Меню сайту

Нові користувачі
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
studenthelper
Автори робіт
24.05.2020
Юля20
Користувачі
22.05.2020
Tass
Користувачі
13.05.2020
Victoria5678900
Автори робіт
29.02.2020
Чи пишете ви самі роботи?


Шалатовська Наталія Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Павлов Євген Володимирович

Рейтинг: 22
аватар
Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 10
Рибаченко Анна Олександрівна

Рейтинг: 16
аватар
Николайчук Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
O. Norbert.

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Державний екзамен з економіки (політекономія, історія економічних учень, макро та мікроекономіка)


Шпаргалка
K-26636

«ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ»
1. Агропромисловий комплекс, його функції та структура.
2. Державний бюджет, джерела його формування та напрями використання.
3. Диференціація доходів і майна. Бідність.
4. Доходи і прибуток, їх види. Розподіл прибутку
5. Доходи населення, їх види та джерела формування. Функції, форми і системи заробітної плати.
6. Економічний зміст, форми і функції кредиту. Принципи кредитування.
7. Економічні основи, сутність і види конкуренції
8. Економічні потреби та інтереси як рушійні сили економічного розвитку.
9. Економічні функції держави. Методи та інструменти державного регулювання.
10. Загальна характеристика та етапи еволюції класичної школи політичної економії
11. Кредитна система та її інституціональна структура. Сучасні форми кредитних відносин
12. Кругооборот і оборот капіталу. Основний і оборотний капітал
13. Основний капітал. Фізичне та моральне зношення основного капіталу.
14. Особливості економічного процесу відтворення в аграрній сфері. Аграрні відносини.
15. Персональний розподіл доходів. Сімейні доходи, їх рівень, джерела і структура.
16. Поняття, етапи розвитку та функції ринку. Переваги та недоліки ринкового механізму.
17. Поняття, функції та основні елементи інфраструктури ринку.
18. Предмет, методи та функції політичної економії
19. Рентні відносини. Форми земельної ренти. Ціна землі Рента
20. Ресурси і фактори суспільного виробництва, їх характеристика
21. Соціальна політика держави. Соціальний захист населення. Крива Лоренца
22. Сутність і функції фінансів. Фінансова система та її складові
23. Сутність, структурні елементи і основні типи грошової системи.
24. Умови виникнення, ознаки та еволюція товарного виробництва. Товар і його властивості
25. Виникнення, суть та функції грошей. Види грошей
26. Види економічних циклів. Промисловий цикл і його фази.
27. Зміст, структура і типи економічної системи. Національні моделі господарювання
28. Міжнародні економічні відносини та їх види. Інтеграційні процеси в світовій економіці.
29. Роздержавлення і приватизація економіки: необхідність, сутність, особливості.
30. Циклічність розвитку економіки. Макроекономічна нестабільність.

«ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНИХ УЧЕНЬ»
1. А. Маршалл як засновник неокласики та його внесок в економічну науку
2. А. Сміт як засновник класичної політичної економії
3. Австрійська школа маржиналізму
4. Американська школа маржиналізму.
5. Взаємозвязок інфляції та безробіття. Крива А.Філіпса та її критики.
6. Вчення фізіократів та його роль в розвитку економічної теорії. Економічні погляди Франсуа Кене
7. Еволюція кейнсіанського напряму у XXст
8. Економічна теорія К. Маркса та її місце в історії економічної науки.
9. Економічне вчення Дж.М.Кейнса та його сучасне значення.
10.Економічний неолібералізм
11. Економічні погляди Т.Р. Мальтуса і сучасність
12.Зародження та основні етапи розвитку економічної теорії
13. Ідеї економічного лібералізму А.Сміта та Д.Рікардо
14. Історичні межі та етапи розвитку класичної школи політекономії.
15. Макроекономічна теорія Дж.М.Кейнса
16. Марксове вчення про капітал та додаткову вартість.
17. Меркантилізм як система економічних поглядів та політика епохи первісного нагромадження капіталу
18. Монетаризм як центральна теорія неоконсерватизму (М.Фрідмен)
19. Наукові підходи до періодизації розвитку класичної школи політекономії.
20. Національні школи маржиналізму: спільні риси та теоретичні розбіжності.
21. Неокейнсіанство та кейнсіанство, неокласичний синтез
22. Основні напрями економічної теорії XX ст.: спільне та відмінності.
23. Посткейнсіанство: умови та фактори виникнення, особливості теоретичних поглядів.
24. Суть теорії та практика сучасного монетаризму
25. Теоретичні моделі розвитку економічної науки.
26. Теоретичні основи та методологічні особливості маржиналізму.
27. Теоретичні погляди Ж.Б.Сея та їх вплив на розвиток класичного ринкового лібералізму.
28. Теорія раціональних очікувань (Р.Лукас, Т.Сарджент, Н.Уоллес).
29. Теорія ринкового ціноутворення А.Маршалла.
30. Способи економічної координації. Стихійний порядок. «Невидима рука» А.Сміта. Ієрархія та влада.

«МІКРОЕКОНОМІКА»
1. Аналіз поведінки споживача: криві «ціна – споживання» і «дохід споживання».
2. Бюджетне обмеження споживчого вибору і його графічне зображення. Бюджетна лінія.
3. Нахил бюджетної лінії та вплив цін, податків, субсидій і квот на її положення.
4. Взаємозамінні, взаємодоповнюючі, нейтральні блага, блага з від’ємною корисністю. Види поверхонь байдужості для цих благ.
5. Вибір обсягу виробництва та рівня ціни фірмою-монополістом. Ціна на продукцію природної монополії.
6. Виробництво і закон, функція та крива пропозиції. Детермінанти і зміна пропозиції.
7. Витрати виробництва в короткостроковому періоді
8. Витрати виробництва у довгостроковому періоді. Ефект масштабу виробництва.
9. Вподобання, корисність та вибір. Поняття відношень переваги. Побудова поверхонь байдужості.
10. Графічний аналіз ринкової рівноваги фірми-монополіста в короткостроковому та довгостроковому періодах.
11. Досконала конкуренція. Особливості функцій доходу і прибутку для фірми – досконалого конкурента.
12. Крива трансформації виробничих можливостей. Альтернативна вартість.
13. Монополістична конкуренція
14. Монополія. Особливості функцій доходу і прибутку для фірми-монополіста.
15. Поняття дисконтованої величини. Концепція поточної та майбутньої вартості.
16. Поняття ефективного розподілу благ. Крива можливостей споживачів. Умови ефективності у сфері споживання.
17. Поняття ефективного розподілу ресурсів. Крива ефективного використання ресурсів. Діаграма Еджворта
18. Поняття ізокванти та ізокости. Знаходження максимуму виробництва продукції та мінімуму витрат шляхом накладання карти ізоквант на карту ізокост.
19. Поняття та моделі олігополії
20. Попит. Закон, функція та крива попиту. Зміна попиту та її фактори.
21. Предмет мікроекономіки. Гіпотеза раціональності поведінки людини. Необмеженість бажань та обмеженість ресурсів.
22. Ринковий механізм збалансування попиту і пропозиції. Рівноважна ціна.
23. Ринок праці, його характерні особливості та функції
24. Рівновага споживача і максимізація корисності благ.
25. Рівноважний обсяг, надлишок і дефіцит продукції. Вплив змін попиту і пропозиції на ціну ринкової рівноваги.
26. Ступінь концентрації ринку та індекс Герфіндаля
27. Сутність та основні форми монопольних об’єднань. Показники монопольної влади на ринку. Індекс Лернера
28. Функція корисності. Гранична корисність. Закон спадаючої корисності. Закон зростання загальної корисності.
29. Часткова та загальна ринкова рівновага. Павутиноподібна модель рівноваги.
30. Ефект доходу та ефект заміщення.
31. Співвідношення доходу, споживання та заощадження. Схильність до споживання і заощадження.
32. Норма прибутку та фактори, що її визначають. Загальне правило максимізації прибутку.
33. Сутність і функції ціни. Класифікація системи цін.
34. Принципи, основні цілі та методи ціноутворення
35. Виробнича функція Кобба-Дугласа. Гранична продуктивність та технологічна норма заміни факторів

«МАКРОЕКОНОМІКА»
1. Податки та їх види. Податкова система. Податковий мультиплікатор. Мультиплікатор державних витрат.
2. Грошова маса, її структура та вимірювання. Грошові агрегати.
3. Довгострокове регулювання економіки, його задачі, об’єкти та інструменти.
4. Економічне зростання і способи його виміру. Фактори економічного зростання.
5. Екстенсивне та інтенсивне економічне зростання. Структурні зміни в економічному розвитку.
6. Зайнятість і безробіття. Види безробіття. Особливості безробіття в Україні.
7. Заощадження та інвестиції. Роль інвестицій в процесі досягнення макроекономічної рівноваги.
8. Інфляція як макроекономічне явище, її причини та види. Соціально-економічні наслідки інфляції.
9. Макроекономіка як наука.
10. Макроекономічна рівновага на грошовому ринку
11. Макроекономічна рівновага. Основна модель рівноваги національного виробництва.
12. Класична та кейнсіанська теорії макроекономічної рівноваги
13. Методи виміру макроекономічних показників. Співвідношення між ВВП і ВНП.
14. Механізм мультиплікатора-акселератора і його використання у визначенні економічної рівноваги
15. Моделі економічного зростання
16. Номінальні та реальні макроекономічні показники. Індекси цін і дефлятор.
17. Поняття, особливості та графічне зображення сукупної пропозиції. Детермінанти сукупної пропозиції
18. Система вбудованих (автоматичних) стабілізаторів економіки
19. Система національних рахунків (СНР) та її показники. Роль СНР в макроекономічному аналізі
20. Сукупний попит та його крива. Ефекти процентної ставки, багатства та імпортних закупівель.
21. Теоретичні моделі попиту на гроші. Грошовий мультиплікатор
22. Доход та його форми. Валовий внутрішній продукт
23. Державний борг та його обслуговування. Внутрішній та зовнішній державний борг України.
24. Бюджетний дефіцит і профіцит
25. Економічна теорія пропозиції. Крива Лаффера

Задача №1. За 8 годин працівник створює 24 вироби. Як зміниться величина вартості одного виробу та усіх виробів, якщо: а) інтенсивність праці зросте в 1,5 рази; б) продуктивність праці зросте в 2 рази?
Задача №2. Вартість основного капіталу – 300 тис. грн. Чисельність працюючих – 600 осіб. Обсяг чистої продукції – 1200 тис. грн. Визначте: а) рівень продуктивності праці; б) капіталовіддачі.
Задача №3. Фермер-орендатор отримує 12 % прибутку на 100 тис. дол. вкладеного в землю капіталу. Величина додаткового продукту, отриманого від реалізації продукції – 25 тис. дол. Визначте величину ренти, яку отримує власник землі.
Задача №4. В 2003 р. номінальний ВВП України становив 267344 млн. грн., а в 2004 р. він збільшився до 345113 млн. грн. Визначте темп росту реального ВВП, враховуючи, що індекс-дефлятор ВВП становив у 2004 р. 115,1%.
Задача №5. В 2005 р. в Україні кінцеві споживчі витрати становили 327 млрд. грн., валове нагромадження основного капіталу – 94 млрд. грн., експорт товарів і послуг – 227 млрд. грн., імпорт – 224 млрд. Розрахуйте обсяг ВВП України за даний рік.
Задача №6. В 2004 р. частка експорту товарів і послуг у ВВП України становила 61,2 %, а в 2005 р. – 53,5 %. Попри падіння за рік на 7,7 відс. пункти українська економіка розвивається як експортоорієнтована. Які, на вашу думку, переваги і недоліки моделі експортоорієнтованої моделі розвитку?
Задача №7, №8, №9.
7. В 2000 р. частка валового нагромадження основного капіталу у ВВП України становила 19,7 %, а в 2005 р. вона збільшилася до 22,0 %. Поясніть, чим викликана ця позитивна тенденція.
8. В 2000 р. частка валового нагромадження основного капіталу (ВНОК) у ВВП України становила 19,7 %, в 2001 р. – 19,7 %, в 2002 р. – 19,2 %, в 2003 р. – 20,6 %, в 2004 р. – 22,6 %, а в 2005 р. – 22,0 %. Чому країна повинна збільшувати частку ВНОК у ВВП?
9. В 2000 р. частка валового нагромадження основного капіталу (ВНОК) у ВВП України становила 19,7 %, в 2001 р. – 19,7 %, в 2002 р. – 19,2 %, в 2003 р. – 20,6 %, в 2004 р. – 22,6 %, а в 2005 р. – 22,0 %. Як збільшення (зменшення) норми ВНОК впливає на економічну динаміку країни?
Задача №10. В результаті підвищення ціни на товар з 10 до 12 грн. обсяг попиту скоротився з 8 до 6 тис. штук. Визначте тип і коефіцієнт еластичності попиту по ціні.
Задача №11. Вартість основного капіталу – 400 тис. грн. Чисельність працюючих – 600 осіб. Обсяг чистої продукції – 1200 тис. грн. Визначте: а) рівень продуктивності праці; б) капіталоємності.
Задача №12. В 2004 р. в Україні випуск в ринкових цінах становив 842055 млн. грн., а проміжне споживання – 496942 млн. грн. Який макроекономічний показник можна визначити на основі цих даних і чому він дорівнює? Яких даних бракує, щоб розрахувати величину валового національного доходу України за цей рік?
Ціна

150

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.