Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


Роман

Рейтинг: 10
аватар
Васюк Тетяна Борисівна

Рейтинг: 10
ЦАП МАР'ЯНА СТЕПАНІВНА

Рейтинг: 16.9
Даценко Анна Юріївна

Рейтинг: 10
аватар
Дар`я Дзен

Рейтинг: 10
Попп Наталія Олександрівна

Рейтинг: 13

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Шпаргалки до державного екзамену з Економічної теорії


Шпаргалка
K-19021

Шпаргаки посортовані по предметах, на сторінці 4 колонки 5 шрифтом.

Програмові вимоги до державного екзамену

Політекономія
1. Становлення та основні етапи розвитку економічної теорії як науки.
2. Предмет, структура та функції економічної теорії. Місце економічної т еорії в системі економічних наук.
3. Методи економічного дослідження. Економічні категорії, закони, принципи та моделі.
4. Проблема вибору в економіці. Крива виробничих потужностей, альтернативні витрати в економіці та закон зростаючих витрат.
5. Закон спадної доходності (продуктивності) факторів в-ва.
6. Зміст потреб та їх клаифікація.
7. Закономірності виникнення та етапи розвитку ринку. Сутність ринку та його функції.
8. Види ринків. Основні суб’єкти ринкової ек-ки. Модель кругообігу продуктів, ресурсів та доходів в ринковій ек-ці.
9. Конкуренція та її функції. Типи і методи конкуренції.
10. Ринок досконалої конкуренції. Принцип "невидимої руки А.Сміта".
11. Ринок недосконалої конкуренції: монополія, олігополія та монополістична конкуренція.
12. Моделі економічних систем та моделі сучасної "змішаної" економіки.
13. Виникнення та сутність грошей, їх види та функції. Рівняння грошового обігу І.Фішера. Основні функції центрального банку.
14. Власність як економічна категорія та основа ринкової економіки. Форми власності в Україні.
15. Зміст в-ва та його основні фактори. Форми організації та показники ефективності в-ва.
16. Підприємництво. Ознаки підприємницького бізнесу та основні види підприємницької діяльності.
17. Організаційно-правові форми підприємництва. Види п-в в Україні. Об’эднання п-в. Державне п-во.
18. Роль малого та середнього бізнесу в економіці. Розвиток малого підприємництва в Україні.
19. Інфраструктура ринку. Роль та види ринкових посередників. Види ринково-посередницьких установ.
20. Фінансовий ринок, його структура та функції. Види фінансових посередників та їх роль в економіці.
21. Ринок цінних паперів. Основні види цінних паперів в Україні. Роль та основні принципи роботи фондової біржі.
22. Сутність прибутку та його види. Джерела та функції прибутку. Рентабельність п-ва.
23. Аграрні відносини, земельна рента та її види. Ціна землі.
24. Заробітна плата та її фактори. Форми оплати праці в сучасній економіці. Номінальна і реальна заробітна плата. Державне регулювання оплати праці.
25. Фінанси та фінансова с-ма. С-ма державних фінансів. Державний бюджет. Доходи та видатки державного бюджету.
26. Податки та їх функції. Класифікація податків та с-ма оподаткування в Україні.
27. Роль держави в економіці. Ек-ні функції уряду, інструменти державного регулювання ек-ки.
28. Світове г-во. Основні форми міжнародних ек-них відносин. Регулювання міжнародних ек-них відносин (ООН, МВФ, МБРР, СОТ).
29. Валюта. Поняття та рівні конвертованості валюти. Валютний курс. Міжнародна валютна с-ма та її еволюція.
30. Міжнародна ек-на інтеграція та її види. Найбільші сучасні регіональні та міжконтинентальні ек-ні об’єднання. Процес інтеграції України у світову ек-ку. <br /><br /> Макроекономіка.
1. Предмет та рівні макроек-го аналізу. Об’єкти та суб’єкти макроек-ки. Основні типи функціональних залежностей в макроек-ці.
2. Поняття Валового Внутрішнього Продукту (ВВП) та Валового Національного Продукту (ВНП). Методологічні підходи до обчислення ВВП.
3. Методи обчислення ВВП: структура ВВП за витратами та за доходами.
4. Принципи та показники с-ми національних рахунків (СНР).
5. Номінальний та реальний ВВП. Обчислення реального ВВП, "інфлювання" та "дефлювання" ВВП. Цінові індекчи: індекс споживчих цін та індекс-дефлятор ВВП.
6. Базова модель "AD-AS": поняття, структура сукупного попиту та його фактори.
7. Базова модель "AD-AS": поняття сукупної пропозиції та її фактори.
8.Інструментарій кейнсіанської макроек-ної теорії: споживання, заощадження, середня та гранична схильність до споживання та заощадження.
9. Функція інвестиційного попиту. Фактори, які визначають рівень чистих витрат на інвестиції. Автономні інвестиції. Модель акселератора інвестицій.
10. Рівновага сукупного попиту(АD) і сукупної пропозиції(АS). Фактичні та планові витрати. "Кейнсіанський хрест".
11. Коливання рівноважного випуску навколо потенційного рівня. Мультиплікатор автономних витрат. Рецесійний та інфляційний розриви.
12. Бюджетно-податкова політика: політика державних видатків, податкова політика та її вплив на доходи бюджету. Крива А.Лаффера.
13. Види та ефективність бюджетно-податкової політики. Дискреційна та автоматична фіскальна політика: інструменти та механізми впливу на обсяг національного продукту.
14. Вплив бюджетного дефіциту і державного боргу на економіку: ефект "витіснення інвестицій" та ефект "чистого експорту". Довгострокові наслідки державного боргу.
15. Бюджетний дефіцит і джерела його фінансування. Сеньйораж та інфляційний податок.
16. Державний борг. Механізм скорочення зовнішньої заборгованості в умовах боргової кризи.
17. Економічний цикл та його фази. Причини циклічних коливань в економіці та антициклічне регулювання.
18. Безробіття та його види. Обчислення рівня безробіття. "Повна зайнятість" та "природній" рівень безробіття. Закон А.Оукена.
19. Економічна природа інфляції, її типи та категорії. Вимірювання інфляції. Дефляція та дезінфляція. Ефект Фішера.
20. Зв’язок інфляції та безробіття. Крива Філіпса в коротко- та довгостроковому періодах. Стагфляція.
21. Грошові агрегати та модель пропозиції грошей. Простий депозитний мультиплікатор. Ефект грошового мультиплікатора.
22..Грошовий ринок. Цілі, види грошово-кредитної політики та інструменти.
23. Модель "IS-LM". Бюджетно-податкова та кредитно-грошова політика в моделі "IS-LM".
24. Модель міжнародної торгівлі: теорія абсолютної та порівняльної переваги.
25. Вигоди від зовнішньої торгівлі та розподіл доходів. Теорема Рибчинського та "голландська хвороба".
26. Торговельна політика. Тарифні і нетарифні методи регулювання зовнішньої торгівлі.
27. Платіжний баланс та його структура. Вплив економічної політики на платіжний баланс.
28. Номінальний та реальний обмінний курс. Валютний ринок та фактори обмінного курсу. Режими валютного курсу і валютна політика.
29. Макроекономічна політика за умов відкритої ек-ки: модель Мандела-Флемінга.
30. Поняття, вимірники та фактори ек-ного росту. Моделі ек-ного зростання: неокейнсіанський та неокласичний підходи. <br /><br /> Мікроекономіка.
1. Предмет мікроек-ки. Блага, обмеженість ресурсів та проблема вибору. ефективність.Модель циркулюючих потоків.
2. Поняття економічної моделі.Нормативний і позитивний аналіз.
3. Попит. Величина попиту та його фактори. Закон попиту.
4. Пропозиція. Величина пропозиції та її фактори. Закон пропозиції.
5. Поняття рівноваги. Рівноважна ціна та рівноважний обсяг.
6. Корисність товару та її властивості. Крива байдужості,карта кривих байдужості. Бюджетне обмеження
7. Рівновага споживача, еквімаржинальний принцип.Розширене бюджетне обмеження
8. Криві «доход - споживання» та «ціна-споживання» Нормальні та неякісні товари.
9. Антимонопольна політика.Вимірювання монополій влади та регулюв. моноп.
10. Природна монополія.Правило ціноутворення на рівні середн. вартості.Антимоноп. зак-во.
11. Еластичність попиту за ціною. Фактори та методика розрахунку коефіцієнта еластичності попиту за ціною.
12. Еластичність попиту за доходом. Фактори та методика розрахунку коефіцієнта еластичності попиту за доходом.
13. Еластичний, нееластичний та унітарний попит. Абсолютно еластичний та абсолютно нееластичний попит. Зв’язок показників цінової еластичності попиту та доходу.
14. Еластичність пропозиції, фактори еластичності пропозиції та методика розрахунку.
15. Поняття перехресної еластичності. Методика розрахунку перехресної еластичності. Взаємозаміщення та взаємодоповнення.
16.Фірма як економічний агент.Ресурси і випуск.Вир-ча ф-я.
17. Економічний зміст та структура загальних і середніх витрат. Функції витрат в короткостроковому періоді та їх взаємозалежність.
18. Заміщення факторів вир-ва.Ефект масштабу.
19. Поняття та структура ек-них витрат: зовнішні та внутрішні витрати. Економічний та бухгалтерський прибуток.
20. Крива довгострокових середніх витрат та ефект масштабу.
21. Умови повної конкуренції.Максиміз. прибутку фірми.Умови не збитковості.
22. Короткострокові рівновага і пропозиція конкурентної фірми та галузі; надлишок виробниуа.
23. Фірма в умовах досконалої конкуренції:попит на продукцію конкур. фірми, граничний дохід та ціна.
24. Конкурентна рівновага галузі: умови входження та виходу фірм з галузі.
25. Неповна конкуренція.Короткострокова рівновага фірми в умовах монополістичної конкуренції.
26. Монополістична конкуренція. П-во на ринку монополістичної конкуренції.
27. Олігополія. Модель"ламана крива попиту", Ціноутворення на олігополістичному ринку
28. Конкурентні ринки факторів в-ва.Попит фірми на працю, індивідуальна пропозиція праці.Ринки праці з повною та неповною конкуренцією.
29. Неспроможність ринку.Зовнішні ефекти.Інструменти усунення негативних наслідків зовнішніх ефектів.
30. Нерівність та розподіл доходів с-ва. Крива Лоренца та коефіцієнт Джині.
Творчі завдання.
1. До якого виду ринкової структури (досконалої чи недосконалої конкуренції) і чому слід віднести ринок праці?
2. На захист чиїх інтересів спрямована антидемпінгова політика?
3. Оцініть правильність твердження: витрати домогосподарств на придбання житла належать до категорії інвестицій
4. Оцініть правильність твердження: країна, економ. зростання якої випереджає зростання її головних торгівельних партнерів, може очікувати, що міжнародна вартість її валюти підвищиться
5. Чому .незважаючи на великий досвід боротьби з безробіттям в країнах Західної Європи зберігається високий рівень безробіття?
6. Оцініть правильність твердження: країна, в якій ціни зростають швидше, ніж в інших країнах, може очікувати, що міжнародна вартість її валюти знизиться.
7. Оцініть правильність твердження: економічний добробут країни при запровадженні імпортного мита вищий, ніж за умов вільної міжнародної торгівлі
8. Оцініть правильність твердження: запровадження імпортного мита стимулює внутрішнє споживання.
9. Оцініть правильність твердження: внаслідок запровадження зовнішньотогівельних відносин країна може споживати більше, ніж виробляє.
10. Оцініть правильність твердження: невеликі бідні країни не мають жодного надлишкового фактора вир-ва і не мають "абсолютних" переваг, тому їм нічого експортувати
11. Чому центр. банк як основний інструмент ГКП застосовує операції на відкритому ринку, а не зміну резервних вимог чи облікової ставки?
12. Чому центральний банк не може стабілізувати процентні ставки і грошову масу одночасно?
13. Які проблеми виникають при спрямованості фіскальної політики на щорічну збалансованість бюджету?
14. Оцініть правильність твердження: «вир-во суспільних благ забезпечується державою, оскільки властивості цих благ унеможливлюють їх гарантоване вир-во приватним фірмам»?
15. Оцініть правильність твердження: процентні ставки під час підйому ростуть, але зростають і інвестиційні витрати. Це означає, що ріст відсоткових ставок в економіці сприяє інвестиціям.
16. Лауреат Нобелівської премії Семюелсон … Чому ж, незважаючи на очевидні переваги вільної торгівлі, утворення СОТ, країни світу не відмовляються від політики протекціонізму?
17. Оцініть правильність твердження: «крива Філіпа свідчить,що у довгостроковому періоді в екон-ці відсутній зв'язок між інфляцією і безробіттям»
18. Оцініть правильність твердження: для того, щоб знизити безробіття, держава часто намагається збільшити сукупний попит?
19. Оцініть правильність твердження: природній рівень безробіття завжди постійний?
20. Обсяг річної реалізації компанії "Сіменс" дорівнює 70 млрд. дол. США, що дорівнює ВВП України. Чи можна вважати, що обсяг вир-ва компанії "Сіменс" дорівнює ВВП всієї України?
21. Чому за наявності апробованих механізмів боротьби з безробіттям, його природній рівень у розвинених країнах протягом чотирьох останніх десятиліть неухильно зростає?
22. Проаналізуйте можливий вплив зменшення грошової маси в невеликій відкритій ек-ці з плаваючим обмінним курсом на розмір нац. доходу, інвестицій та обмінного курсу.
23. Більшою чи меншою буде пропозиція продукції фірми на ринку при існуванні цінової дискримінації в порівнянні з ситуацією, коли така політика ціноутворення фірмою не проводиться?
24. Нерідко в економ. теорії підкреслюється неефективнісь і втрати для сусп-ва, повязані з монополістичною конкуренцією. Чи є у вас якісь доводи на захист монополістичної конкуренції з позиції споживача?
25. Чи доцільно проводити ліквідацію монополії на послуги залізниці, метрополітену, газо- і теплопостачання населенню?
26. Оцініть правильність твердження: « якщо номін. % ставка складає 20% річних, а річна очікувана інфляція – 6%, то очікувана рентабельність інвестиц-го проекту повинна бути не меншою за 14%»
27. Чому зростання ринкової % ставки призводить до скорочення реальних інвестицій в економіці?
28. Яких економ. наслідків, згідно теорії "руйнівного зростання", слід очікувати країні, ріст ек-ки якої відбувається, переважно, за рахунок розширення видобутку та експорту сировини?
29. Оцініть правильність твердження: «збільшення фінансування державних витрат призводить до зменшення реальних приватних інвестицій в економіці країни»
30. Оцініть правильність твердження: «комерційні банки можуть здійснювати випуск грошей в межах своїх надлишкових резервів»
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.