Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


Алексеева Марина Николаевна

Рейтинг: 16
аватар
Нехаєнко Ліза Володимирівна

Рейтинг: 10
Дубініна Яна Юріївна

Рейтинг: 115
аватар
Височин Марія Анатоліївна

Рейтинг: 10
Дикуша Дмитро Сергійович

Рейтинг: 10
Даценко Анна Юріївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Фінансовий облік (МАУП)


Контрольна робота
K-25785

102 теоретичних питання – 177 стор.
Завдання (11 стор.) можна замовити окремо від теоретичних питань.

Зміст предмету

Тема 1
1. Бухгалтерський облік і його види
2. Сутність фінансового обліку і його характеристика
3. Мета фінансового обліку.
4. Облікова політика підприємства.
5. Відмінності фінансового обліку від інших видів обліку.
6. Принципи обліку в Україні.
7. Користувачі фінансового обліку.

Тема 2
1. Нормативні документи, якими регламентовано облік касових операцій.
2. Документальне оформлення касових операцій.
3. Характеристика рахунку 30 „Каса”.
4. Характеристика рахунку 33 „Інші кошти”.
5. Синтетичний та аналітичний облік касових операцій.
6. Синтетичний та аналітичний облік грошових документів.
7. Порядок відображення грошових коштів у фінансовій звітності.
8. Інвентаризація каси.

Тема 3
1. Економічна сутність безготівкових розрахунків.
2. Порядок відкриття рахунків у банку.
3. Види банківських рахунків.
4. Характеристика рахунку 31.
5. Документальне оформлення операцій по безготівковим розрахункам.
6. Аналітичний та синтетичний облік безготівкових розрахунків.
7. Порядок відображення безготівкових розрахунків у фінансовій звітності.

Тема 4
1. Економічна сутність і види дебіторської заборгованості .
2. Визнання та оцінка дебіторської заборгованості .
3. Зміст П ( С ) БО 10 „Дебіторська заборгованість” .
4. Економічна сутність резерву сумнівних боргів .
5. Облік резерву сумнівних боргів .
6. Методика створення резерву сумнівних боргів .
7. Розкриття інформації про дебіторську заборгованість у фінансовій звітності .

Тема 5
1. Облік розрахунків з підзвітними особами.
2. Характеристика рахунку 372.
3. Облік розрахунків за нарахованими доходами.
4. Характеристика рахунку 373.
5. Облік розрахунків за претензіями.
6. Характеристика рахунку 374.
7. Облік розрахунків за авансами виданими.
8. Характеристика рахунку 371.
9. Відображення даних дебіторської заборгованості в облікових регістрах і розкриття інформації у фінансовій звітності.

Тема 6
1. Види і класифікація інвестицій.
2. Визнання фінансових інвестицій.
3. П(С)БО 12 „Фінансові інвестиції”.
4. Різновиди цінних паперів.
5. Характеристика рахунків з обліку інвестицій.
6. Розкриття інформації про інвестиції у фінансовій звітності.

Тема 7
1. Сутність і класифікація оренди.
2. П(С)БО 14 „Оренда”.
3. Підготування та обгрунтування договору оренди.
4. Методика визначення орендодовцем суми фінансового доходу та її розподілу між відповідними звітними періодами.
5. Відображення операцій з оренди на рахунках бухгалтерського обліку.
6. Методи нарахування амортизації.
7. Характеристика рахунку 13.
8. Відображення даних про основні засоби та амортизацію у фінансовій звітності.

Тема 8
1. Класифікація інших необоротних активів.
2. Характеристика рахунків з обліку інших необоротних активів.
3. Облік зносу інших необоротних активів.
4. Розкриття інформації про інші необоротні активи у фінансовій звітності.
5. Документальне оформлення операцій з іншими необоротними активами.

Тема 9
1. Визнання та класифікація нематеріальних активів.
2. Класифікація нематеріальних активів.
3. Документування господарських операцій з обліку нематеріальних активів.
4. Облік капітальних інвестицій у придбання (створення ) нематеріальних активів.
5. Характеристика рахунку 12 „Нематеріальні активи”.
6. Амортизація нематеріальних активів.
7. Синтетичний та аналітичний облік нематеріальних активів.
8. Розкриття інформації про нематеріальні активи у фінансовій звітності.

Завдання
Виконати кореспонденції бухгалтерських проведень та оформити журнал реєстрації господарських операцій.

Документ
Зміст операції
Дебет
Кредит
Сума


1. Підприємство придбало програму для потреб бухгалтерії від постачальника на суму 1200 грн. в тому числі ПДВ. Термін корисного використання встановлено 3 роки. Метод нарахування амортизації прямолінійний. Програму введено в експлуатацію.
2. Реалізовано нематеріальний актив за ціною 2000 грн. в тому числі ПДВ.
Первісна вартість 1500 грн., сума нарахованого зносу 300 грн.

Тема 10
1. Визначення запас і в та їх класифікація.
2. П(С)БО 9 „Запаси”
3. Облікова оцінка запасів.
4. Методи оцінки вибуття запасів.
5. Оцінка запасів на дату балансу.
6. Відображення запасів у звітності.
7. Документальне оформлення руху запасів.

Тема 11
1. Економічний зміст виробничих витрат та їх класифікація.
2. Мета та етапи обліку витрат виробництва.
3. Характеристика основних методів калькулювання.
4. Характеристика рахунку 23.
5. Поняття незавершеного виробництва.
6. Відображення незавершеного виробництва у фінансовій звітності.
7. Інвентаризація незавершеного виробництва.

Завдання
Виконати кореспонденції бухгалтерських проведень, оформити журнал реєстрації господарських операцій:
№ Документ Зміст операції Дебет Кредит Сума

1. Нараховано заробітну плату начальнику цеху 3000 грн.
2. Нараховано внески до соціальних фондів на цю заробітну плату.(визначити)
3.Нараховано амортизацію основних засобів загальновиробничого призначення (1000грн)
4. Відображено витрати на відрядження начальника цеху (2000 грн)
5. Відображено витрати на техніку безпеки (500 грн.оплата сторонній організації)
6. Нараховано заробітну плату інженеру з техніки безпеки 2000 грн.
7. Нараховано внески до соціальних фондів на цю заробітну плату (визначити).
8.Нараховано амортизацію нематеріальних активів загальновиробничого призначення(500 грн).
9. Відображено витрати на переміщення готової продукції із цехів на склади (300 грн.)
10. Визначити суму загальновиробничих витрат .

Тема 12
1. Облік адміністративних витрат.
2. Характеристика рахунку 92.
3. Облік витрат на збут.
4. Характеристика рахунку 93.
5. Облік інших операційних витрат.
6. Характеристика рахунку 94.

Завдання
Виконати кореспонденції бухгалтерських проведень, оформити журнал реєстрації господарських операцій:
№ Документ Зміст операції Дебет Кредит Сума


1. Нараховано заробітну плату головному бухгалтеру 3000 грн.
2. Нараховано внески до соціальних фондів на цю заробітну плату.(визначити)
3. Нараховано амортизацію основних засобів адміністративного призначення (1000грн)
4. Відображено витрати на відрядження директора підприємства (2000 грн)
5. Відображено витрати на розрахунково-касове обслуговування банку (500 грн.)
6. Нараховано заробітну плату менеджеру по збуту 2000 грн.
7. Нараховано внески до соціальних фондів на цю заробітну плату (визначити).
8. Нараховано амортизацію основних засобів відділу збуту (500 грн).
9. Відображено витрати на збут продукції (300 грн.)
10. Визначити суму адміністративних витрат та списати їх на фінансові результати.
11. Визначити суму витрат на збут та списати їх на фінансові результати.

Тема 13
1. Економічний зміст витрат та їх класифікація.
2. Визнання та оцінка витрат.
3. Облік витрат фінансової діяльності.
4. Характеристика рахунку 95.
5. Облік втрат від участі в капіталі.
6. Характеристика рахунку 96.
7. Облік інвестиційних витрат.
8. Характеристика рахунку 97.
9. Облік надзвичайних витрат .
10. Характеристика рахунку 99.

Завдання
Виконати кореспонденції бухгалтерських проведень, оформити журнал реєстрації господарських операцій:
№ Документ Зміст операції Дебет Кредит Сума


1. Нараховано відсотки за кредит 300 грн.
2. Сплачено відсотки за кредит із розрахункового рахунку.
3. Відображено собівартість реалізованих необоротних активів(10000грн)
4. Відображено витрати від уцінки необоротних активів(2000 грн)
5. Відображено витрати пов”язані з недостачею необоротних активів (1500 грн.)
6. Відображено суму уцінки фінансових інвестицій (3000грн)
7. Визначити суму інвестиційних витрат та списати їх на фінансові результати.
11. Визначити суму фінансових витрат та списати їх на фінансові результати.

Тема 14
1. Поняття та класифікація готової продукції.
2. Організація обліку готової продукції.
3. Інвентаризація готової продукції.
4. Документальне оформлення руху готової продукції.
5. Характеристика рахунку 26.
6. Характеристика рахунку 28.
7. Порядок відображення готової продукції у фінансовій звітності.
Ціна

200

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.