Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


Бойченко Яна Олегівна

Рейтинг: 16
Роман

Рейтинг: 10
Наталія М. Б.

Рейтинг: 16
Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Жижикова Юлія Олегівна

Рейтинг: 10
аватар
Гуштан Іванна Юріївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Тести з дошкільної педагогіки. 169 питань-відповідей.


Шпаргалка
K-23718

Тести з дошкільної педагогіки. 169 питань-відповідей.
1. Виберіть правильне визначення поняття «педагогіка».
1. Наука, яка вивчає закономірності розвитку особистості та визначає шляхи її виховання.
2. Мистецтво впливу вихователя на вихованця з метою формування його особистості.
3. Наука про дитину.
4. Наука про виховання людини.
2. Що виступає об’єктом педагогіки.
1. Виховна діяльність.
2. Навчальна діяльність.
3. Виховання людини людиною.
4. Виховання як свідомий і цілеспрямований процес.
3. Що є предметом педагогіки.
1. Виховна діяльність, яка здійснюється у навчально-виховних закладах.
2. Підготовка підростаючого покоління до життя.
3. Розкриття закономірностей і механізмів оволодіння знаннями, навичками, вміннями, засвоєння людиною соціально-культурного досвіду.
4. Передача соціального досвіду учнями.
4. До яких наук належить дошкільна педагогіка.
1. Філологічних.
2. Педагогічних.
3. Психологічних.
4. Моціально-економічних.
5. Визначіть групу наук, що складають систему педагогічних.
1. Дидактика, психологія, історія, філософія, школознавство, теорія виховання, порівняльна педагогіка.
2. Загальна педагогіка, вікова, соціальна педагогіка, педагогіка вищої школи, окремі методики, спеціальні педагогіки, історія педагогіки.
3. Загальна педагогіка, етика, естетика, вікова фізіологія, дошкільна педагогіка, історія педагогіки, школознавство.
4. Теорія виховання, історія педагогіки, спеціальна педагогіка, анатомія, організація і керівництво дошкільним вихованням.
6. Дайте визначення дошкільній педагогіці.
1. Наука, про закономірності виховання і навчання дітей від народження до вступу до школи.
2. Наука, яка вивчає значення і специфіку організації культурного середовища конкретного освітнього закладу в загальній виховній системі.
3. Галузь педагогічних знань, яка досліджує фундаментальні закони навчання й виховання.
4. Наука про дитину.
7. Визначіть мету дошкільної освіти.
1. Виконання вказівок Міністерства освіти і науки.
2. Виконання рішень педагогічної ради.
3. Робота з підвищення педагогічної культури педагогів.
4. Формування особистості дитини, підготовка до школи.
8. Етнопедагогіка, ідеї видатних педагогів минулого, експериментальні дослідження проблем розвитку і виховання дітей, філософія є:
1. Методологічною основою педагогіки.
2. Джерелами дошкільної педагогіки.
3. Суміжними науками.
4. Характерними рисами дошкільної педагогіки.
9. Який із означених методів педагогічного дослідження можна назвати активним за впливом на особистість?
1. Педагогічний експеримент.
2. Анкетування.
3. Педагогічне спостереження.
4. Педагогічне тестування.
10. До практичних методів педагогічного дослідження належить.
1. Наліз літературних джерел.
2. Синтез.
3. Вивчення продуктів діяльності.
4. Моделювання.
11. Дайте визначення поняттю «особистість».
1. Сутність людини.
2. Доросла, розумна, відповідальна і вільна людина.
3. Індивід, який свідомо управляє своєю власною поведінкою і діяльністю.
4. Своєрідність людини.
12. Дайте визначення формуванню особистості.
1. Цілеспрямований процес формування у вихованців необхідних якостей і переконань.
2. Якісні зміни в характеру людини.
3. Кількісні зміни в організмі.
4. Становлення людини як соціальної істоти, яке відбувається в процесі розвитку, виховання і навчання.
13. Основною умовою формування особистості є:
1. Спадковість.
2. Середовище.
3. Виховання.
4. Активність особистості.
14. Які з перерахованих якостей передаються від батьків дітям по спадковості?
1. Батьківські знання.
2. Батьківські уміння, навички.
3. Біологічні особливості батьків.
4. Досвід батьків.
15. Назвіть рушійні сили процесу розвитку особистості.
1. Природні задатки дитини.
2. Вимоги дорослих.
3. Соціальне оточення.
4. Протиріччя між потребами особистості та можливостями для їх досягнення.
16. Дайте визначення поняттю «розвиток».
1. Процес засвоєння людиною інформації.
2. Процес становлення особистості під впливом зовнішніх і внутрішніх соціальних та природних чинників.
3. Процес і результат набуття індивідуального досвіду.
4. Процес кількісних змін.
17. Державним стандартом дошкільної освіти є:
1. Закон України «Про дошкільну освіту».
2. Закон України «Про освіту».
3. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні.
4. Програма «Я у Світі».
18. Сучасні типи дошкільних закладів охарактеризовано у:
1. Законі України «Про дошкільну освіту».
2. Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні.
3. Законі України «Про освіту».
4. Концепції розвитку дошкільної освіти в Україні.
19. Скільки основних типів сучасних ДНЗ є відповідно до основної функції, яку вони виконують:
1. 2.
2. 3.
3. 4.
4. 5.
20. Першим посібником з дошкільної освіти вважається праця Я.А.Коменського.
1. «Велика дидактика».
2. «Видимий світ у малюнках».
3. «Материнська школа».
4. «Думки про виховання».
21. Педагогічний твір К.Д.Ушинського.
1. «Виховання людини».
2. «Думки про виховання».
3. «Людина як предмет виховання».
4. «Лебедина пісня».
22. Свій заклад для виховання дітей Ф.Фребель назвав.
1. Мала школа.
2. Дитячий садок.
3. Лісова школа.
4. Початкова школа.
23. Перший «дар» Ф.Фребеля.
1. М’яч.
2. Куб.
3.Циліндр.
4. Куля.
24. Вихователь у монтессорі–педагогіці виконує роль.
1. Спостерігача.
2. Активну.
3. Пасивну.
4. Невтручання.
25. М.Монтессорі була прибічницею педагогічного напряму.
1. Християнсько-релігійного виховання.
2. Авторитарного виховання.
3. Вільного вихователя.
4. Демократичного виховання.
26. Дошкільний заклад, який було організовано за принципом «свободи».
1. Дитячий садок за методом Є.Тихеєвої.
2. Дитячий садок за методом Ф.Фребеля.
3. Дитячий садок за методом Януша Корчака.
4. Дитячий садок за методом М.Монтессорі.
27. Перші дитячі садки на Україні з’явились.
1. На початку ХІХ ст..
2. В другій половині ХІХ ст..
3. На початку ХХ ст..
4. У другій половині ХХ ст.
28. Ядром педагогічно концепції К.Д.Ушинського є:
1. Принцип емоційності навчання.
2. Принцип єдності фізичної і розумової праці.
3. Принцип народності виховання.
4. Принцип гуманізму.
29. Автор першої в Україні концепції національного дитячого садка:
1. С.Ф.Русова.
2. В.О.Сухомлинський.
3. К.Д.Ушинський.
4. М.Драгоманов.
30. Центральною ідеєю виховної концепції В.О.Сухомлинського є.
1. Кабінетна система навчання.
2. Взаємодія школи і родини.
3. Гуманізм.
4. Виховання на лоні природи.
31. Наукові засади вітчизняної дошкільної дидактики розроблені:
1. О.Усовою.
2. С.Русовою.
3. М.Щеловановим.
4. Є.Фльоріною.
32. Хто є основоположником теорії виховання дітей раннього віку:
1. О.Усова.
2. С.Русова.
3. Ю.Аркін.
4. М.Щелованов.
33. У якому віковому періоді дитинства зароджується самосвідомість дитини:
1. Ранньому дитинстві.
2. Дошкільному віці.
3. Молодшому шкільному віці.
4. Середньому шкільному віці.
34. Провідною діяльністю дітей раннього віку є:
1. Предметна діяльність.
2. Ігрова.
3. Самостійна діяльність.
4. Трудова діяльність.
35. Визначте особливість нервово-психічного розвитку, яка не відповідає періоду раннього дитинства:
1. Швидкий темп фізичного і психічного розвитку.
2. Стійкість емоційного стану.
3. Потреба у спілкуванні.
4. Велика сенсомоторна потреба.
36. Комплекс пожвавлення характеризується:
1. Здатністю фіксувати погляд на предметі, зосереджуватися на ньому, стежити за рухомими предметами.
2. Здатністю прислуховуватися до звуків, реагувати на невидиме джерело звуку.
3. Здатністю емоційно реагувати на дорослого, усміхатися, виявляти радість голосовими реакціями і рухами рук і ніг.
37. Конвергенція – це:
1. Здатність зводити на предметі зорові осі обох очей.
2. Здатність стежити за рухомими предметами.
3. Здатність повертати голову на невидиме джерело звуку.
38. Для якого вікового періоду характерним є тримання під час сну рук і ніг зігнутими, притиснутими до грудей, прояв імпульсивних хаотичних рухів під час сну, тривожність:
1. Період новонародженості (немовляти).
2. Період 5-6 місяців.
3. Період 10-12 місяців.
39. У період новонародженості основні рефлекси зорового і слухового аналізаторів виявляється:
1. У затиханні, заспокоєнні під час погойдування.
2. У зажмурюванні очей від яскравого світла, здриганні при різних звуках.
3. У зосередженні погляду на предметі, повертанні голови на звук.
40. Рекомендовано привчати дитину лежати на животі:
1. З 6 тижнів.
2. З 2-х місяців.
3. З 1-го місяця.
41. Для розвитку зорових і слухових реакцій у дитини перших трьох місяців життя рекомендовано:
1. Ласкаво розмовляти, добиваючись зосередження уваги на обличчі дорослого і показувати яскраву іграшку, повільно пересувати її перед очима дитини, щоб змусити стежити за рухом предмета.
2. Показувати дитині гірлянди різнокольорових брязкалець, підвішувати їх на стійці манежу на відстані 20-30 см від очей дитини, рухати ними, змушуючи дитину стежити за ними.
3. Тримати дитину у вертикальному положенні під пахви, викликаючи танцювальні рухи, ласкаво розмовляти з нею.
42. При нормальному розвитку дитина оволодіває вмінням тримати голову у період:
1. До 6 тижнів.
2. До 2-х місяців.
3. До 3-х місяців.
43. На скільки періодів умовно поділяється перший рік життя:
1. На 2.
2. На 3.
3. На 4.
4. На 5.
44. Підготовчим рухом до повзання є:
1. Уміння лежати на животі, спираючись на долоні витягнутих рук (у 5 місяців).
2. Уміння перевертатися зі спини на живіт (у 5 місяців).
3. Уміння перевертатися з живота на спину (у 6 місяців).
45. Підготовчим етапом розвитку мовлення у 2,5-3 місяці є:
1. Гукання.
2. Лепетання.
3. Співуче аґукання.
46. На фоні позитивного емоційного стану у дитини в 2,5-3 місяці з’являються голосові реакції у формі гукання, що виражається:
1. У співучому вимовлянні голосного а-а-а і поєднанні звуків а-гу.
2. В уривчастому вимовлянні приголосних звуків «ги», «кжи».
3. У багаторазовому промовлянні одного складу – ба-ба-ба.
47. Що не є характерним для розвитку дитини в період від 2,5-3 до 5-6 місяців:
1. Перевертання зі спини на живіт.
2. «Гуляння» від 1,5 до 2 годин.
3. Повзання по-пластунськи, спираючись на лікті і коліна.
48. Співуче аґукання як підготовчий етап розвитку мовлення виникає:
1. У 4-5 місяців.
2. У 2,5-3 місяці.
3. У 6 місяців.
49. Лепетання (багаторазове промовляння одного складу – ма-ма-ма) як підготовчий етап розвитку мовлення виникає:
1. У 6-7 місяців.
2. У 4-5 місяців.
3. У 3 місяці.
50. Обов’язковою умовою своєчасного розвитку аґукання і лепетання у дітей є:
1. Правильна організація умов неспання.
2. Емоційно-мовне спілкування дорослого з дитиною.
3. Дотримання режиму дня.
51. Індивідуальні заняття з розвитку голосових реакцій з дітьми 5-6 місяців не повинні перевищувати:
1. 15 хвилин.
2. 5-6 хвилин.
3. 10 хвилин.
52. Що є характерним для розвитку рухів рук у дітей віком 6 місяців:
1. Захвачує, обмацує іграшку, яка висить на відстані витягнутих рук.
2. Приймає іграшку з рук дорослого.
3. Самостійно бере іграшку, що розташована збоку, над обличчям, може утримувати одночасно 2 предмети.
53. Рекомендовано учити дитину сидіти:
1. У 6,5-7 місяців.
2. У 8-9 місяців.
3. У 10 місяців.
54. Що не є характерним для дитини 6-7 місяців:
1. На запитання «Де?» (ляля, годинник) повертати голову в бік названого предмета.
2. Розуміє назву предмета, але слово для неї пов’язано не тільки з предметом, а й з певним місцем його перебування.
3. Знаходить предмет при називанні незалежно від його місцеперебування.
55. Основним новоутворенням в період від 9-10 до 1 року є:
1. Ходьба.
2. Повзання.
3. Дії з предметами.
56. Найбільш ефективним прийомом навчання самостійної ходьби у період від 9-10 до 1 року є:
1. Переключення уваги дитини з одного на інший вид діяльності.
2. Створення дорослим ситуації, яка змушувала б дитину зробити перший крок.
3. Розвиток маніпулятивних дій з предметами (розмахування, постукування…).
57. Найбільш ефективним прийомом у навчанні дітей в період від 9-10 до 1 року є:
1. Прийом пасивних дій.
2. Виконання дії за словом вихователя в поєднанні з показом дії.
3. Виконання дії за словесною вказівкою.
58. У пасивному словнику однорічної дитини налічується:
1. До 10 слів.
2. 20-30 слів.
3. 50 слів.
59. За правильного гігієнічного догляду, харчування і виховних заходів до 2 років маса дитини і зріст досягають:
1. Маса 12-12,7 кг., зріст 85-87 см.
2. Маса 15 кг., зріст 90-92 см.
3. маса 15-20 кг., зріст 90-95 см.
60. Діти віком до 1,5 року можуть не спати:
1. 2-2,5 години.
2. 3-3,5 години.
3. 4-5 годин.
61. Діти віком після 1,5 року можуть не спати:
1. 3-3,5 години.
2. 5 годин.
3. 6 годин.
62. Діти віком до 1,5 року сплять вдень:
1. 2 рази: по 2-2,5 години і 1 – 1,5 години.
2. 1 раз – 2,5-3 години.
3. 2 рази: по 1,5-2 години і 1-1,5-2 години.
63. Діти віком після 1,5 року сплять вдень:
1. 2 рази: по 2-2,5 і 1-1,5 години.
2. 1 раз – 2,5-3 години.
3. 2 рази: по 1-1,5 години.
64. Усі режимні процеси в групах дітей раннього віку слід проводити з урахуванням принципу:
1. Наочності.
2. Науковості.
3. Поступовості.
65. Активний словник дитини до 2 років становить:
1. 100-150 слів.
2. 200-300 слів.
3. 300-350 слів.
66. До 3-х років словник дітей налічує:
1. 1200-1500 слів.
2. 1500-1700 слів.
3. 1700-1800 слів.
67. Що не є характерним для дітей 3-го року життя:
1. Дитина може грати поруч індивідуально і не заважати іншим дітям.
2. Діти можуть об’єднуватися під час гри спільним предметом і загальною дією з ним.
3. Діти можуть самостійно розподіляти ролі під час гри, домовлятися про хід гри.
68. Тривалість групових занять з дітьми І молодшої групи становить:
1. 5-10 хвилин.
2. 10-15 хвилин.
3. 15-20 хвилин.
69. Найбільш ефективною формою проведення занять з дітьми 3-го року життя є:
1. Колективна.
2. Індивідуальна.
3. Групова.
70. Що не є характерним для дітей 3-го року життя:
1.Діти вільно використовують дієслова в теперішньому, майбутньому і минулому часі.
2. Діти вільно називають якості істотних ознак предметів (зелена трава…).
3. Діти будують прості речення, але слово супроводжують показом дій.
71. В якому значенні вживаються поняття “дошкільна дидактика”:
1. дошкільна дидактика – теорія навчання та освіти
2. дошкільна дидактика – теорія навчання
3. дошкільна дидактика – теорія навчання, освіта та виховання
4. дошкільна дидактика – частина педагогіки, яка розглядає питання методики викладання окремих занять
72. Чим керується дидактика при розробці програм навчання?:
1. суспільними вимогами
2. принципом спонтанної активності дітей
3. намагання озброїти дітей певним обсягом знань
4. вимогами родини щодо виховання власних дітей
73. Що обумовило виникнення педагогіки як науки:
1. об’єктивна потреба в підготовці людини до життя, праці, узагальнення досвіду виховання
2. біологічний закон збереження людства
3. піклування батьків про щастя дітей
4. правильної відповіді немає
74. Яка схема відтворює шлях пізнання наукової істини?
1. абстрактне мислення – живе споглядання – практика
2. корисність знань – теорія
3. живе споглядання – абстрактне мислення – практика
4. теорія – практика
75. Однією з своєрідностей праці дошкільнят є:
1. тісний зв’язок праці з грою
2. великий інтерес до здійснення трудових процесів
3. вдосконалення трудових вмінь і навичок
4. правильної відповіді немає
76. Серед наведених нижче методів виховання які є методами формування моральної свідомості?
1. етичні бесіди, моральні задачі
2. заохочення, покарання
3. вправи, вправляння
4. показ натури, зразка
77. До основних форм організації праці дошкільників належать:
1. доручення, чергування, колективна праця
2. ознайомлення з працею дорослих, колективна праця
3. спостереження за працею дорослих, чергування, доручення
4. доручення, чергування, художня праця
78. Що є метою сенсорного виховання:
1. формування у дітей чуттєвого досвіду, сенсорних здібностей
2. розвиток різних форм мислення
3. підготовка до конструктивно-зображувальної діяльності
4. загальний розумовий розвиток дітей
79. Що передбачає особистісно-орієнтована модель спілкування педагога з дитиною?
1. повагу до особистості дитини, врахування її сил і можливостей, бажань, інтересів, потреб, емоцій
2. диктат і опіку, настанови, заборони
3. виконання всіх вимог дитини
4. правильної відповіді немає
80. Що таке національна система виховання?
1. це виховання дітей на народних традиціях
2. це виховання в національному дусі
3. це виховання дітей на культурно-історичному досвіді свого народу, його традиціях, звичаях і обрядах
4. правильної відповіді немає
81. Які принципові здобутки сучасної системи дошкільного виховання?
1. впровадження педагогіки співробітництва, введення нових освітньо-виховних технологій
2. націоналізація, демократизація та гуманізація всієї навчально-виховної системи
3. правильної відповіді немає
4. усі відповіді правильні
82. Які принципи визначають сучасну національну систему виховання?
1. ідеологізм, динамізм, демократизм
2. партійність, класовість, ідейність
3. гуманізм, демократизм, поєднання загальнонародного і національного у вихованні дитини
4. правильної відповіді немає
83. Назвіть дві основні групи методів науково-педагогічного дослідження:
1. репродуктивні, пояснювально-ілюстративні
2. теоретичні, емпіричні
3. частково-пошукові, проблемні
4. проблемні, теоретичні
84. До основних педагогічних категорій в дошкільній педагогіці відносяться:
1. самовиховання, навчання, освіта
2. виховання, навчання, освіта
3. формування, вправляння, перевиховання
4. научіння, викладання, учіння
85. До видів праці в дитячому садку відносяться:
1. самообслуговування, чергування
2. праця в природі, художня праця
3. господарсько-побутова праця, доручення
4. колективна праця, індивідуальна праця
86. До основних видів самостійної художньої діяльності дітей відносяться:
1. самостійна музична, театралізовано-ігрова, художньо-мовленнєва, зображувальна
2. трудова, театралізовано-ігрова, зображувальна, музична
3. самостійна музична, навчальна, ігрова, трудова
4. правильної відповіді немає
87. Що таке педагогіка?
1. наука, яка вивчає закономірності розвитку особистості та визначає шляхи їх виховання
2. мистецтво впливу вихователя на вихованця з метою формування його особистості
3. наука про дитину
4. наука про виховання дитини
88. Що таке дошкільна педагогіка?
1. наука, яка вивчає значення і специфіку організації культурного середовища конкретного освітнього закладу у загальній виховній системі
2. наука про виховання дітей від народження до школи
3. галузь педагогічних знань, яка досліджує фундаментальні закони навчання і виховання
4. наука про дитину
89. Який із означених методів педагогічного дослідження можна назвати активним за впливом на особистість?
1. порівняльно-історичний аналіз
2. педагогічне спостереження
3. педагогічний експеримент
4. педагогічне тестування
90. Хто з видатних просвітителів був автором теорії «вільного виховання»?
1. Г. Сковорода
2. Ж.-Ж. Руссо
3. Й.-Г. Песталоцці
4. Р. Оуен
91. Що таке акселерація?
1. прискорений фізичний розвиток
2. збільшення антропометричних показників
3. прискорений розвиток і збільшення антропометричних показників
4. здатність змінювати фізіологічні функції під впливом зовнішнього середовища
92. Окресліть перелік груп завдань фізичного виховання дошкільників:
1. оздоровчі, освітні, виховні
2. розвиваючі, практичні, дидактичні
3. виховні, освітні, корекційні
4. правильної відповіді немає
93. Який з перерахованих методів фізичного виховання дошкільників належить до практичних?
1. ігровий метод
2. пояснення
3. оцінка
4. вказівка
94. Ознайомлення з навколишнім виступає:
1. формою розумового виховання дітей дошкільного віку
2. засобом розумового виховання
3. прийомом розумового виховання
4. метою розумового виховання
95. Які дії належать до перцептивних?
1. дії, спрямовані на порівняння предметів між собою
2. дії, спрямовані на обстеження предмета, визначення його властивостей і якостей
3. дії, спрямовані на класифікацію предметів
4. дії на узагальнення і систематизацію
96. В дошкільному віці розвиваються такі моральні почуття:
1. Людинолюбство
2. інтерес до навчання, відповідальності, власної гідності
3. егоїзм, себелюбство, практицизм
4. почуття насолоди, задоволення, смаку
97. Що таке гуманні почуття дітей?
1. бажання не втручатися у справи інших і не цікавитися ними
2. співпереживання, співчуття
3. колективізм, дружба
4. почуття індивідуалізму
98. Показником засвоєння культури поведінки у дошкільному віці серед зазначених є:
1. уміння розвивати сюжет гри
2. інтерес до нових вражень
3. культура зовнішнього вигляду
4. внутрішня культура поведінки
99. Назвіть причини вередувань дітей:
1. колективна організація життя групи
2. втома, нездоровий стан дитини
3. активна діяльність
4. правильної відповіді немає
100. Що є характерною ознакою колективу групи дітей старшого дошкільного віку?
1. наявність обов’язкових доручень
2. об’єднання дітей у спільній діяльності
3. елементи самоврядування
4. елементи громадської думки
101. Назвіть засоби трудового виховання дошкільників:
1. ознайомлення дітей з працею дорослих, заняття, розваги
2. заняття
3. самообслуговування, самостійна праця, чергування
4. ознайомлення з працею дорослих, трудове навчання, самостійна праця дітей
102. Вкажіть основний шлях естетичного розвитку дитини:
1. спеціальна художня освіта
2. розвиток чутливості сенсорного апарату дитини
3. створення умов для самостійної художньої творчості
4. відсутність усяких впливів
103. Що є засобами естетичного виховання?
1. естетика побуту, природа, гра
2. навколишня дійсність, природа, мистецтво
3. гра, праця, навчання
4. спілкування, споглядання, сприймання краси
104. Що означає поняття «інновація»?
1. Реконструкцію
2. оновлення, зміну, введення нового
3. експериментування
4. проектування
105. Що не є показником прогресивності нововведення?
1. Новизна
2. Результативність
3. можливість швидкого впровадження
4. інтерес до органів управління
106. Про яке спілкування йде мова: «Комунікативна взаємодія педагога з вихованцями, батьками, колегами, спрямована на встановлення сприятливого, психологічного клімату»?
1. Діалогічне
2. Монологічне
3. непрофесійне педагогічне
4. професійне педагогічне
107. Хто автор твору «Материнська школа»?
1. Джон Локк
2. Я. Коменський
3. Ж. Руссо
4. І.Г. Песталоцці
108. Що таке здібності?
1. психічні процеси
2. психічні явища
3. індивідуально-психологічні особливості
4. індивідуально-психологічний стан
109. Що таке обдарованість?
1. своєрідне поєднання здібностей
2. великий словниковий запас
3. уміння і навички
4. фізична підготовленість
110. Головним фактором обдарованості є креативність. Креативність це:
1. Талановитість
2. математичні здібності
3. здатність до творчості
4. художня діяльність
111. Про складові якої культури педагога йде мова: «Засвоєння гуманістичних принципів моралі, вміння керуватися ними на практиці»?
1. етична культура
2. естетична культура
3. психологічна культура
4. політична культура
112. До науково-категоріального апарату дослідження відносять:
1. реферат, курсову роботу, звіт
2. об’єкт, предмет, мету дослідження його гіпотезу та завдання
3. тему дослідження, план, програму та звіт
4. додатки, таблиці, схеми
113. Сім’я, особливістю якої є антигромадська спрямованість, це:
1. конфліктна сім’я
2. аморальна сім’я
3. асоціальна сім’я
4. неповна сім’я
114. До якого віку, згідно з Конвенцією ООН, особа вважається дитиною?
1. до 16 років
2. до 14 років
3. до 18 років
4. до 12 років
115. Який принцип є важливим у роботі з обдарованими дітьми?
1. Систематичності
2. Індивідуалізації
3. Активності
4. науковості
116. Чому сьогодні педагоги звертаються до педагогічної спадщини видатних педагогів минулого?
1. змінилися погляди на витоки дитячого розвитку
2. ці ідеї стали модними
3. цього вимагають інструкції вищих інстанцій
4. недостатня кількість власних ідей
117. Основоположником принципу народності у вихованні є:
1. Л.М. Толстой
2. К.Д. Ушинський
3. Я.А. Коменський
4. Є.М. Водовозові
118. Ідею створення національного дитячого садка в Україні обґрунтувала:
1. О. Дорошенко
2. Н. Луб енець
3. С. Русова
4. Я. Чепіга
119. Яку якість педагога характеризують слова К. Ушинського: «У педагога повинна бути серйозність, яка допускає жарт, але не перетворює всієї справи на жарт, доброта без слабкості, порядок без педантизму…»?
1. педагогічний такт
2. педагогічну техніку
3. культуру педагогічної праці
4. уміння керувати собою
120. Кому з російських педагогів належить заслуга створення оригінальної системи фізичного виховання?
1. Л. Шлегер
2. П. Лесгафту
3. Е. Конраді
4. Є. Тихеєвій
121. Хто автор твору «Рідне слово»?
1. К.Д. Ушинський
2. А.С. Макаренко
3. В.О. Сухомлинський
4. Я.А. Коменський
122. Хто з відомих Вам педагогів є основоположником сенсорного виховання дітей дошкільного віку?
1. П. Кергомар
2. О. Декролі
3. Дж. Дьюї
4. М. Монтессорі
123. В якому віці людина найбільш здібна до творчості?
1. у дитячому
2. у підлітковому
3. у юнацькому
4. у зрілому
124. Коли було прийнято Конвенцію ООН про права дитини?
1. у 1950 р
2. у 1989 р
3. у 1987 р
4. у 2000 р
125. Про складові якої культури педагога йде мова: «Глибоке знання педагогіки, психології, методик, законів про освіту, програм; вміння застосовувати їх на практиці»?
1. етична культура
2. естетична культура
3. професійно-педагогічна культура
4. психологічна культура
126. Хто з педагогів порівнював працю педагога з променем сонця, животворним джерелом, необхідним для успішного розвитку дитини, а майстерність педагогічної діяльності з творчістю художника і скульптора?
1. Я.А. Коменський
2. К.Д. Ушинський
3. Ф. Фребель
4. І. Г. Песталоцці
127. Де конкретизується загальна мета дослідження?
1. в основній частині дослідження
2. в об’єкті та предметі дослідження
3. у вступі
4. у завданнях дослідження
128. Хто здійснив порівняння душі дитини з чистою дошкою (tabula rasa)?
1. Дж. Локк
2. Платон
3. Ф. Гальтон
4. М.В. Ломоносов
129. Експеримент який проводиться в звичайній обстановці навчально-виховного процесу, називається:
1. Природний
2. Лабораторний
3. Пошуковий
4. формуючий
130. Хто відкрив перший дитячий садок в Україні?
1. О. Дорошенко
2. Н. Лубенець
3. С. Русова
4. К. Ушинський
131. У якому році ратифікована в Україні Конвенція ООН про права дитини?
1. у 1991
2. у 1989
3. у 1995
4. у 1990
132. Про дошкільний заклад якого типу йде мова: »В ньому виховуються діти, які потребують корекції вад психофізичного розвитку»?
1. дитячий будинок
2. дитячий садок сімейного типу
3. центр розвитку дітей
4. дитячий садок компенсуючого типу
133. Хто з педагогів є автором теорії елементарної освіти?
1. Дж. Локк
2. Ж. Руссо
3. І. Песталоцці
4. Ф. Фребель
134. Хто автор слів: «Якщо педагогіка хоче виховати людину у всіх відношеннях, то вона повинна перше пізнати її також у всіх відношеннях»?
1. С. Русова
2. Н. Лубенець
3. О. Дорошенко
4. К. Ушинський
135. Кому з педагогів належать слова: «Якщо учитель любить тільки свою справу – він буде хорошим учителем. Якщо учитель має тільки любов до учня… він буде кращим від учителя, який перечитав усі книги, але не має любові ні до справи, ні до учнів. Якщо ж учитель поєднує в собі і любов до справи, і до учнів, він – досконалий учитель»?
1. К.Д. Ушинському
2. Ф. Дистервегу
3. Л.М. Толстому
4. Ж.-Ж. Руссо
136. Яка діяльність є провідною діяльністю дітей дошкільного віку?
1. навчальна діяльність
2. спілкування з ровесниками
3. зображувальна діяльність
4. ігрова діяльність
137. Як називаються анкети, які передбачають стандартні відповіді, серед яких респондент повинен вибрати одну із запропонованих
1. Закриті
2. Прямі
3. Відкриті
4. непрямі
138. Найбільше характеризує покликання до педагогічної діяльності?
1. педагогічні знання
2. любов до дітей
3. комунікативні здібності
4. педагогічний такт
139. Хто автор ідеї «школи радості»?
1. С. Русова
2. К. Ушинський
3. В. Сухомлинський
4. М. Монтессорі
140. Автором твору «Батьківська педагогіка» є:
1. К.Д. Ушинський
2. Я.А. Коменський
3. В.О. Сухомлинський
4. Ш. Амонашвілі
141. В якому творі В.О. Сухомлинський описує свою роботу з шестирічками?
1. «Народження громадянина»
2. «Павлишська середня школа»
3. «Серце віддаю дітям»
4. «Батьківська педагогіка»
142. Ви кудись запізнюєтесь і в цей час Вас зупиняють із запитанням. Ви:
1. Розгніваєтесь
2. розгублено зупинитесь
3. швидко і спокійно дасте відповідь
4. не звернете увагу
143. До особливостей праці дошкільнят відносяться:
1. Тісний зв’язок праці з грою
2. Інтерес до самого процесу праці
3. Обидві відповіді правильні
4. Правильної відповіді немає
144. Скільки етапів проходить колектив дошкільників («дитяче суспільство») у своєму формуванні?
1. Один етап
2. Два етапи
3. Три етапи
4. Етапність не виділяється
145. Назвіть правила чесності для дошкільників (за Л.Островською):
1. Іграшки і речі д/садка належать всім дітям і забирати їх додому не можна
2. В грі будь чесним
3. Даючи слово, не обов’язково – тримати його
4. Знайшов річ – можеш залишити її у себе, привласнити собі
146. Які правила чесності для дошкільників виділяє Л.Островська?
1. Не бери без дозволу чужого
2. Даючи слово – тримай його
3. обидві відповіді правильні
4. Правильної відповіді немає
147. Окресліть правила чесності для дошкільників (за Л.Островською):
1. Трудове доручення виконуй чесно, не перекладай на іншого
2. Не обіцяй того, чого не можеш виконати
3. Умій відкрито зізнаватись у своїй провині
4. всі відповіді правильні
148. Вкажіть причини навмисної «брехливості» дошкільників
1. Боязнь покарання
2. Бажання дістати незаслужену винагороду
3. обидві відповіді правильні
4. Правильної відповіді немає
149. Які причини навмисної «брехливості» дошкільників?
1. нечесні вчинки дорослих
2. Дитяче фантазування
3. Обидві відповіді правильні
4. Правильної відповіді немає
150. Які правила скромності для дошкільників?
1. Не хвастайся, не вважай себе кращим за інших
2. Будь помірним у всіх своїх бажаннях
3. Вимагай для себе особливих умов діяльності
4. Інколи можна себе похвалити, щоб інші помітили твої досягнення
151. Назвіть правила скромності для дошкільників
1. Будь спокійним під час суперечок
2. Не хвали ніколи сам себе
3. обидві відповіді правильні
4. Правильної відповіді немає
152. Окресліть правила скромності для дошкільників:
1. Не вимагай для себе особливих умов і привілеїв
2. Будь помірним, але не у всіх своїх бажаннях
3. обидві відповіді правильні
4. Правильної відповіді немає
153. Засобами національного виховання, за Концепцією дошкільного виховання в Україні, є
1. Гра та іграшка
2. Народний фольклор
3. Гуманізація виховання
4. Всі відповіді правильні
154. Назвіть засоби національного виховання, за Концепцією дошкільного виховання в Україні:
1. Народний календар
2. Родинно-побутова культура
3. обидві відповіді правильні
4. Правильної відповіді немає
155. Знайдіть правильну відповідь: «Засобами національного виховання за Концепцією дошкільного виховання в Україні є»:
1. Рідна мова
2. Рідна природа
3. Історія рідного краю
4. всі відповіді правильні
156. Вкажіть засоби національного виховання за Концепцією дошкільного виховання в Україні є:
1. Державна і народна символіка
2. Національне мистецтво
3. обидві відповіді правильні
4. Правильної відповіді немає
157. Які з названих є засобами національного виховання, за Концепцією дошкільного виховання в Україні?
1. Народні традиції, звичаї і обряди
2. Демократизація виховного процесу
3. Обидві відповіді правильні
4. Правильної відповіді немає
158. Назвіть фактори розвитку особистості дошкільника:
1. Спадковість, середовище, виховання
2. Середовище,перевиховання, самовиховання
3. Виховання, навчання, розвиток
4. Самовиховання
159. Що є умовами розвитку особистості дошкільника?
1. всі відповіді правильні
2. Діяльність
3. Внутрішні протиріччя
4. Активність
160. Головною метою Концепції дошкільного виховання в Україні є
1. Формування основ духовності особистості
2. Різнобічний, гармонійний розвиток особистості
3. Обидві відповіді неточні
4. Правильної відповіді немає
161. Раціональне харчування в ДНЗ визначається:
1. Калорійністю їжі
2. Правильним хімічним складом страв
3. Режимом харчування
4. всі відповіді правильні
162. Чим визначається раціональне харчування в ДНЗ?
1. Різноманітністю харчування
2. Індивідуальними апетитами дітей
3. Обидві відповіді правильні
4. Правильної відповіді немає
163. З перерахованих нижче виділіть принципи морального виховання дітей
1. Свідомість в оволодінні рухами, гігієнічними навичками
2. Принцип єдності вимог і поваги до особистості
3. Необхідність включення дітей в різні види творчої діяльності
4. Принцип ідейності і цілеспрямованості
164. Вкажіть складові народної педагогіки
1. Народне дитинознавство
2. Народна виховна практика
3. Народна міфологія
4. Релігійні погляди народу
165. Вкажіть складові народної педагогіки
1. Народне дитинознавство
2. Народна дидактика
3. Правильної відповіді немає
4. обидві відповіді правильні
166. Назвіть складові народної педагогіки
1. Народна виховна практика
2. Народна педагогічна деонтологія
3. Правильної відповіді немає
4. обидві відповіді правильні
167. Коли було прийнято Закон України «Про освіту»?
1. 1991
2. 1992
3. 1996
4. 2001
168. Коли було прийнято Закон України «Про дошкільну освіту»?
1. 1991
2. 1998
3. 2002
4. 2001
169. Коли було прийнято Базовий Компонент дошкільної освіти в Україні?
1. 1991
2. 1998
3. 2001
4. 1999
Ціна

50

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.