Меню сайту

Нові користувачі
Даша
Користувачі
30.11.2020
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Квак Артур Васильвоич

Рейтинг: 10
аватар
Самойленко оксана Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Негода Інна Іванівна

Рейтинг: 16
аватар
Николайчук Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
аватар
Кондратюк Надія

Рейтинг: 10
аватар
Олена Дмитрівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Якість продукції та її оцінка в ринкових умовах (на прикладі АТЗТ Номомосковський завод мінводи


Дипломна
K-24923

Зміст

Вступ
Розділ 1. Теоретичні основи визначення та оцінки якості продукції
1.1. Якість продукції та її оцінка в сучасних умовах
1.2. Методи оцінювання рівня якості продукції
1.3. Оцінка конкурентоспроможності продукції підприємства
1.4. Сертифікація продукції та системи якості
1.5. Державний контроль за якістю продукції
Розділ 2. Економічне обґрунтування якості продукції
АТЗТ «Новомосковський завод мінеральної води»
2.1. Характеристика бази дослідження
2.2. Економетричне моделювання впливу матеріальних витрат на якість мінеральної води
2.3. Аналіз та оцінка якості та конкурентоспроможності продукції підприємства
Розділ 3. Шляхи підвищення якості продукції на
АТЗТ «Новомосковський завод мінеральної води»
3.1. Можливі шляхи підвищення якості продукції підприємства в ринкових умовах
3.2. Першочергові заходи щодо підвищення якості та конкурентоспроможності продукції АТЗТ «Новомосковський завод мінводи»
Висновки
Список використаної літератури
Додатки
Висновок

Проведене наукове дослідження дозволяє зробити наступні висновки:

Під якістю продукції розуміють сукупність властивостей, що зумовлюють її здатність задовольняти певні потреби споживачів відповідно до свого призначення. Показник якості продукції - це кількісна характеристика одної або кількох властивостей продукції, які складають її якість, що розглядається стосовно до певних умов її створення або споживання.

Встановлено, що рівень якості — це кількісна характеристика міри придатності того чи іншого виду продукції для задоволення конкретного попиту на неї порівняно з відповідними базовими показниками цього ж виду продукції, якою вже користується споживач.

Оцінювання якості продукції передбачає визначення її абсолютного, відносного, перспективного та оптимального рівнів. Абсолютний рівень якості визначають шляхом обчислення певних показників без їх порівняння з відповідними показниками аналогічних виробів, а відносний рівень доповнює функцію абсолютних показників, тому що встановлює співвідношення абсолютних показників якості продукції з відповідними показниками аналогічних кращих зразків. Перспективний рівень якості виробів визначають пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки, а оптимальний рівень має відповідати мінімальній величині загальних суспільних витрат на виробництво й експлуатацію (споживання) продукції.

Розглянувши поняття конкурентоспроможності продукції встановлено, що воно характеризує властивість продукції задовольняти певні конкретні потреби споживача на відповідному ринку і мати перевагу над такою ж продукцією інших товаровиробників. Це означає здатність підприємства до ефективної господарської діяльності та забезпечення його прибутковості за умов ринку, тобто здатність витримувати конкуренцію на ринку, маючи вагомі переваги над виробами інших товаровиробників.

Сучасні умови господарювання змушують кожне підприємство запровадити дійовий комплексний механізм управління якістю продукції та суворо дотримуватись його вимог. Визначальними елементами цього специфічного менеджменту, є стандартизація та сертифікація виробів.

Розглянувши поняття сертифікації визначено, що під стандартизацією розуміють встановлення й застосування єдиних правил з метою впорядкування діяльності в певній галузі. Стосовно продукції стандартизація охоплює:

- установлення вимог до якості готової продукції, а також сировини, матеріалів, напівфабрикатів і комплектуючих виробів;

- розвиток уніфікації та агрегатування продукції як важливої умови спеціалізації й автоматизації виробництва;

- визначення норм, вимог і методів у галузі проектування та виготовлення продукції для забезпечення належної якості й запобігання невиправданій різноманітності видів і типорозмірів виробів однакового функціонального призначення;

- формування єдиної системи показників якості продукції, методів її випробування та контролю;

- уніфікація вимірювань і позначень;

- створення єдиних систем класифікації та кодування продукції, носіїв інформації, форм і методів організації виробництва.

Базою дослідження якості продукції обрано акціонерне товариство закритого типу «Новомосковський завод Мінводи». Дане підприємство виробляє продукцію для задоволення потреб населення України в якісній мінеральній воді і безалкогольних напоях на її основі. Підвищення культури споживання мінеральної води.

Поглиблене дослідження впливу матеріальних витрати та витрат на якість на собівартість продукції підприємства потребувало застосування економетричних моделей, в результаті чого зроблено висновок, про пряму залежність між собівартістю продукції і матеріальними витратами та витратами на якість продукції.

З метою оцінки якості продукції підприємства проведено короткий аналіз результатів його діяльності та асортименту виробленої продукції.

Асортимент продукції АТЗТ «Новомосковський завод мінводи» становить більш ніж 50 видів різноманітних напоїв у ємностях від 0,5 до 2,0 л. Також мінеральна вода від 0,5 до 18,9 л. Рецептура даних напоїв, а також їхні складові розроблені фірмами Dehler, Quest-UTS - європейськими лідерами по виробництву харчових концентратів.

Асортименти продукції підприємства розвивається по двох напрямках:

- виробництво мінеральної столової води під торговельними марками "Дніпропетровська", "Новотроїцька";

- виробництво напоїв на основі мінеральної води під торговельними марками «Хіт-парад», «Імпреза» «Грай» «Будь здоров» та «Дніпропетровська».

Автоматизований процес виробництва, у якому участь людини зведена до мінімуму, дозволяє випускати продукцію, що відповідає найвищим стандартам. Всі складові, а також готова продукція, постійно проходять ретельний аналіз в акредитованій лабораторії заводу (атестат акредитації №ПЧ-009/2004р.), що гарантує незмінно високу якість напоїв.

На всі види продукції АТЗТ «Новомосковський завод мінводи» має сертифікати відповідності згідно з якими продукція підприємства випробувана і відповідає усім обов’язковим вимогам, що встановлені ДСТУ 878-93 «Води мінеральні питні. Технічні умови», ДР-97.

Контроль відповідності сертифікованої продукції вимогам нормативних документів під час випуску з виробництва здійснюється шляхом технічного нагляду за виробництвом сертифікованої продукції.

Незважаючи на великий асортимент та попит на продукцію у 2000-2005рр підприємство працювало із збитками. У 2005 році сума збитку підприємства склала 190 тис. грн.

Згідно із звітом підприємства про продукцію у 2005 році обсяг виробленої продукції склав 30408,3 тис. грн. На основі аналізу витрат на виробництво продукції визначено гранично допустимий рівень витрат на якість продукції.

Для оцінки якості продукції АТЗТ «Новомосковський завод мінводи» з точки зору споживачів та виявлення її конкурентоспроможності, ми скористалися маркетинговим дослідженням проведеним MSG «Market Service Group» у вересні 2005 року.

За результатами даного дослідження встановлено, що торговельна марка "Дніпропетровська" сьогодні втрачає ринкові позиції через перенесення акцентів у споживчих перевагах своєї цільової аудиторії (вікова група від 45 років) в бік лікувальної мінеральної води, і практичною неможливістю торговельної марки в силу відсутності виражених індивідуальних особливостей сформувати лояльно настроєних споживачів серед більше молодої споживчої аудиторії. А це вимагає вжиття невідкладних заходів щодо підвищення якості продукції, покращення її смакових, естетичних, товарних характеристик з метою відновлення попиту та підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства.

Можливі запропоновані шляхи підвищення якості та конкурентоспроможності продукції можна поділити на:

- виробничо-технічні (вдосконалення проектування, використання найсучасніших техніки і технології, вхідний контроль якості сировини, матеріалів і комплектуючих, поліпшення стандартизації);

- організаційні (вдосконалення організації виробництва і праці, методів технічного контролю, підвищення кваліфікації кадрів, дотримання технологічної і виробничої дисципліни, забезпечення загальної культури виробництва);

- економічні (система прогнозування і планування якості, встановлення прийнятних для виробника і споживача цін, економічне стимулювання виробництва високоякісної продукції");

- соціальні (правильна кадрова політика, створення належних умов праці і відпочинку, мотивація праці, активізація людського чинника).

Умови ринку вимагають комплексного використання перелічених можливостей забезпечення виробництва якісної конкурентоспроможної продукції.

Виходячи з оцінки якості та конкурентоспроможності продукції АТЗТ «Новомосковський завод мінводи» керівництву підприємства необхідно вжити наступні заходи:

По-перше, впровадити систему управління якістю згідно вимог державних стандартів серії ДСТУ ISO 9000.

По-друге, керівництво повинно незмінно прагнути до підвищення ефективності та результативності виконуваних на підприємстві дій, виявляти можливості поліпшення, не чекаючи виникнення труднощів. Поліпшення можуть мати різні масштаби — від незначних поступових постійних поліпшень до стратегічних проектів радикальних вдосконалень. Підприємство має запровадити процес визначення і управління заходами, спрямованими на поліпшення якості. Ці поліпшення можуть призводити до змін у продуктах та процесах чи навіть у системі менеджменту підприємства.

По-третє, система якості може складатися з від кількох сот до декількох тисяч процесів. Запропонована модель системи якості, що включає в себе чотири взаємопов'язаних між собою процеси: 1. Відповідальність керівництва; 2. Управління ресурсами; 3. Створення продукту; 4. Вимірювання, аналіз і поліпшення. Дана модель ще раз підкреслює що керівництву підприємства відведено важливу роль у визначенні вимог як до процесів входу інформації про запити споживачів, так і до виходу готової продукції. Для відображення ступеня задоволеності споживача потрібно оцінювати всю інформацію, пов’язану з його думкою щодо того, чи виконала організація його вимоги.
Ціна

300

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.