Меню сайту

Нові користувачі
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Куся
Автори робіт
24.03.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Козинець Юлія Вікторівна

Рейтинг: 10
Верейкін Михайло Олександрович

Рейтинг: 10
Вікторія

Рейтинг: 10
Сторожев Евгений Владимирович

Рейтинг: 42
аватар
Штогрін Роман Андрійович

Рейтинг: 10
аватар
Зубко Катерина

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Макроекономіка


Контрольна робота
K-17966

Завдання 1. Вимірювання обсягу національного виробництва, національного доходу і рівня цін
На основі вихідних даних гіпотетичної економіки, які наведені в табл. необхідно визначити:
Компоненти національного доходу за 2008 р
1. Особисті споживчі видатки
2. Трансферні платежі
3. Амортизаційні відрахування
4. Орендна плата
5. Внески на соціальне страхування
6. Відсотки
7. Дохід від власності
8. Експорт
9. Імпорт
10. Дивіденди
11. Заробітна плата найманих працівників
12. Непрямі податки
13. Нерозподілений прибуток корпорацій
14. Індивідуальний податок
15. Податок на прибуток корпорацій
16. Державні закупівлі
17. Чисті інвестиції
18. Прибуток корпорацій
19. Особисті заощадження
показник 2004 2005 2006 2007
Номінальний ВВП, млрд. дол. 710 846 1112
Ціна ринкового кошику 166 193 216 244
1. Величину ВВП в 2006 році за потоком доходів і за потоком видатків
2. Показники національних рахунків за 2006 рік:
3. Індекс ВВП (дефлятор ВВП) у кожному році за період з 2004 по 2008 рік
4. Реальний ВВП у кожному році аналізованого періоду, млрд.дол
5. В які роки аналізованого періоду при розрахунку реального ВВП використовувався метод інфлювання і метод дефлювання
6. На підставі отриманих результатів відповісти на такі питання:
7. Побудувати стовпчикову діаграму реального ВВП за аналізований період
Завдання 2. Сукупний попит, сукупна пропозиція, рівноважний обсяг виробництва і рівноважний рівень цін (графічний аналіз)
На основі вихідних даних гіпотетичної економіки, які наведені у табл. Необхідно:
Точка Рівень цін Обсяг AD, млрд.дол. Обсяг AS, млрд.дол
1 5 500 -
2 20
3 20
4 20
5 25
6 40 100
7 60
8 90
Зміна AD
1. Побудувати графіки сукупного попиту AD і сукупної пропозиції AS
2. Описати теоретичний зміст трьох відрізків кривої сукупної пропозиції
3. Графічно визначити рівноважний обсяг виробництва при різних положеннях кривої сукупного попиту
4. Визначити величину реального обсягу національного виробництва в умовах повної зайнятості
5. Перелічити і охарактеризувати нецінові чинники, які впливають на зсув кривої сукупного попиту і зсув кривої сукупної пропозиції
Завдання 3. Вплив рівня безробіття на обсяг ВВП
На основі вихідних даних гіпотетичної економіки, які наведені в табл. визначити:
рік Населення, усього, тис.чол. В тому числі Фактичний ВВП, млрд.дол
Особи до 16 років, тис. Особи в спец. Закладах, тис. Особи, які вибули з складу робочої сили Усього працює, тис
2004 3486 488 69 975 1875
2005 3791 606 41 1080 1872
2006 4017 682 80 1110 1914
2007 4301 818 171 1125 1944
2008 4686 936 186 1158 2100
1. Рівень безробіття в кожному році аналізованого періоду
2. Обсяг ВВП, недоодержаний внаслідок безробіття за кожен рік аналізованого періоду
3. Сумарний недоодержаний ВВП за 5 років аналізованого періоду. Зробити висновки на основі одержаних результатів щодо економічного стану країни внаслідок безробіття
Завдання 4. Вплив інфляції на перерозподіл доходів
Група населення (пенсіонери, державні службовці, особи, які живуть на допомогу по соціальному забезпеченню), отримує фіксований номінальний дохід, величина якого за п’ять років аналізованого періоду (2004-2008) наведена в табл. 4 додатка. За цей час відбувається інфляція, що відображається зміною ціни споживчого кошика
Вважається, що 2004 рік – базовий, у ньому інфляція була відсутня, а номінальний дохід дорівнював реальному
Необхідно:
1. Розрахувати індекс споживчих цін по кожному року аналізованого періоду
2. Розрахувати темпи інфляції по кожному року аналізованого періоду
3. Визначити відсоткову зміну номінального і реального доходу по кожному року
4. Розрахувати реальний дохід населення по кожному року аналізованого періоду
Рік Ціна споживчого кошику Номінальний дохід
2004 522
2005 537
2006 543
2007 582
2008 597
Завдання 5. Споживання і заощадження та їх чинники
У табл. наведені дані, які характеризують залежність між розмірами післяподаткового доходу і споживчих видатків населення умовної країни
На основі вихідних даних потрібно:
1. Побудувати графік споживання і графічно визначити величини споживання відповідно до визначеного рівня доходу
2. Для цих же рівнів доходу графічно визначити величини заощаджень і побудувати графік заощаджень
3. Розрахувати:
- середню схильність до споживання АРС;
- середню схильність до заощадження APS;
- граничну схильність до споживання MPC;
- граничну схильність до заощадження MPS
4. Визначити графічно величину автономного споживання і пояснити його суть
5. Визначити рівень “порогового доходу”
6. За отриманими результатами зробити відповідні висновки
7. Відповісти на питання:
7.1. Поясніть економічний зміст бісектриси на графіку споживання
7.2. Чому при виконанні даного завдання рівень виробництва дорівнює величині післяподаткового доходу?
7.3. Як залежить МРС і MPS від збільшення доходу в кейнсіанській моделі?
7.4. Яку оцінку дають економісти інших шкіл взаємозв’язку між приростом доходу і МРС?
7.5. Чому сума АРС і APS, а також сума МРС і MPS дорівнює одиниці?
7.6. Коли наступає ситуація “життя в борг”?
8. Перелічити і охарактеризувати чинники, які впливають на зсув графіку споживання і графіку заощаджень
9. Яке допущення роблять при аналізі впливу цих чинників на зсув графіків заощадження і споживання?
Координати точок Рівень виробництва і доходу, ЧВП = DI, млрд $ Споживання С, млрд $ Інтервал зміни доходу, в DI, млрд $
10
1000
750 +
. Графічно визначити величину автономного споживання і “пороговий дохід”, пояснити їх суть
7Коли наступає ситуація “життя в борг”? - Коли споживання більше, ніж післяподатковий дохід
Завдання 6. „Аналіз попиту на інвестиції”
На підставі вихідних даних гіпотетичної економіки які приведені в таблиці 6 додатку, необхідно:
1. Побудувати криву попиту на інвестиції
2. Графічно визначити обсяг інвестицій при зміні реальної відсоткової ставки за 2006, 2007, 2008 роки
3. Знайти сукупний обсяг інвестицій за аналізований період
4. Відобразити ситуацію на графіку, коли в результаті збільшення податків на підприємницьку діяльність інвестиційні видатки змінилися на In’, а в результаті НТП – на In’’
5. Перелічити і охарактеризувати чинники, які впливають на зсув кривої попиту на інвестиції. Яке допущення роблять при цьому аналізі?
6. Відповісти на питання:
6.1 Як відсоткова ставка впливає на обсяг інвестицій?
6.2 Як впливають зміни в рівні цін обсяг інвестицій при допущенні, що рівень грошової маси в гіпотетичній економіці постійний. Відповідь з’ясувати з ефектом відсоткової ставки
6.3 Поясніть, коли інвестиції є вигідними і до якого моменту їх треба здійснювати. Відповідь з’ясувати з інфляцією
6.4 Чому інвестиційні видатки є більш нестабільними, чим споживчі?
6.5 Чому при рішенні даного завдання на графіку попиту на інвестиції на осі ординат відкладається одночасно очікувана норма прибутку і реальна відсоткова ставка в однаковому масштабі
1. Із таблиці 6 додатку вибрати вихідні дані для свого варіанту
2. Побудувати криву попиту на інвестиції. Для цього в зручному для вас масштабі на горизонтальній осі відкласти обсяг інвестиції, а на вертикальній осі – реальну відсоткову ставку (очікувану норму прибутку)
Варіанти Точки Реальна відсот
кова ставка, % Обсяг інвес
тицій, млрд. $ Реальна відсоткова ставка по роках, % Зміна попиту на інвестиції, млрд.$
2 1 18
2 3 180 14 8 12 +10 +
5. Відобразити на графіку ситуацію, коли в результаті збільшення податків на підприємницьку діяльність інвестиційні видатки змінилися на In’, а в результаті прискорення НТП – на In’’
Як відсоткова ставка впливає на обсяг інвестицій?
Як впливають зміни в рівні цін обсяг інвестицій при допущенні, що рівень грошової маси в гіпотетичній економіці постійний. Відповідь з’ясувати з ефектом відсоткової ставки
Поясніть, коли інвестиції є вигідними і до якого моменту їх треба здійснювати. Відповідь з’ясувати з інфляцією
Чому інвестиційні видатки є більш нестабільними, чим споживчі?
Чому при рішенні даного завдання на графіку попиту на інвестиції на осі ординат відкладається одночасно очікувана норма прибутку і реальна відсоткова ставка в однаковому масштабі
Завдання 7. “Рівноважний обсяг виробництва та його чинники”
Функція споживання гіпотетичної економіки задано лінійним рівнянням:
С = с0+ мрс. Dі, де
С- величина особистих споживчих видатків, млрд. $;
С0- величина автономних споживчих витрат, млрд. $;
МРС- гранична схильність до споживання;
DI- післяподатковий дохід, млрд. $
На підставі вихідних даних, які приведені в таблиці 7 додатку, необхідно:
1. Визначити рівень національного доходу, при якому економіка досягне макроекономічної рівноваги
2. Розрахувати мультиплікатор інвестицій
3. Визначити рівень національного доходу, при якому економіка досягне макроекономічної рівноваги, якщо обсяг інвестицій зміниться на Іn
4. Відповісти на питання:
4.1 Пояснити суть мультиплікатора інвестицій і його значення для визначення змін в обсязі рівноважного ЧВП
4.2 Як впливає зовнішня торгівля на рівноважний ЧВП?
4.3 Розкрити зміст парадоксу бережливості
Показники Варіанти
1. Сукупна пропозиція =
національний
дохід, AS=NI,
мдрд.$
2. Податки, Т, млрд.$
3. Автономні споживчі видатки, С0, млрд. $
4. Гранична схильність до споживання, МРС 0,
5. Інвестиції, In, млрд.$
6. Державні видатки, G, млрд. $
7. Експорт, Х, млрд.$
8. Імпорт, М, млрд. $
9. Зміна обсягу інвестицій, In, млрд. $
Податки, інвестиції, державні видатки, експорт, імпорт є постійними величинами для кожного рівня національного доходу
Сукупна пропози
ція, національний дохід,
АS=NI Податки, T Після податковий дохід, DI Спожи
вання, С Інвестиції, In Державні видатки, G Чистий експорт, Хn Сукупний попит,
2160 240 1920 1680 240 240 120
2400 240 2160 1860 240 240 120
2640 240 2400 2040 240 240 120
2880 240 2640 2220 240 240 120
3120 240 2880 2400 240 240 120
Як впливає зовнішня торгівля на рівноважний ЧВП?
Розкрити зміст парадоксу бережливості
Список використаної літератури
Ціна

40

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.