Меню сайту

Нові користувачі
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Даша
Користувачі
30.11.2020
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Дар`я Дзен

Рейтинг: 10
Мазур Ярослав Вікторович

Рейтинг: 10
Ирина Владимировна Генрих

Рейтинг: 22
аватар
Месеча Алла Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Мороз Давид петрович

Рейтинг: 10
аватар
Копилова Софія Андріївна

Рейтинг: 11

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Проблеми інформаційного простору в Україні


Магістерська
K-14448

ЗМІСТ
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ 8
1.1. Сутність, методологічні підходи до інформаційного простору. 8
1.2.Політико-правові питання формування інформаційного простору…………………………………………………………...………17
1.3. Проблема внутрішніх і зовнішніх загроз в інформаційному просторі держави. 26
Висновки до першого розділу 36
РОЗДІЛ 2.АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ . 37
2.1.Загальна характеристика українського інформаційного простору 37
2.2. Структура та функції медіа-сфери України. 49
2.3. Особливості проблем сучасної преси України 62
2.4.Проблемні питання української присутність в Інтернеті ………………………………………………………………………………… 72
2.5. Головні аспекти проблеми телерадіоефіру…………………………… 84
2.6. Основні внутрішні та зовнішні загрози інформаційного простору України……………………………………………………………………… 94
Висновки до другого розділу 103
РОЗДІЛ 3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ В УКРАЇНІ. 104
3.1. Першочергові заходи щодо вирішення головних проблеми інформаційного простору 104
3.2. Стратегія вдосконалення розвитку інформаційного простору України 111
Висновки до третього розділу 117
ВИСНОВКИ 119
ДОДАТКИ 123
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ 133
ВСТУП

Актуальність. В Україні соціально-економічні і політичні перетворення, формування ринкової економіки об'єктивно призвели до необхідності суттєвої зміни інформаційних відносин у суспільстві. Незважаючи на значне розширення останнім часом ринку інформаційних послуг і продуктів, інформаційне забезпечення органів державної влади, суб'єктів господарювання і громадян залишається на низькому рівні. Можливість доступу до інформації, як правило, обмежується її відомчою належністю й обумовлена найчастіше посадовим становищем і соціальним статусом споживача. Не вирішена ще проблема доступу до територіально-віддалених інформаційних ресурсів. Більшість населення одержує інформацію в традиційному вигляді — друковані видання, радіо, телебачення тощо.
Інформаційні послуги, ресурси і програмні продукти (інформаційний потенціал) поширені по території України вкрай нерівномірно, причому в основному ними забезпечені центральні області. Цей розподіл відповідає розподілу головних наукових та інформаційних центрів України і не враховує потреби населення й органів управління. Саме тому потребує якнайшвидшого вирішення завдання щодо вирівнювання інформаційного потенціалу. Тема є актуальною оскільки визначення проблем інформаційного простору України дозволяє сформулювати та здійснити тактичні рішення невирішених питань, що надасть можливість кращому функціонуванню та розвитку інформаційного простору держави.
Проблеми сучасного інформаційного простору України значною мірою пов'язані із низкою історичних чинників, які мали місце ще 15 років тому. Після здобуття Україною незалежності, вітчизняний інформаційний простір втратив можливість подальшого розвитку в умовах існуючої єдиної системи СРСР і постав перед необхідністю функціонування в принципово нових реаліях. На той час країни Західної Європи і США вже мали сформовані моделі телебачення, преси, радіо, які були не тільки ефективними в своїх регіонах, а й становили інтерес для поки що не розбещеної інформаційним розмаїттям української аудиторії. Дезорієнтована, технічно і технологічно слабка інформаційна система України постала перед необхідністю конкурувати із більш потужними іноземними виробниками, опановувати домінуючу у світі комерційну концепцію, яка передбачала усвідомлення інформації як товару, а також поступово вмонтовуватися у загальносвітовий інформаційний контекст. Одночасне і оперативне вирішення цих завдань для національного інформаційного простору виявилося на першому етапі проблематичним, тому усвідомлення меж самої системи і її становлення відбувалося із використанням іноземного інтелектуального ресурсу. Проте багато складних питань інформаційного простору України є невирішеними й в умовах сьогодення, що породжують за собою низку проблем.
Гіпотеза: теми полягає у важливому завданні дослідженні та вирішенні проблем інформаційного простору України для покращення ситуації його функціонування та розвитку.
Мета дослідження: розглянути та дослідити проблеми інформаційного простору України.
Завдання дослідження:
- визначити сутність, методологічні підходи до інформаційного простору;
- дослідити політико-правові питання формування інформаційного простору;
- обгрунтувати проблему внутрішніх і зовнішніх загроз в інформаційному просторі держави;
- показати загальну характеристика українського інформаційного простору ;
- дослідити структуру та функції медіа-сфери України;
- виявити особливості проблем сучасної преси України;
- визначити проблемні питання української присутність в Інтернеті;
- обґрунтувати головні аспекти проблеми телерадіоефіру;
- дослідити основні внутрішні та зовнішні загрози інформаційного простору України;
- виявити першочергові заходи щодо вирішення проблеми інформаційного простору;
- визначити стратегію вдосконалення розвитку інформаційного простору України.
Об’єкт дослідження: проблеми інформаційного простору в державі.
Предмет дослідження: співставлення проблемінформаційного простору України.
Методи дослідження:
- системний аналіз (показано види інформаційного простору, характеристику інформаційного простору та основні проблеми інформаційного простору України);
- теоретичний аналіз (визначено дефініції понять інформаційного простору, інформаційного простору держави);
- контент-аналіз (досліджено проблему телерадіоефіру України);
- соціологічне дослідження ( виявлено проблеми сучасної преси України);
- аналіз порівняння (порівняно проблеми інформаційного простору України).
Наукова новизна полягає у важливості дослідження чинника проблем інформаційного простору України. Недостатнє опрацювання і дослідження теми науковцями та політологами зумовлює наукову новизну цієї магістерської роботи.
Теоретична і практична цінність роботи полягає у раціональності дослідження проблем інформаційного простору України та їх значимого впливу на суспільно-політичні процеси в державі. Матеріали дослідження проблем інформаційного простору України можуть бути використані для уточнення дефініцій «інформаційний простір» та «інформаційний простір держави» для здійснення аналізу впливу досліджуваних проблем на інформаційний простір держави. Матеріали також можуть бути використані у навчальному процесі викладання політологічних та історичних дисциплін, при формуванні державної політики, спрямованої на створення ефективного інформаційного простору.
Стан наукової розробки теми: тема стосовно поняття інформаційного простору вже кілька десятиліть є приводом для запеклих наукових дискусій. Її розробляли такі закордонні фахівці, як М. Кастельс, А. Моль, З. Бзежинський, Д. Томпсон, Ф. Вільямс та багато інших.
З утвердженням незалежності Української держави цю проблематику досліджують і наші науковці. На особливу увагу в цій сфері заслуговують праці Т. Саладьков, В. Ректовича, В.В. Івановського, М. Дакельської, С. Гнатюка та О.В. Буньківської. Зокрема, Т.Саладьков проаналізував проблему національного телевізійного простору України, В. Ректович докладно дослідив інформаційний простір України. В.В. Івановський визначив проблеми та перспективи інформаційного простору України. Дакельська М. показала шляхи корекції інформаційного простору України. С. Гнатюк охарактеризував сучасний розвиток інформаційного простору України. О.В. Буньківська обґрунтувала соціокультурну сутності, стану та проблем інформаційного простору України.
Джерельна база роботи включає: Закон України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки (ВВР, 2007, №12, ст.102), Закон України «Про інформацію» (ВВР, 2011, №32, ст.313), Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні від 13 січня 2011 року, Закон України «Про телебачення і радіомовлення» від 28.07.2004 р., Закон України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 №1280-IV, Декларацію «Про захист інформації», Декларацію «Про свободу вираження поглядів та інформації» (Ухвалена Комітетом міністрів 29 квітня 1992 року).
Структура роботи випливає з поставлених завдань. Перший розділ містить пояснення теоретичних аспектів інформаційного простору. У другому розділі здійснено аналіз сучасного стану інформаційного простору України. В третьому розділі висвітлено рекомендації щодо вирішення проблем інформаційного простору в Україні. У висновках наведено результати дослідження. Робота завершується додатками та списком використаних джерел. Дослідження виконане з дотриманням основоположних наукових принципів – об’єктивності, системності, всебічності, історизму.
Ціна

1200

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.