Меню сайту

Нові користувачі
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
studenthelper
Автори робіт
24.05.2020
Юля20
Користувачі
22.05.2020
Tass
Користувачі
13.05.2020
Victoria5678900
Автори робіт
29.02.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Маловичко Ірина Сергіївна

Рейтинг: 16
Савюк Юлія Федорівна

Рейтинг: 10
аватар
Комарницький Євген Євгенович

Рейтинг: 10
Голодрига Наталя Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Великий Олександр Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Юлия Николаевна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік у зарубіжних країн" Варіант 2


Контрольна робота
K-26774

ЗАВДАННЯ 1
Користуючись переліком господарських операцій, наведених у вправі та планом рахунків, виконати завдання, які дозволять оволодіти методикою складання облікових регістрів та фінансової звітності.
ВПРАВА
№ п/п Дата Зміст операції Сума, дол.
1 1.08. Створена компанія „Інфо” по наданню інформаційно-консультаційних послуг. Власниками внесено кошти до капіталу компанії 65000
2 5.08. Орендовано офіс та сплачено орендну плату за 2 міс. 1100
3 7.08. Придбано меблі для офісу 1200
4 10.08. Надано консультаційні послуги, за які одержано виручку 2300
5 11.08. Здійснено поштові витрати 5
6 13.08. Сплачено рахунок за телефон 30
7 15.08. Надано інформаційно-консультаційні послуги компанії „Н” та отримано виручку 1600
8 16.08. Укладено договір на консультаційне обслуговування фірми „Д” та одержано аванс. Послуги ще не надані 1200
9 18.08. Виплачено заробітну плату секретарю за першу половину серпня 1000
10 20.08. Одержано виручку від фірми „Т” згідно контракту за надані консультації 2500
11 21.08. Одержано виручку від компанії „А” згідно з рахунком 1200
12 22.08. Сплачено рахунок за освітлення та опалення 120

План рахунків компанії „Інфо” за серпень 200_ р.
Назва рахунку Номер рахунку
1. Рахунки активів
Грошові кошти 11
Рахунки до одержання 12
Запаси 13
Устаткування офісу 14
Накопичена амортизація обладнання офісу 15
Орендна плата авансом 16
II. Рахунки зобов'язань
Рахунки до сплати 21
Заробітна плата до сплати 22
Невідпрацьований гонорар 23
III. Рахунки власного капіталу
Капітал 31
IY. Рахунки доходів
Відпрацьований гонорар 41
Зведений рахунок фінансових результатів 42
Y. Рахунки витрат
Витрати на виплату заробітної плати 51
Витрати на опалення та освітлення офісу 52
Телефонні витрати 53
Витрати на оренду офісу 54
Витрати на амортизацію обладнання офісу 55
Поштові витрати 56

1. Відобразити господарські операції компанії „Інфо”за серпень місяць (вправа ) в журналі реєстрації господарських операцій (форма № 1), тобто скласти бухгалтерські проводки, використовуючи план рахунків компанії „Інфо”.
2. Перенести записи з журналу реєстрації господарських операцій (ф.№1) на відповідні рахунки Головної книги (ф.№2). При цьому, після кожного запису на рахунках, слід виводити залишок (сальдо) по рахунку.
3. Перенести залишки, виведені по рахунках Головної книги (ф.№2), у робочу таблицю (ф.№ 3). Для цього необхідно: а) у колонці 1 робочої таблиці записати номери та назви рахунків з Головної книги (ф. № 2); б) скласти пробний баланс (колонка 2 робочої таблиці), тобто перенести залишки рахунків Головної книги (ф. № 2) відповідно в Дебет або Кредит рахунків пробного балансу.
4. Внести до журналу реєстрації господарських операцій (ф.№ 1) записи, які регулюють витрати та доходи компанії „Інфо” (регулятиви), тобто скласти бухгалтерські проводки по наступним операціям:
а) віднести на витрати суму орендної плати за серпень місяць - 600;
б) списати на витрати суму заробітної плати секретаря компанії, що підлягає сплаті за другу половину місяця - 1000;
в)віднести на витрати суму амортизаційних відрахувань по обладнанню офісу - 25.
5. Перенести регулюючі записи з журналу реєстрації господарських операцій (ф. № 1) (див. попередню операцію) на відповідні рахунки Головної книги (ф. № 2). Вивести залишки по цим рахункам.
6. Залишки по рахунках Головної книги (ф. №2), виведені після регулюючих записів, перенести у колонку 3 “Регулятиви “ робочої таблиці (ф. № 3).
7. Скласти у робочій таблиці (ф. № 3) відрегульований пробний баланс на 31 серпня (колонка 4 “Відрегульований пробний баланс”), який складається на основі пробного балансу (колонка 2) та регулятивів (колонка 3).
8. Скласти у робочій таблиці (ф. № 3) “Звіт про прибутки” (колонка 5). Для цього необхідно перенести залишки номінальних рахунків (рахунків витрат та доходів №№ 41-56) з відрегульованого пробного балансу (колонка 4) в “Звіт про прибутки” (колонка 5).
9. Скласти у робочій таблиці (ф. №3) “Балансовий звіт” (колонка 6), тобто перенести залишки балансових рахунків (рахунки №№ 11-31) з відрегульованого пробного балансу (колонка 4) до “Балансового звіту” (колонка 6) робочої таблиці.
10. Зробити закриття номінальних рахунків ( рах. №№ 41-56) у Головній книзі (ф. № 2). Для цього необхідно:
а) перенести залишок рахунку доходів (рах. 41 “Відпрацьований гонорар”) на Кредит рах. 42 “Зведений фінансовий результат”, тобто зробити проводку Дебет рах. 41 – Кредит рах. 42. та відобразити її в журналі реєстрації господарських операцій (ф. № 1);
б) перенести залишки рахунків витрат (рахунки №№ 51-56) на Дебет рах. 42 “Зведений фінансовий результат”. Для цього необхідно дебетові залишки рах. №№ 51-56 Головної книги просумувати та отриманий результат записати по Дебету рах.42 Головної книги. Отриману проводку Кредит рахунків 51-56 (по кожному рахунку) – Дебет рахунку 42 відобразити в журналі реєстрації господарських операцій (ф. № 1);
в) визначити суму чистого прибутку компанії „Інфо”, тобто отриманий кредитовий залишок рах. 42 “Зведений фінансовий результат” в Головній книзі (ф. № 2) перенести (списати) на рах. 31 “Капітал”. Проводку Дебет рах. 42 – Кредит рах. 31 записати в журнал реєстрації господарських операцій (ф. № 1). Таким чином, рах. 42 “Зведений фінансовий результат” закривається.
11. Скласти Баланс компанії „Інфо” (ф. № 4), використовуючи дані робочої таблиці (ф. №3, колонка 6 “Балансовий звіт”). За отриманими даними дати загальну оцінку фінансового стану компанії „Інфо”.
12. Скласти “Звіт про прибутки” (ф. № 5), використовуючи дані робочої таблиці (ф. № 3, колонка 5 “Звіт про прибутки”). За отриманими даними дати загальну оцінку фінансового стану компанії „Інфо”.

ЗАВДАННЯ 2
1. Скласти Балансовий звіт підприємства (Додаток, форма № 6), використовуючи залишки балансових рахунків на кінець звітного періоду (табл.1).
2. Зробити розрахунки відносних показників - платоспроможності, заборгованості, рентабельності, оборотності (Додаток, форма № 7) на підставі складеного Балансового звіту та основних показників діяльності підприємства, представлених у скороченій формі “Звіту про прибутки” (табл.2).
3. На підставі отриманих результатів розрахунку відносних показників та аналогічних показників за минулий рік (табл.3) охарактеризувати фінансовий стан підприємства та надати пропозиції щодо його покращення.
Таблиця 1
Балансові рахунки компанії “Інфо” станом на 31.12.200_р.

Назва рахунку Сума, тис.дол.
Грошові кошти 5500
Цінні папери 2200
Дебіторська заборгованість 7300
Запаси 7200
Основні засоби 10200
Амортизація (знос) основних засобів (3100)
Заборгованість по облігаціях (короткострокова) 3300
Переказні векселі до оплати (коротк.) 5100
Інша короткострокова кредиторська заборгованість 5450
Довгострокові кредити банків 4250
Власний капітал 11200

Таблиця 2
Скорочена форма Звіту про прибутки
Показники Сума, дол.
Обсяг виконаних робіт, послуг 45000
Фактична собівартість реалізованих послуг 39000
Валовий прибуток 6000
Операційні витрати 900
Операційний прибуток 5100
Прибуток до оподаткування 5100
Податки 1785
Чистий прибуток 3315
Таблиця 3
Відносні показники діяльності компанії “Інфо” за минулий 200_р

1. Показники платоспроможності (ліквідності)
1.1 Показник поточної (загальної) платоспроможності 1,5
1.2 Показник швидкої платоспроможності 1,1
1.3 Показник абсолютної платоспроможності 0,6
1.4 Чистий робочий капітал 17000
2. Показники заборгованості (структури капіталу)
2.1 Показник загальної заборгованості 60%
2.2 Показник фінансової незалежності 35%
2.3 Співвідношення довгострокової заборгованості та власного капіталу 48,9%
3. Показники рентабельності
3.1 Рентабельність за валовим прибутком 12,9%
3.2 Рентабельність за операційним прибутком 11,2%
3.3 Рентабельність за чистим прибутком 7,1%
3.4 Рентабельність інвестицій (ROI) 11,8%
3.5 Рентабельність власного (акціонерного) капіталу (ROE) 35,8%
4.Показники оборотності (ділової активності)
4.1 Оборотність запасів 5,5
4.1.1 Тривалість одного обороту (у днях) 10,1
4.2 Оборотність дебіторської заборгованості 7,4
4.2.1 Середній період повернення (у днях) 49
4.3 Оборотність основних засобів 11,7
4.4 Оборотність усіх активів 2,0

ЗАВДАННЯ 3
Відобразити в обліку операцій на підставі наведених даних.
Згідно з даними касового апарату виручка магазину за день становить 1600 дол., а у касира в наявності - 1592 дол. Нестача становить 8 дол.
Відобразити дохід від реалізації товарів, оприбуткування готівки в касу та нестачу грошових коштів.

ЗАВДАННЯ 4
Відобразити в обліку операцій на підставі наведених даних.
Компанія „В” реалізувала в кредит компанії „Д” товарів на суму 11860 дол., в т.ч. ПДВ 1860 дол. Через тиждень компанія „Д” повернула частину товарів продавцю на суму 1186 дол. (з ПДВ). В зазначений у контракті термін компанія „Д” оплатила рахунок продавця.

ЗАВДАННЯ 5
1. Користуючись даними, наведеними у вправі № 1, скласти таблицю „Періодизація дебіторської заборгованості” (Додаток, форма № 7), тобто згрупувати дебіторську заборгованість за строками її непогашення, встановити коефіцієнти (відсотки) сумнівності (на власний розсуд) та визначити суму безнадійних боргів підприємства.
2. Оцінити дебіторську заборгованість для відображення її в балансі підприємства (за отриманими даними).
3. Відобразити в обліку операції на підставі даних наведених у вправі 2.

Вправа № 1 Компанія „Інфо” по наданню інформаційно-консультаційних послуг на кінець 200_р. має наступну заборгованість клієнтів та відповідні строки їх непогашення:

Клієнти компанії Сума заборгованості, дол.. Строки непогашення ( в днях)
Компанія А 10500 1 – 30
Компанія М 6800 61 – 90
Корпорація И 2500 31 – 60
Фірма Д 8900 31 – 60
Фірма Е 11500 Понад 90
Залишок резерву на кінець року – 250 дол.

Вправа № 2 Дебіторська заборгованість компанії „Інфо” на кінець року становила 30900дол., а несплати за попередні три роки – 5%, 6%, 7%. В кінці року нараховано резерв сумнівних боргів з урахуванням залишку резерву – 200 дол. У квітні наступного року списано за рахунок резерву сумнівний борг у сумі 1700 дол.

ЗАВДАННЯ 6
1. Користуючись даними таблиці № 1, провести оцінку виданих запасів та визначити залишок запасів на кінець місяця за допомогою методів ФІФО, ЛІФО та середньозваженої собівартості за системами постійного та періодичного обліку запасів - в залежності від варіанту. (Додаток, форма № 8).
2. На підставі даних таблиці № 1 відобразити на рахунках бухгалтерського обліку а) операції по надходженню та реалізації запасів за системами постійного та періодичного обліку; б) залишки запасів на складі у системі рахунків бухгалтерського обліку США та західноєвропейських країн (в залежності від варіанту).
Таблиця № 1
Рух запасів в компанії „Інфо” за березень 200_р.
Дата Рух товарів Кількість одиниць, шт. Ціна за одиницю, дол.. Загальна вартість, дол..
Залишок запасів на початок місяця 220 1,25
5.03 Придбано 110 1,30
7.03 Придбано 50 1,35
10.03 Видано 60
12.03 Видано 45
15.03 Придбано 80 1,40
25.03 Видано 75
Залишок товарів на кінець місяця
Всього

1. Провести оцінку виданих запасів та визначити залишок запасів на кінець місяця за допомогою методів ЛІФО та середньозваженої собівартості за системою постійного обліку.
2. На підставі даних таблиці № 1 відобразити на рахунках бухгалтерського обліку а) операції по надходженню та реалізації запасів за системою постійного обліку; б) залишки запасів на складі у системі рахунків бухгалтерського обліку західноєвропейських країн.

ЗАВДАННЯ 7
1. Відобразити в обліку отримання основних засобів
2. Нарахувати амортизацію основних засобів, згідно визначеного методу нарахування амортизації.
3. Переоцінити вартість основних засобів, з врахуванням експертної оцінки
4. Відобразити в обліку реалізацію основних засобів

Американська компанія побудувала споруду вартістю 25000 дол.
Термін корисної експлуатації споруди складає 20 років. Компанія використовує метод подвійної норми амортизації.
Через рік у результаті експертної оцінки встановлено, що відновлювана вартість цього обладнання на дату переоцінки дорівнює 27000 дол.
Після переоцінки компанія вирішити продати споруду за 30000 дол.

ЗАВДАННЯ 8
1. Відобразити в обліку придбання фінансових інвестицій (враховуючи рівень впливу на інвестоване підприємство) та отримання дивідендів
2. Врегулювати вартість портфелю фінансових інвестицій в обліку

Компанія 2.01.07 року придбала частку в розмірі 30% у власному капіталі (прості акції) іншої компанії за $120000. Чистий прибуток інвестованої компанії за 2007 рік становить $80000. В кінці року інвестована компанія оголосила та виплатила дивіденди у розмірі $12000.

ЗАВДАННЯ 9
1. Відобразити в обліку придбання товарів з урахуванням знижок
2. Здійснити остаточні розрахунки з постачальником та відобразити їх в обліку

Французька компанія придбала в кредит товари на суму 21000 євро, плюс ПДВ – 18,6%, комерційна знижка 5%, розрахункова знижка 2%. Компанія використовує систему постійного обліку запасів.
В зв’язку з відсутністю грошей на поточному рахунку компанії видано переказний вексель на суму заборгованості на три місяці під 12% річних.

ЗАВДАННЯ 10
1. Відобразити в обліку випуск і реалізацію довгострокових облігацій
2. Розрахувати та відобразити в обліку сплату відсотків (за перший рік)
3. Відобразити в обліку конвертацію облігації в акції

Компанія випустила і реалізувала 3.01.200_р. довгострокові облігації 800 шт. 1000 дол. кожна, на 5 років, фіксована ставка відсотка 10%. Квота до ціни 98. Виплата процентів 1.07. та 1.01.
Після шостого платіжного періоду компанія конвертує всі облігації в прості акції за умови обміну однієї облігації на 6 простих акцій.

ЗАВДАННЯ 11
Відобразити в обліку операцій на підставі наведених даних
Корпорація випустила 30000 шт. простих акцій без номінальної вартості. Для перших 20000 шт. акцій дирекція оголосила вартість 8 дол. за кожну, але фактично вони були реалізовані по 10 дол. за акцію Решту 10000 шт. акцій було реалізовано без оголошеної вартості за ціною 11 дол. кожна. Через рік компанія викупила 1000 шт. своїх простих акцій за 15 дол. кожна.
Ціна

150

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.