Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


Маловичко Ірина Сергіївна

Рейтинг: 16
Блажевич Юлія

Рейтинг: 16
аватар
Гусак Віктор Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Самойленко оксана Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Козинець Юлія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Олена Дмитрівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

МАУП, Задачі, Аналіз і планування в торгівлі, №3205


Контрольна робота
K-11869

Задача №1

Проаналізувати товарооборот торговельного підприємства
Таблиця 1 Вихідні дані
Квартал Минулий рік, тис. грн. План Фактично Виконання плану, % Відхилення від плану в сумі, тис. грн. Динаміка, %
Сума, тис. грн. Питома вага, % Сума, тис. грн. Питома вага, %
І 11004,73 11069,0 23,6 11051,39 23,5 99,8 -17,6 0,42
ІІ 11605,77 11538,38 24,6 11662,75 24,8 101,1 124,4 0,49
ІІІ 11559,68 11960,0 25,5 12038,95 25,81 100,7 79,0 4,15
IV 12068,32 12335,75 26,3 12274,13 26,1 99,5 -61,6 1,71
Усього 46238,5 46904,0 100 47027,2 100 100,3 123,2 1,71

Задача №2

Проаналізувати товарооборот за видами продажу по магазину.
Таблиця 2 Вихідні дані
Вид продажу Минулий рік Звітний рік Виконання
плану, % До
минулого року, %
Сума, тис. грн.

Питома ва¬га, % План Фактично
Сума, тис. грн. Питома вага, % Сума, тис. грн. Пито¬ма ва¬га, %
Продаж товарів населенню – усього, у т. ч.: 44204,0 95,6
44887,0
95,7 45052,06 95,8 100,4 1,92
– за готівку 41938,32 90,7 42401,0 90,4 42418,54 90,2 100,0 1,15
– у кредит 2265,68 4,9 2486 5,3 2633,52 5,6 105,9 16,24
Продаж у порядку дрібно¬го oпту 1988,26 4,3 1970 4,2 1928,11 4,1 97,9 -3,03
Продаж через кафетерій 46,24 0,1 47 0,1 47,03 0,1 100,1 1,71
Усього 46238,5 100 46904,0 100 47027,2 100 100,3 1,71

Задача №3

Проаналізувати товарні запаси торговельного підприємства.
Таблиця 3 Вихідні дані
Квартал

Товарообо¬рот звітного року

Фактичний запас на 01. 01 поточного року
Норма товарних запасів, дні

Відхилення від норми (+ , –)
у днях у сумі у днях у сумі
І 11005,2 33,69 4120 98 -64,31 7863,44
II 11620,7 13,94 1800 35 -21,06 2719,16
ІІІ 11559,8 29,27 3760 120 -90,73 11653,07
IV 12050,4 31,89 4270 134 -102,11 13671,71
Усього 46236,1 108,79 13950 387 -278,21 35907,38

Задача №4

Визначити:
1. Товарооборот магазину у запланованому році.
2. Товарооборот по швейних виробах у запланованому році та
на І квартал.
Дані за звітний період:
Товарооборот становить 5750 тис. грн., у т. ч. по швейних виро¬бах – 3450 тис. грн.
Завдання на запланований рік:
– товарооборот збільшиться на 3 %;
– питома вага швейних виробів – на 2 % (розмір зміни);
– товарооборот швейних виробів у І кварталі визначений в розмірі 24 % до річного обороту за планом.

Задача №5

На основі даних, що характеризують діяльність підприємства торгівлі, проаналізувати:
– рівномірність реалізації товарів;
– вплив зміни елементів товарного балансу на обсяг реалізації товарів.
Таблиця 4 Товарний баланс "Будинку торгівлі", тис. грн. (у порівняльних показниках).
Показник Рік
попередній звітний
Залишки товарів на початок року 6219 7005
Надходження товарів 22735 20709
Реалізація товарів 21934 20733
Інші вибуття товарів 15 26
Залишки товарів на кінець року 7005 6955

Задача №6

Визначити витрати по оренді приміщень в сумі та у відсотках до товарообороту за такими даними:
– площа магазину 320 м2, з них 230 м2 – торговельний зал і 90 м2 – допоміжні приміщення.
Ставка за оренду торговельного залу 75 грн., а допоміжних при¬міщень – 40 грн. за 1 м2.
Товарооборот магазину на запланований рік – 2464 тис. грн.

Задача №7

Проаналізувати показники плану з праці.
Розрахувати:
а) вплив зміни товарообороту на продуктивність праці;
б) вплив зміни чисельності на продуктивність праці.
Зробити висновки.
Таблиця 5 Аналіз чисельності та продуктивності праці підприємства
Показник План Фактично Виконання плану, % Відхилення
(+, -)
Товарооборот, тис. грн. 400 380 95 -20
Чисельність, чол. 12 14 116,7 +2
Продуктивність праці, тис. грн. 33,33 27,14 81,43 -6,19

Задача №8
Проаналізувати продуктивність праці
Таблиця 6 Вихідні дані
Показник

За ми¬нулий рік

Звітний рік Відхилення Динаміка,
%

план звіт Вико¬нан¬ня, % від плану від минулого року
Товарооборот, тис. грн. 46238,5 46904,0 47027,2 100,26 123,2 788,7 1,71
Середньооблікова чисель¬ність торгових працівників 580 578 572 98,96 -6 -8 -1,38
Середньорічний виробіток на одного праців¬ника, тис. грн. 79,72 81,15 82,22 101,32 1,07 2,5 3,14

Розрахувати вплив факторів.

Задача №9

Визначити середню заробітну плату одного працівника магазину за планом і фактично, встановити, як вплинула зміна структури штату на рівень витрат на оплату праці за такими показниками:
– плановий рівень витрат на оплату праці в магазині – 3 %;
– планова чисельність працівників 50 чол., у тому числі продавців – 60 %;
– середня заробітна плата продавця – 310 грн., інших праців¬ників – 330 грн.
Фактична чисельність не змінилася, але питома вага продавців збільшилася і становить 66 %.

Задача №10

Проаналізувати фонд оплати праці (ФОП), визначити суму відносної економії (перевитрат), зробити висновок про відхилення від плану фактичних показників.
Таблиця 7 Аналіз фонду оплати праці
Показник План Фактично Відхилення (+, -)
Товарооборот, тис. грн. 200 220 +20
Фонд оплати праці
– сума, тис. грн. 6 6,38 +0,38
– рівень, % 3 2,9 -0,1

Задача №11

Проаналізувати показники плану з праці
Таблиця 8 Вихідні дані
Показник Мину¬лий рік План Фактич¬но Вико¬нання,
% Відхи¬лення
(+,-) Ди¬на¬міка
Товарооборот, тис. грн. 46236,2 46238,5 47027,2 101,71 788,70 791,00
Чисельність працівників усього, у т. ч. 580 578 572 98,96 -6,00 -8,00
– продавців 409 416 416 100,00 0,00 7,00
Товарооборот на одного працівника, тис. грн. 79,72 79,99 82,22 102,79 2,23 2,50
Фонд оплати праці, тис. грн. 860,1 867,6 860,6 99,19 -7,00 0,50
Середня заробітна плата на одного:
– працівника, грн. 123,57 125,09 125,38 100,23 0,29 1,81
– продавця, грн. 175,24 173,8 172,4 99,19 -1,40 -2,84
ФОП у % до товарообороту 1,86 1,88 1,83 97,34 -0,05 -0,03

Розрахувати вплив факторів на ФОП:
– зміна чисельності працівників;
– зміна середньої заробітної плати одного працівника;
– зміна продуктивності праці;
– зміна товарообороту.

Задача №12

Визначити чисельність працівників магазину в запланованому році за такими даними:
1. Товарооборот магазину за звітний рік – 3700 тис. грн.
2. Чисельність продавців у звітному році – 25 чол.
3. Питома вага продавців у штаті магазину – 60 %.
4. У запланованому році товарооборот збільшиться на 4 %, про¬дуктивність праці зросте на 3 %, питома вага продавців у штаті магазину залишиться на рівні звітного року.

Задача №13

Проаналізувати валовий дохід підприємства.
Таблиця 9 Вихідні дані
Показник

Мину¬лий рік

Звітний рік Відхилення Динаміка,

план фактично Вико¬нан¬ня плану, % від мину¬лого року від
пла¬ну
Товарообо¬рот тис. грн. 97545,7 97655,4 978240,5 100,17 278,8 169,1 0,29
Валовий до¬хід, тис. грн. 7655,8 7860,5 7945,4 101,08 289,6 84,9 3,78
Рівень вало¬вого доходу, % 7,85 8,05 8,12 100,87 0,27 0,07 3,44

Задача №14

Проаналізувати витрати обороту торговельного підприємства за квартал, зробити висновки.
Таблиця 10 Вихідні дані
Показник План Фактично
Товарооборот, тис. грн. 1200,0 1213,96
Сума витрат обороту, тис. грн. 144,0 146,97
Рівень витрат обороту, в тому числі: 12,0 12,1
– умовно-змінний
7,2 11,54
– умовно-постійний 4,8 0,56
Сума умовно-постійних витрат 6,91 6,91

Задача № 15

Здійснити аналіз витрат обороту.
Таблиця 11 Вихідні дані
Група витрат План Факт Планова сума витрат обороту в перерахунку Відхилення плану, (+;–)
сума, тис. грн. % до товарообороту сума, тис. грн. % до товарообороту у % до т/о у сумі у т.ч. за рахунок
т/о інших
Залежні від товарообороту 656,7 1,4 658,4 1,4 658,4 0 1,7 1,72 0
Незалежні від товарообороту 417,4 0,89 409,1 0,87 409,1 -0,02 -8,3 1,096 9,41
Разом 46904 – 47027,2 – 47027,2 – 123,2 – –

Задача №16

Визначити обсяг надходження товарів на склади оптової бази в запланованому кварталі за наступними даними:
1. Товарооборот бази за квартал 16650 тис. грн.
2. Товарний запас на кінець звітного кварталу 6300 тис. грн.
3. У запланованому кварталі:
– товарооборот бази збільшиться на 4 %;
– питома вага транзиту становитиме 35 %;
– норма товарних запасів на кінець запланованого кварталу – 40 днів.

Задача №17

Проаналізувати прибуток від реалізації товарів за квартал, роз¬рахувати вплив факторів на прибуток, зробити висновки.
Таблиця 12 Вихідні дані
Показник План Факт Відхилення
Товарооборот, тис. грн. 800 750 -50
Валовий дохід за вирахуванням ПДВ, тис. грн. 144 140 -4
% товарообороту 18 18,7 +0,7
Витрати обороту, тис. грн. 104 110 +6
% до товарообороту 13 14,7 +1,7
Прибуток від реалізації товарів, тис. грн. 40 30 -10
% до товарообороту 5 4 -1

Задача №18

Визначити обсяг надходження товарів на склади оптової бази і план закупівлі товарів за наступними даними:
1. План товарообороту бази на квартал – 38610 тис. грн.
2. Питома вага транзиту в обороті бази:
– з участю у розрахунках – 30 %;
– без участі в розрахунках – 10 %.
3. Норма товарних запасів по базі на кінець кварталу – 23 дні.
4. Запас товарів на початок кварталу – 5775 тис. грн.

Задача №19

За даними підприємства проаналізувати ефективність викорис¬тання основних засобів. Зробити висновки.
Таблиця 13 Вихідні дані
Показник Минулий 1997 р. Звітний 1998 р.
1. Товарооборот, тис. грн. 6900 18700
2. Доходи, тис. грн. 138 407
3. Середньорічна вартість основних засобів 110,6 234,3
4. Торговельна площа, м2 406 406

Задача №20

Спланувати чисельність продавців по магазину промислових товарів за умови, що:
– кількість робочих місць в промтоварному магазині – 28;
– режим роботи – з 10 до 20 години;
– перерва на обід – 1 година;
– вихідний день – неділя;
– час на підготовку робочих місць – 20 хв. на день;
– повний фонд робочого часу продавця за рік – 253 дні;
– фактичний фонд робочого часу продавця за рік – 231 день;
– щотижневий фонд робочого часу продавця – 40 годин.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.