Меню сайту

Нові користувачі
Даша
Користувачі
30.11.2020
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Сергій Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Дар`я Дзен

Рейтинг: 10
Рибаченко Анна Олександрівна

Рейтинг: 16
Тихончук Олена Миколаївна

Рейтинг: 10
Бойченко Яна Олегівна

Рейтинг: 16
Куриляк Мар'яна Михайлівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Організація обліку і аналізу операцій з валютними коштами підприємства


Дипломна
K-14393

НАПИСАНИЕ РАБОТЫ ПО ЭТОЙ ТЕМЕ - 1200 ГРН.

Зміст

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І КОНТРОЛЮ ОПЕРАЦІЙ З ВАЛЮТНИМИ КОШТАМИ 6
1.1. Економічна сутність валютних коштів як об’єктів обліку 6
1.2. Аналіз нормативної бази та спеціальної літератури з питань обліку, аналізу і контролю операцій з валютними коштами 13
1.3. Організаційно-економічна характеристика ТОВ «Столиця» 19
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ВАЛЮТНИМИ КОШТАМИ 27
2.1. Документальне оформлення операцій з валютними коштами на підприємстві 27
2.2. Синтетичний і аналітичний облік операцій з валютними коштами 35
2.3. Відображення курсових різниць в бухгалтерському та податковому обліку 42
2.4. Характеристика системи автоматизації обліку, аналізу та контролю операцій з валютними коштами на підприємстві 45
2.5. Визначення та розв’язання проблем податкового й бухгалтерськогоу обліку операцій з валютними коштами 51
РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ АНАЛІЗУ ОПЕРАЦІЙ З ВАЛЮТНИМИ КОШТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 57
3.1. Система показників, інформаційна база та основні методи економічного аналізу валютних коштів підприємства 57
3.2. Аналіз структури та динаміки валютних коштів підприємства в ТОВ «Столиця» 63
3.3. Оцінка ефективності управління валютними коштами підприємства 68
РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯМ ВАЛЮТНИХ КОШТІВ 74
4.1. Сутність, завдання та джерела інформації контролю операцій з валютними коштами 74
4.2. Проведення контролю операцій з валютними коштами 78
ВИСНОВКИ 90
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 93
ДОДАТКИ 102
ВСТУП

Актуальність теми. У ринковій економіці валютним коштам належить визначне місце. Вони забезпечують життєдіяльність суб'єктів держави, огортаючи всі клітини системи виробничих відносин.
Гроші необхідні для функціонування економіки, оскільки саме гроші можуть привести в рух фінансовий механізм, здатний забезпечити розвиток виробничих сил.
Отже, будучи предметом попиту, валютні кошти впливають на ринок товарів і послуг. Стан грошового обігу може привести до змін умов економічної рівноваги. Так, при інфляції люди по-іншому підходять до розподілу своїх доходів між заощадженням і споживанням, ніж у періоди стабілізації цін.
Особливого значення вивчення валютних коштів набуває для
розуміння функціонування ринкової системи економіки. Оскільки Україна
йде до ринкової економіки сучасного типу, регулююча економічна роль
держави достатньо велика, то валютні кошти, грошовий обіг є головними
інструментами в механізмі державного регулювання, який веде до
економічного і соціального прогресу.
Проте, ефективне управління операціями з валютними коштами неможливе без науковообгрунтованого підходу до розв’язання комплексу задач їх інформаційного забезпечення, які вирішуються в системі обліку, контролю і аналізу.
Методика відображення у бухгалтерському обліку валютних коштів постійно змінювалась залежно від рівня розвитку економіки країни в цілому та бухгалтерського обліку зокрема.
У розробку питань удосконалення системи бухгалтерського обліку операцій з валютними коштами вагомий внесок зробили сучасні вітчизняні вчені Ф.Ф. Бутинець, Ю.А. Кузьмінський, Б.М. Литвин, М.С. Пушкар, В.В. Сопко, Ю.Д. Чацкис, В.О. Шевчук.
В працях українських науковців висвітлені різні аспекти функціонування системи бухгалтерського обліку, оцінки статей, виражених в іноземній валюті. У той же час не розроблено єдиного підходу до обліку валютних коштів в сучасних умовах господарювання. Зокрема, додаткових досліджень потребують питання визнання операцій з валютними коштами; відображення на рахунках бухгалтерського обліку, в облікових регістрах та звітності; визначення положень, які слід передбачити в наказі про облікову політику щодо операцій з валютними коштами; організації ефективної системи внутрішнього контролю за валютними коштами; організації обліку та контролю валютних коштів в умовах застосування комп’ютерних технологій.
Недостатня теоретична розробка та особливе практичне значення зазначених положень у сучасних умовах господарювання зумовили актуальність теми дослідження, постановку його мети та завдань.
Мета дослідження полягає в обґрунтуванні теоретичних та методичних положень, а також в розробці практичних рекомендацій з удосконалення обліку операцій з валютними коштами. Для досягнення даної мети в роботі поставлені наступні завдання:
– розкрити економічну сутність валютних коштів як об’єкта обліку, контролю і аудиту;
– провести огляд нормативно-правової бази та критичний аналіз літературних джерел щодо бухгалтерського обліку, аналізу і контролю операцій з валютними коштами;
– дослідити економічну сутність і зміст операцій з валютними коштами, визначити сутність та місце операцій з валютними коштами у системі бухгалтерського обліку;
– розглянути організацію і методику обліку та аудиту операцій з валютними коштами на прикладі діючого підприємства;
– визначити методичні аспекти аналізу операцій з валютними коштами та здійснити аналіз на матеріалах базового підприємства;
– розробити рекомендації щодо удосконалення обліку і аналізу операцій з валютними коштами та контролю за їх збереженням.
Об’єктом дослідження є операцій з валютними коштами ТОВ «Столиця», особливості їх обліку і аналізу в системі управління підприємством та організація контролю за їх збереженням.
При дослідженні обліку операцій з валютними коштами використовувались методи індукції та дедукції; метод порівняння; абстрактно-логічний метод; метод причинно-наслідкового зв’язку; метод статистичного зведення, групування, методи факторного аналізу.
У процесі дослідження вивчені праці вітчизняних та зарубіжних вчених з проблем бухгалтерського обліку, контролю і аналізу операцій з валютними коштами; законодавчі й нормативні акти з бухгалтерського обліку та економічної політики; програмні документи і постанови уряду з економічних питань; методичні матеріали; дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності базового підприємства.

ВИСНОВКИ

Результати дослідження дають змогу сформулювати наступні вмсновки:
1. Дослідження сутності валютних коштів, закономірностей та особливостей їх функцій з метою розв’язання низки проблем формування грошових потоків свідчить про необхідність оновлення методик обліку, аналізу та аудиту підприємств. Об’єктивна оцінка результатів діяльності підприємств базується на основі використання поняття „грошові кошти”. Вони є необхідною умовою діяльності підприємств, яка забезпечує безперервність постачання, виробництва та реалізації продукції.
2. За результатами аналізу літературних джерел встановлено неоднозначність тлумачення понять „валютні кошти”, що пов’язано з різними підходами до визначення категорії „кошти”. Жоден із підходів до визначення поняття не виключає, а доповнює один одного, вжитий відособлено і без певних характеристик не несе значного, змістовного навантаження.
3. Класифікація грошових потоків у спеціальній літературі представлена недостатньо. Відсутні комплексні дослідження проблем бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту валютних коштів та грошових потоків.
4. Відповідно до вимог раціональної побудови Плану рахунків доцільно змінити назви окремих рахунків і субрахунків. Це дозволить точніше відображати призначення рахунків і об’єкти, що обліковуються на них. Зокрема, назву рахунка 30 „Каса” слід змінити на „Грошові кошти в касі та їх еквіваленти” і передбачити субрахунки: 301 „Грошові кошти в касі в національній валюті”, 302 „Грошові кошти в касі в іноземній валюті”, 303 „Еквіваленти грошових коштів в національній валюті”, 304 „Еквіваленти грошових коштів в іноземній валюті”.
5. Форма Балансу згідно з П(С)БО 2 передбачає відображення грошових коштів та їх еквівалентів окремо в національній та іноземній валюті. Така деталізація переобтяжує Баланс і не вносить додаткової змістовної інформації про фінансовий стан підприємства. Тому дані про наявність грошових коштів та їх еквівалентів пропонується наводити у Балансі одним рядком, а інформацію про склад, переведення та хеджування іноземної валюти відображати у Примітках, як вимагають Міжнародні стандарти фінансової звітності.
6. Організація аудиту є досить актуальною, для підприємств. Розкриті функції і задачі аудиту, послідовність виконання, мета і завдання аудиту операцій з грошовими коштами.
Для проведення аудиту на підприємстві ТОВ «Столиця» було складено програму аудиту та план аудиторської перевірки. Під час проведення аудиту грошових валютних коштів підприємства було складено робочі документи аудитора. Наприкінці аудиторської перевірки було оформлено аудиторський висновок.
7. З метою збереження грошових коштів та контролю за рухом грошових потоків доцільно:
скоротити обсяги готівкових розрахунків, особливо при поставках одних і тих самих товарів;
порядок здійснення безготівкових розрахунків необхідно перевіряти як у платника готівкових коштів, так і їх отримувачів;
визначити посади осіб, які можуть виконувати функції касира за його відсутності, методику проведення системи ефективного внутрішнього контролю грошових коштів шляхом впровадження внутрішнього аудиту на підприємствах споживчої кооперації. Це дозволить посилити контрольні процедури повноти надходження грошових коштів і створити механізм їх раціонального витрачання.
7. Критичний аналіз літератури свідчить про недостатнє з’ясування сутності та вивчення закономірності руху грошових коштів. У роботі обґрунтовано методику економічного аналізу грошових потоків на основі аналізу існуючих методичних підходів, виходячи із потреб управління підприємствами. У межах чинної методики аналізу грошових потоків проведено аналітичні дослідження практичних матеріалів ТОВ «Столиця». Це дозволило виявити внутрішні резерви підвищення платоспроможності підприємства, обґрунтувати конкретні шляхи щодо оцінки раціональності управління грошовими коштами та формування грошового потоку, оцінити інформаційне забезпечення.
8. За проведеними розрахунками встановлено, що основними джерелами утворення грошових коштів підприємства є збільшення кредиторської заборгованості за товари та поточних зобов’язань за розрахунками. Структура джерел утворення грошових коштів заслуговує на позитивну оцінку, оскільки відповідає стратегічним цілям розвитку підприємства.
Структура напрямів витрачання коштів підприємства загалом відповідає структурі утворення цих коштів, тому має бути також оцінена позитивно. Загалом, взаємопов’язані процеси розвитку джерел фінансування відповідають загальній стратегії підприємства щодо збільшення обсягів і підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства.
Ціна

200

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.