Меню сайту

Нові користувачі
studenthelper
Автори робіт
24.05.2020
Юля20
Користувачі
22.05.2020
Tass
Користувачі
13.05.2020
Victoria5678900
Автори робіт
29.02.2020
GAVGAVAV
Користувачі
04.02.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Кондратюк Надія

Рейтинг: 10
аватар
Ровенчук Віталій Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Нехаєнко Ліза Володимирівна

Рейтинг: 10
Наталія М. Б.

Рейтинг: 16
Попп Наталія Олександрівна

Рейтинг: 13
аватар
Николайчук Сергей Владимирович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Контрольна робота з дисципліни "Бухгалтерський облік у зарубіжних країн" Варіант 10


Контрольна робота
K-26778

ВАРІАНТ 10
ЗАВДАННЯ 1
Користуючись переліком господарських операцій, наведених у вправі та планом рахунків, виконати завдання, які дозволять оволодіти методикою складання облікових регістрів та фінансової звітності.
ВПРАВА
№ п/п Дата Зміст операції Сума, дол.
1 1.11. Створена компанія „Flash” по наданню фото послуг.
Внесено кошти до капіталу компанії 42000
2 3.11. Орендовано приміщення та сплачено аванс за 2 місяця (листопад-грудень) 1540
3 5.11. Придбано копіювальну техніку в кредит у компанії «Print» 4200
4 8.11. У фірми „Papering ” за грошові кошти придбано фото папір 730
5 10.11. Надано послуги в кредит та виставлено рахунок фірмі «Patch» 820
6 12.11. Сплачено рахунок за телефон 60
7 15.11. Отримано виручку за надані послуги від фірми «Patch» 820
8 20.11. Виплачено заробітну плату за першу половину листопада фотографу 480
9 21.11. Надано послуги фірмі „F” та отримано грошові кошти 1285
10 21.11. Сплачено компанії ” Print ” за отриману в кредит копіювальну техніку 2000
11 22.11. Компанії „A” надано послуги, за які отримано виручку 1250
12 28.11. Сплачено рахунок за освітлення і опалення 320

План рахунків компанії „ Flash ”
Назва рахунку Номер рахунку
1. Рахунки активів
Грошові кошти 11
Рахунки до одержання 12
Запаси 13
Орендна плата авансом 16
II. Рахунки зобов'язань
Рахунки до сплати 21
Заробітна плата до сплати 22
Невідпрацьований гонорар 23
Резерв для сплати податку з прибутку 24
III. Рахунки власного капіталу
Капітал 31
IY. Рахунки доходів
Відпрацьований гонорар 41
Зведений рахунок фінансових результатів 42
Y. Рахунки витрат
Витрати на виплату заробітної плати 51
Телефонні витрати 52
Витрати на оренду 53
Витрати на запаси 54
Витрати на освітлення і опалення 55
Витрати на сплату податків 56

1. Відобразити господарські операції компанії „Flash” за листопад місяць (вправа ) в журналі реєстрації господарських операцій (форма № 1), тобто скласти бухгалтерські проводки, використовуючи план рахунків компанії „Flash”.
2. Перенести записи з журналу реєстрації господарських операцій (ф.№1) на відповідні рахунки Головної книги (ф.№2). При цьому, після кожного запису на рахунках, слід виводити залишок (сальдо) по рахунку.
3. Перенести залишки, виведені по рахунках Головної книги (ф.№2), у робочу таблицю (ф.№ 3). Для цього необхідно: а) у колонці 1 робочої таблиці записати номери та назви рахунків з Головної книги (ф. № 2); б) скласти пробний баланс (колонка 2 робочої таблиці), тобто перенести залишки рахунків Головної книги (ф. № 2) відповідно в Дебет або Кредит рахунків пробного балансу.
4.Внести до журналу реєстрації господарських операцій (ф.№ 1) записи, які регулюють витрати та доходи компанії „Flash (регулятиви), тобто скласти бухгалтерські проводки по наступним операціям:
а) включити до витрат відрахування у резерв для сплати податку з прибутку - 220 ;
б) віднести на витрати суму сплачену за оренду приміщень за листопад -770 ;
в)списати на витрати використаний фото папір - 250.
5.Перенести регулюючі записи з журналу реєстрації господарських операцій (ф. № 1) (див. попередню операцію) на відповідні рахунки Головної книги (ф. № 2). Вивести залишки по цим рахункам.
6. Залишки по рахунках Головної книги (ф. №2), виведені після регулюючих записів, перенести у колонку 3 “Регулятиви “ робочої таблиці (ф. № 3).
7.Скласти у робочій таблиці (ф. № 3) відрегульований пробний баланс на 31 серпня (колонка 4 “Відрегульований пробний баланс”), який складається на основі пробного балансу (колонка 2) та регулятивів (колонка 3).
8.Скласти у робочій таблиці (ф. № 3) “Звіт про прибутки” (колонка 5). Для цього необхідно перенести залишки номінальних рахунків (рахунків витрат та доходів №№ 41-56) з відрегульованого пробного балансу (колонка 4) в “Звіт про прибутки” (колонка 5).
9.Скласти у робочій таблиці (ф. №3) “Балансовий звіт” (колонка 6), тобто перенести залишки балансових рахунків (рахунки №№ 11-31) з відрегульованого пробного балансу (колонка 4) до “Балансового звіту” (колонка 6) робочої таблиці.
10.Зробити закриття номінальних рахунків (рах. №№ 41-56) у Головній книзі (ф. № 2). Для цього необхідно:
а) перенести залишок рахунку доходів (рах. 41 “Відпрацьований гонорар”) на Кредит рах. 42 “Зведений фінансовий результат”, тобто зробити проводку Дебет рах. 41 – Кредит рах. 42. та відобразити її в журналі реєстрації господарських операцій (ф. № 1);
б) перенести залишки рахунків витрат (рахунки №№ 51-56) на Дебет рах. 42 “Зведений фінансовий результат”. Для цього необхідно дебетові залишки рах. №№ 51-56 Головної книги просумувати та отриманий результат записати по Дебету рах.42 Головної книги. Отриману проводку Кредит рахунків 51-56 (по кожному рахунку) – Дебет рахунку 42 відобразити в журналі реєстрації господарських операцій (ф. № 1);
в) визначити суму чистого прибутку компанії „Flash”, тобто отриманий кредитовий залишок рах. 42 “Зведений фінансовий результат” в Головній книзі (ф. № 2) перенести (списати) на рах. 31 “Капітал”. Проводку Дебет рах. 42 – Кредит рах. 31 записати в журнал реєстрації господарських операцій (ф. № 1). Таким чином, рах. 42 “Зведений фінансовий результат” закривається.
11.Скласти Баланс компанії „Flash” (ф. № 4), використовуючи дані робочої таблиці (ф. №3, колонка 6 “Балансовий звіт”). За отриманими даними дати загальну оцінку фінансового стану компанії „Flash ”.
12. Скласти “Звіт про прибутки” (ф. № 5), використовуючи дані робочої таблиці (ф. № 3, колонка 5 “Звіт про прибутки”). За отриманими даними дати загальну оцінку фінансового стану компанії „Flash”.

ЗАВДАННЯ 2
1. Скласти Балансовий звіт підприємства (Додаток, форма № 6), використовуючи залишки балансових рахунків на кінець звітного періоду (табл.1).
2. Зробити розрахунки відносних показників - платоспроможності, заборгованості, рентабельності, оборотності (Додаток, форма № 7) на підставі складеного Балансового звіту та основних показників діяльності підприємства, представлених у скороченій формі “Звіту про прибутки” (табл.2).
3. На підставі отриманих результатів розрахунку відносних показників та аналогічних показників за минулий рік (табл.3) охарактеризувати фінансовий стан підприємства та надати пропозиції щодо його покращення.
Таблиця 1
Балансові рахунки компанії „Flash” станом на 31.12.200_р.

Показники Сума, дол.
Заборгованість з оплати праці (короткострокова) 6800
Короткострокові кредити банків 1800
Матеріали 6200
Довгострокова кредиторська заборгованість 4980
Грошові кошти 18550
Нематеріальні активи 3100
Дебіторська заборгованість покупців 2500
Споруди 57200
Канцелярські товари 200
Власний капітал 74170

Таблиця 2
Скорочена форма Звіту про прибутки
Показники Сума, дол.
Обсяг виконаних робіт, послуг 57000
Фактична собівартість реалізованих послуг 46000
Валовий прибуток 11000
Операційні витрати 3000
Операційний прибуток 8000
Прибуток до оподаткування 7200
Податки 1600
Чистий прибуток 5600
Таблиця 3
Відносні показники діяльності компанії „Flash” за минулий 20_р.
1. Показники платоспроможності (ліквідності)
1.1 Показник поточної (загальної) платоспроможності 2,8
1.2 Показник швидкої платоспроможності 2,1
1.3 Показник абсолютної платоспроможності 1,8
1.4 Чистий робочий капітал 15520
2. Показники заборгованості (структури капіталу)
2.1 Показник загальної заборгованості 15%
2.2 Показник фінансової незалежності 85%
2.3 Співвідношення довгострокової заборгованості та власного капіталу 7%
3. Показники рентабельності
3.1 Рентабельність за валовим прибутком 20%
3.2 Рентабельність за операційним прибутком 15,1%
3.3 Рентабельність за чистим прибутком 10,3%
3.4 Рентабельність інвестицій (ROI) 7,4%
3.5 Рентабельність власного (акціонерного капіталу (ROE) 8,2%
4.Показники оборотності (ділової активності)
4.1 Оборотність запасів 8
4.1.1 Тривалість одного обороту (у днях) 45
4.2 Оборотність дебіторської заборгованості 22
4.2.1 Середній період повернення (у днях) 16
4.3 Оборотність основних засобів 1
4.4 Оборотність усіх активів 0,7

ЗАВДАННЯ 3
Відобразити в обліку операцій на підставі наведених даних.
Створено фонд дрібних сум у розмірі 380 євро. Витрачено з фонду: на послуги по доставці товарів – 75 євро, на відрядження – 120 євро, на придбання канцелярських товарів – 36 євро; прибирання приміщень – 80 дол. Поповнено фонд дрібних сум. Скласти проводки за європейською системою обліку.

ЗАВДАННЯ 4
Відобразити в обліку операцій на підставі наведених даних.
Рахунок постачальника: договірна ціна за матеріали 142000 дол., комерційна знижка 6%, розрахункова знижка 2%. Відобразити в обліку рахунок постачальника та його оплату, зробивши попередньо необхідні розрахунки (американська система обліку).

ЗАВДАННЯ 5
1. Користуючись даними, наведеними у вправі № 1, скласти таблицю „Періодизація дебіторської заборгованості” (Додаток, форма № 7), тобто згрупувати дебіторську заборгованість за строками її непогашення, встановити коефіцієнти (відсотки) сумнівності та визначити суму безнадійних боргів підприємства.
2. Оцінити дебіторську заборгованість для відображення її в балансі підприємства (за отриманими даними).
3. Відобразити в обліку операції на підставі даних наведених у вправі 2.

Вправа № 1 Компанія „Flash” по наданню фотопослуг має наступну заборгованість клієнтів та відповідні строки її непогашення:

Клієнти компанії Сума заборгованості, дол. Строки непогашення ( в днях)
Фірма Б 15600 1 – 30
Компанія Р 25800 Понад 90
Корпорація К 2500 31 - 60
Корпорація Т 64000 61 – 90
Фірма Д 14250 Понад 90

Вправа № 2 Компанія „Flash” має заборгованість одного із клієнтів у сумі 6300 дол. В кінці року компанія оцінила цього дебітора як неплатоспроможного на 35% і створила резерв сумнівних боргів. Проте в березні наступного року клієнт перерахував в погашення дебіторської заборгованості 5800 дол. За рахунок створеного резерву списано решту заборгованості.

ЗАВДАННЯ 6
1. Користуючись даними таблиці № 1, провести оцінку виданих запасів та визначити залишок запасів на кінець місяця за допомогою методів ФІФО, ЛІФО та середньозваженої собівартості за системами постійного та періодичного обліку запасів - в залежності від варіанту. (Додаток, форма № 8).
2. На підставі даних таблиці № 1 відобразити на рахунках бухгалтерського обліку а) операції по надходженню та реалізації запасів за системами постійного та періодичного обліку; б) залишки запасів на складі у системі рахунків бухгалтерського обліку США та західноєвропейських країн (в залежності від варіанту).
Таблиця № 1
Рух запасів в компанії „Flash” за червень 200_р.
Дата Рух товарів Кількість одиниць, шт. Ціна за одиницю, дол. Загальна вартість, дол.
Залишок запасів на початок місяця 520 4,40
6.06 Придбано 90 4,35
9.06 Придбано 120 4,30
13.06 Видано 70
18.06 Видано 185
22.06 Придбано 20 4,32
29.06 Видано 65
Залишок товарів на кінець місяця
Всього

1. Провести оцінку виданих запасів та визначити залишок запасів на кінець місяця за допомогою методів ЛІФО та середньозваженої собівартості за системою періодичного обліку.
2. На підставі даних таблиці № 1 відобразити на рахунках бухгалтерського обліку а) операції по надходженню та реалізації запасів за системою періодичного обліку; б) залишки запасів на складі у системі рахунків бухгалтерського обліку західноєвропейських країн.

ЗАВДАННЯ 7
5. Відобразити в обліку отримання основних засобів
6. Нарахувати амортизацію основних засобів, згідно визначеного методу нарахування амортизації.
7. Переоцінити вартість основних засобів, з врахуванням експертної оцінки
8. Відобразити в обліку реалізацію основних засобів

Американська компанія придбала обладнання за договірною ціною 136 000 дол. (ПДВ – 10%).
Компанія використовує метод нарахування амортизації за кількістю випущеної продукції (виробничий). Кількість продукції, яку планується випустити на цьому обладнанні 200000 од. В перший рік на обладнанні виготовлено 7000 од. продукції.
Через рік у результаті експертної оцінки встановлено, що відновлювана вартість цього обладнання на дату переоцінки дорівнює 91868 дол.
Після переоцінки компанія вирішити продати обладнання за 95000 дол.

ЗАВДАННЯ 8
1. Відобразити в обліку придбання фінансових інвестицій (враховуючи рівень впливу на інвестоване підприємство) та отримання дивідендів
2. Врегулювати вартість портфелю фінансових інвестицій в обліку
Компанія придбала 5.03.2010 р. прості акції іншої корпорації вартістю $154000, що становить 15% її випущених акцій. 30.12.2010 компанія інвестор отримала оголошені дивіденди у розмірі $1900.
В кінці року справедлива вартість портфелю придбаних акцій компанії становила $155000

ЗАВДАННЯ 9
1. Відобразити в обліку придбання товарів з урахуванням знижок
2. Здійснити остаточні розрахунки з постачальником та відобразити їх в обліку

Американська компанія одержала рахунок за отримані товари
Рахунок
Товари за договірними цінами 136400
Податок з продажу 8%
Акцизний збір 5%
Перераховані постачальнику гроші за придбані товари згідно рахунку.
Компанія використовує систему постійного обліку запасів.

ЗАВДАННЯ 10
1. Відобразити в обліку випуск і реалізацію довгострокових облігацій
2. Розрахувати та відобразити в обліку сплату відсотків (за перший рік)
3. Здійснити остаточне погашення облігацій після закінчення терміну їх дії

Компанія випустила і реалізувала 01.07.201_р. довгострокові облігації номінальною вартістю 690000 дол., на 7 років, фіксована ставка відсотка 11%. Квота до ціни 97. Виплата процентів 1.01 та 1.07.

ЗАВДАННЯ 11
Відобразити в обліку операцій на підставі наведених даних
Корпорація викупила 12.06.201_р власні прості акції – 4700 шт. за ціною 20 дол. кожна. Первісно номінальна вартість акції становила 15 дол., а реалізація здійснювалась за ціною 17 дол. кожна 25.10.201_р. корпорація прийняла рішення остаточно вилучити з обігу всі 4700 шт. викуплених акцій та знищила їх.
Ціна

150

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.