Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Самойленко оксана Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Євген Володимирович

Рейтинг: 111.4
аватар
Вавілова Оксана Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Кондратюк Надія

Рейтинг: 10
Яцишина Ольга Василівна

Рейтинг: 10
Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Економіка підприємства


Звіт з практики
K-16610

Вступ_
1. Організаційно – економічна характеристика кооперативу “Надія”_
2. Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів на підприємстві _
3. Аналіз інвестиційної привабливості підприємства _
4. Оцінка джерел фінансового забезпечення інвестиційної діяльності підприємства_
5. Прогнозування ефективності інвестиційної діяльності_
Висновки_
Список використаної літератури_

У звіті були проаналізовані ключові проблеми фінансового забезпечення, прогнозування ефективності інвестиційної діяльності підприємства та методи Ії активізації на прикладі кооперативу “Надія”, яке знаходиться у м. Черкаси, вул. Сумгаїтськая, 10.
Дослідження показують, що в умовах виходу економіки України з кризового стану надзвичайно важливого значення набуває активізація інвестиційної діяльності, оскільки без цього неможливо здійснити прогресивні структурні зрушення в економіці, інноваційне оновлення Ії реального сектора, підвищити конкурентоспроможність підприємства.
Сьогодні здійснюються позитивні зрушення в інвестиційної сфері. Зокрема починаючи з 1998 року в цілому спостерігається позитивна динаміка зростання обсягів інвестицій в основний капітал. Лише за останні три роки зазначений показник збільшився на 44,1%. У 2005 році освоєно інвестицій в основний капітал на суму понад 44,0 млрд. гривень, або 111,6% до 2004року. Основним джерелом формування інвестиційного потенціалу у 2005році, який передбачено на рівні 54,6 млрд. гривень, залишатимуться власні кошти підприємств та організацій, тобто на рівні 60%.
Показано, що нинішня правова система України діє на підставі понад 100 законів та інших нормативних актів, що регулюють інвестиційну діяльність. Це зокрема, Закон “Про інвестиційну діяльність”, Закон “Про іноземні інвестиції”, Закон “Про державну програму заохочення іноземних інвестицій в Україні”, тощо.
Показано, що джерелами інформаційного забезпечення аналізу інвестиційної діяльності підприємства слугують в першу чергу дані бухгалтерського, статистичного й оперативного обліку, дані спеціальних обстежень.
Інформаційною базою для оцінювання інвестиційної діяльності підприємства є дані:
- баланс (форма №1);
- звіту про фінансові результати (форма №2);
- звіту про рух грошових коштів (форма №3);
- звіту про власний капітал (форма №4);
- дані статистичної звітності та оперативні дані.
Кожне підприємство розробляє свої планові та прогнозні показники, норми та нормативи, тарифи, систему оцінки та регулювання фінансової діяльності.
Проблемам фінансового забезпечення інвестиційної діяльності присвячені дослідження цілого ряду відомих вітчизняних і іноземних вчених – економістів. Поряд з цим значна кількість питань удосконалення організаційно - економічного механізму активізації інвестиційної діяльності залишаються не висвітленими і потребують теоретичного, методичного і практичного вирішення. Не відпрацьовано концептуальні питання та такі напрями, як врегулювання фінансового аспекту інвестиційного процесу відтворення капіталу, формування ресурсів і джерел інвестування та інше.
Методологічно визначено, що прогнозування ефективності інвестиційної діяльності підприємства пов’язано з розробкою інвестиційної стратегії підприємства. Розробка інвестиційної стратегії підприємства є важливим етапом управління інвестиційною діяльністю підприємства який включає:
- формування напрямів інвестиційної діяльності, системи Ії довгострокових цілей;
- вибір найефективніших шляхів досягнення довгострокових цілей з урахуванням перспективи.
Етапи процесу прогнозування ефективності інвестиційної діяльності показані за методикою І.Б.Бланка, яка використовувалася на конкретному підприємстві – кооперативу “Надія”.
Оскільки кооператив “Надія ” працює в умовах ринку як самостійний суб’єкт, нормальним явищем, що забезпечує достатньо стабільний стан фінансів для інвесторів і кредиторів, вважається відношення власного капіталу до його загальної суми на рівні 60%.
Фінансовий аналіз за показниками: ліквідності, платоспроможності, ділової активності дозволів зробити висновок:, що підприємство характеризується за рейтинговою оцінкою задовільним фінансовим станом та рівнем платоспроможності, але існує достатній рівень ризику в інвестиційної діяльності підприємства.
Прогнозування ефективності інвестиційної діяльності пов’язано з впровадженням у кооперативі “Надія” нової технологічної лінії, яка забезпечила отримання ефективності від використання інвестицій. Проведена оцінка факторів, які впливають на зміну отримання ефекту від інвестицій і здійснений рейтинг впливу цих факторів.
Оцінка факторів які впливають на проект свідчить, що на 50% прибутковість проекту пов’язано з найважливішими факторами, такими як собівартість одиниці продукції та її ціна, у рейтингу оцінок вони знаходяться на 2-му і 3-му місцях. Помилки у прогнозуванні можуть матиме найбільші негативні наслідки для проекту.
Розрахований рівень ризику за математичною моделлю ймовірностей було з’ясовано, що ризик може коливатися у межах від 5% до 64%.
Запропоновано використання фінансового лізингу, як джерело фінансування інвестиційної діяльності кооперативу “Надія” який забезпечує отримання чистого приведеного доходу розміром 273 тис. грн., але ця величина менша на 180 тис. грн. ніж при використанні технологічної лінії, яка була придбана за рахунок власних коштів.
Використання прискореного методу нарахування амортизаційних відрахувань також забезпечує отриманні чистого припливу доходів, що дуже важливо для забезпечення інвестиційної діяльності підприємства.
Шляхи активізації інвестиційної діяльності підприємства пов’язані з
формами державного регулювання інвестиційної діяльності.
Державне регулювання інвестиційної діяльності здійснюється з метою прискорення реалізації економічної, науково-технічної і соціальної політики. Воно визначається показниками економічного і соціального розвитку України, регіональними програмами розвитку народного господарства.
Державне регулювання інвестиційної діяльності включає управління державними інвестиціями, а також регулювання умов інвестиційної діяльності й контроль за Ії здійсненням усіма інвесторами та учасниками.
Вказані основні напрями активізації інвестиційної діяльності, якими є:
- обов’язкова комплексна державна експертиза інвестиційних програм та проектів;
- податкова політика держави;
- грошово – кредитна політика держави, яка проводиться Національним банком України;
- бюджетне регулювання інвестицій;
- амортизаційна політика.
Актуальними напрямками державного регулювання на активізацію інвестиційної діяльності сьогодні є:
А) проведення єдиної державної регулятивної політики у сфері підприємництва, спрямованої на досягнення оптимального рівня регулювання державою підприємницької діяльності;
Б) державна політика у сфері приватизації, яка спрямована на заміну фіскальної моделі приватизації інвестиційною та інноваційною.
В) активна регіональна політика держави, завданням якої є надання істотного динамізму регіональному соціально-економічному розвитку шляхом більш повного та ефективного залучення у господарський обіг ресурсного потенціалу регіонів;
Г) державна аграрна політика, основним завданням якої є утвердження повноцінного ринку землі, сучасних земельно – орендних та іпотечних відносин, запровадження економічних стимулів раціонального використання та охорони земель, застосування дозволених нормами СОТ механізмів захисту національного аграрного ринку.
Однією зі складових проблеми ефективного використання інвестицій на підприємстві є скорочення інвестиційного циклу й прискорення їх обороту.
Визначені фактори, які вливають на тривалість інвестиційного циклу.
Фактори, що визначають швидкість обороту інвестицій повинні забезпечувати пропорційність між складовими частинами й обігу, передусім у правильності співвідношень між кількістю засобів виробництва і робочою силою.
Підвищити ефективність інвестицій можуть заходи щодо удосконалення організації виробничо - господарської діяльності й підвищення ролі економічних методів управління неї. Таки заходи на основі максимального використання досягнень науково-технічного прогресу покликані забезпечити прискорення й ритмічність введення в дію об’єктів, що споруджуються і реконструюються, скорочення термінів й підвищення якості виробництва. А в підсумку – досягти вищої продуктивності праці й рентабельності всіх учасників інвестиційного процесу.
Перелік графічного матеріалу
Рис. 1.1 Організаційна структура кооперативу “Надія”
Таблиця 1.1 Аналіз діяльності кооперативу за 2003-2005р.р.
Таблиця 1.2 Динаміка виробництва продукції у кооперативі
Таблиця 1.3. Аналіз технічного стану кооперативу “Надія”2004-2005рр.
Таблиця 1.4 Аналіз фондоозброєності праці кооперативу “Надія”
Таблиця 1.5 Аналіз ефективності використання основних фондів у кооперативі “Надія”
Таблиця 1.6 Структура працівників кооператив «Надія», 2005р.
Таблиця 1.7 Аналіз продуктивності праці у кооперативі “Надія””.
Таблиця 1.8 Аналіз структури витрат на виробництво за економічними елементами кооперативу “Надія”, тис.грн.
Таблиця 1.9 Аналіз використання матеріальних ресурсів кооперативу “Надія”
Таблиця 2.1 Аналіз структури оборотних коштів кооперативу “Надія”
Таблиця 2.2 Факторний аналіз ефекту фінансового важеля
Таблиця 3.1 Динаміки структури власного капіталу кооперативу “Надія”
Таблиця 3.2 Оцінка динаміки структури власного капіталу
Таблиця 3.3 Аналіз майнового стану кооперативу “Надія”
Таблиця 3.4 Аналіз ліквідності кооперативу “Надія”
Таблиця 3.5 Аналіз показників платоспроможності кооперативу “Надія”
Таблиця 3.6 Аналіз показників ділової активності кооперативу “Надія”
Таблиця 4.1 Аналіз структури джерел коштів за роками кооперативу “Надія”
Таблиця 4.2 Оцінка зміни структури джерел коштів
Таблиця 4.3 Забезпечення кооперативу “Надія ”власними коштами
Таблиця 4.4 Аналіз показників фінансової стійкості за роками кооперативу “Надія”
Таблиця 5.2 Результати експертної оцінки щодо визначення конкурентоспроможності технологічної лінії
Таблиця 5.3 Формування фонду заробітної працівників кооперативу “Надія”
Таблиця 5.3 Прогнозні матеріальні витрати за роками
Таблиця 5.4 Прогноз доходів від реалізації комплектів за роками
Таблиця 5.5 Прогноз кошторису витрат і доходів за роками діяльності кооперативу “Надія”
Ціна

15

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.