Меню сайту

Нові користувачі
Даша
Користувачі
30.11.2020
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
Який курс найскладніший?


Роман

Рейтинг: 10
аватар
Мороз Давид петрович

Рейтинг: 10
Алексеева Марина Николаевна

Рейтинг: 16
аватар
Чернова Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Дар`я Дзен

Рейтинг: 10
Токарєв В'ячеслав Миколайович

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Засади конституційного ладу в Україні


Курсова
K-790

ПЛАН
Вступ 3-4с.
І. Характеристика поняття конституційного ладу 5-6с.
ІІ. Основні засади конституційного ладу в Україні
2.1 Принцип народовладдя 6-8с.
2.2 Принцип розподілу влади на законодавчу, виконавчу, судову владу та державний суверенітет 8-11с.
2.3 Пріоритет прав людини в Україні 11-14с.
2.4 Правотворчість в Україні 14-15с.
2.5 Верховенство права 15-16
2.6 Подолання правового нігілізму і проблем правової культури 16-17с.
2.7 Державна влада і методи державного управління 17-21с.
2.8 Протидія корупційним проявам 21-22с.
2.9 Соціальна правова держава і громадянське суспільство та його пріоритет перед державою 22-29с.
Висновок 30c.

ВИСНОВОК
Засади конституційного ладу необхідні для існування українського суспільства та держави керівні положення, що розкривають систему організації державного ладу, організації публічного управління, перетворення у громадянське суспільства та втілення в життя ст. 1 Конституції України.
У змісті курсової роботи окреслено детально кожну з засад конституційного ладу, які виокремлені у наукових працях юристів-конституалістів: Шаповала В., Фріса П., О. Тодики, Ю. Селіванова.
Засади конституційного ладу безпосередньо містяться у законодавчих актах нашої держави, дублюючи положення Конституції у Розділі І «Загальні засади». Але їх широке тлумачення міститься лише в наукових виданнях, статтях, та, жаль більшості громадян України невідомо про ці положення.
Крім того, посттоталітарне суспільство в Україні не мало і ще досі не має тієї соціальної сили, яка забезпечила б достатню підтримку проголошеного і навіть конституційно схваленого загального курсу демократичних перетворень, зробила б ці процеси незворотними на шляху не політичного саморозвитку. Такою соціальною силою в суспільстві виступає так званий «середній клас», якого в Україні фактично немає.
Трансформація українського суспільства має бути кардикальним перетворенням не лише економіки, а й докорінною реорганізацією політичної, правової систем, побудови на принципово нових засадах стосунків держави та суспільства, держави та особи.
Ситуація в Україні передбачає наявність протиріч, які ускладнюють і без того важкий процес. По-перше, наявність системи управління, яка залишається радянською, по-друге, конституційно визначені права людини та поряд правова і соціальна цінність держави, по-третє, більшість варіантів рішень береться в західноєвропейській школі права, запозичення, яке немає обґрунтування залишається непрацюючою конструкцією.

Список використаної літератури
1.Бринь .Т.О. Конституційна скарга в механізмі захисту прав і свобод людини і громадянина // Проблеми законності .— 2006. — № 82. — С.17
2.Гуменюк І. Сучасні проблеми базового соціального стандарту. // Право України. — 2008.— №3.— С.118
3.Данількевич М. Джерела правового нігілізму в Україні . // Матеріали ХІІІ регіональної науково- практичної конференції .— 8-9 лютого 2007.— С. 19
4. Строган А.Ю. Сутність, природа, цінність та призначення соціальної правової держави // Економіка та держава. — 2007. — №12. —С.72
5.Скрипнюк О., Тихий В. Соціальна держава і проблеми забезпечення соціальної безпеки // Вісник Конституційного Суду України.— 2002.— №2— С.44-46
6.П.Рабінович , М.Буроменський . Права людини. К.: Видавництво «Право», 1997- с.13
7.Шульженко Ф. Соціально-правова держава: поняття та функції. // Вісник УАДУ.— 2003.— №3.— С.248-249.
8.Скуратівський В. Соціальна політика в контексті європейської стратегії України. // Вісник УАДУ.- 2007.
9.Макаренко Г. Хто підтримає дітей? // Юридичний Вісник України.— 22-28 жовтня 2005.— № 42.— С.5
10.Зайцев Ю.К. Соціалізація економіки України та системна трансформація суспільства: методологія і практика. Монографія. К.: КНЕУ, 2002.— с.136
11.Мамут Л.С. Социальное государство с точки зрения права. // Государство и право.— 2001.— №7.— С.10-13
12.Гуменюк І. Сучасні проблеми базового соціального стандарту. // Право України. — 2008.— №3.— С.118
13.Законодавство України про соціальний захист населення. / Роїна О.М.-К.: КНТ, 2007.− с.23
14.Ткачук П. Україна: шляхи формування соціальної держави. // Вісник Конституційного Суду .— 2003.— №6.— С.74
15.Панкевич О. Соціальна держава: деякі питання теорії. // Вісник Львів. Університету. Серія юридична.— 2001.— Вип.36.— С.40
16.Прохоренко О. Протидія корупційним проявам в зарубіжних країнах та адаптація їх досвіду в Україні. // Вісник Української Академії державного управління.— 2009. — №3. — С.391
17.Іванюк М. Інститути громадянського суспільства в контексті демократичного поступу України. // Грані.— січень-лютий 2006. — С.150
18.Любченко П.М. Громадянське суспільство: аспекти нової парадигми.// Проблеми законності.— 2006. — №1.— С.40
19.Лощихін О.М. Економічні функції держави: у пошуках необхідного мінімуму.// Правова держава —щорічник наукових праць . — 2005.— Вип.16.— С.169
20.Цвєтков В.В. Право — Політика — Управління.( Взаємозв’язок в умовах модернізаційної трансформації українського суспільства) // Правова держава —щорічник наукових праць . — 2005.— Вип.16.— С.313-315
21.Селіванов В.М. Право і влада суверенної України: методологічні аспекти. /Монографія — К.: Видавничий Дім “Ін Юре “ , 2002. — с.372
22.« Організаційно-правові аспекти втілення конституційної реформи на сучасному етапі в Україні». Засідання прес-клубу Дніпропетровського університету внутрішніх справ. — жовтень 2006.
23.Мотиль І.І. Демократизація культурної та виховної роботи соціальної, правової держави. // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. — 2006.— №6. — С.37
24.Савченко О. Принцип верховенства права — нормативна основа громадянського суспільства та правової держави . // Юридична Україна.— 2006.— №12.— С.18
25.Перепелиця М. Державна молодіжна політика: молодь про її формування та реалізацію. // Віче. — 2009.—№ 10.— С.56
26.Тацій. В., Тодика Ю. Проблеми реалізації Конституції України . // Вісник Академії правових наук України. — 2000.— № 2.— С.28
27.Кириченко С.О. Шляхи формування громадянського суспільства і правової держави. — К.: Логос, 1999.— с.8-9
28.Кундельська С. Ознаки верховенства права: особливості в інформаційному суспільстві. // Матеріали ХІІІ регіональної науково- практичної конференції .— 8-9 лютого 2007.— С.34-35
29.Колодій А.М., Олійник А.Ю. Права людини і громадянина в Україні . К. : Юрінком Інтер, 2003. — с.223
30.Курс “Основи підприємницького ( комерційного) права України ” // Вісник Міжнародного інституту менеджменту .— 2007.— № 22.— С.5
31.Рябошапка Р., Зінчук О. Благополуччя держави залежить від законів ? // Юридичний Вісник України. — 20-26 вересня 2003. — С.8
32.Костенко.О., Нагребельний В. Терези української Феміди потребують капітального ремонту . // Юридичний Вісник України .— 20-26 січня 2007.— №3.— С.7
33.Суд, правоохоронні та правозахисні органи України / О.С. Захарова, В.С. Ковальський, В.С. Лукомський та ін..; Відп. ред. В. Маляренко. — К.: Юрінком Інтер, 2007. — с.70
34.Все о бухгалтерском учете. — 2010. — №2.— С.12
35.Гражданское общество, правовое государство и право (Круглый стол) // Вопросы философии .— 2010.— № 1.— С.7
36.Крисюк Ю. Соціальний та правовий порядок і стабільність: взаємозв’язки й взаємообумовленість // Право України — 2010.— № 7.—С.30
37.Панкевич О.З. Соціальна держава: до загально-теоретичної характеристики . // Бюлетень Міністерства юстиції України — 2004.— № 2-3—С.36-40
38.Скомороха В. Права людини на охорону здоров’я, медичну допомогу, медичне страхування та конституційне правосуддя // Право України — 2002.— № 6—С.3
39. Ніна Нижник Державна влада та ідеї конституційного ладу України в умовах реалізації Конституції України // Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України.- 2010.- № 5.- С. 131-135
40. Копейчиков В.В. Народовластие и личность. – К., Ірпінь.- 1995. – с. 71
41. О.Ю.Тодика Особливості виборчих правовідносин на сучасному етапі // Держава і право. – 2009.- № 14. – С. 28
42. Скакун О.Ф. Теорія держави і права. – Харків: Еспада, 2006.- с. 67-68

Ціна

50

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.