:
платіжні ризики;
транспортні ризики;
складські ризики;
всі із перелічених ризиків
115. До податків, які слід сплатити для митного оформлені товарів належать такі:
податок на прибуток підприємств;
податок на додану вартість;
податок на рекламу;
комунальний податок
116. Що є основою нарахування митних зборів у процесі митного оформлення вантажів:
загальна митна вартість товару;
митна вартість товару з урахуванням мита;
митна вартість товару з урахуванням сум мита та акцизного збору;
митна вартість товару з урахуванням ПДВ
117. При визначенні митної вартості товару до неї слід включати:
ціну товару, зазначену в рахунку-фактурі;
фактичні додаткові витрати, які включено до рахунку-фактури;
витрати на транспортування, навантаження, розвантаження, перевантаження після перетину митного кордону України;
витрати на страхування, комісійні та брокерські витрати після перетину митного кордону
118. До головних факторів, що зумовлюють стратегічну кризу на підприємстві слід віднести такі:
незадовільна структура капіталу;
зайві виробничі потужності;
високий рівень кредиторської заборгованості;
високий рівень дебіторської заборгованості
119. Функції антикризового менеджменту можуть виконувати такі інституції та особи:
керуючі санацією, які призначаються відповідно до рішення господарського суду;
розпорядники майна, призначені господарським судом;
андеррайтери;
комітет кредиторів
120. Арбітражний керуючий може виконувати функції:
кредитора;
члена комітету кредиторів;
ліквідатора;
санатора
121. Санація підприємства - це :
надання підприємству зовнішньої фінансової допомоги;
сукупність всіх заходів, які здатні привести підприємство до фінансового оздоровлення;
те ж саме, що і реорганізація;
система заходів, що здійснюються виключно в досудовому порядку
122. До функціональних завдань антикризового фінансового менеджменту відносять такі:
проведення санаційного аудиту;
організація реалізації плану санації;
звернення до господарського суду із клопотанням про відкриття процедури санації підприємства;
оголошення підприємства банкрутом
123. Основною метою санаційного аудиту є:
визначення достовірності звітності підприємства, її повноти і відповідності чинному законодавству;
оцінка санаційної спроможності підприємства на основі аналізу фінансового-господарського діяльності та наявної санаційної концепції;
розробка санаційної концепції підприємства;
визначення повноти та правильності нарахування та сплати податкових платежів у бюджет
124. У підприємства наявні ознаки надкритичної неплатоспроможності, якщо:
наявних активів у ліквідній формі недостатньо для задоволення в установлений строк вимог, пред'явлених до підприємства кредиторами;
коефіцієнт абсолютної ліквідності є меншим за 0,2;
коефіцієнт покриття менше 1 і відсутній прибуток;
в господарський суд направлено позов кредиторів
126. Основний зміст реорганізації полягає в:
зміні керівника підприємства;
зміні організаційно-правової форми організації бізнесу;
зміні розміру власного капіталу;
реструктуризації активів
127. В якості бази для встановлення пропорції обміну корпоративних прав підприємств, що реорганізуються, на акції або частки в статутному капіталі підприємства-правонаступника доцільно використовувати:
розмір статутного капіталу підприємств, що реорганізуються;
величину заборгованості підприємств, що реорганізуються;
величину необоротних активів підприємств;
оціночну ринкову вартість підприємств
128. До типових антикризових заходів у рамках реструктуризації управління підприємством можна віднести такі:
рефінансування дебіторської заборгованості;
впровадження контролінгу;
аквізиції;
зворотній лізинг
129. У разі реорганізації боржника злиттям або приєднанням його до іншого, більш стійкого підприємства:
бухгалтерські баланси обох здаються в архів;
заборгованість підприємства-боржника покривається колишніми власниками його корпоративних прав;
підприємство-боржник виключається з державного реєстру та втрачає свій юридичний статус;
борги боржника визнаються безнадійними
130. Вимоги щодо умов переведення боргу у разі реорганізації підприємства зводяться до наступного:
перевід боржником свого боргу на іншу особу не допускається;
перевід боргу на іншу особу допускається без згоди кредитора;
новий боржник невправі висувати проти кредитора всі заперечення, засновані на відносинах між кредитором і первісним боржником;
порука і встановлена третьою особою застава припиняються з переводом боргу, якщо поручитель або заставодавець не виявив згоди відповідати за нового боржника
131. Які з приведених висловлювань вірні?
у випадку злиття всі майнові права та обов'язки декількох юридичних осіб концентруються на балансі одного, вже функціонуючого підприємства;
при злитті баланси обох підприємств консолідуються без створення нової юридичної особи;
при приєднанні в обов'язковому порядку створюється нова юридична особа;
при приєднанні підприємство-правонаступник може змінювати форму організації бізнесу (перетворення)
132. Під час реорганізації шляхом виділення:
частина активів і пасивів підприємства повинна передаватися первинним власникам;
підприємство, що реорганізується, продовжує свою фінансово-господарську діяльність;
підприємство, що реорганізується продовжує свою господарську діяльність, однак втрачає юридичний статус;
реорганізоване підприємство ліквідується
133. Збереження статусу юридичної особи підприємства, складу його власників, однак зміну організаційно-правової форми ведення бізнесу передбачається таким способом реорганізації:
злиття;
перетворення;
приєднання;
виділення
134. Оцінка ефективності антикризового фінансового управління може здійснюватися за використання таких критеріїв:
обсяг інвестиційних вкладень в підприємство;
величина приросту вартості підприємства в результаті здійснення антикризових заходів;
збільшення валюти балансу;
Ціна

60

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.