Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Середа Олена Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Ровенчук Віталій Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Михайло Ігорович

Рейтинг: 10
аватар
Чудак Ольга Вікторіна

Рейтинг: 10
аватар
Янчук Олександр Володимирович

Рейтинг: 10
Роман

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Патопсихологія МАУП (50 тестів)


Контрольна робота
K-12218

Question 1
Засновником вітчизняної школы патопсихології є:
a. Зейгарник
b. Лазурский
c. Лебединський
d. Ананьев
Question 2
З іменами яких двох вчених в Росії пов’язано виокремлення патопсихології як психологічної дисципліни:
a. І.П. Павлов та І.М.Сєченов
b. М.І.Аствацуров та О.Р.Лурія
c. Б.В.Зейгарнік таС.Я. Рубінштейн
d. В.М. Бєхтєрєв та С.С.Корсаков
Question 3
Яке з тверджень є визначенням патопсихології:
a. Експериментальна психологія
b. Психологія переживання хвороби
c. Розділ медицинської психології, що вивчає закономірності розпаду психічної діяльності та властивостей особистості в умовах хвороби
d. Розділ загальної психології, що вивчає вплив ціннісниї настанов на совладанння з хворобою
Question 4
В якому твердженні сформульовано визначення Б.В.Зейгарнік предмету вивчення патопсихології:
a. Закономірності функціонування нормальної психіки на екстремальних моделях патопсихології
b. Принципи та закономірності створення експериментальних моделей психічних функцій та їх розладів
c. Закономірності проявів порушеної психічної діяльності в клініці внутрішніх та психічних хвороб
d. Закономірності розпаду психічної діяльності та властивостей особистості в співставленні із закономірностями формування та перебігу психічних процесів в нормі
Question 5
Патопсихологічне дослідження, згідно Б.В.Зейгарнік, включає в себе всі перераховані дії, крім:
a. Експеримент
b. Бесіда
c. Спостереження поведінки під час дослідження
d. Виявлення та аналіз опорів
e. Аналіз історії життя та хвороби
f. Співставлення експериментальних даних з історією життя
Question 6
Одна з найважливіших вимог до патопсихологічного експерименту складається в такій його побудові, щоб:
a. Уникнути звертання до непараметризованих явищ та процесів
b. Знайти структуру не тільки змінених, а й тих форм психічної діяльності, що лишилися збереженими
c. В ході експерименту здійснювались корекційні функції
d. Забезпечити відтворюваність результатів при зміні психічного стану досліджуваного
Question 7
Побудова патопсихологічного експерименту та умови його проведення мають:
a. Виключити вплив експериментатора на перебіг експерименту
b. Бути суворо регламентованими та стандартними
c. Давати можливість експериментатору втручатися в стратегію експерименту
d. Прийматися до уваги лише в клініці судової психіатрії
Question 8
Индивідуале цілісне психічне переживанне в процесі діагностики психічних розладів називається:
a. казусом
b. феноменом
c. синдромом
d. симптомокомплексом
e. симптомом
Question 9
Розлад сприйняття, при якому має місце утворення та сприйняття вигадливих зорових образів на основі злиття елементарних особливостей об’єкту має назву:
a. фантастичні псевдогалюцінації
b. парейдоличні илюзії
c. фізичні ілюзії
d. фантастичні галюцінації
e. ейдетизм
Question 10
Вкажіть суттєву ознаку агностичних розладів сприйняття:
a. Викривлене сприйняття об’єкта
b. Неповне сприйняття реального об’єкта
c. Сприйняття уявного об’єкта
d. Порушення ідентифікації об’єкта (пізнавання)
Question 11
Яким з перерахованих термінів позначають слухові галюцинації, що наказують людині робити, чи не робити що-небудь:

a. Імперативні

b. Псевдогалюцинації

c. Істинні галюцинації

d. Галюциноід
Question 12
Яке з приведених стверджень вірне:

a. Розлади сприйняття виявляються патопсихологічними, клінічними, інструментальними методами

b. Розлади сприйняття виявляються патопсихологічними та клінічними методами

c. Розлади сприйняття виявляються клінічним методом

d. Розлади сприйняття виявляються тільки патопсихологічними методами
Question 13
Пам’ять може характеризуватися всіма вказаними видами крім:

a. оперативної

b. пізнавальної

c. відстрокованої

d. короткочасної
Question 14
Ефект Зейгарник відноситься до психологичного процессу:

a. емоціям

b. мисленню

c. пам’яті

d. уваги

e. волі
Question 15
Розлад пам’яті, що характеризується порушенням запамятовування отримуваної людиною інформації та різко пришвидченим процесом забування зі збереженням пам’яті на давні події, називається:

a. фіксаційною амнезією

b. ретроградною амнезією

c. Корсаківским амнестичним синдромом

d. антероретроградною амнеззією.

e. антероградною амнезією
Question 16
Для якої форми амнезії характерна втрата пам’яті на період до розладу свідомості?

a. Антероградна

b. Ретроантероградна

c. Ретроградна

d. Систематична

e. Епізодична
Question 17
Істотними характеристиками уваги є всі вказані, крім:

a. переключаемість

b. концентрація

c. різноплановість

d. стійкість
Question 18
Літерну коректурну пробу для дослідження уваги запропонував:

a. Бурдон

b. Векслер

c. Бине

d. Шульте
Question 19
Назвіть термін, що позначає повну втрату спроможності до концентрації уваги:

a. Абулія

b. Аспонтанність

c. Апрозексія

d. Астенія
Question 20
Для дослідження мислення використовують всі вказані методики, крім :

a. «исключения предметов»

b. методики Виготського-Сахарова

c. “10” слів

d. «класифікації»
Question 21
Зниження рівню узагальнень та викривлення процесу узагальнення відносять до:

a. порушень динаміки мисленневих процесів

b. порушень особистісного компоненту мислення

c. порушень операційної сторони мислення

d. порушень процесу саморегуляції пізнавальної діяльності

e. порушень процесу зовнішньої опосередкованості пізнавальноі діяльності
Question 22
Бесплідне, бесцільне засноване на порушенні мислення мудрування називається:

a. амбівалентністю

b. демагогієй

c. аутистичним мисленням

d. резонерством

e. базіканням
Question 23
Вкажить найбільш суттєву ознаку маніакальної мови:

a. Логічна безладність

b. Відставлені ехолалії, відповіді

c. Прискорений темп

d. Граматична безладність
Question 24
Серед хворих неврозами відмічається тенденція до збільшення осіб з:

a. високим інтелектом

b. низьким інтелектом

c. низьким та середнім інтелектом

d. середнім інтелектом

e. низьким та високим інтелектом
Question 25
Що входить у поняття ІQ (інтелектуального коефіцієнта):

a. Відношення позитивних відповідей до негативних

b. Співвідношення інтелектуального віку (кількості позитивно вирішених завдань для певного віку) та паспортного, помноженого на 100
Question 26
Недиференційованість реальних та ідеальних цілей, невміння об’єктивно оцінити ситуацію, що виникла, побачити її не тільки в актуальній сіюмінутності частіше за все зустрічається при:

a. шизофреничних розладах

b. особистісних (психопатичних) розладах

c. епілептических розладах

d. деменції

e. невротичних розладах
Question 27
Абулія відноситься до однієї з наступних групп психичних розладів:

a. Непродуктивних розладів

b. Продуктивних розладів

c. Негативних розладів

d. Дізрафічних розладів

e. Позитивних розладів
Question 28
Для емоційного недорозвитку дитини не характерні:

a. Яскравість, жвавість

b. Зосередженість

c. Безпосередність

d. Ігрова спрямованість

e. Безтурботність
Question 29
Вкажить більш точне і повне формулювання поняття “свідомість”:

a. Невідємна специфічна властивість психічних процесів у вигляді суб’єктивного переживання, завдяки чому виділяється “Я”, усвідомлюються навколишнє і відповідні психічні процеси

b. Сукупність знань людини про зовнішній і внутрішній світ

c. Сукупність знань, що характеризуються відношенням до знань та їх спрямованість
Question 30
Розлад впізнавання частин власного тіла називається :

a. дисморфоманієй

b. симптомом Фреголі

c. соматогнозієй

d. соматоагнозієй

e. симптомом Капгра
Question 31
Мареннево подібне порушення свідомості, що супроводжується станами «зачаклованості» або ейфорії, називається :

a. аменцією

b. ступором

c. онейроідом

d. сутінковим розладом свідомості

e. делірієм
Question 32
Яка ознака не характерна для потьмарення свідомості типу оглушення:

a. Підвищення порогу сприйняття

b. Патологічна сонливість

c. Психомоторна розгальмованість

d. Редукція та зникнення усіх психічних проявів

e. Рухова загальмованість
Question 33
Якій тип потьмарення свідомості більш характерний для гострих шокових психозів?

a. Психогенні сутінки

b. Аменція

c. Делірій
Question 34
Психичні реакції, стани та розвитки, викликані спадково-конституціональними чинниками, відносяться до одного з наступних типів психічного реагування:
a. змішаний
b. особистісний
c. психогений
d. ендогенного
Question 35
Набір симптомів, що в сукупності утворюють патерн, який піддається визначенню, це:

a. Діагноз

b. Розлад

c. Синдром

d. Прогноз
Question 36
Негативними симптомами/синдромами є:

a. Симптоми/синдроми, що розгортаються з участю негативних емоцій

b. Нозологічно неспецифічні симптоми/синдроми

c. Прояви стійкого чи тимчасового випадення психічних функцій

d. Симптоми/синдроми, що знижують ступінь соціальної адаптації
Question 37
На відміну від негативних, позитивні (продуктивні) психопатологічні розлади:

a. Переживаються як бажані та/чи приємні

b. Виявляються в звуженні спектру психічних змістів та проявів

c. Мають позитивне адаптативне значення

d. Виражаються в появі не характерних для дохворобового стану психічних та поведінкових патернів
Question 38
Назвіть відмінну рису педагогічної запущеності від легкої розумової відсталості:

a. Туго рухливе мислення

b. Наявність мовних штампів

c. Здатність до перенесення логічного досвіду в начальному експерименті

d. Малий запас знань

e. Самостійність у виконанні завдань, що відповідають рівню знань
Question 39
У вітчизняній психології термін “гранічний” використовується для опису станів між:

a. Неврозом та психозами

b. Нормою та психозами

c. Неврозом та депресією

d. Депресією та манієй
Question 40
До типичних розладів мислення при шизофренії відносяться всі вказані, крім:

a. резонерства

b. сковзання

c. схильності до деталізації

d. різноплановості
Question 41
Типовими порушеннями мислення при епілепсії є всі вказані, крім:

a. в’язкості

b. тугорухомості

c. актуалізація малозначимих «латентних» ознак

d. сповільненості
Question 42
Психічний стан, що характеризується важким порушенням психічних функцій, контакту з реальною дійсністю, дезорганізацією діяльності звичайно до асоціальної поведінки та грубим порушенням критики називається:

a. деменцією

b. олігофренією

c. неврозом

d. психопатією

e. психозом
Question 43
Чи завжди хворий на олігофренію є розумово відсталим:

a. Так

b. Ні
Question 44
Які особистісні особливості хворого на епілепсію не піддаються психокорекційному впливу:

a. В’язкість афекту

b. Відмежованість в поведінці

c. Почуття малоцінності
Question 45
Тривале та незворотне порушення будь-якої психічної функції, загального розвитку психічних здібностей або характерного образу мислення, відчуття та поведінки, називається:

a. Деменцією

b. Маразмом

c. Деградацією особистості

d. Дефектом

e. Олігофренією
Question 46
Якому автору належить методика дослідження особистості:

a. Блейлер

b. Біне

c. Леонгард

d. Соколовська

e. Шульте
Question 47
Середній рівень показника IQ складає:

a. 1-1,5

b. 100

c. 100-120

d. 120-125

e. 90-109
Question 48
Які психічні процеси досліджуються найчастіше в патопсихології:
a. Свідомість, пам’ять увага
b. Пам’ять, увага, мислення, воля, емоції, вищі психічні функції
c. Воля, мислення, свідомість, емоції
d. Пам’ять, увага, мислення, воля, емоції
Question 49
До методик, спрямованих на виявлення змін операціональної сторони мислення не належить:

a. Класифікація

b. Простих аналогій

c. Складних аналогій

d. Піктограми

e. Матриці Равена
Question 50
При психопатіях психічні особливості не характеризуються:

a. Помірною та вираженою важкістю

b. тотальностью

c. стабільністю

d. дезадаптацией
Ціна

50

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.