Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Оцініть цей сайт


Бабій Катерина Сергіївна

Рейтинг: 19.9
Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10
Черняк Катерина Василі

Рейтинг: 16
Вікторія

Рейтинг: 10
аватар
Брагіна Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10
аватар
Михайло Сергійович Ткаченко

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Історія економіки та економічної думки (МАУП)


Контрольна робота
K-26223

Завдання: «Після кожної теми пропонуються теми рефератів, із яких ви обираєте один, готуєте відповідь приблизно на 8-10 сторінок і надсилаєте на перевірку».

З кожного завдання обрана 1 тема для рефератів. Усього 20 рефератів. Кожен з рефератів має обсяг приблизно 10 сторінок, вступ, основну частину, яка складається з декількох питань, у яких розкривається зміст реферату, висновки і список використаної літератури.

Завдання №1
1. Роль економічної історії розвитку економіки країн світу і в системі вищої економічної освіти? Наведіть приклади практичного застосування знань з економічної історії у повсякденній діяльності людини.
2. Завдання, що стоять перед економічною історією на сучасному етапі?
3. Охарактеризуйте зв'язки економічної історії з іншими науками.
4. Основні критерії періодизації економічної іс¬торії та підходи.
5. Основні етапи господарської еволюції первісного суспільства.
6. Фактори, що зумовили перехід до відтворюючого господарства в період первісної доби.
7. Країни східного рабства. Розкрийте особливості його розвитку.
8. Охарактеризуйте основні здобутки господарства пер¬вісних племен на території України.
9. Трипільська культура. Її особливості. Чим займалося населення трипільської культури?

Завдання №2
1. Особливості розвитку країн східного рабства
2. Виробництва, які були створені стародавніми греками? Якого рівня досягли їхня торгівля, фінанси, кредит
3. Основні причини та наслідки колонізації Ста¬родавньою Грецією нових земель.
4. Особливості господарства Стародавнього Риму. Чому його називають класичним?
5. Римське сільське господарство, ремес¬ло, внутрішня і зовнішня торгівля.
6. Колонат, його сутність і значення. Економічні причини занепаду античного рабовласницького суспільства?
7. Основні риси господарства скіфів.
8. Розвиток економічних зв'язків населення Північно¬го Причорномор'я з грецькими містами-полісами, розташова¬ними на території України?
9. Особливості економічного розвитку східно¬слов'янських племен.

Завдання №3
1. Шляхи формування, форми і типи власності в добу середньовіччя.
2. Феодальне господарство, його загальні риси та основні виробничі форми.
3. Особливості становлення феодального госпо¬дарства у країнах Західної Європи.
4. Особливості еволюції феодального маєтку протягом XI — XV ст. Зміна відносин між сеньйорами та селянами.
5. Фактори піднесення міст Захід¬ної Європи в XI — XV ст.
6. Цеховий лад середньовічного ремесла, його риси та особливості.
7. Риси, характер європейської торгівлі в середні віки, її головні шляхи і райони.
8. Форми землеволодіння на україн¬ських землях в IX — першій половині XIV ст. Категорії залежних селян були в Київській Русі.
9. Особливості утворення і розвитку українських міст в період середньовіччя. Українське ремісництво в X— XIIIст.
10. Економічні причини і наслідки феодальної роздробленості Київської Русі.
11. Особливості господарського розвитку україн¬ських земель у складі Великого князівства Литовського та Польського королівства.
12. Характер, форми внутрішньої та зовнішньої торгівлі Київської Русі. Роль українських земель в зовнішньоекономічнихзв'язках Речі Посполитої.
Завдання №4
1. Великі географічні відкриття. Їх економічні причини і наслідки.
2. Зародження інду¬стріального суспільства у країнах Західної Європи в XVIст.
3. Мануфактури, їх типи. Особливості мануфактурного періоду в розвитку промисло¬вості у країнах Західної Європи та США.
4. Значення буржуазних революцій XVI- XVIIIст. для становлення індустріального суспільства.
5. Наслідки аграрного перевороту в Англії.
6. Характеристика процесу первісного нагромадження ка¬піталу, його джерела, методи та результати.
7. Соціально-економічні завоювання україн¬ського народу в ході Національно-визвольної революції середи¬ни XVIIст.
8. Земельні відно¬сини в Українській гетьманській державі та Слобідській Україні протягом другої половини XVII- XVIII ст.
9. Господарства старшин, козаків, селян в Українській гетьманській державі.
10. Форми землеволодіння на правобережних та західноукраїнських землях, його особливості.
11. Запорізька Січ. Її економічна система.
Завдання №5
1. Сутність промислового перевороту, його наслідки і особливості.
2. Характеристика промислового перевороту у Ве¬ликобританії, Франції, Німеччині та США.
3.Складіть порівняльну таблицю ходу промислового пере¬вороту в провідних країнах світу.
4. Вплив континентальної блокади Англії, яку про¬водив Наполеон Бонапарт, на економічний розвиток Франції.
5. Економічні причини і наслідки Громадянської війни у США.
6. Аграрний розвиток США, значення Закону про гомстеди для розвитку країни.
7. Зміст політики протекціонізму і фрітредерства.
8. Передумови, основні етапи, особливості та на¬слідки промислового перевороту в Східній Україні.
9. Особливості промислового перевороту в Західній Україні?

Завдання №6
1.Основні здобутки науки, техніки, технології виробництва в останній третині XIXст. та їхні на¬слідки.
2. Особливості індустріального розвитку США, Німеччини, Великобританії, Франції.
3. Структурні зміни в економіці провідних країн світу протягом останньої третини XIX— на почат¬ку XXст.
4. Передумови та наслідки створення моно¬полістичних об'єднань, основні форми монополій.
5. Характеристика економічного розвитку Японії в другій половині XIXст.
6. Економічні причини першої світової війни.
7. Суть індустріалізації України, її наслідки і вплив на розвиток українських міст.
8.Причини зростання протиріч в аграрному секторі України на рубежі XIX- XXст.
9.Значення столипінської аграрної реформи, особливості її здійснення в Україні?
10. Фактори, які сприяли зростанню еміграційних процесів в Україні.

Завдання №7
1. Економічні наслідки першої світової вій¬ни для воюючих країн.
2. Розвиток господарства світу у 1920-ті роки.
3. Суть планів Дауеса та Юнга, їхні причини та наслідки.
4. Характеристика світової економічної кризи 1929- 1933 рр., її особливості у провідних країнах світу.
5. Шляхи виходу зі світової економічної кризи США та Німеччини.
6. Вплив першої світової війни на економіку українських земель.
7. Особливості економічної політики урядів Центральної Ради, Гетьманату, Директорії, ЗУНР.
8. Специфіка здійснення "політики воєнного комунізму" в Україні. Назвіть основні причини голоду 1921 - 1923 pp.
9. Суть нової економічної політики, причини її згортання.
10. Хід, особливості та наслідки сталінської індустріалізації та колективізації в Україні Основні причини голодомору 1932- 1933 pp.

Завдання №8
1. Друга світова війна, її економічні наслідки.
2. Значення плану Маршалла для відбудови європейської економіки.
3. Чинники, що сприяли "економічному ди¬ву" Німеччини та Японії в 50-х - 60-х роках ХХ ст.
4. Економічна політика радянського уряду на першому етапі другої світової війни.
5. Соціально-економічні наслідки приєднання західноукраїнських земель до УРСР.
6. Окупаційну політику німецького режиму на українських землях.
7. Економічні втрати України у роки другої сві¬тової війни.
8. Причини та наслідки голоду 1946-1947 рр.
9. Особливості і причини грошової реформи 1947 р., її вплив на добробут населення.

Завдання №9
1. Особливості розвитку економіки ФРН.
2. Розвиток Франції, її вплив на міжнародні світові відносини.
3. Міжнародна економічна інтеграція, її етапи і форми.
4. Причини і особливості створення ЄС.
5. Рівень розвитку країн Європейського союзу.

Завдання №10
1. Причини та наслідки розпаду колоніаль¬ної системи.
2. Характеристика основних груп країн, що розвиваються.
3. Основні показник, що визначають належність країни до групи, що розвиваються.
4. Основні причини та наслідки швидкого еконо¬мічного зростання нових індустріальних країн.
5. Особливості економічної стратегії урядів нових індустріальних країн Сходу.
6. Вплив на економічне і політичне життя Сінгапуру та Гонконгу статусу британських колоній.
7. Основні причини економічного піднесення під час військового режиму Південної Кореї.
8. Структурні зрушення світового господарства за останні десятиріччя.
Завдання №11
1. Економічна політика українського уряду в перші роки незалежності, чим вона зумовлювалася.
2. Проблеми і особливості розвитку української економіки в 1994-1999 рр. в ході ринкових перетворень.
3. Особливості і причини проведення грошової реформи 1996 р. в Україні.
4. Основні фактори зростання "тіньового" сек¬тора української економіки та його наслідки.
5. Особливості приватизації державного майна в Україні.
6. Причини і наслідки затяжної економічної кризи.
7. Особливості розвитку економіки України у 2000 -2006рр
8. Вплив політичної реформи, прийнятої ВРУ у 2004р., на подальший розвиток України.
9. Особливості розвитку України у 2007р. Умови вступу до СОТ.
10. Європейський вибір України, проблеми на цьому шляху.

Завдання №12
1. Найдавніші пам'ятки суспільної думки, значення висловлених у них поглядів.
2. Своєрідність економічних поглядів Стародавнього Ки¬таю. Ідеї Конфуція.
3. Економічні погляди давньогрецьких і давньо¬римських авторів філософів.
4. Творчість Лі Гоу в період феодального роз¬витку Китаю.
5. Ідеї арабських мислителів Ібн Хальдуна та Мухаммеда.
6. Економічне вчення Фоми Аквінського.
7. Економічна політика Б. Хмельницького.
8. Сутність соціальних утопій Т. Мора та Т. Кампанелли.

Завдання №13
1. Економічні і соціально-політичні умови виникнення мер¬кантилізму.
2. Великі географічні відкриття їх значення для світової економіки.
3. Меркантилізм – перше економічне вчення європейських вчених, його значення.
4. Поясніть, як співвідносяться теорія та політика меркантилізму.
5. Економічна концепція раннього меркантилізму, її особливості і представники.
6. Характерні ознаки економічного вчення пізнього мер¬кантилізму.
7. Охарактеризуйте розвиток меркантилізму в Англії і Франції.
8. Історичне значення меркантилізму в економічній науці.
Завдання №14
1. Процеси економічного життя, які спричинили виник¬нення класичної
школи.
2. Основні теоретичні положення класичної політичної економії.
3. Економічні погляди В. Петті та П. Буагільбера.
4. Основні положення фізіократичної школи.
5. Значення "Економічні таблиці" Ф. Кене.
6. Основні складові економічного вчення А. Сміта.
7. Історико-економічне значення праці А. Сміта "До¬слідження про природу
та причини багатства народів".
Завдання №15
1. Розвиток ідей класичної школи А.Сміта в Англії Т. Мальтусом.
2. Значення економічної системи Жана Батіста Сея.
3. Охарактеризуйте трудову теорію Д. Рікардо.
4. Сутність теорії недоспоживання французького вченого Сімона де Сісмонді.
5. Значення теорії "порівняльних переваг" для міжнародної торгівлі.

Завдання №16
1. Історичні передумови та ідейні витоки марксизму.
2. Суспільно - економічне значення "Маніфесту Комуністичної партії"
К.Маркса і Ф.Енгельса.
3. Діалектика Г.Гегеля та матеріалізм Л.Фейєрбаха –ідейні передумови теорії
марксизму.
4. «Капітал»- фундаментальна наукова праця К. Маркса.
5. Дослідження руху капіталу в другому томі К.Маркса.
6. Дослідження аграрних відносин К.Марксом. Абсолютна і диференційна
рента.
7. Характеристика прибутку як перетвореної форми доданої вартості.
Завдання №17
1. Характеристика методології маржиналізму та історія його виникнення.
2. Концепція австрійської школи маржиналізму- К.Менгера, Ф.Візера, о.Бем-Баверка.
3. А. Маршалл - засновник неокласичного ана¬лізу, його відмінність від поглядів попереднього маржиналізму.
4. Специфіка американської школи маржиналізму Дж. Кларка. Закон спадної продуктивності факторів вироб¬ництва.
5. Математична школа маржиналізму (лозаннська) – Г.Госсен, А.Курно, В.Парето, Л.Вальрас.
Завдання №18
1. Особливість інституціоналізму як течії економіч¬ної думки.
2. Соціально-психологічний інституціоналізм Т. Веблена, його ставлення до
монополій, сфери обі¬гу, кредитних відносин.
3. Теорії "соціального конфлікту" та "колективних дій" Дж. Коммонза.
4. Емпіричний інституціоналізм У. Мітчелла.
5. Технократичні теорії Дж. Гелбрейта і У.Ростоу.
6. П.Самуельсон – автор змішаної економіки, нового соціально-орієнтованого
суспільства.
Завдання №19
1. Макроекономічний аналіз Дж. М. Кейнса, його виникнення і значення.
2. Концепція "ефективного попиту" Дж. Кейнса - вирішення проблеми економічних криз.
3. Основні положення кейнсіанської економічної політики.
4. Модель довготермінового еконо¬мічного зростання Домара-Харрода.
5. Дж. Хікс-лауреат Нобелівської премії, модель IS—LM.
6. Концепція залежності безробіття від інфляції, крива Філліпса.
7. Основні економічні проблеми, які досліджували нео-і посткейнсіанство.
Завдання №20
1. Характеристика сучасного неокласичного напряму та його течій.
2. Основні положення американського монетаризму — сучасної неоконсервативної макроекономічної теорії.
3. Значення теорії економіки пропозиції .
4. Сутність теорії раціональних очікувань.
Ціна

200

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.