Меню сайту

Нові користувачі
Даша
Користувачі
30.11.2020
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Денисюк Катерина Володимирівна

Рейтинг: 16
аватар
Гарус Марина Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Павленко Олена Віккторівна

Рейтинг: 16
аватар
Сагула Дар`я Валеріївна

Рейтинг: 10
аватар
Євген Володимирович

Рейтинг: 111.4
Ирина Вячеславовна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ УСТАНОВ ( В №2)


Курсова
K-24927

зроблено по медодичці Львівської Політехніки. Варіант 2
Розробка заходів безпеки діяльності фінансово-кредитних установ

з дисципліни «Організація та управління системою фінансово-економічної безпеки фінансово-кредитних установ»
для студентів спеціальності 8.18010014
«Управління фінансово-економічною безпекою»
ЗМІСТ
Вступ…………………………………………………………………… 2
1. Оцінювання фінансової стійкості ФКУ………………………….. 8
2. Оцінювання ділової активності ФКУ……………………………... 11
3. Оцінювання ліквідності ФКУ……………………………………... 13
4. Оцінювання ефективності управління ФКУ……………………... 18
5. Складання концепції безпеки діяльності ФКУ ………………….
5.1.Науково-методичний підхід щодо формування концепції фінансової безпеки ФКУ………
5.2. Фінансова діагностика в комплексі фінансової безпеки ФКУ……………………………………………………………………. 18
Висновки……………………………………………………………… 38
Список використаних джерел……………………………………….. 40

ВСТУП
Фінансова система України включає:
• банківську систему;
• небанківські фінансові заклади.
Здійснювані комерційними банками операції поділяються на пасивні й активні. Пасивні операції — залучення грошових ресурсів шляхом прийому депозитів, продажу акцій, облігацій, інших цінних паперів. Активні операції — розміщення грошових ресурсів шляхом надання кредитів, купівлі акцій та цінних паперів.
Небанківські кредитно-фінансові заклади: страхові компанії, інвестиційні фонди та компанії, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, установи недержавного пенсійного забезпечення та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг.
Страхові компанії залучають кошти шляхом продажу страхових полісів, фінансують великі корпорації промисловості, транспорту, торгівлі. Пенсійні фонди залучають кошти шляхом емісії боргових зобов'язань. Інвестиційні компанії розміщують серед дрібних власників свої акції й використовують ці кошти для купівлі цінних паперів різних галузей економіки.
Фінансово-кредитна система визначально впливає на рівень економічної безпеки країни через акумуляцію і перерозподіл фінансових потоків. Питанням безпеки фінансово-кредитних установ приділяли увагу такі вчені: З.С. Варналій, М.М. Єрмоленко, М.І. Зубок, В.К. Сенчагов, К.С. Горячова, С.М. Ілляшенко та інші. Проте залишаються недостатньо роз-критими теоретичні засади економічної суті фінансової безпеки банків, її складових та методів забезпечення.
Багато дослідників трактує економічну безпеку як здатність національної економіки забезпечити стабільний розвиток виробництва в державі з метою оздоровлення її головних потреб. Вона охоплює такі різновиди безпеки, як фінансова, енергетична, техніко-технологічна, продовольча та інші [13, с. 233]. Такий підхід дає змогу виокремити складові економічної безпеки на загальнодержавному рівні. На думку багатьох найбільш вагомою складовою економічної безпеки є фінансова безпека і тому необхідно виокремити існуючі підходи до розкриття її суті та механізму забезпечення.
Величезне значення для держави має її фінансово-кредитна система, яка реалізує всі операції, що стосуються обігу грошей і цінних паперів. Саме банки спроможні стабілізувати або дестабілізувати фінансове положення держави [16, с. 51].
Безпека фінансово-кредитної системи України – це такий стан чинних правових норм і відповідних їм інститутів безпеки, який відображає рівень захищеності державою кредитно-фінансових відносин між суб'єктами банківської діяльності та гарантує стійке функціонування всієї банківської системи України; забезпечує можливість повної реалізації і захист життєво важливих фінансових та економічних інтересів держави, суспільства та особи; унеможливлює або максимально обмежує деструктивні наслідки від зовнішніх та внутрішніх загроз, недосконалості зовнішньоекономічної, внутрішньогосподарської та бізнесової діяльності [9, с. 46].

РОЗДІЛ 1. ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ФКУ
На основі даних балансу, наведеного в табл. 1, розрахувати вибрані показники, проаналізувати їх рівень, тенденції і зробити висновок про рівень фінансової стійкості ФКУ.
Основними коефіцієнтами, які характеризують фінансову стійкість ФКУ, є:
o коефіцієнт надійності;
o коефіцієнт фінансового важеля;
o коефіцієнт участі власного капіталу у формуванні активів;
o коефіцієнт захищеності дохідних активів власним капіталом;
o коефіцієнт мультиплікатора капіталу.
Таблиця 1
БАЛАНС ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ УСТАНОВИ (вхідні дані)
№ Активи Станом на № Пасиви Станом на
1.01.2012 р. 1.01.2013 р. 1.01.2012 р. 1.01.2013 р.
1 Грошові кошти в касі і на коррахунку в НБУ 142456,5 112727,7 11 Залучені і позичені кошти (зобов’язання):
2 Кошти в інших банках: 2 Кошти до запитання 218519,1 288162,9
3 Коррахунки 25800,3 225735,3 3 Строкові депозити 99432,9 51909,3
4 Строкові депозити 1662,3 - 4 Міжбанківські кредити 43247,7 138193,2
5 Міжбанківські кредити за мінусом резерву 140997,6 136141,2 5 Кредитори різні 96393,6 69642,9
6 Разом 168460,2 361876,5 6 Разом 457593,3 547908,3
7 Кредити — всього (за мінусом резерву) 185113,8 273123 7 Власні кошти (капітал)
8 У тому числі прострочені 978,3 818,1 8 Статутний фонд 78530,4 95433,3
9 Інвестиції: 9 Резервний фонд 24946,2 26104,5
10 Цінні папери на продаж (за мінусом резерву під знецінення) 9508,5 10 Чистий прибуток звітного року 74013,3 84493,8
11 Цінні папери на інвестиції (за мінусом резерву під знецінення) 76644,9 13985,1 11 Нерозподілений прибуток минулих років 149646,6 160171,2
12 Вкладення в асоційовані компанії 1004,4 1004,4 12 Переоцінка основних засобів 11575,8 11575,8
13 Разом 87157,8 14989,5 13 Разом 338712,3 377778,6
Іммобілізовані активи
14 Малоцінні та господарські матеріали 4818,6 3322,8
15 Основні засоби (без зносу) і капітальні вкладення 111679,2 141349,5
16 Нематеріальні активи (без зносу) 2221,2 2739,6
17 Дебітори різні 94398,3 15558,3
18 Разом 213117,3 162970,2
19 БАЛАНС 796305,6 925686,9 14 БАЛАНС 796305,6 925686,9
Таблиця 2
Алгоритм розрахунку й економічний зміст показників, що характеризують фінансову стійкість
Найменування показника Алгоритм розрахунку за балансом Економічний зміст показника визначає
Коефіцієнт надійності Співвідношення власного капіталу (К) до залучених коштів (Зк). Рівень залежності ФКУ від залучених коштів
Коефіцієнт фінансового важеля Співвідношення зобов’язань ФКУ (З) і капіталу (К), розкриває здатність ФКУ залучати кошти на фінансовому ринку
Коефіцієнт участі власного капіталу у формуванні активів — достатність капіталу Розкриває достатність сформованого власного капіталу (К) в активізації та покритті різних ризиків
Коефіцієнт захищеності власного капіталу Співвідношення капіталізованих активів (Ак) і власного капіталу (К). Показує, яку частину капіталу розміщено в нерухомість (майно)
Коефіцієнт захищеності дохідних активів ,
де НАД — недохідні активи; Ад — дохідні активи; ЗБ — збитки Сигналізує про захист дохідних активів (що чутливі до зміни процентних ставок) мобільним власним капіталом
Коефіцієнт мультиплікатора капіталу Ступінь покриття активів (А) (акціонерним) капіталом (Ка)
Приклад розрахунків цих коефіцієнтів подати у вигляді табл. 3.
Таблиця 3
Вихідні дані та розрахунок основних коефіцієнтів фінансової стійкості ФКУ
№ Назва показників Умовні позначення Станом на 1.01. Темп змін, %
(2013р./2012р.)
2012 р. 2013 р.
Вихідні дані, тис. грн
1 Власний капітал К(п.13 П) 338712,3 377778,6 111,53
2 Засновницький (акціонерний) капітал Какц (п.8 П) 78530,4 95433,3 121,52
3 Залучені кошти Зк (п.6 П) 457593,3 547908,3 119,74
4 Активи загальні Аз (п.19 А) 796305,6 925686,9 116,25
5 Активи дохідні Ад ( п.6А+п.7А+ п.13А) 440731,8 649989 147,48
6 Активи недохідні Ан (Ад-Аз) 355573,8 275697,9 77,54
7 Активи капіталізовані Ак (п.15А+п.16А) 113900,4 144089,1 126,50
Коефіцієнти фінансової стійкості Оптимальне значення
1 Коефіцієнт надійності (ряд. 1 : ряд. 3) Кн 0,740204 0,689492 Не менше 5 %
2 Коефіцієнт «фінансового важеля» (ряд. 3 : ряд. 1) Кфв 1,350979 1,450342 У межах 1 : 20
3 Коефіцієнт участі власного капіталу у формуванні активів (ряд. 1: ряд. 4) Кук 0,425355 0,408106 Не менше 10 %
4 Коефіцієнт захищеності власного капіталу (ряд. 7: ряд. 1) Кзк 0,336275 0,381411 -
5 Коефіцієнт захищеності дохідних активів власним капіталом (ряд. 1 –– ряд. 6) : ряд. 5 Кза -0,03826 0,15705 -
6 Коефіцієнт мультиплікатора капіталу
(ряд. 4:ряд. 2) Кмк 10,14009 9,699831 12,0—15,0

Аналіз фінансової стійкості ФКУ показав, що коефіцієнт надійності знизився протягом аналізованого періоду, тобто співвідношення власного капіталу до зобов'язань ФКУ зменшилося станом на 01.01.2013 р. порівняно з 01.01.2012 р. на 10%, що свідчить про зниження рівня надійності установи, а це є негативним чинником для ефективної діяльності. Але цей показник значно вищий за оптимальне значення, що свідчить про запс надійності ФКУ.
Розрахунки також показали, що аналізована ФКУ має достатньо високий рівень капіталізації, про що вказує зростання коефіцієнту захищеності власного капіталу на 13,4%.
Мультиплікатор (Кмк) капіталу показує, яку кількість гривні активів повинна забезпечувати кожна гривня власного капіталу (тобто коштів власників ФКУ) і відповідно яка частка банківських ре¬сурсів може бути сформована у формі боргових зобов'язань. Оскільки власний капітал повинен покривати збитки за активами ФКУ, то чим вищий рівень мультиплікатора, тим вищий ступінь ризику банкрутства ФКУ. Водночас чим вищий мультиплікатор, тим вищий потенціал ФКУ для більш високих виплат своїм вла¬сникам (акціонерам). Як видно з розрахунків, цей показник дещо нижчий оптимального рівня, і це може знизити ступінь ризику банкрутства ФКУ.
В цілому можна констатувати, що фінансова стійкість ФКУ знаходиться на середньому рівні.

РОЗДІЛ 2. ОЦІНЮВАННЯ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ФКУ
Ділову активність ФКУ необхідно визначити через аналіз взаємозв’язку оцінки ресурсного потенціалу ФКУ (пасивів) і його використання як у цілому в активах, так і його окремих вкладень в інвестиції, в кредитний портфель, у матеріально-технічне забезпечення.
Необхідні висновки можна отримати трьома шляхами:
зіставленням висновків за взаємозв’язаними статтями і розділами активів і пасивів;
кількісною зв’язкою змін в активах і пасивах у вартісному виразі;
розрахунком коефіцієнтів, що характеризують досягнуті рівні активності використання пасивів і активів.
Система коефіцієнтів аналізу ділової активності ФКУ у частині пасивів:
коефіцієнт активності залучення позичених і залучених коштів;
коефіцієнт активності залучення строкових коштів;
коефіцієнт активності залучення міжбанківських кредитів;
коефіцієнт активності використання залучених коштів у дохідні активи;
коефіцієнт активності використання залучених коштів у кредитний портфель.
Система коефіцієнтів аналізу ділової активності ФКУ у частині активів:
коефіцієнт рівня дохідних активів;
коефіцієнт кредитної активності;
коефіцієнт загальної інвестиційної активності в цінні папери, асоційовані і дочірні підприємства (через пайову участь);
коефіцієнт (частка) інвестицій у цінні папери і пайову участь у дохідні активи;
коефіцієнт проблемних кредитів.
Узагальнення відібраних коефіцієнтів, алгоритм розрахунку та їх економічний зміст подати у вигляді табл. 4.
Ділову активність визначає як рівень залучення пасивів, так і рівень їх використання в активах. Доцільно насамперед розглянути групу показників, які характеризують рівень ділової активності залучення пасивів і розміщення їх у певні групи активів. Ця група показників служить вимірником рівня ефективності діяльності ФКУ на фінансовому ринку.
Таблиця 4
Алгоритм розрахунку і економічний зміст показників, що характеризують ділову активність ФКУ
Найменування показника Алгоритм розрахунку Економічний зміст показника визначає
а) в частині пасивів
Коефіцієнт активності залучення позичених і залучених коштів Питома вага залучених коштів (Зк) у загальних пасивах (Пзаг)
Коефіцієнт активності залучення міжбанківських кредитів Питома вага одержаних міжбанківських кредитів (МБК) у загальних пасивах (Пзаг)
Коефіцієнт активності залучення строкових депозитів Питома вага строкових депозитів (Дстр) у загальних пасивах (Пзаг)
Коефіцієнт активності використання залучених коштів у дохідні активи Співвідношення дохідних активів (Да) і залучених коштів (Зк)
Коефіцієнт активності використання залучених коштів у кредитний портфель Питома вага кредитного портфеля (КР) у залучених коштах (Зк)
Коефіцієнт активності використання строкових депозитів у кредитний портфель Співвідношення кредитного портфеля (КР) і депозитів строкових (Дс)
б) в частині активів
Коефіцієнт дохідних активів Питома вага дохідних активів (Ад) у загальних активах (Аз)
Коефіцієнт кредитної активності інвестицій у кредитний портфель Питома вага кредитного портфеля (КР) у загальних активах (Аз)
Коефіцієнт загальної інвестиційної активності в цінні папери і пайову участь Питома вага портфеля цінних паперів і паїв (ЦПП) у загальних активах (Аз)
Коефіцієнт інвестицій у дохідних активах Питома вага інвестицій (ЦПП) у дохідних активах (Ад)
Коефіцієнт проблемних кредитів Питома вага проблемних (прострочених і безнадійних) кредитів (КРпб) у кредитному портфелі в цілому (КР)
Таблиця 5
Вихідні дані та розрахунок основних коефіцієнтів ділової активності ФКУ
№ Назва показників Умовні позначення Станом на 1.01. Темп змін,%
2012 р. 2013 р.
І )У частині пасивів
а) Вихідні дані, тис. грн
1 Пасиви загальні Пзаг 796305,6 925686,9 116,25
2 Залучені кошти всього Зк 457593,3 547908,3 119,74
3 Строкові депозити Дс(п.3 П) 99432,9 51909,3 52,21
4 Міжбанківські кредити одержані МБКод(п.4П) 43247,7 138193,2 319,54
5 Кредитний портфель КР (п.5+п.7) 326111,4 409264,2 125,50
6 Активи дохідні Ад 440731,8 649989 147,48
б) Коефіцієнти ділової активності пасивів
1 Коефіцієнт активності залучення позичених і залучених коштів (ряд. 2 : ряд. 1) Кзк 0,57 0,59 103,84
2 Коефіцієнт активності залучення міжбанківських кредитів (ряд. 4: ряд. 1) КЗМБК 0,05 0,15 298,57
3 Коефіцієнт активності залучення строкових депозитів (ряд. 3: ряд. 1) Кзсд 0,12 0,06 46,73
4 Коефіцієнт активності використання залучених коштів у дохідні активи (ряд. 2 : ряд. 6) Кзда 1,04 0,84 81,05
5 Коефіцієнт активності використання залучених коштів у кредитний портфель (ряд. 5 : ряд. 2) Кзкр 0,71 0,75 105,21
6 Коефіцієнт активності використання строкових депозитів у кредитний портфель (ряд. 3 : ряд. 5) Кдскр 0,30 0,13 42,28
ІІ. У частині активів
а) Вихідні дані, тис. грн
1 Активи загальні Аз 796305,6 925686,9 116,25
2 Активи дохідні Ад 440731,8 649989 147,48
3 Кредитний портфель КР 326111,4 409264,2 125,50
4 Вкладення в цінні папери і в паї асоційованих компаній ЦПП (п.13А) 87157,8 14989,5 17,20
5 Прострочені і безнадійні кредити КРп(п.8А) 978,3 818,1 83,62
б) Коефіцієнти ділової активності активів
1 Коефіцієнт рівня дохідних активів (ряд. 2 : ряд. 1) Кда 0,553 0,702 126,94
2 Коефіцієнт кредитної активності (ряд. 3 : ряд. 1) Ккра 0,410 0,442 107,80
3 Коефіцієнт загальної інвестиційної активності в цінні папери і пайову участь (ряд. 4 : ряд. 1) Кіа 0,109 0,016 14,68
4 Коефіцієнт (частка) інвестицій у дохідних активах (ряд. 4 : ряд. 2) Кіда 0,198 0,023 11,62
5 Коефіцієнт проблемних кредитів (ряд. 5 : ряд. 3) Кпкр 0,003 0,002 66,67

Розрахунки показали, що діяльність ФКУ характеризується достатньо високою діловою активністю, зокрема, у проведенні кредитно-інвестиційної політики. Коефіцієнт кредитної активності зріс на 7,8%. За аналізований період зросли показники активності залучення позичених і залучених коштів на 3,8%, активності залучення міжбанківських кредитів на 198%, активності використання залучених коштів у кредитний портфель на 5,1%. Зростали також гарними темпамипоказники рівня дохідних активів, кредитної активності.
Позитивним явищем є і те, що коефіцієнт проблемних кредитів за цей період знизився.
У якості негативного можна відмітити те, що у ФКУ за аналізований період значно знизилася частка інвестицій у дохідних активах, на 89,4%.

РОЗДІЛ 3. ОЦІНЮВАННЯ ЛІКВІДНОСТІ ФКУ
Ліквідність комерційного ФКУ — це можливість і здатність ФКУ виконувати свої зобов’язання перед клієнтами і різними контрагентами в аналізованих періодах. Ліквідність балансу як ступінь покриття зобов’язань активами і ліквідність самих активів забезпечується дотриманням насамперед обов’язкових економічних нормативів Національного Банку України (алгоритм розрахунку та економічний зміст необхідно подати у вигляді табл. 7).
Наведений у табл. 6 блок показників призначено для оцінки ліквідності ФКУ щодо його здатності перетворювати активи в грошову готівку для погашення зараз (на дату складання балансу) та в найближчий період зобов’язань перед клієнтами за їх поточними, депозитними, ощадними рахунками, а також перед кредиторами, інвесторами, акціонерами.

Таблиця 6
Алгоритм розрахунку й економічний зміст показників, що характеризують ліквідність балансу ФКУ
Найменування показника Алгоритм розрахунку Економічний зміст показника визначає
Показники ліквідності
1. Коефіцієнт миттєвої ліквідності Показує можливість ФКУ погашати «живими» грішми з коррахунків і каси зобов’язання за всіма депозитами (Д)
2. Коефіцієнт загальної ліквідності зобов’язань ФКУ Характеризує максимальну можливість ФКУ в погашенні зобов’язань (Ззаг) всіма активами (Азаг)
3. Коефіцієнт відношення високоліквідних до робочих активів Характеризує питому вагу високоліквідних активів (Авл) у робочих активах (Ар)
4. Коефіцієнт ресурсної ліквідності зобов’язань Характеризує забезпечення дохідними активами ФКУ (Ад) його загальних зобов’язань (Ззаг) і сповіщає про часткове погашення зобов’язань ФКУ поверненнями дохідних активів
5. Коефіцієнт ліквідного співвідношення виданих кредитів і залучених депозитів (для визначення незбалансованої ліквідності) Розкриває, наскільки видані кредити (КР) забезпечені всіма залученими депозитами (Д) (чи є незбалансована ліквідність)
6. Коефіцієнт генеральної ліквідності зобов’язань Розкриває здатність ФКУ погашати зобов’язання (Ззаг) високоліквідними активами (Авл) та через продаж майна (Ам)
Таблиця 7
Вихідні дані та розрахунок основних показників, що характеризують ліквідність ФКУ
Назва показників Умовні позначення Станом на 1.01.___ Відхилення, %
2012 р. 2013 р.
Вихідні дані, тис. грн
1. Коррахунки в банках Ккр 25800,3 225735,3 774,93
2. Готівка в касі ФКУ Ка 142456,5 112727,7 -20,87
3. Зобов’язання в депозитах усіх видів Д(п. 2П+п.3П) 317952 340072,2 6,96
4. Активи загальні Аз (п.19) 796305,6 925686,9 16,25
5. Зобов’язання (залучені і позичені кошти) всіх видів ЗК(п.6) 457593,3 547908,3 19,74
6. Активи високоліквідні Авл (п.1) 142456,5 112727,7 -20,87
7. Активи робочі Ар (п.19А-п.18А) 583188,3 762716,7 30,78
8. Активи дохідні Ад 440731,8 649989 47,48
9. Активи в майні (основні засоби і нематеріальні активи) Ам(п.15А+п.16А) 113900,4 144089,1 26,50
10. Видані кредити КР (п.7А+п.5А) 326111,4 409264,2 25,50
Розрахунок коефіцієнтів Оптимальне значення
1. Коефіцієнт миттєвої ліквідності ((ряд. 1 + ряд. 2) : ряд. 3) Кмл 0,53 1,00 Не менше 20 %
2. Коефіцієнт загальної ліквідності зобов’язань ФКУ (ряд. 4 : ряд. 5) Кзл 1,74 1,69 Не менше 100 %
3. Коефіцієнт відношення високоліквідних до робочих активів (ряд. 6 : ряд. 7) Ксвр 0,2 0,15 Не менше 20%
4. Коефіцієнт ресурсної ліквідності зобов’язань (ряд. 8 : ряд. 5) Крл 0,96 1,19 Близько 70—80 %
5. Коефіцієнт ліквідного співвідношення виданих кредитів і залучених депозитів (ряд. 10 : ряд. 3) Кскзд 1,03 1,20 ?
6. Коефіцієнт генеральної ліквідності зобов’язань ((ряд. 6 + ряд. 9) : : ряд. 5) Кглз 0,56 0,47 ?

Розрахунки показали, що в діяльності ФКУ є ряд проблем в питаннях ліквідності. По-перше, якщо залучені і позичені кошти всіх видів зросли на 19,74%, то активи загальні зросли всього на 16,25%. Але активо дохідні зросли на 47,5% По-друге, активи високоліквідні знизилися майже на 21%. Як результат, знизився коефіцієнт загальної ліквідності зобов’язань ФКУ на 3,2%, та зріс коефіцієнт ліквідного співвідношення виданих кредитів і залучених депозитів на 16,5%.
Для оцінки загального стану ліквідності ФКУ розрахункові коефіцієнти порівняємо з оптимальними значеннями (табл. 7). Як видно з порівняння, усі вони близькі до оптимальної зони.

РОЗДІЛ 4. ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ФКУ
Результативним показником діяльності ФКУ є величина одержаного прибутку. Рівень окупності прибутком статутного і загального капіталу, активів (у тому числі дохідних), а також витрат ФКУ характеризує їх рентабельність.
Оскільки в сучасних умовах витрати часто зростають незалежно від рівня господарської фінансової діяльності ФКУ, а під впливом погіршення загальної економічної ситуації в державі, то прибуток, який часто за масою невисокий, не може характеризувати рівень окупності. Тому рівень ефективності управління банком необхідно визначати поряд з віддачею прибутком ще і доходом.
За цим принципом і сформована на підставі даних наведеного вище балансу (див. табл. 1) система основних алгоритмізованих показників, які детально характеризують ефективність управління ФКУ (табл. 8).
Так, загальний рівень рентабельності за доходом (табл. 9) показуючи розмір балансового прибутку на 1 грн доходу, водночас характеризує, що структура доходів, яка склалася, забезпечує тенденцію до зростання прибутку й відображає ефективність наданих послуг і здійснюваних банківських операцій.
Чиста процентна маржа розкриває не тільки рівень дохідності активів від процентної різниці, а й характеризує ефективність контролю ФКУ за дохідними активами і дешевими ресурсами. Ця різниця є головним видом надходжень для підтримання ліквідності, платою за ризики за кредитними, інвестиційними та лізинговими операціями. Зниження рівня процентної маржі підвищує ризикованість банківських операцій і одночасно знижує ефективність управління.
Чистий спред показує не тільки зниження рівня дохідності від процентних операцій, а й характеризує, яка різниця склалася між ціною придбання ресурсів і ціною від розміщення їх в активи (переважно в кредитний портфель).
Таблиця 8
Алгоритм розрахунку та економічний зміст показників, що характеризують ефективність управління ФКУ
Найменування показника Алгоритм розрахунку Економічний зміст показника визначає
І. Рентабельність за доходом
1. Загальний рівень рентабельності Розмір балансового прибутку (Пб) на 1 грн доходу (Дз)
2. Окупність витрат доходами Розмір доходу (Дз) на 1 грн витрат (Вз)
3. Чиста процентна маржа Розкриває рівень дохідності активів від процентної різниці
4. Чистий спред Розкриває рівень дохідності активів від процентних операцій
5. Інший операційний дохід Свідчить про рівень дохідності активів (Аз) від інших нетрадиційних послуг і доходів інших (Ді)
6. «Мертва точка» прибутковості ФКУ Показує мінімальну дохідну маржу для покриття всіх витрат, після чого банк починає заробляти прибуток
7. Продуктивність праці, грн Рівень доходу (Дз) на одного середньорічного працівника (СП)
ІІ. Рентабельність по чистому прибутку
8. Рентабельність активів, % Рівень окупності чистим прибутком (ЧП) середньорічних активів у цілому
9. Рентабельність дохідних активів Рівень окупності чистим прибутком (ЧП) середньорічних активів у цілому
10. Рентабельність загального капіталу Рівень окупності чистим прибутком (ЧП) середньорічного загального капіталу
11. Рентабельність статутного фонду (акціонерного капіталу) Рівень окупності чистим прибутком (ЧП) середньорічного акціонерного капіталу
12. Рентабельність діяльності за витратами Рівень окупності чистим прибутком (ЧП) усіх витрат ФКУ (Вз)
13. Продуктивність праці середньорічного працівника Рівень чистого прибутку (ЧП) на одного середньорічного працівника (СП)
Таблиця 9
Вихідні дані та розрахунки основних коефіцієнтів ефективності управління ФКУ
Назва показників Умовні позначення Станом на 1.01. Темп зміни в % або абсолютне
2012 р. 2013 р.
І. За доходом
а) Вихідні дані, тис. грн
1. Балансовий прибуток ПБ 32244,3 43 235,1 134,09
2. Доходи загальні ДЗ 83788,0 130 590,0 155,86
3. Процентні доходи Дп 63 348,0 53 049,0 83,74
4. Непроцентні доходи Дн 23 440,0 43 541,0 185,76
5. Інші операційні доходи Ді 1357,0 3347,0 246,65
6. Процентні витрати Вп 13 100,0 23044,0 175,91
7. Середньорічні активи загальні Aз 234 211,0 236 722,0 101,07
8. Середньорічні активи недохідні Aн 132 983,0 83 805,0 63,02
9. Надані кредити середньорічні 133 573,0 139 122,0 104,15
10. Підпроцентні зобов’язання (депозити + міжбанківські кредити) Зпп 53 803,0 63 426,0 117,89
11. Витрати загальні Вз 63 587,0 73 417,0 115,46
12. Витрати непроцентні Вн 43 484,0 53 373,0 122,74
13. Середньорічна чисельність працівників СЧП 330 430 130,30
б) Коефіцієнти ефективності
1. Загальний рівень рентабельності (ряд. 1 : ряд. 2) К1 0,38 0,33 86,03
2. Коефіцієнт окупності витрат доходами (ряд. 2 : ряд. 11) К2 1,32 1,78 134,99
3. Чиста процентна маржа (рівень дохідності активів) (ряд. 3 – ряд. 6) : (ряд. 7) • 100 К3 21,45 12,68 59,08
4. Чистий спред (рівень дохідності процентних операцій) [(ряд. 3 : ряд. 9) • 100] –– [(ряд. 6: ряд. 10) • 100] К4 23,08 1,80 7,80
5. Інший операційний дохід (на середньорічні активи) (ряд. 5 : ряд. 7) К5 0,01 0,01 244,03
6. «Мертва точка» прибутковості ФКУ (ряд. 12 – ряд. 4) : (ряд. 7 – ряд. 8) К6 0,20 0,06 32,47
7. Продуктивність праці, грн (ряд. 2 : ряд. 13) К7 253903,03 303697,67 119,61
ІІ. За чистим прибутком
а) Вихідні дані, тис. грн
1. Чистий прибуток ЧП 23671,1 23164,6 97,86
2. Середньорічні активи Aзаг 234 211,0 236 722,0 101,07
3. Середньорічні дохідні активи Aд 131 228,3 231 917,0 176,73
4. Середньорічний загальний капітал 93590,0 139 311,0 148,85
5. Середньорічний статутний фонд (акціонерний капітал) 23545,0 23066,0 97,97
6. Загальні витрати Вз 63587,0 73417,0 115,46
7. Середньорічна чисельність працівників СЧП 330 430 130,30
б) Коефіцієнти ефективності за чистим прибутком
1. Рентабельність активів, % (ряд. 1 : ряд. 2) К8 0,101 0,098 96,82
2. Рентабельність дохідних активів, % (ряд. 1 : ряд. 3) К9 0,180 0,100 55,37
3. Рентабельність загального капіталу, % (ряд. 1 : ряд. 4) К10 0,253 0,166 65,74
4. Рентабельність статутного фонду (акціон. кап.), % (ряд. 1:ряд. 5) К11 1,005 1,004 99,89
5. Рентабельність діяльності по витратах, % (ряд. 1 : ряд. 6) К12 0,372 0,316 84,76
6. Продуктивність праці середньорічного працівника, грн (ряд.1:ряд.7) К13 71730,61 53871,16 75,10

Водночас мертва точка прибутковості ФКУ вона показує, яка мінімальна дохідна маржа повинна бути для покриття всіх витрат, після якої можна заробляти прибуток .
Рентабельність загального капіталу, як і статутного фонду, характеризує діяльність ФКУ з погляду ефективності управління щодо розміщення активів.
Випадки різкого зростання цього показника можуть свідчити про наявність операцій з високим рівнем кредитного ризику, різкі зміни в зменшенні можуть відображати високий рівень іммобілізації активів і, як наслідок, ризик втрат оперативного мобільного управління активами. Водночас плавні зміни при виникненні будь-якого тренду (зміни) можуть свідчити про кваліфіковано сформовану структуру активів ФКУ.
Рентабельність діяльності ФКУ за витратами є головним показником, узагальнює його діяльність, бо тільки рівень витрат і доходів формують як рівень балансового, так і чистого прибутку. Усі інші показники рентабельності є похідними, і їх визначення можливе лише тоді, коли на основі доходів і витрат одержаний прибуток.
Продуктивність праці — обсяг доходу і чистого прибутку на одного середньорічного працівника, порівняно з іншими розглянутими вище показників, що характеризують ефективність управління банком, застосовується в практиці банківської діяльності меншою мірою, бо її рівень не відображає, так як в інших галузях економіки, досягнутий рівень, а тільки додатково розкриває роль персоналу в результатах діяльності.
Як показують розрахунки, аналізоване в роботі ФКУ низькі рівні рентабельності активів та власного капіталу. Мало того, за аналізований період усі вони знизилися. Рентабельність діяльності по витратах за аналізований період знизилась на 15,3%. За цей період діяльність ФКУ характеризується зниженням показників чистої процентної маржі та чистого спреду, на 41,9% та 82,1% відповідно. Це означає, що ФКУ має низьку здатність створювати процентний дохід та узгоджену процентну політику.
Продуктивність праці середньорічного працівника за аналізований період знизилась на 24,9%.
В цілому рівень ефективності управління ФКУ слід вважати проблемним. Необхідно розробити та впровадити заходи щодо підвищення впливу управління на показники, що складають ефективність діяльності ФКУ та впливають на рівень фінансово-економічної безпеки.

РОЗДІЛ 5. СКЛАДАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДІЯЛЬНОСТІ ФКУ
5.1. Індикатори фінансової безпеки фінансово-кредитної установи
Для своєчасно¬го виявлення існуючих і потенційних недоліків у сфері забезпечення компле¬ксної фінансової безпеки фінансово-кредитного сектора економіки України необхідно визначити її відповідні індикатори та провадити постійний моніторинг із ме¬тою вжиття необхідних заходів.
Важливим узагальнюючим показником фінансової безпеки банківської системи і головним індикатором значущості останньої для економіки країни є відношення її активів до ВВП.
Частка активів недіючих банків у загальній сумі активів комерційних банків сигналізує про рівень можливої як загальної, так і регіональної банківської кризи.
Фінансову безпеку характеризують і такі показники, як розмір чистих внутрішніх активів НБУ (розмір грошової маси і розмір емісій) та розмір чи¬стих зовнішніх резервів НБУ (різниця між зовнішніми кредитами і розміщен¬ням валютних активів НБУ за межами України).
Серед індикаторів фінансової безпеки банківської системи - частка іноземного капіталу у її сукупному капіталі.
Як зазначають фахівці, надійність, а відтак - і фінансова безпека конкретного комерційного банку, може визначатися з використанням в аналітич-ній роботі таких показників, як [17]: питома вага проблемних кредитів (екс¬перти встановили, що рівень проблемних кредитів впливає на показник надійності ФКУ суттєвіше, ніж інші чинники) в обсязі чистих активів ФКУ, що свідчить про якість його кредитного портфеля, а також ризикованість кредитної політики; співвідношення високоліквідних коштів і поточних па¬сивів ФКУ, що показує ступінь його захищеності від ризику відкликання ко¬штів в один момент усіма клієнтами; співвідношення власних і залучених ко¬штів, що характеризує рівень надійності ФКУ в довгостроковій перспективі, слугуючи оцінкою його спроможності покрити власними коштами обсяг зо¬бов'язань перед клієнтами; питома вага високоліквідних коштів у обсязі чи¬стих активів ФКУ, значення якої допомагає оцінити середньостроковий рі¬вень ліквідності; рентабельність чистих активів.
Стан сектора банківських депозитів, наприклад, можна вважати пев¬ним економічним і соціально-політичним показником стану стійкості фінан¬сового ринку.
Індикатором фінансової безпеки банківської системи є як загальний об¬сяг фонду страхування ризиків, так і стан його формування.
Чільне місце серед індикаторів фінансової безпеки банківської системи має належати обсягу отриманого комерційними банками прибутку.
Важливим є визначення масштабів і якісних характеристик банківсь¬ких зливань, оскільки останні завжди були індикатором стану національної економіки та її місця у світовій економіці.
Максимальна "безпечна" сума кредитування дебентурою (незабезпеченим борговим зобов’язанням) обчислюється, виходячи з вартості фіксованих активів компанії за примусового продажу плюс максимум половини вартості поточних активів компанії. Серед індикаторів фінансової безпеки комерційних банків важливе міс¬це має належати показнику питомої ваги кредитної заборгованості населен¬ня у загальному обсязі кредитної заборгованості.
Чільне місце в системі фінансової безпеки банківських клієнтів посідає розмір позичкового відсотка, оскільки він дозволяє з'ясувати, чи буде рентабельною реалізація проекту, на здійснення якого береться кредит, тобто чи окупляться затрати. У свою чергу, коефіцієнт покриття відсотків, який характеризується відношенням чистого прибутку до виплати відсотків до суми виплачених відсотків, свідчить про рівень безпеки кредитної діяльності комерційних банків.
Великого значення для забезпечення фінансової безпеки комерційних банків набуває дотримання ними встановлених нормативів.
Безумовно, індикаторами фінансового стану, а відтак - і безпеки вітчизняної ФКУ є рівень прибутковості статутних фондів і їх чистих активів. Дуже виразним індикатором фінансової безпеки системи комерційних банків є питома вага залучених коштів грома¬дян у загальному обсязі залучених коштів.
На думку фахівців [19], в оцінці ефективності роботи й успішності ФКУ показові, по-перше, відношення прибутку до середньорічного капіталу (мінімальні очікування акціонерів по дохідності бізнесу з урахуванням середньострокових витрат розвитку) і, по-друге, відношення прибутку до середньорічних активів (ефективність використання банком клієнтських коштів). Саме ці критерії є індикаторами ефективності ФКУ з урахуванням ризиків.
Для глибшого аналізу сильних і слабких сторін банків використову¬ються більш вузькі показники: середні активи у розрахунку на одного співро¬бітника (свідчить про ефективність завантаження персоналу), операційний прибуток на одного співробітника (ефективність роботи персоналу), внутрі¬шня вартість банківських послуг, коефіцієнт ефективності використання залучених коштів тощо.
Як і в будь-якому цивілізованому бізнесі, основними індикаторами нормального стану справ мають виступати не стільки виконання чи невиконання банком нормативних показників центробанку, скільки відповіді на наступні запитання [20]: яку репутацію мають керівники ФКУ; чи можна їм довіряти; чи тримають вони своє слово; чи сплачують вони податки; чи не замішані вони в кримінальних операціях; який їх послужний професійний список і яка частка їх особистих доходів у загальній сумі доходів, належних персоналу ФКУ за виконувану роботу? Індикато¬ром може слугувати і обсяг активів на одного співробітника ФКУ. Невико¬нання нормативів є індикатором потенційної загрози втрати ліквідності та платоспроможності банків. Слід зазначити, що в цьому плані поки що скла¬дається нормальна ситуація.
Водночас на сьогодні система ФКУ Україна поки що не вкладається майже ні в жод¬не з порогових значень розвитку банківської системи (табл. 11)

Таблиця 11
Показники безпеки банківської системи
Показники безпеки банківської системи Порогові зна-чення показ¬ників Фактичний стан на 01.01.2012 р. Співвідношення фактичного і порогового значення
Грошова маса (М2), % до ВВП 50 46,5 0,93
Обсяг готівки, % до ВВП не більше 4 14,5 0,28
Обсяг кредитування банками реа¬льного сектора економіки,
% до ВВП не менше 30 26,2 0,87
Вартість банківських кредитів,
% річних не більше 10 16,4(гривневі)
11,5(валютні) 0,610,87
Частка анульованих платежів, % 1,7 н/д
Прибуток на середньорічний капітал, % 15 10,28 0,69
Прибуток на середньорічні акти¬ви, % 3 1,31 0,44
Середньорічна відсоткова мар¬жа, % не менше 2 6,2 (гривня) 3,10
Рівень сумнівної і безнадійної заборгованості у сукупному кредитному портфелі, % 10 2,16 4,63
Норматив обов’язкових резервів по більшій частині боргових зобов’ язань банків, % 2 6-8 0,33-0,25
по зобов’язаннях на строк по¬над два роки, % 0 н/д
5.2. Загрози фінансовій безпеці ФКУ та методи їх послаблення
Для управління фінансовою безпекою ФКУ дуже важливо знати загрози, які послаблюють її та приводять до краху. Незважаючи на те, що на сьогодні відсутні єдині підходи до оцінки загроз безпеці ФКУ, більшіст фахівців виділяють зовнішні і внутрішні загрози фінансовій безпеці ФКУ[24]. Основні з них наведено у табл. 12.
Загрозою для фінансової безпеки комерційних банків є й використання їх клієнтами таких протиправних заходів [21]: визнання кредитних угод недійсними; поділ підприємств; зміна форми власності чи приватизація відмовою нових власників від попередніх зобов’язань; відчуження заставленого майна.
Таблиця 12
Основні загрози фінансовій безпеці ФКУ
Зовнішні загрози Внутрішні загрози
1. Несприятливі макроекономічні умо¬ви: загальноекономічна ситуація в країні і регіонах.
2. Нестійкість нормативно-правової ба¬зи та урядові кризи.
3. Високий рівень інфляції та інфляційні очікування
4. Нестійкість податкової, кредитної та страхової політики.
5. Недостатність інвестиційних коштів у регіонах, коливання курсу долара
6. Несприятлива криміногенна ситуація, зростання кримінальних і фінансових злочинів у кредитно-фінансовій сфері.
7. Мінливість обов’язкових нормативів центробанку.
8. Недобросовісна конкуренція на ринку банківських послуг, негативний вплив конкурентів на банківську діяльність
9. Несприятливі умови кредитування реального сектора економіки та низький рівень інвестиційної активності 1. Некваліфіковане управління, помилки в стратегічному плануванні і прогнозуванні банківської діяльності, аналізі власного капіталу і прибутку, визначенні джерел капітального зростання при прийнятті тактичних рішень.
2. Недостатність ліквідних активів як ре-зультат недотримання економічних нор-мативів центробанку.
3. Відсутність достатньої кваліфікації співробітників ФКУ, недостатній кадро¬вий потенціал для вирішення першочер¬гових завдань забезпечення безпеки бан¬ківської діяльності.
4. Неповернення кредитних ресурсів у банк і недоотримання прибутку внаслідок високоризикованої кредитної політики.
5. Слабке маркетингове опрацювання ри-нку банківських послуг і як наслідок, не-достатня диверсифікація операцій, що пропонуються банком, відсутність дієвої банківської реклами.
6. Наявність каналів витоку банківської інформації і помилки в організації схо-ронності фінансових і матеріальних цін-ностей ФКУ.

Фахівцями виділяються і загрози фінансовим ресурсам комерційних банків [9], які проявляються у вигляді: неповернення кредитів; шахрайства з рахунками і вкладами; підроблених платіжних документів і пластикових карток; крадіжки фінансових коштів з кас і інкасаторських машин; різкої зміни економічної ситуації в країні (економічні кризи); банкрутства ділових партнерів ФКУ.
Фінансовій безпеці комерційних банків сьогоденної України, на наш погляд, загрожують: недостатність власних коштів; цілеспрямований підрив їх ділової репутації; неповернення виданих кредитів, правова неврегульованість цього напряму банківської діяльності, а також недосконала оцінка кредитних ризиків; відсутність банків даних про недобросовісних позичальників; маніпулювання з кредитними картками, банкоматами; недосконалість у підборі кадрів для роботи в них; надання фіктивної інформації клієнтами; використання фальшивих векселів, цінних паперів і гарантійних листів; вторгнення до банківських комп’ютерних мереж; витік ділової інформації; недосконалість структур забезпечення внутрішньої та зовнішньої безпеки ФКУ; підвищений ризик для життя і здоров’я зайнятих у банківській сфері внаслідок зростання кримінальної активності; недостатність висококваліфікованих фахівців у банківсько-кредитній сфері в правоохоронних органах.
Фінансовій безпеці українських банків загрожують також відсутність ретельного аналізу ситуації, невміння обирати партнерів і перевіряти їх надійність, прогнозувати динаміку розвитку подій на фінансовому ринку. Дається взнаки і слабкий захист державою фінансово-кредитної сфери, і відсутність міжбанківського інформаційно-аналітичного центру. Ось чому тут розповсюджені крадіжки грошових коштів за допомогою різних видів фінансового шахрайства, використання підробленої документації, організація каналів для "відмивання" кримінальних грошей.
На заваді повноцінній фінансовій безпеці комерційних банків стає і не однозначне трактування останніми і НБУ тих чи інших положень фінансових документів, випадки чого, на жаль, не поодинокі.
До внутрішніх загроз фінансовій безпеці ФКУ відносяться: розтрата коштів службовцями; незаконне привласнення доходу; маніпуляції з витратами; зловживання реальними активами ФКУ чи клієнта; дії, що виходять за межі повноважень управлінського персоналу; підробка документів або внесення до них фіктивних записів; незаконні бухгалтерські записи тощо.
Як свідчить інспектування, здійснюване НБУ, підтриманню на належному рівні якості активів комерційних банків, а відтак і їх фінансовій безпеці в цілому загрожують [32, с. 45–46]: нераціональна структура підрозділів, що займаються проведенням активних операцій; неврахування внутрішніми положеннями та процедурами визначення якості активів усіх особливостей, притаманних процесу кредитування чи господарській діяльності ФКУ, не передбачення проведення оцінки позичальників за галузевими та географічними ознаками діяльності; не здійснення аналізу кредитного портфеля чи його неефективне здійснення; зависокий рівень концентрації кредитів, спрямованих в одну галузь, яка до того ж може перебувати в стані занепаду; недотримання принципу МСБО щодо відображення операцій за їх економічною суттю, а не за формою; проведення операції за укладеними угодами, якими передбачено надання (на нечітко визначених умовах) авансу на значний або невизначений термін; наявні проблеми, пов’язані з регіональним розміщенням підрозділів ФКУ та недостатнім контролем за кредитами, що ними надаються; ускладнення із просуванням на ринок специфічних банківських продуктів.
Чинниками ж, які можуть спричиняти проблеми, пов’язані з недоотриманням надходжень, є: відволікання значної ресурсної бази в неприбуткові активи, що негативно впливає на рівень надходжень; відчутний вплив ринкових ризиків, наприклад, валютного чи відсоткового (якщо банк сподівається переважну частину доходів одержати завдяки проведенню в разі зміни кон’юнктури ринку або економічної ситуації певних операцій, скажімо, валютообмінних, він ризикує взагалі не дочекатися цієї частини доходів, адже коливання курсу може виявитися незначним); неефективна політика ФКУ в галузі ціноутворення (встановлення неадекватних відсоткових ставок за депозитами та кредитами; надання позичок, обслуговування інсайдерів та окремих клієнтів на пільгових умовах); залежність обсягу надходжень від разових, нетрадиційних операцій; залучення дорогих ресурсів на ринку міжбанківських кредитів з метою підтримання обов’язкових економічних нормативів.
Проблеми, пов’язані з ліквідністю, можуть виникати з таких причин: неспроможність ФКУ планувати ліквідність і завчасно прогнозувати можливу незбалансованість між строками й сумами погашення розміщених активів і строками й сумами виконання зобов’язань (ця причина може мати місце через відсутність або неякісний аналіз розривів між активами і пасивами, неналежне вивчення грошових потоків клієнтів, особливостей їх ділової активності тощо); значна залежність від поточних пасивів при вкладеннях у довгострокові активи; суттєва залежність від субординованого боргу за наявності значного ризику його невідновлення після настання строку повернення; низька репутація на міжбанківському ринку; відсутність плану дій підрозділів ФКУ на випадок кризи ліквідності.
На думку фахівців, у разі виникнення проблем, пов’язаних із втратою капіталу, насамперед, слід уникати: неадекватного збільшення капіталу зростання активів (під час прискореного нарощування активів банки часом не приділяють належної уваги відповідному збільшенню власного капіталу, що негативно позначається й на нормативних показниках); конфлікту інтересів між акціонерами ФКУ; зменшення обсягу капіталу внаслідок виплати надто великих дивідендів чи повернення банком коштів, залучених на умовах субординованого боргу; значного обсягу вкладень в основні засоби; втрат, пов’язаних із потребою створення необхідних резервів під активні операції внаслідок погіршання їх якості.
Серед причин, через які можуть виникати проблеми, пов’язані з ринковими ризиками, спеціалісти НБУ виділяють: недостатні або невідповідні потребам ФКУ інформаційні системи управління; неочікувану загрозу валютного, відсоткового та інших ризиків; неглибоке розуміння працівниками ФКУ природи комплексних ризиків.
Системний опис різного виду загроз дозволить з’ясувати індивідуальні особливості кожної загрози і дати повний опис можливих зв’язків між загрозою і елементами структури ФКУ, що підлягають захисту. Дослідження наявних і потенційних загроз фінансовій безпеці ФКУ свідчить про доцільність їх зведення у чотири вихідні групи, що допускають у майбутньому можливість послідовних розчленовувань кожної з груп і окремих підвидів загроз, які до них входять, згідно з практичними потребами. (табл. 13)
Таблиця 13
Класифікація загроз фінансовій безпеці ФКУ
Класифікаційні ознаки Види загроз фінансовій безпеці ФКУ
Характер прояву зовнішні, внутрішні
Об’єкт зазіхань (до ФКУ і її структурних елементів) загрози фінансовим ресурсам, загрози інфраструктурі, загрози персоналу, загрози інтелектуальній власності
Види діяльності ФКУ загрози операційній і неопераційній діяльності
Особи, причетні до реалізації загроз загрози від засновників і співробітників ФКУ, за¬грози від клієнтів ФКУ, загрози від партнерів ФКУ, загрози від конкурентів ФКУ , загрози від сторонніх осіб
Класифікаційні ознаки Види загроз фінансовій безпеці ФКУ
Особливість прояву загальні, специфічні (одиничні)
Тривалість прояву довгострокові, середньострокові, короткострокові; поточні; тимчасові, постійні
Сутність економічні, фінансові, адміністративні, кадрові, ін-формаційні, технологічні
Ступінь небезпеки особливо небезпечні, небезпечні, підвищені, близькі до межі, надлишкові
Стадія виникаючі, затухаючі; ті, що розвиваються; ті, що загострюються
Значущість найбільш суттєві, суттєві, малосуттєві, несуттєві
Характер спрямування прямі, непрямі
Повторюваність традиційні, нові
Вірогідність вірогідні, маловірогідні, досить вірогідні, цілком вірогідні, невірогідні
Ступінь реалізації не реалізовані, частково реалізовані, реалізовані

В основі зазначеної систематизації лежить об’єднання загроз стосовно об’єкта їх активності (об’єкта загрози); способу (механізму) їх реалізації); осіб, причетних до реалізації загроз; наслідків їх реалізації, характеру, тривалості й особливостей прояву; ступеня небезпеки; стадії, значущості; характеру спрямування, повторюваності; вірогідності й ступеня реалізації.
Чинники послаблення економічної безпеки банків і заходи щодо обмеження їх негативного впливу наведено у табл. 14 [16, с. 128].
Таблиця 14
Чинники послаблення економічної безпеки ФКУ і заходи щодо обмеження їх негативного впливу
Чинники Заходи обмеження негативного впливу
Сплановане швидке вилучення значного об¬сягу коштів із банківської установи, що призводить до погіршення її платоспроможності Обережне ставлення до джерел фінансу¬вання, поведінка яких є непередбачуваною
Блокування іншими фінансовими устано¬вами активів ФКУ Розміщення коррахунків в авторитетних, надійних фінансових установах
Доведення до банкрутства позичальників ФКУ, обсяги заборгованості яких перед ним можуть негативно вплинути на фінан¬совий стан ФКУ Введення в керівні колегіальні органи зна¬чних підприємств-позичальників представників ФКУ
Використання засобів масової інформації для дискредитації ФКУ Проведення постійної іміджевої рекламної кампанії, посилення прозорості фінансово¬го стану ФКУ
Політичний вплив на рух капіталу Уникнення залежності від "політичних" капіталів, ретельне дотримання вимог зако-нодавства у процесі банківської діяльності
Витіснення з окремих ринків банківських послуг Проведення виваженої цінової політики, інтеграція ФКУ в регіональні економічні проекти
Демпінгування на ринку банківських по¬слуг Підвищення ефективності та зниження со-бівартості банківських послуг
Втрата кваліфікованого персоналу, перехід кращих спеціалістів до інших банків Проведення виваженої кадрової політики, зокрема, у сфері оплати праці та соціально¬го захисту працівників

ВИСНОВКИ
В даній курсовій роботі було проведено оцінювання фінансової безпеки: ФКУ за такими показниками; фінансової стійкості, ділової активності ФКУ, ліквідності ФКУ, ефективності управління ФКУ та складено концепцію фінансовї безпеки діяльності ФКУ
За результатами оцінювання можемо зробити певні висновки про забезпеченість ФКУ коштами та про зміну структури балансу. Більшість активів ФКУ формується за рахунок кредитів та заборгованості клієнтів, а також грошових коштів та їх еквівалентів. Спостерігається збільшення долі кредитів та зменшення заборгованості клієнтів у 2013 році. У 2013 році скоротилась частка цінних паперів у портфелі ФКУ на продаж на 100%, а також на інвестиції на 81,9%.
Пасиви ФКУ складаються із зобов’язання та власного капіталу. За цей період статутний та резервний капітали значно зросли. Зріс також прибуток ФКУ, але в меншій пропорції, ніж залучені кошти та кредити (1,14 до 1,20).
Аналіз фінансової стійкості ФКУ показав, що коефіцієнт надійності знизився протягом аналізованого періоду, тобто співвідношення власного капіталу до зобов'язань ФКУ зменшилося станом на 01.01.2013 р. порівняно з 01.01.2012 р. на 10%, що свідчить про зниження рівня надійності установи, а це є негативним чинником для ефективної діяльності. Але цей показник значно вищий за оптимальне значення, що свідчить про запас надійності ФКУ.
Розрахунки також показали, що аналізована ФКУ має достатньо високий рівень капіталізації, про що вказує зростання коефіцієнту захищеності власного капіталу на 13,4%.
Розрахунки показали, що діяльність ФКУ характеризується достатньо високою діловою активністю, зокрема, у проведенні кредитно-інвестиційної політики. Коефіцієнт кредитної активності зріс на 7,8%. За аналізований період зросли показники активності залучення позичених і залучених коштів на 3,8%, активності залучення міжбанківських кредитів на 198%, активності використання залучених коштів у кредитний портфель на 5,1%. Зростали також гарними темпами показники рівня дохідних активів, кредитної активності.
Позитивним явищем є і те, що коефіцієнт проблемних кредитів за цей період знизився.
У якості негативного можна відмітити те, що у ФКУ за аналізований період значно знизилася частка інвестицій у дохідних активах, на 89,4%.
Розрахунки також показують, що в діяльності ФКУ є ряд проблем в питаннях ліквідності. По-перше, якщо залучені і позичені кошти всіх видів зросли на 19,74%, то активи загальні зросли всього на 16,25%. Але активи дохідні зросли на 47,5%. По-друге, активи високоліквідні знизилися майже на 21%. Як результат, знизився коефіцієнт загальної ліквідності зобов’язань ФКУ на 3,2%, та зріс коефіцієнт ліквідного співвідношення виданих кредитів і залучених депозитів на 16,5%.
Для оцінки загального стану ліквідності ФКУ розрахункові коефіцієнти порівнювалися з оптимальними значеннями (табл. 7). Як видно з порівняння, усі вони близькі до оптимальної зони.
Як показують розрахунки, аналізоване в роботі ФКУ низькі рівні рентабельності активів та власного капіталу. Мало того, за аналізований період усі вони знизилися. Рентабельність діяльності по витратах за аналізований період знизилась на 15,3%. За цей період діяльність ФКУ характеризується зниженням показників чистої процентної маржі та чистого спреду, на 41,9% та 82,1% відповідно. Це означає, що ФКУ має низьку здатність створювати процентний дохід та узгоджену процентну політику.
Продуктивність праці середньорічного працівника за аналізований період знизилась на 24,9%.
В цілому рівень ефективності управління ФКУ слід вважати проблемним середнього ступеня важкості [16]. Необхідно розробити та впровадити заходи щодо підвищення впливу управління на показники, що складають ефективність діяльності ФКУ та впливають на рівень фінансово-економічної безпеки.
Враховуючи вказані проблеми, які виявлено в діяльності ФКУ в управлінні фінансово-економічною безпекою, в роботі був розроблений обґрунтований підхід щодо формування концепції фінансової безпеки ФКУ.
Для управління фіннсовою безпекою ФКУ дуже важливо знати загрози, які послаблюють її та приводять до краху. В роботі пропонується систематизація цих загроз та заходи щодо обмеження їх негативного впливу.
В основі зазначеної систематизації лежить об’єднання загроз стосовно об’єкта їх активності (об’єкта загрози); способу (механізму) їх реалізації); осіб, причетних до реалізації загроз; наслідків їх реалізації, характеру, тривалості й особливостей прояву; ступеня небезпеки; стадії, значущості; характеру спрямування, повторюваності; вірогідності й ступеня реалізації.
Системний опис різного виду загроз дозволить з’ясувати індивідуальні особливості кожної загрози і дати повний опис можливих зв’язків між загрозою і елементами структури ФКУ, що підлягають захисту.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 р. N 2121-ІІІ .
2. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні» від 28.08.2001 р. №368.
3. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001 р. (із зм. і доп.) // ВВРУ. – 2001. - №2667.
4. Постанова Правління НБУ «Про схвалення Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні» від 2 червня 2009 року N 315.
5. Положення НБУ “Про регулювання Національним банком України ліквідності банків України” від 26.09.2006 р. № 378.
6. Положення НБУ “Про порядок формування обов’язкових резервів для банків України” від 16.03.2006 р. № 91 зі змінами від 2 квітня 2008 року.
7. Азаренкова Г., Головко О. Новий підхід до визначення оцінки фінансової стабільності розвитку банку // Вісник НБУ. – 2009. – №9. – С. 18-21.
8. Барановський О.І. Банківська система України: сьогодні і завтра / О. Барановський – М., 2003. – 24с. – Дзеркало тижня, №14.
9. Бердинский А. Концепция безопасности коммерческого банка // Безопасность для всех. – www.bre.ru/security/7576.html
10. Буздалін А. Формула оптимальної ліквідності / Анатолій Буздалін А. // Банківська справа. – 2005. – № 3. – С. 11–13.
11. Васюренко О.В. Економічний аналіз діяльності комерційних банків: [навчальний посібник]/ О.В. Васюренко, К.О. Волохата. — Київ: Знання, 2006, с.463.
12. Вовчак О.Д. Економічні нормативи ліквідності : підруч. [для студ. вищих навч. закл.] / О.Д. Вовчак, Н.М. Рущишин. – Львів : 2008. – 154 с.
13. Герасимович А.М. Аналіз банківської діяльності: [підручник] / А.М. Герасимович, І.М. Парасій-Вергуненко. – К.: КНЕУ, 2006 . 624 с.
14. Довгань Ж.В. Фінансова стійкість банківських установ у період економічної кризи / Ж.В. Довгань // Вісник НБУ. – 2009. – № 4. – С. 20-26.
15. Долгальова М.О. Дослідження стратегічного управління ліквідністю комерційного банку / М.О. Долгальова, О.В. Шестакова. – М., 2010. – 28 с. –Академічний огляд, № 1 (32).
16. Єпіфанов А.О. Фінансова безпека підприємств і банківських установ: монографія / А.О. Єпіфанов, О.Л. Пластун. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. – 295 с.
17. Заруба О.В. Фінансова стійкість комерційних банків : способи визначення. / О.В. Заруба, Р.А. Шиллер // Вісник НБУ. – 2003. – №7.
18. Захожай В.Б. Аналіз ринку банківських послуг: [навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл.] / В.Б. Захожай, С.С. Герасименко,, Т.О. Терещенко. – К.: МАУП, 2006..
19. Клюско Л.А. Забезпечення фінансової стабільності банків в умовах фінансової кризи / Л.А. Клюско // Актуальні проблеми України. – 2009. – № 10. – С. 97-106.
20. Корнієнко О.В. Шляхи підвищення фінансової надійності комерційних банків / О.В. Корнієнко // Держава та регіони. Серія: економіка та підприємництво. – 2009. – №1.– С. 90-94
21. Матвієнко П. Концептуальні засади грошово-кредитної політики України // Голос України. – 2003. – 18 лютого. – С. 6.
22. Микитчин І.І. Закордонний досвід оцінки фінансової стійкості банків / І.І. Микитчин // Регіональна економіка. – 2008. – №3. – С. 133-138
23. Міщенко В. Ліквідність банківської системи України: сучасний стан, чинники та напрямки підвищення ефективності регулювання / Володимир Міщенко, Анжеліка Сомик \\ Вісник НБУ. – 2009. – с. 35–41.
24. Побережний С.М. Фінансова безпека банківської діяльності : навч. посібн. [для студ. ВНЗ] / С.М. Побережний, О.Л. Пластун, Т.М. Болгар – Суми: ДВНЗ "УАБС НБУ", 2010. – 112 с.
25. Снігурська В.І. Банківські операції і послуги: [навч. посіб.] / В.І. Снігурська. – К.: МАУП, 2006. – С. 422-431
26. Сомик А.В. Ліквідність банківської системи України / Анжеліка Сомик // Вісник НБУ. – 2007. – № 11, с. 34–35.
27. Стрельбицька Л. М., Стрельбицький М. П. Основи безпеки банківської системи України та банківської діяльності: Монографія / За ред. М. П.Стрельбицького. – К.: Кондор, 2004. – 600 с.
28. Стрельбицька Л.М. Банківське безпекознавство : навч. посібн. / Л.М. Стрельбицька, М.П. Стрельбицький, В.К. Гіжевський / за ред. М.П. Стрельбицького. – К. : Вид-во "Кондор", 2007. – 602 с.
29. Хіміч Н.О. Управління ліквідністю комерційних банків України в умовах нестабільності фінансових ринків / Хіміч Н.О. – К.: Кандидат економічних наук, 2008. – 76 с. – (Регіональна економіка)
30. Челомбітько Т.В. Управлінські аспекти підвищення ефективності банківської діяльності [Електронний ресурс]. − Режим доступу до статті: firearticles.com/bank-sprava/119-upravlinski.
31. Челомбітько Т.В. Управлінські аспекти підвищення ефективності банківської діяльності [Електронний ресурс]. − Режим доступу до статті: firearticles.com/bank-sprava/119-upravlinski.
32. Шпачук В. Найпоширеніші проблеми в банківській діяльності та першочергові заходи щодо їх вирішення // Вісник Національного банку України. – 2002. – № 10. – С. 45–46.
Ціна

250

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.