Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Козинець Юлія Вікторівна

Рейтинг: 10
Покропивна Тетяна Миколаївна

Рейтинг: 24
Корольов Вадим Владленович

Рейтинг: 10
аватар
Пирог Александр Викторович

Рейтинг: 10
Черняк Катерина Василі

Рейтинг: 16
Голодрига Наталя Вікторівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

МЕТОДОЛОГІЯ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ


Дипломна
K-14373

ЗМІСТ
Стор.
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА 5
1.1. Економічна сутність оборотних активів як об'єктів обліку. Класифікація оборотних активів 5
1.2. Оцінка оборотних активів 10
1.3. Нормативне регулювання обліку оборотних активів підприємства 18
РОЗДІЛ 2. МЕТОДОЛОГІЯ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ 22
2.1. Облік виробничих запасів підприємства 22
2.2. Особливості обліку товарів i тари 35
2.3. Облік грошових коштів підприємства 47
2.4. Облік дебіторської заборгованості 54
2.5. Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів 60
2.6. Облік незавершеного виробництва 64
2.7. Облік готової продукції 71
2.8. Інвентаризація оборотних активів 75
РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА 78
3.1. Зміст і завдання економічного аналізу 78
3.2. Метод та прийоми економічного аналізу 79
3.3. Аналіз ефективності використання необоротних активів 84
ВИСНОВКИ 98
ЛІТЕРАТУРА 101ВСТУП

Актуальність теми. Економічні перетворення, які здійснюються в Україні, потребують удосконалення управління оборотними активами.
Ефективність управління оборотними активами підприємства істотно впливає на результати господарської діяльності й обумовлюється зовнішніми та внутрішніми факторами.
Для нормального функціонування підприємств потрібно, щоб їх власники, приймаючи рішення, мали правдиву й об’єктивну інформацію про майно, фінансовий стан і результати роботи. Таку інформацію надає лише система бухгалтерського обліку.
Від ступеня ефективності використання оборотних активів залежить стан суб’єкта господарювання.
У розробку питань теорії й методології обліку і аналізу оборотних активів вагомий внесок зробили вітчизняні та зарубіжні науковці: Б.І. Адамов, Н.А. Басіна, С.Л. Береза, Ф.Ф. Бутинець, М.І. Бучнєв, Глен Велш, Даніел Шорт, В.М.Іваненко, А.М.Карбовник, М.М.Коваленко, Ю.А.Кузьмінський, Г.В.Савицька, Л.К. Сук, Д. Стоун, Н.В. Тарасенко, А.Д.Шеремет, В.Г. Швець, Б.С. Юровський та інші.
В роботах цих та інших вчених економістів розкривається економічна сутність оборотних активів, методика їх обліку, яка багато в чому залежить від відів необоротних активів, їх ролі у виробничому процесі, а також від кількості їх використання. Велике значення для організації обліку необоротних активів має їх призначення та оцінка, контроль за їх переміщенням.
Мета та завдання дослідження. Метою випускної роботи є дослідження теоретико-методичних аспектів обліку і аналізу оборотних активів на підприємствах для забезпечення їх ефективного функціонування.
Для досягнення поставленої мети визначено такі завдання:
• розглянути економічну сутність та привести класифікацію оборотних активів;
• розглянути методи оцінки оборотних активів;
• розглянути нормативне забезпечення і спеціальну літературу з питань бухгалтерського обліку оборотних активів;
• узагальнити методологію обліку й аналізу оборотних активів.
Об’єктом дослідження є сукупність фінансово-господарських операцій, пов’язаних з формуванням і використанням оборотних активів на підприємствах.
Предметом дослідження є методика обліку і аналізу оборотних активів на підприємствах.
Методи дослідження. Основою роботи є наукові методи, що ґрунтуються на діалектичному пізнанні та об’єктивних законах економіки. Теоретичні аспекти досліджувались із застосуванням методів індукції і дедукції, за допомогою яких визначено місце оборотних активів у системі обліку, а також уточнено ключові терміни, пов’язані з обліком цих об’єктів.
У дослідженні застосовувалися методи аналізу, узагальнення та графічного зображення даних для проведення аналізу формування і використання оборотних активів.
Теоретичною й методологічною основою роботи є праці вітчизняних та зарубіжних учених з проблем бухгалтерського обліку; законодавчі й нормативні акти з питань бухгалтерського обліку та економічної політики; матеріали науково-практичних конференцій, семінарів, періодичні видання, статистична інформація.ВИСНОВКИ

У роботі наведено теоретичне узагальнення і визначена методологія фінансового обліку і аналізу оборотних активів на підприємствах з урахуванням міжнародного досвіду і національних стандартів, що знайшло відображення в таких одержаних автором висновках:
1. Чинна практика обліку, аналізу формування та використання оборотних активів на підприємствах в умовах розвитку ринкового середовища України потребує вдосконалення. У зв’язку з тим, що наявні колізій між законодавчими документами різних рівнів, що виражається в непослідовності внесення змін, порушенні підпорядкованості документів, у помилках, закладенні методологічних суперечностей в документах обліку різного рівня, що впливає на якість фінансової звітності, здійснення контролю за виконанням операцій суб’єкта господарювання.
2. Проведені дослідження засвідчили існування в спеціальній літературі однакового економіко-правового визначення змісту термінів „оборотні активи”, „оборотні кошти” і „поточні активи”. Розкрито поняття „оборотні активи” як окремої обліково-правової категорії, визначено оборотні активи, як сукупність майнових цінностей, грошових коштів та їх еквівалентів, які обслуговують операційну діяльність підприємства, або призначені для реалізації чи споживання протягом одного операційного (виробничо-комерційного) циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу.
3. Приведено класифікацію оборотних активів згідно з критеріями: ступеня ліквідності, ризику вкладених оборотних активів, характеру фінансових джерел, що дозволить систематизувати оборотні активи з метою їх ефективного управління.
4. Приведено методику оцінки первісної вартості дебіторської заборгованості на основі комплексного підходу, який базується на коригуванні первісної вартості дебіторської заборгованості, що дозволяє оцінити дебіторську заборгованість суб’єкта господарювання в теперішній момент часу з урахуванням зростання вартості в часі та зміни загальної купівельної спроможності грошових коштів.
5. Встановлено, що окремі аспекти переоцінки запасів не знайшли свого відображення в П(С)БО 9 „Запаси” і в інших нормативних документах, зокрема дооцінка раніше уцінених активів у разі відсутності сальдо на субрахунку 946 „Втрати від знецінення запасів”.
Проблемним аспектом є розрахунок суми збитків, виявлених при інвентаризації.
6. Вирішення проблеми раціонального використання матеріальних ресурсів залежить від організації бухгалтерського обліку як однієї з основних функцій управління економікою на рівні підприємства. Вдосконалення діючої на виробничих підприємствах методики обліку має здійснюватися за двома напрямами: раціональна організація документообігу та комп’ютеризація облікових робіт.
7. Необхідність реформування й удосконалення національної системи бухгалтерського обліку оборотних активів в Україні зумовлена недосконалістю діючої системи та її нормативно-правової бази. Проблема полягає в оптимальному співвідношенні правил ведення бухгалтерського обліку і норм оподаткування з урахуванням умов господарської діяльності, що склалися. Інтеграція бухгалтерського обліку, в цілому та в частині оборотних активів на підприємствах, оподаткування та статистики дозволить підвищити можливість раціонального використання та економії ресурсів, скоротити вартість отримання інформації.
8. Показники оборотності характеризують якісну сторону використання оборотних активів. Доцільно розраховувати коефіцієнти: оборотності запасів як відношення виручки від реалізації продукції до середньої вартості запасів, оборотності дебіторської заборгованості - діленням реалізації продукції в кредит на середній залишок дебіторської заборгованості.
9. З введенням ПБО 10 в дію економічна сутність терміна "дебіторська заборгованість" не змінилася: як і раніше, це - сума заборгованості юридичних та фізичних осіб перед підприємством на конкретну дату.
Підставою для впевненості щодо неповернення або невпевненості щодо повернення дебіторської заборгованості може бути, наприклад, ліквідація підприємства-боржника або визнання арбітражним судом дебітора банкрутом.
Запровадження ринкових відносин і різноманітних форм власності в Україні зумовило внесення змін в існуючу систему бухгалтерського обліку як необхідну передумову отримання достовірної інформації для прийняття економічно обґрунтованих рішень, вибору надійних господарських партнерів і уникнення підвищеного ризику у фінансовій діяльності. Адже ведення бухгалтерського обліку пов’язане не лише із суто господарськими питаннями, але й з правильним нарахуванням коштів до бюджетів різних рівнів.
За умов переходу національної економіки до ринкової склалася ситуація, за якої методологія обліку (передбачена національними стандартами бухгалтерського обліку) не узгоджується з фінансовим законодавством, вступаючи з ним у протиріччя. Для швидкої адаптації чинного порядку обліку до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку з’ясовані питання адекватності правового регулювання бухгалтерського обліку в Україні потребам господарюючих суб’єктів у відображенні економічної суті здійснюваних операцій співвідношенням норм правових актів, які встановлюють правила ведення бухгалтерського та податкового обліку.
Проаналізувати наступні принципи та вимоги у сфері обліку оборотних активів: співвідношення економічного змісту і правової форми; співвідношення бухгалтерського обліку з податковим; удосконалення методів оцінки оборотних активів; удосконалення обліку безнадійної заборгованості.
Ціна

200

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.