Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Фенюк Олена Миколаївна

Рейтинг: 16
аватар
Кривунець Світлана Анатоліївна

Рейтинг: 11
Куриляк Мар'яна Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Жукова Вікторія Сергіївна

Рейтинг: 10
Савюк Юлія Федорівна

Рейтинг: 10
аватар
Руденко Максим Віталійович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Економіка підприємства


Звіт з практики
K-16786

Розділ
Вступ
1.1 Загальне знайомство з організацією економічної роботи на підприємстві
1.2 Організація виробничого процесу, внутрішніх служб підприємства та напрямки їх вдосконалення
1.3 Аналіз виробництва і реалізації продукції на шляхи підвищення її ефективності
1.4. Аналіз ефективності використання виробничих фондів підприємства та резерви покращення їх використання
1.5. Аналіз джерел формування коштів та напрямки ефективного їх використання
1.6 Аналіз забезпечення і використання трудових ресурсів підприємства та резерви підвищення продуктивності праці
1.7. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства та напрямки підвищення ефективності капіталовкладень
1.8 Аналіз фінансових результатів та ефективності підприємства і резерви підвищення ефективності виробництва
1.9 Аналіз фінансового стану та ефективності підприємства і резерви підвищення ефективності виробництва
Розділ
Практичні аспекти калькулювання собівартості продукції на ВАТ «Продтовари»
Висновок
Література
Додатки

На сьогоднішній день знання фахівця з економіки підприємства мають формуваптися за рахунок вивчення теоретичних джерел і за рахунок практичної роботи. Дані знання допомогають майбутньому спеціалісту вільно орієнтуватися в сфері мікро – і макроекономічних процесів, аналізувати їх, робити висновки.
За час проходження практики на ВАТ «Продтовари» були розглянуті і вивчені практичні аспекти з таких питань:
1) організація економічної роботи на підприємстві.
В цьому розділі зроблений аналіз асортименту продукції, канали її збуту, постачавльники і покупці данної продукції. Зокрема, виявлено, що підприємство випускає значну номенклатуру продукції (близько 20 різноманітних хлібобулочних виробів), споживачами продукції є пересічні громадяни, але підприємство практично не має власних каналів збуту. Постачвальниками сировини для підприємства є підприємства м.Черкаси і Черкаської області.
2) Організація виробничого процесу, внутрішніх служб підприємства та напрямки їх вдосконалення
В цьому пункті подана організаційно – економічна структура підприємства, проаналізовано функції кожного з підрозділів підприємства, зроблено висновок, що на підприємстві застосовується лінійна організаційна структура, між елементами якої існують одноканальна взаємодія. Детально розгянуто функції, завдання і відповідальністть працівників планово – економічного відділу, відділу постачання і збуту, відділу бухгалтерського обліку та інших економічних відділів. На підприємстві застосовується серійний метод виробництва, процес виробництва технологічно достатньо складний і основні зусилля по його покращенню необхідно спрямувати на покращення якості продукції і зменшення браку.
3) Аналіз виробництва і реалізації продукції на шляхи підвищення її ефективності
Загальна кількість хлібобулочних виробів зросла порівняно з 2004 роком на 118 тон. В загальному обсязі випуску хлібобулочних виробів значну питому вагу складає хліб з борошна усіх ґатунків, 81,2% у 2003 р. і 81,3% у 2005 р. Зросла питома вага хліба з борошна усіх ґатунків на 0,1%, хліба з борошна вищого ґатунку – на 0,5%, сухарних виробів – на 0,1% і зменшилась питома вага булочних виробів – на 0,4%, бараночних виробів – на 0,1%, здобних виробів – на 0,1%. Зменшення питомої ваги булочних і здобних виробів свідчить про зниження купівельної спроможності населення міста. У 2005 році якість продукції неодноразово перевірялась інспекторами Черкаського центру стандартизації і метрології, Управління у справах захисту прав споживачів та в лабораторії санепідемстанції. Для підвищення обсягів виробництва і реалізації продукції необхідно підвищити якість виробництва, підвищивши якість сировини, вдосконалювати обладнання, підвищувати кваліфікацію робітників, підвищувати кваліфікацію виробничого персоналу.
4) Аналіз ефективності використання виробничих фондів підприємства та резерви покращення їх використання.
Вартість основних фондів ВАТ „Продтовари” збільшилась на 860 тис. грн або на 45 %, у тому числі основних виробничих фондів – на 720 тис. грн., або на 43 %. первісна вартість основних засобів зросла на 860 тис. грн., то знос їх за час експлуатації збільшився на 200,7 тис. грн. На ВАТ «Продтовари» коефіцієнт оновлення значно перевищує (у 4,5 рази) коефіцієнт вибуття, що свідчить про достатньо хороший технічний стан основних фондів.
Ми визначили, що на 1 гривню вартості активної частини основних фондів підприємством виробляється продукції вартістю 420,192 грн.на підприємстві для випуску продукції вартістю в 1 гривню в середньому використовується 24 гривні вартості активної частини основних фондів
5) Аналіз джерел формування коштів.
Джерелами формування основних і оборотних засобів підприємства ВАТ «Продтовари» є статті пасиву балансу, а саме – статутний капітал (3000 тис.грн), нерозподілений прибуток (4148,1 тис.грн), короткострокові кредити банків (3998,3 тис.грн.), поточні зобов’язання (4788,9 тис.грн.), довгострокові зобов*язання (220,0 тис.грн.).
6) Аналіз забезпечення і використання трудових ресурсів підприємства.
З таблиці можна побачити, що як обсяг виробництва, так і фонд оплати праці за 2005 рік зросли відповідно на 2,48 і 5,84 тис.грн.,відповідно спостерігається і зростання рівня фонду оплати праці. Подальші розрахунки показують недоцільність такого зростання.Як видно з розрахунків, план за обсягом товарної продукції було виконано на 100,18%, а фактична кількість відпрацьованих всіма робітниками людино-годин становить 80,6%.Отже план середнього виробітку було недовиконано на 1,48%, з чого можна зробити висновок, що підвищення середньогодинної оплати на 27,3% є невиправданим. Перевитрата відбулась також внаслідок підвищення рівня додаткової заробітної плати на 2%. Все це є резервами для економії в майбутньому.
На підприємстві відсутнє оптимальне поєднання стимулiв i мотивiв, яке дало б змогу впливати на формування особистих цiлей працiвникiв. Окрiм того, недостатньо розроблено засоби опрацювання iнформацiї й подальшого її використання. Все це зумовлює потребу розроблення системи монiторингу мотивації працiвникiв пiдприємства.
7) Інвестиційна діяльність підприємства
На сьогоднішній день підприємство не здійснює інвестиційних вкладень і не залучає інвестицій, хоча якщо воно б залучило інвестиції воно могло б мати додатковий прибуток. Одним з варіантів використання інвестиційних вкладень є покупка нового обладнання.
8) Аналіз фінансових результатів та ефективності підприємства і резерви підвищення ефективності виробництва
Дохід від реалізованої продукції (робіт, послуг) за аналізуємий період збільшився на 1055,9 тис. грн. або на 195,5%, а відповідно і збільшився чистий дохід від реалізації продукції (робіт, послуг) на 1053,2 тис. грн. або на 195,1%. Але валовий прибуток зменшився на 65 тис. грн. або на 62%. Збиток від діяльності склав на кінець аналізуємого періоду 2054,0 тис. грн. За аналізує мий період він збільшився на 1244,4 тис. грн. або на 154%. Зріс фонд оплати праці, а відповідно і зросла заробітна плата працівників. Середньорічна вартість основних фондів зменшилася на 94,85 тис. грн. або на 5%. Зросла фондовіддача більш як в три рази.
9) Аналіз фінансового стану та ефективності підприємства і резерви підвищення ефективності виробництва
Аналізуючи оборотні активи фірми можна сказати, що зросла дебіторська заборгованість на 114 тис. грн. або майже на 200%. Зменшилися грошові кошти на 112,1 тис. грн. або на 95%.
Зведення, що приводяться в пасиві балансу, дозволяють визначити, які зімни відбулися в структурі власного і позикового капіталу, скільки притягнуто в оборот фірми довгострокових і короткострокових засобів, тобто, пасив показує звідки взялися засоби, спрямовані на формування майна фірми. Фінансовий стан фірми багато в чому залежить від того, які засоби воно має у своєму розпорядження і куди вони вкладені.
Із розрахунків видно, що коефіцієнт загальної ліквідності на аналізуємій фірмі досить малий. Йде тенденція до його зменшення. Це негативне значення і свідчить про порушення структури капіталу. Коефіцієнт швидкої ліквідності має тенденцію до зменшення, що є досить негативним для фірми. Даний показник є меншим навіть від критичної межі. Це свідчить про те, що фірма не може сплачувати свої поточні зобов’язання. Коефіцієнт абсолютної ліквідності має тенденцію до зниження, він є нижчим за критичну межу і свідчить про те, що фірма в разі виникнення критичної ситуації не зможе погасити свої борги.
Як видно з розрахунків, дана фірма є фінансово нестійкою. Показники рентабельності недоцільно розраховувати, оскільки фірма за аналізований період до оподаткування має збитки.
Аналіз завдання до індивідуальної роботи показав наступне:
По всім елементам собівартості продукції підприємства відбулось перевищення фактичних показників над плановими. Ці показники і є резервами зменшення собівартості і збільшення прибутку в майбутньому. Резерви зниження собівартості продукції згруповані в таблиці. Крім того проведений аналіз середніх і граничних витрат на виробництво, зроблені відповідні висновки.
Перелік графічного матеріалу
Таблиця 1.1 Асортимент продукції і її зміни за 2004-2005 роки по хлібокомбінату
Таблиця 1.2 Групи покупців ВАТ “Продтовари” за 2005 р.
Таблиця 1.3 Основні постачальники сировини ВАТ “Продтовари” за 2005 р.
Рис. 1.1 Структура управління підприємством
Таблиця 1.4 Зміни питомої ваги окремих груп виробів
Таблиця 1.5 Показники перевірки якості виробів у 2005 році
Таблиця 1.6 Наявність, рух та динаміка основних фондів станом на 2005 рік
Таблиця 1.7 Аналіз зносу основних засобів ВАТ „Продтовари” за 2005 рік
Таблиця 1.8 Аналіз фонду оплати праці
Таблиця 1.9 Аналіз фонду оплати праці робітників і середньорічної оплати праці
Таблиця 1.10 Структура персоналу ВАТ «Продтовари»
Рис.1.2 Алгоритм роботи мотиваційного моніторингу
Таблиця 1.11 Аналіз техніко – економічних показників діяльності фірми за 2003-2005 рр.
Таблиця 1.12 Аналіз структури оборотних активів
Таблиця 1.13 Аналіз структури необоротних активів
Таблиця 1.14 Аналіз структури власного капіталу
Таблиця 1.15 Аналіз структури позикового капіталу
Таблиця 1.16 Аналіз ліквідності балансу
Таблиця 1.17 Аналіз коефіцієнтів ліквідності
Таблиця 2.18 Аналіз коефіцієнтів капіталізації
Таблиця 1.19 Аналіз коефіцієнтів покриття
Таблиця 1.20 Аналіз показників ділової активності
Рис.2.1 Схема попередільного методу калькулювання собівартості продукції
Рис. 2.2 Статті калькуляції собівартості виготовленої продукції на підприємстві ВАТ “Продтовари”
Рис. 2.3 Склад постійних і змінних загальновиробничих витрат
Таблиця 2.1 Аналіз витрат на виробництво по елементах.
Рис. 2.4 Оцінка витрат на виробництво по елементах
Рис. 2.5 Структура собівартості продукції в 2005 році за елементами
Таблиця 2.2 Оцінка витрат підприємства за статтями калькуляції
Таблиця 2.3 Розрахунок впливу використання матеріалів на обсяг товарної продукції
Таблиця 2.4 Вплив факторів на зміну матеріальних витрат
Таблиця 2.5.Аналіз фонду оплати праці
Таблиця 2.6 Аналіз фонду оплати праці робітників і середньорічної оплати праці
Таблиця 2.7 Аналіз витрат на обслуговування виробництва
Таблиця 2.8 Оцінка кошторису витрат хліба пшеничного формового
Таблиця 2.9 Аналіз витрат на 1 гривню товарної продукції
Таблиця 2.10 Підрахунок резервів зниження собівартості виготовленої продукції
Таблиця 2.11 Витрати виробництва
Таблиця 2.12 Аналіз середніх та граничних витрат
Таблиця 2.13 Основні показники динаміки собівартості на 1 гривню реалізованої продукції
Ціна

45

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.