Меню сайту

Нові користувачі
Corse
Користувачі
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
studenthelper
Автори робіт
24.05.2020
Юля20
Користувачі
22.05.2020
Tass
Користувачі
13.05.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Тимчук Руслан Миколайович

Рейтинг: 21.1
Рибаченко Анна Олександрівна

Рейтинг: 16
аватар
Височин Марія Анатоліївна

Рейтинг: 10
Смірнов Ігор Анатолійович

Рейтинг: 16
аватар
Калініченко Катерина Павлівна

Рейтинг: 10
Ирина Вячеславовна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Організація обліку, аналізу та аудиту реалізації готової продукції на прикладі СПД Велігоша ОП


Магістерська
K-14386

НАПИСАНИЕ РАБОТЫ ПО ЭТОЙ ТЕМЕ - 1200 ГРН.

Зміст
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА НОРМАТИВНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ РЕАЛІЗАЦІЇ. ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ, РОБІТ ТА ПОСЛУГ 6
1.1. Поняття реалізації готової продукції, робіт та послуг 6
1.2. Нормативно - правові засади щодо обліку реалізації готової продукції, робіт та послуг 10
1.3. Економіко-правовий аналіз літературних джерел щодо обліку реалізації готової продукції, робіт та послуг 15
РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ РЕАЛІЗАЦІЇ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ, РОБІТ ТА ПОСЛУГ НА ПРИКЛАДІ СПД „ВЕЛІГОША ОП” 22
2.1. Фінансово – економічна характеристика СПД „Велігоша ОП” 22
2.2. Документування господарських операцій з обліку реалізації готової продукції, робіт та послуг 41
2.3. Фінансовий, управлінський та податковий облік реалізації готової продукції, робіт та послуг в СПД „Велігоша ОП” 50
2.4. Шляхи удосконалення обліку готової продукції і її реалізації 57
2.5. Дослідження реалізації готової продукції, робіт та послуг в умовах використання сучасних інформаційних технологій 61
РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ТА АУДИТ РЕАЛІЗАЦІЇ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ, РОБІТ ТА ПОСЛУГ В СПД „ВЕЛІГОША ОП” 71
3.1. Задачі та джерела аналізу реалізації готової продукції, робіт та послуг 71
3.2. Аналіз динаміки реалізації готової продукції, робіт та послуг 84
3.3. Аналіз асортименту випуску готової продукції 90

3.4. Завдання та методика аудиту реалізації готової продукції в СПД „Велігоша ОП” 95

3.5. Оформлення результатів аудиту на прикладі СПД „Велігоша О.П” 102
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 105
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 107
ДОДАТКИ 115

ВСТУП

Актуальність теми. В умовах ринкових відносин в Україні підприємства працюють в умовах жорсткої конкуренції, розраховуючи тільки на власні сили.
Реалізація продукції завершує операційний цикл у діяльності підприємства. У ринкових умовах процедурі її планування передує виробничий процес. Підприємство має виробляти ту продукцію, яка користується попитом на ринку збуту. Головну роль у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства відіграє система контролю за реалізацією продукції, оскільки вона впливає на фінансовий результат, який є узагальнюючим показником роботи підприємства. За таких умов завданням обліку є забезпечення управлінського персоналу інформацією для оперативного регулювання реалізації продукції, планування майбутньої діяльності, запобігання суб’єктивності у процесі прийняття рішень.
Питання, пов’язані з обліком реалізації готової продукції, робіт та послуг висвітлювали вітчизняні та зарубіжні економісти. Найбільш ґрунтовно проблеми бухгалтерського обліку розглянуто в працях вітчизняних вчених Бутинця Ф.Ф., Герасимовича А.М., Голова С.Ф., Єфименка В.І., Жиглей І.В., Кужельного М.В., Линника В.Г., Мурашка В.М., Пархоменка В.М., Сук Л.К., Савченка В.Я., Сопка В.В. та інших, а також зарубіжних вчених Безруких П.С., Блейка Д., Нідлза Б., Палія В.Ф., Соколова Я.В., Хендерксена Е.С., Хонгрена Ч.Т. Дослідження методик аудиту знайшли своє відображення у наукових працях вітчизняних учених Бутинця Ф.Ф., Білухи М.Т., Давидова Г.М., Дорош Н.І., Жила В.Г., Пилипенка І.І., Редька О.Ю., Рудницького В.С. та інших, а також у працях зарубіжних вчених Андрєєва В.Д., Аренса Е.А., Баришникова М.П., Богомолова О.М., Воронова В.В., Доджа Р., Кармайкла Д.Р., Щаділової О.Д.
Проте більшості з проведених досліджень притаманний традиційний підхід до проблем обліку реалізації. Автори приділяють увагу побудові обліку на великих підприємствах. Питання обліку процесу реалізації продукції на середніх та малих підприємствах залишаються недостатньо дослідженими. Водночас велике поширення середнього та малого бізнесу в Україні потребує більш глибокого підходу до розкриття організації обліку на таких підприємствах. При цьому особливу увагу слід приділити обліку реалізації готової продукції, робіт та послуг та визначенню фінансового результату від реалізації відповідно до галузевого напряму діяльності підприємства. Деякі положення обліку потребують трансформації з урахуванням сучасних досягнень у міжнародній обліковій політиці. У зв’язку з цим постає завдання по-новому осмислити підходи до проблем реалізації, критично оцінити діючий облік процесу реалізації, привести облікову інформацію у відповідність до вимог ринкової економіки та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.
Метою дослідження є вдосконалення обліку й аудиту реалізації готової продукції, робіт та послуг.
Для досягнення поставленої мети в роботі визначено такі завдання:
• уточнити критерії визначення реалізації продукції;
• проаналізувати нормативно - правові засади щодо обліку реалізації готової продукції, робіт та послуг;
• провести економіко-правовий аналіз літературних джерел щодо обліку реалізації готової продукції, робіт та послуг;
• критично оцінити законодавче та методичне забезпечення і сучасний порядок відображення операцій з реалізації продукції у системі бухгалтерського обліку та звітності підприємств;
• дослідити практичні аспекти обліку реалізації готової продукції, робіт та послуг на прикладі СПД „Велігоша ОП”;
• провести економічний аналіз та аудит реалізації готової продукції, робіт та послуг в СПД „Велігоша ОП”.
Об’єктом дослідження є фінансово-господарська діяльність СПД „Велігоша ОП” в частині реалізації продукції.
Предметом дослідження виступає сучасна система обліку та аудиту реалізації готової продукції, робіт та послуг на підприємствах України.
Методи дослідження. Методичною основою дослідження є діалектичний метод пізнання економічних явищ і процесів у безперервному їх розвитку та взаємозв’язку.
У роботі було використано загальнонаукові методи дослідження: моделювання, аналіз, синтез, індукцію, дедукцію, порівняння, математичні методи.
Інформаційним забезпеченням для застосування зазначених вище методів дослідження слугували показники фінансово-господарської діяльності підприємств.
У процесі дослідження було вивчено й проаналізовано погляди вітчизняних і зарубіжних учених-економістів, законодавчі акти щодо питань обліку й аудиту реалізації готової продукції, робіт та послуг.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Провівши дослідження, можна зробити наступні висновки.
Реалізація продукції — господарська операція суб'єк¬та підприємницької діяльності, що передбачає передання права влас¬ності на продукцію (роботи, послуги) іншому суб'єктові підприєм¬ницької діяльності в обмін на еквівалентну суму коштів або борго¬вих зобов'язань. Розрахунки за реалізовану продукцію (роботи, по¬слуги) можуть здійснюватися у грошовій формі, а також шляхом товарообмінних (бартерних) операцій чи будь-яких видів погашення (заліку) взаємозаборгованості між сторонами господарської операції без проведення грошових розрахунків.
Об’єктом дослідження виступило СПД „Велігоша ОП”. Діяльність СПД „Велігоша ОП” має специфіку не тільки в фінансовій діяльності, але і в методах аналізу. Широке розповсюдження в практиці роботи підприємства отримали різні економіко-статистичні методи: середньорічних та ковзних темпів росту, темпових співвідношень, коефіцієнта еластичності, рівневих пока¬зників та інше. В основі всіх перерахованих методів лежить вивчення динаміки досліджуваного показника в ретроспективному періоді та екст¬раполяція наявних тенденцій на майбутнє.
СПД „Велігоша ОП” займається виробничою діяльністю. За період з 2007 по 2009 рік в СПД „Велігоша ОП” спостерігається позитивна тенденція зростання доходу (виручки) від реалізації. Але негативним при цьому є зменшення валового прибутку. За звітний період величина балансу-нетто зросла. Збільшення реальної вартості майна підприємства оцінюється позитивно. Позитивної оцінки заслуговує невелике, але зменшення частки кредиторської заборгованості.
Власні кошти СПД „Велігоша ОП” перевищують запозичені і підприємство завжди може погасити свої боргові зобов'язання.
Високі значення коефіцієнту маневрування СПД „Велігоша ОП” за 2007-2009 рр. позитивно характеризує фінансовий стан підприємства.
Негативним для підприємства є значне зростання дебіторської заборгованості, як в сумі, так і питомій вазі в оборотних активах підприємства.
На підставі проведеного аналізу можуть бути зроблені наступні висновки та запропоновані слідуючи напрямки щодо покращення фінансового стану СПД „Велігоша ОП”:
• аналіз балансу ВАТ СПД „Велігоша ОП” свідчить, що однією із причин нестабільного фінансового стану підприємства є досить громіздка для здійснення господарської діяльності матеріально-технічна база, в яку вкладена третина власних та прирівняних до них коштів. Тому бажано провести інвентаризацію основних засобів, при необхідності реалізувати зайві, законсервувати чи здати в оренду ті, що у даний момент часу не використовуються;
• проаналізувати можливість ефективного використання наявного майна та вдало розпоряджатися ним;
• потрібно переглянути структуру активів з тим, щоб для виконання запланованих обсягів діяльності залишок основних засобів та оборотних коштів відповідав потребі в них;.
• з метою збільшення обсягів діяльності слід нарощувати оборотні кошти і, в першу чергу, товарні запаси, які користуються попитом.
Вибору найбільш ефективного шляху розвитку буде сприяти, на нашу думку, впровадження бізнес-планування, основною перевагою якого є жорсткий контроль за використанням коштів на виконання окремих заходів і можливість при необхідності перерозподілу фінансових результатів.
Враховуючи результати раніше проведеного аналізу, розрахунку показників платоспроможності, ліквідності ми можемо відмітити, що на кінець аналізованого періоду фінансовий стан підприємства досить стабільний. Але на підприємстві відсутня необхідна сума коштів для здійснення поточних розрахунків, велика частина оборотних коштів сконцентрована в виробничих запасах та дебіторській заборгованості.
Ціна

200

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.