Меню сайту

Нові користувачі
Даша
Користувачі
30.11.2020
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Кондратюк Надія

Рейтинг: 10
аватар
Жижикова Юлія Олегівна

Рейтинг: 10
аватар
Самойленко оксана Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Попович Ірина Олександрівна

Рейтинг: 10
Попп Наталія Олександрівна

Рейтинг: 13
Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік у зарубіжних країн" Варіант 7


Контрольна робота
K-26777

ВАРІАНТ 7
ЗАВДАННЯ 1
Користуючись переліком господарських операцій, наведених у вправі та планом рахунків, виконати завдання, які дозволять оволодіти методикою складання облікових регістрів та фінансової звітності.
ВПРАВА
№ п/п Дата Зміст операції Сума, дол.
1 2.10. Організовано підприємство „Horizon” по обслуговуванню та ремонту побутової техніки. Для здійснення діяльності вкладено кошти в капітал підприємства 195000
2 3.10. Орендовано приміщення для ремонту та внесено орендну плату за 3 місяця (липень-вересень) 36000
3 5.10. За грошові кошти придбано устаткування для ремонту побутової техніки 15000

4 7.10. Надано послуги та отримано виручку 6500
5 9.10. Надано послуги компанії „С” по обслуговуванню її побутової техніки та отримано виручку 9500
6 11.10. Укладено договір з фірмою „И” по обслуговуванню техніки. Одержано аванс (послуги ще не надані) 5000
7 14.10. Виплачено заробітну плату бухгалтеру за липень 13000
8 15.10. Виплачено заробітну плату працівникам підприємства за липень 4500
9 17.10. Вилучено гроші на особисті потреби засновника підприємства 500
10 20.10. Сплачено рахунок за телефон 50
11 22.10. Отримано грошові кошти за надані послуги по обслуговуванню техніки 7000
12 28.10. Сплачено рахунки за освітлення та опалення 60

План рахунків компанії „Horizon” за липень 201_р.
Назва рахунку Номер рахунку
1. Рахунки активів
Грошові кошти 11
Рахунки до одержання 12
Запаси 13
Устаткування для ремонту автомобілів 14
Накопичена амортизація обладнання офісу 15
Орендна плата авансом 16
II. Рахунки зобов'язань
Рахунки до сплати 21
Заробітна плата до сплати 22
Невідпрацьований гонорар 23
Резерв для сплати податку з прибутку 24
III. Рахунки власного капіталу
Капітал 31
Вилучення коштів 32
IY. Рахунки доходів
Відпрацьований гонорар 41
Зведений рахунок фінансових результатів 42
Y. Рахунки витрат
Витрати на виплату заробітної плати 51
Витрати на опалення та освітлення офісу 52
Телефонні витрати 53
Витрати на оренду офісу 54
Витрати на амортизацію устаткування для ремонту автомобілів 55
Витрати на сплату податків 56

1. Відобразити господарські операції компанії „Horizon” за липень місяць (вправа ) в журналі реєстрації господарських операцій (форма № 1), тобто скласти бухгалтерські проводки, використовуючи план рахунків компанії „Horizon”.
2. Перенести записи з журналу реєстрації господарських операцій (ф.№1) на відповідні рахунки Головної книги (ф.№2). При цьому, після кожного запису на рахунках, слід виводити залишок (сальдо) по рахунку.
3. Перенести залишки, виведені по рахунках Головної книги (ф.№2), у робочу таблицю (ф.№ 3). Для цього необхідно: а) у колонці 1 робочої таблиці записати номери та назви рахунків з Головної книги (ф. № 2); б) скласти пробний баланс (колонка 2 робочої таблиці), тобто перенести залишки рахунків Головної книги (ф. № 2) відповідно в Дебет або Кредит рахунків пробного балансу.
4. Внести до журналу реєстрації господарських операцій (ф.№ 1) записи, які регулюють витрати та доходи компанії „Horizon” (регулятиви), тобто скласти бухгалтерські проводки по наступним операціям:
а)віднести на витрати суму амортизаційних відрахувань по устаткуванню для ремонту побутової техніки - 90 ;
б)віднести на витрати суму орендної плати за липень –12000;
в)включити до витрат відрахування у резерв для сплати податку з прибутку - 1000.
5. Перенести регулюючі записи з журналу реєстрації господарських операцій (ф. № 1) (див. попередню операцію) на відповідні рахунки Головної книги (ф. № 2). Вивести залишки по цим рахункам.
6. Залишки по рахунках Головної книги (ф. №2), виведені після регулюючих записів, перенести у колонку 3 “Регулятиви “ робочої таблиці (ф. № 3).
7. Скласти у робочій таблиці (ф. № 3) відрегульований пробний баланс на 31 липня (колонка 4 “Відрегульований пробний баланс”), який складається на основі пробного балансу (колонка 2) та регулятивів (колонка 3).
8. Скласти у робочій таблиці (ф. № 3) “Звіт про прибутки” (колонка 5). Для цього необхідно перенести залишки номінальних рахунків (рахунків витрат та доходів №№ 41-56) з відрегульованого пробного балансу (колонка 4) в “Звіт про прибутки” (колонка 5).
9. Скласти у робочій таблиці (ф. №3) “Балансовий звіт” (колонка 6), тобто перенести залишки балансових рахунків (рахунки №№ 11-32) з відрегульованого пробного балансу (колонка 4) до “Балансового звіту” (колонка 6) робочої таблиці.
10. Зробити закриття номінальних рахунків ( рах. №№ 41-56) у Головній книзі (ф. № 2). Для цього необхідно:
а) перенести залишок рахунку доходів (рах. 41 “Відпрацьований гонорар”) на Кредит рах. 42 “Зведений фінансовий результат”, тобто зробити проводку Дебет рах. 41 – Кредит рах. 42. та відобразити її в журналі реєстрації господарських операцій (ф. № 1);
б) перенести залишки рахунків витрат (рахунки №№ 51-56) на Дебет рах. 42 “Зведений фінансовий результат”. Для цього необхідно дебетові залишки рах. №№ 51-56 Головної книги просумувати та отриманий результат записати по Дебету рах.42 Головної книги. Отриману проводку Кредит рахунків 51-56 (по кожному рахунку) – Дебет рахунку 42 відобразити в журналі реєстрації господарських операцій (ф. № 1);
в) визначити суму чистого прибутку компанії „Horizon”, тобто отриманий кредитовий залишок рах. 42 “Зведений фінансовий результат” в Головній книзі (ф. № 2) перенести (списати) на рах. 31 “Капітал”. Проводку Дебет рах. 42 – Кредит рах. 31 записати в журнал реєстрації господарських операцій (ф. № 1). Таким чином, рах. 42 “Зведений фінансовий результат” закривається;
г) використані засновником. кошти на особисті потреби списати за рахунок зменшення його капіталу.
11. Скласти Баланс компанії „Horizon” (ф. № 4), використовуючи дані робочої таблиці (ф. №3, колонка 6 “Балансовий звіт”). За отриманими даними дати загальну оцінку фінансового стану компанії „Horizon”.
12. Скласти “Звіт про прибутки” (ф. № 5), використовуючи дані робочої таблиці (ф. № 3, колонка 5 “Звіт про прибутки”). За отриманими даними дати загальну оцінку фінансового стану компанії „Horizon”.

ЗАВДАННЯ 2
1. Скласти Балансовий звіт підприємства (Додаток, форма № 6), використовуючи залишки балансових рахунків на кінець звітного періоду (табл.1).
2. Зробити розрахунки відносних показників - платоспроможності, заборгованості, рентабельності, оборотності (Додаток, форма № 7) на підставі складеного Балансового звіту та основних показників діяльності підприємства, представлених у скороченій формі “Звіту про прибутки” (табл.2).
3. На підставі отриманих результатів розрахунку відносних показників та аналогічних показників за минулий рік (табл.3) охарактеризувати фінансовий стан підприємства та надати пропозиції щодо його покращення.
Таблиця 1
Балансові рахунки підприємства „Horizon” станом на 31.12.20_р.
Показники Сума, дол.
Грошові кошти 8890
Цінні папери 1170
Рахунки до одержання 6030
Запаси 8500
Споруди 11200
Обладнання 6900
Амортизація основних засобів (2900)
Нематеріальні активи 1500
Амортизація нематеріальних активів (200)
Рахунки до сплати 9300
Поточна заборгованість пов,язаним компаніям 8050
Інша поточна кредиторська заборгованість 4200
Довгострокові кредити банку та займи 4140
Власний капітал 15400
Таблиця 2
Скорочена форма Звіту про прибутки

Показники Сума, дол.
Обсяг виконаних робіт, послуг 58000
Фактична собівартість реалізованих послуг 49000
Валовий прибуток 9000
Операційні витрати 1600
Операційний прибуток 7400
Прибуток до оподаткування 7100
Податки 2485
Чистий прибуток 4615

Таблиця 3
Відносні показники діяльності підприємства „Horizon” за минулий 200_ р.
1. Показники платоспроможності (ліквідності)
1.1 Показник поточної (загальної) платоспроможності 2,1
1.2 Показник швидкої платоспроможності 2,2
1.3 Показник абсолютної платоспроможності 1,6
1.4 Чистий робочий капітал 9500
2. Показники заборгованості (структури капіталу)
2.1 Показник загальної заборгованості 44,9%
2.2 Показник фінансової незалежності 53%
2.3 Співвідношення довгострокової заборгованості та власного капіталу 33,6%
3. Показники рентабельності
3.1 Рентабельність за валовим прибутком 21%
3.2 Рентабельність за операційним прибутком 16,1%
3.3 Рентабельність за чистим прибутком 0,5%
3.4 Рентабельність інвестицій (ROI) 18,3%
3.5 Рентабельність власного (акціонерного) капіталу (ROE) 33,3%
4.Показники оборотності (ділової активності)
4.1 Оборотність запасів 25,5
4.1.1 Тривалість одного обороту (у днях) 12
4.2 Оборотність дебіторської заборгованості 7,5
4.2.1 Середній період повернення (у днях) 44
4.3 Оборотність основних засобів 4,2
4.4 Оборотність усіх активів 1,4

ЗАВДАННЯ 3
Відобразити в обліку операцій на підставі наведених даних.
Залишок по касі на 01.07.10. становив 500 дол. Надійшли до каси грошові кошти від дебіторів – 2500 дол., від покупців за реалізовану продукцію – 2200 дол. Видана заробітна плата працівникові – 1900 дол. , сплачено за телефон 100 дол. та за електроенергію – 200 дол.

ЗАВДАННЯ 4
Відобразити в обліку операцій на підставі наведених даних.
Компанія „А” реалізувала компанії „Т” товарів на суму 22560 дол., в т.ч. ПДВ 18,6%. Враховуючі великий розмір купівлі, покупцеві надано комерційну знижку – 5% до ціни товару. Компанія „Т” достроково оплатила отриманий товар та одержала реалізаційну знижку у розмірі 2%.

ЗАВДАННЯ 5
1. Користуючись даними, наведеними у вправі № 1, скласти таблицю „Періодизація дебіторської заборгованості” (Додаток, форма № 7), тобто згрупувати дебіторську заборгованість за строками її непогашення, встановити коефіцієнти (відсотки) сумнівності та визначити суму безнадійних боргів підприємства.
2. Оцінити дебіторську заборгованість для відображення її в балансі підприємства (за отриманими даними).
3. Відобразити в обліку операції на підставі даних наведених у вправі 2.

Вправа № 1 Підприємство „Horizon” по обслуговуванню автомобілів має наступну заборгованість клієнтів та відповідні строки її непогашення:

Клієнти компанії Сума заборгованості, дол.. Строки непогашення ( в днях)
Компанія А 2500 1 – 30
Компанія Л 6900 31 – 60
Корпорація Л 4400 61- 90
Корпорація В 15600 31– 60
Фірма Р 1500 Понад 90

Вправа № 2 Обсяг продаж компанії „А” за звітний період становить 600000 дол. Розмір несплат за попередні три роки становить відповідно: 6%, 8%, 5%. 31.12..09 р. нараховано резерв сумнівних боргів (визначити). 10.03.10 р. один із клієнтів надіслав в остаточний розрахунок 5000 дол. з загальної суми боргу 9000 дол.

ЗАВДАННЯ 6
1. Користуючись даними таблиці № 1, провести оцінку виданих запасів та визначити залишок запасів на кінець місяця за допомогою методів ФІФО, ЛІФО та середньозваженої собівартості за системами постійного та періодичного обліку запасів - в залежності від варіанту. (Додаток, форма № 8).
2. На підставі даних таблиці № 1 відобразити на рахунках бухгалтерського обліку а) операції по надходженню та реалізації запасів за системами постійного та періодичного обліку; б) залишки запасів на складі у системі рахунків бухгалтерського обліку США та західноєвропейських країн (в залежності від варіанту).
Таблиця № 1
Рух запасів в компанії „Horizon” за липень 20 _р.
Дата Рух товарів Кількість одиниць, шт. Ціна за одиницю, дол.. Загальна вартість, дол..
Залишок запасів на початок місяця 420 1,45
5.05 Придбано 310 1,30
7.05 Видано 190
15.05 Придбано 155 1,25
18.05 Видано 80
19.05 Придбано 90 1,25
27.05 Видано 25
Залишок товарів на кінець місяця
Всього

1. Провести оцінку виданих запасів та визначити залишок запасів на кінець місяця за допомогою методів ЛІФО та середньозваженої собівартості за системою постійного обліку.
2. На підставі даних таблиці № 1 відобразити на рахунках бухгалтерського обліку а) операції по надходженню та реалізації запасів за системою періодичного обліку; б) залишки запасів на складі у системі рахунків бухгалтерського обліку США.

ЗАВДАННЯ 7
1. Відобразити в обліку отримання основних засобів
2. Нарахувати амортизацію основних засобів, згідно визначеного методу нарахування амортизації.
3. Переоцінити вартість основних засобів, з врахуванням експертної оцінки
4. Відобразити в обліку реалізацію основних засобів

Американська компанія безкоштовно отримала обладнання первісною вартістю 120000 дол., накопичена амортизація 8000 дол.
Термін корисної експлуатації обладнання складає 8 років. Ліквідаційна вартість 1000 дол. Компанія використовує метод подвійної норми амортизації.
Через два роки у результаті експертної оцінки встановлено, що відновлювана вартість цього обладнання на дату переоцінки дорівнює 50400 дол.
Після переоцінки компанія вирішити продати обладнання за 51000 дол.

ЗАВДАННЯ 8
1. Відобразити в обліку придбання фінансових інвестицій (враховуючи рівень впливу на інвестоване підприємство) та отримання дивідендів
2. Врегулювати вартість портфелю фінансових інвестицій в обліку
Компанія 2.01.07 року придбала частку в розмірі 25% у власному капіталі (прості акції) іншої компанії за $48000. Чистий прибуток інвестованої компанії за 2007 рік становить $24000. В кінці року компанія оголосила та виплатила дивіденди грошима у розмірі $2000.

ЗАВДАННЯ 9
1. Відобразити в обліку придбання товарів з урахуванням знижок
2. Здійснити остаточні розрахунки з постачальником та відобразити їх в обліку

Французька компанія 10.05.200_ придбала в кредит товари за умови 2/п10 на суму 15400 євро, плюс ПДВ – 18,6%. Після отримання товарів з’ясувалося, що вони не відповідають встановленим параметрам, тому постачальник надав комерційну знижку у розмірі 10%. 18.05.200_ компанія розрахувалась з постачальником. Компанія використовує систему періодичного обліку запасів.

ЗАВДАННЯ 10
1. Відобразити в обліку випуск і реалізацію довгострокових облігацій
2. Розрахувати та відобразити в обліку сплату відсотків (за перший рік)
3. Здійснити остаточне погашення облігацій після закінчення терміну їх дії

Компанія випустила і реалізувала 2.01.200_р. 4500 шт. довгострокових облігацій номіналом 50 дол. кожна, на 4 роки, фіксована ставка відсотка 13%. Квота до ціни 100. Виплата процентів 1.07. та 1.01.

ЗАВДАННЯ 11
Відобразити в обліку операцій на підставі наведених даних
Корпорація випустила 15000 шт. простих акцій без номінальної вартості. Дирекція оголосила вартість 15 дол. за кожну акцію. 20.02 наступного року корпорація оголосила дивіденди з виплатою акціями в розмірі 10% від циркулюючих
Ціна

150

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.