Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Тихонова Марина Борисовна

Рейтинг: 10
Крілик Юлія Андріївна

Рейтинг: 27
аватар
Комарницький Євген Євгенович

Рейтинг: 10
аватар
Федорова Лідія Юріївна

Рейтинг: 21.1
аватар
Михайло Ігорович

Рейтинг: 10
Халанчук Ірина Анатоліївна

Рейтинг: 13

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Цивільне право України: В 2-х томах. Том 1. Підручник / За ред. Є.О. Харитонова. - X.: Одіссей, 2008. - 832 с.


Книга
K-18315

ЗМІСТ
РОЗДІЛ І. ВСТУП ДО ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА.....5
ГЛАВА 1. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ЯК ПРАВО ПРИВАТНЕ.....6
1. Поняття приватного права.....6
2. Приватне право і цивільне право: співвідношення.....8
3. Джерела приватного права.....10
4. Значення римського приватного права.....18
5. Європейські системи приватного права.....22
6. Традиція приватного права в Україні.....26
ГЛАВА 2. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО (ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА).....28
1. Багатозначність поняття "цивільне право".....29
2. Предмет цивільно-правового регулювання.....30
3. Метод цивільно-правового регулювання.....42
4. Принципи цивільно-правового регулювання.....44
5. Функції цивільно-правового регулювання.....49
6. Структура галузі цивільного права.....52
ГЛАВА 3. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ЯК НАУКА І НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА.....54
1. Цивілістика.....54
2. Цивільне право як навчальна дисципліна.....58
ГЛАВА 4. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ЯК СИСТЕМА ЗАКОНОДАВСТВА.....60
1. Цивільне законодавство України.....60
1.1. Поняття цивільного законодавства України.....60
1.2. Форми цивільного законодавства України.....61
1.3. Акти цивільного законодавства України.....63
1.4. Цивільний кодекс та інші акти цивільного законодавства України.....64
1.5. Дія актів цивільного законодавства.....65
1.6. Договір як форма цивільного законодавства.....69
1.7. Звичаї.....72
1.8. Міжнародні договори.....74
1.9. Аналогія.....76
1.10. Значення судової практики.....77
2. Кодифікації цивільного законодавства в Україні.....79
2.1. Становлення традиції цивільного права в Україні. Перші спроби кодифікації цивільного законодавства.....79
2.2. Концепція першої кодифікації цивільного законодавства в СРСР та УРСР.....82
2.3. Цивільний кодекс УРСР 1922 р.....83
2.4. Цивільний кодекс УРСР 1963 р.....87
2.5. Трансформація концепції цивільного права в незалежній Україні.....91
2.6. Створення нового Цивільного кодексу України.....94
РОЗДІЛИ. ЦИВІЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ.....96
ГЛАВА 5. ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ ТА ВИДИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН.....96
1. Поняття цивільного правовідношення.....97
2. Загальна характеристика суб'єктів і об'єктів цивільних правовідносин.....99
2.1. Суб'єкти цивільних правовідносин.....99
2. 2. Об'єкти цивільних правовідносин.....102
3. Зміст цивільного правовідношення.....104
4. Види цивільних правовідносин.....108
ГЛАВА 6. ФІЗИЧНА ОСОБА.....110
1. Загальні положення про фізичну особу.....111
2. Правосуб'єктність фізичних осіб як передумова визнання учасником цивільних відносин.....112
2.1. Поняття правоздатності.....112
2.2. Поняття й елементи дієздатності фізичних осіб.....114
3. Акти цивільного стану.....115
4. Особливості цивільно-правового статусу фізичної особи - підприємця.....117
5. Зміст (обсяг) правоздатності фізичних осіб.....122
6. Диференціація дієздатності фізичної особи.....125
7. Обмеження дієздатності фізичної особи і визнання її недієздатною.....128
8. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою й оголошення її померлою.....130
9. Опіка і піклування.....134
ГЛАВА 7. ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНИХ ОСІБ.....141
1. Поняття та правова природа особистих немайнових прав.....142
2. Види та система особистих немайнових прав фізичної особи.....151
3. Особисті немайнові права, що забезпечують фізіологічне (природне) існування фізичної особи.....156
3.1. Право на життя як цивільно-правова категорія.....156
3.2. Право на здоров'я.....165
3.3. Репродуктивні права фізичної особи.....168
3.4. Право на свободу (свободу природного існування).....173
3.5. Право на особисту недоторканність.....175
3.6. Право на особисту безпеку фізичної особи.....178
4. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи.....182
4.1. Право на ім'я фізичної особи та пов'язані із ним засоби індивідуалізації фізичної особи.....182
4.2. Право на індивідуальність.....184
4.3. Право на честь, гідність та ділову репутацію.....187
4.4. Право на свободу пересування.....188
4.5. Право на місце проживання та його вільний вибір.....189
4.6. Право на свободу літературної, художньої, наукової та технічної творчості.....191
4.7. Право на вибір роду занять.....192
4.8. Право на інформацію.....194
4.9. Право на приватність.....197
ГЛАВА 8. ЮРИДИЧНА ОСОБА.....200
1. Формування концепції юридичної особи в римському приватному праві.....200
2. Поняття та ознаки юридичної особи.....204
3. Сутність юридичної особи.....209
4. Цивільна правосуб'єктність юридичної особи.....213
5. Класифікація юридичних осіб.....217
6. Види (форми) юридичних осіб приватного права.....220
7. Виникнення та припинення діяльності юридичних осіб.....224
ГЛАВА 9. УЧАСТЬ ДЕРЖАВИ, АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ.....231
1. Історична необхідність цивільної правосуб'єктності держави.....231
2. Загальна характеристика держави і її формувань як суб'єктів цивільного права.....234
3. Держава як суб'єкт права власності.....239
4. Цивільна правосуб'єктність держави в зобов'язальних відносинах.....242
5. Участь держави в зобов'язальних відносинах зовнішнього обігу.....246
6. Відповідальність держави за зобов'язаннями.....248
ГЛАВА 10. ОБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ (ПРАВОВІДНОСИН).....250
1. Поняття та класифікація об'єктів цивільних прав (правовідносин).....250
2. Речі як об'єкти цивільних прав (правовідносин). Речі приватного права. Види речей приватного права.....253
3. Цінні папери як об'єкти цивільних прав (правовідносин).....261
4. Дії та результат дій як об'єкти цивільних прав (правовідносин).....266
5. Результати інтелектуальної, творчої діяльності як об'єкти цивільних прав.....267
6. Інформація як об'єкт цивільних прав.....268
7. Особисті немайнові блага як об'єкти цивільних прав.....273
8. Інші об'єкти цивільних прав.....275
ГЛАВА 11. ЮРИДИЧНІ ФАКТИ ЯК ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ, ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ОБОВ'ЯЗКІВ.....277
1. Поняття юридичного факту. Юридичний склад.....277
2. Класифікація юридичних фактів.....281
ГЛАВА 12. ПРАВОЧИН ЯК ПІДСТАВА ВИНИКНЕННЯ, ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ І ОБОВ'ЯЗКІВ.....289
1. Загальні положення проправочини.....290
1.1. Поняття правочину.....290
1.2. Види правочинів.....296
1.3. Форми правочинів.....300
1.4. Тлумачення змісту правочину.....305
1.5. Відмова від правочину.....307
2. Недійсність правочинів.....309
2.1. Недійсність правочинів та поняття недійсних правочинів.....309
2.2. Характеристика підстав недійсності правочинів.....315
2.3. Окремі види недійсних правочинів.....317
2.4. Правові наслідки недійсності правочину.....329
3. Підстави виникнення цивільних прав і обов'язків, які не є правочинами.....331
3.1. Створення літературних, художніх творів, винаходів та інших результатів інтелектуальної, творчої діяльності.....331
3.2. Завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі.....334
3.3. Інші юридичні факти як підстави виникнення цивільних прав та обов'язків.....339
РОЗДІЛ ПІ. ЗДІЙСНЕННЯ ТА ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ.....352
ГЛАВА 13. ЗДІЙСНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ВИКОНАННЯ ОБОВ'ЯЗКІВ.....352
1. Поняття цивільного права, цивільного інтересу та цивільного обов'язку.....353
2. Здійснення цивільних прав.....359
3. Межі здійснення цивільних прав.....361
4. Особливості здійснення особистих немайнових прав.....365
5. Виконання цивільних обов'язків.....368
ГЛАВА 14. РЕАЛІЗАЦІЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ І ОБОВ'ЯЗКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРЕДСТАВНИКА.....369
1. Формування концепції представництва.....370
2. Поняття представництва.....377
3. Підстави виникнення представництва та його види.....385
4. Зміст правовідносин представництва.....390
5. Представництво і повноваження.....396
6. Передоручення.....400
7. Представництво за довіреністю.....405
8. Представництво з перевищенням повноважень.....408
9. Інші форми встановлення й реалізації цивільних прав і обов'язків через інших осіб.....411
10. Розмежування інституту представництва у цивільному праві та цивільному процесі.....415
ГЛАВА 15. ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ І ІНТЕРЕСІВ.....420
1. Загальні положення про захист цивільних прав та інтересів.....421
2. Особливості захисту та поновлення особистих немайнових прав.....426
3. Особливості цивільно-правового захисту права на життя.....430
4. Захист цивільних прав та інтересів судом.....434
5. Захист цивільних прав та інтересів у адміністративному порядку.....443
6. Захист цивільних прав та інтересів нотаріусом.....446
7. Самозахист цивільних прав та інтересів.....448
8. Строки і терміни реалізації та захисту цивільних прав.....453
9. Строки захисту цивільних прав. Позовна давність.....458
ГЛАВА 16. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ І ОБОВ'ЯЗКІВ.....466
1. Проблема визначення поняття цивільно-правої відповідальності.....467
2. Поняття цивільно-правової відповідальності.....470
3. Функції цивільно-правової відповідальності.....472
4. Підстави та умови цивільно-правової відповідальності.....475
5. Види цивільно-правової відповідальності.....479
6. Форми цивільно-правової відповідальності за невиконання зобов'язань.....483
7. Підстави звільнення від відповідальності.....485
РОЗДІЛ IV. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ТА ІНШІ РЕЧОВІ ПРАВА.....488
ГЛАВА 17. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕЧОВІ ПРАВА.....488
1. Формування категорії речових прав.....488
2. Розвиток речово-правових інститутів у законодавстві України.....493
3. Поняття та види речових прав у сучасному цивільному праві України.....497
4. Речові права і право інтелектуальної власності.....500
5. Характерні риси речово-правового захисту.....502
ГЛАВА 18. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ.....504
1. Формування концепції права власності.....504
2. Поняття права власності.....507
3. Зміст права власності.....512
4. Здійснення права власності.....515
ГЛАВА 19. НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ.....517
1. Загальні положення про набуття права власності.....518
2. Первісні (первинні) способи набуття права власності.....520
3. Вторинні (похідні) способи набуття права власності.....527
4. Припинення права власності.....528
ГЛАВА 20. ВИДИ ПРАВА ВЛАСНОСТІ.....536
1. Класифікації права власності.....537
2. Види права власності за суб'єктом.....539
2.1. Право публічної власності.....539
2.1.1. Право власності Українського народу.....539
2.1.2. Право державної власності.....541
2.1.3. Право комунальної власності.....546
2.1.4. Право власності Автономної Республіки Крим.....550
2.2. Право приватної власності.....551
ГЛАВА 21. ПРАВО СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ.....552
1. Поняття права спільної власності.....553
2. Право спільної часткової власності.....556
3. Право спільної сумісної власності.....567
ГЛАВА 22. ПРАВО ДОВІРЧОЇ ВЛАСНОСТІ.....575
1. Еволюція інституту довірчої власності в цивільному праві України.....575
2. Поняття довірчої власності в цивільному праві України.....577
3. Виникнення і здійснення права довірчої власності за законодавством України.....585
ГЛАВА 23. ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ.....590
1. Поняття та зміст права власності на землю.....590
2. Об'єкти та суб'єкти права власності на землю.....592
3. Підстави виникнення, зміни або припинення права власності на землю.....596
4. Права та обов'язки власників земельних ділянок.....600
ГЛАВА 24. ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЖИТЛО.....603
1. Житло та його види.....603
2. Реалізація права власності на житло.....607
3. Користування квартирами у будинку житлово-будівельного (житлового) кооперативу.....608
4. Об'єднання власників житлових будинків, квартир.....610
ГЛАВА 25. ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ.....612
1. Загальна характеристика правових засобів захисту права власності.....612
2. Захист права власності при позбавленні власника володіння (віндикаційний позов).....615
3. Захист права власності від порушень, не пов'язаних із позбавленням володіння.....619
4. Визнання права власності.....620
5. Визнання незаконним правового акта, що порушує право власності.....621
ГЛАВА 26. РЕЧОВІ ПРАВА НА ЧУЖЕ МАЙНО.....622
1. Розвиток та формування категорії прав на чужі речі у законодавстві України.....622
2. Право володіння чужим майном.....627
3. Сервітути.....631
4. Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис).....636
5. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій).....640
6. Інші права на чужі речі.....645
РОЗДІЛУ. ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ.....653
ГЛАВА 27. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ.....653
1. Поняття та сутність права інтелектуальної власності.....654
2. Специфічність та поняття об'єктів права інтелектуальної власності.....659
3. Загальна характеристика інститутів права інтелектуальної власності.....663
4. Основи національного та міжнародного законодавства у сфері інтелектуальної власності.....672
5. Правова охорона інтелектуальної власності у Європейському Союзі (ЄС).....679
ГЛАВА 28. АВТОРСЬКЕ ПРАВО І СУМІЖНІ ПРАВА.....683
1. Поняття, функції, об'єкти та суб'єкти авторського права.....685
1.1. Поняття, функції авторського права.....685
1.2. Загальна характеристика видів та об'єктів авторського права.....689
1.3. Характеристика суб'єктів авторського права та їх суб'єктивних прав.....691
1.4. Особисті немайнові права автора та їх загальна характеристика..........694
1.5. Майнові права автора та їх загальна характеристика.....695
1.6. Обмеження виключних авторських прав.....698
2. Об'єкти та суб'єкти суміжних прав. Поняття та функції.....700
3. Особливості захисту авторського права та суміжних прав.....706
ГЛАВА 29. ОХОРОНА ПАТЕНТНИХ ПРАВ.....715
1. Джерела, ознаки та поняття патентного права. Особливості об'єктів патентного права.....716
1.1. Правова охорона винаходу.....717
1.2. Правова охорона промислового зразка.....719
2 Суб'єкти патентного права. Суб'єктивні права винахідника.....721
3. Процедура оформлення прав на винахід, корисну модель і промисловий зразок.....723
4. Особливості та процедура захисту патентних прав.....725
ГЛАВА 30. ПРАВОВА ОХОРОНА КОМЕРЦІЙНИХ
1. Загальна характеристика та поняття комерційного (фірмового) найменування.....730
2. Правове регулювання торговельної марки.....736
3. Правова охорона географічних зазначень.....744
ГЛАВА 31. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ ОБ'ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ.....ВЛАСНОСТІ.....750
1. Правове регулювання наукового відкриття.....749
2. Правове регулювання компонування інтегральної мікросхеми.....750
3. Правове регулювання раціоналізаторських пропозицій.....762
4. Правове регулювання селекційних досягнень.....762
5. Правове регулювання комерційної таємниці.....767
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ.....773
ПИТАННЯ ДЛЯ БЛІЦ-КОНТРОЛЮ.....784
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ.....794
АЛФАВІТНО-ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК.....814
Ціна

10

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.