Меню сайту

Нові користувачі
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
studenthelper
Автори робіт
24.05.2020
Юля20
Користувачі
22.05.2020
Tass
Користувачі
13.05.2020
Victoria5678900
Автори робіт
29.02.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Книш Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Липовецька Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Квак Артур Васильвоич

Рейтинг: 10
Роман

Рейтинг: 10
Молотков Юрий Георгиевич

Рейтинг: 13.9
Халупка Оксана Михайлівна

Рейтинг: 28

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Контрольна робота з дисципліни "Облік у зарубіжних країн" (Варіант 6)


Контрольна робота
K-25992

ЗАВДАННЯ 1

Користуючись переліком господарських операцій, наведених у вправі та планом рахунків, виконати завдання, які дозволять оволодіти методикою складання облікових регістрів та фінансової звітності.
ВПРАВА
№ п/п Дата Зміст операції Сума, дол.
1 1.09. Створена компанія „Speed” по ремонту автомобілів.
Внесено кошти до капіталу компанії 105000
2 3.09. Придбано обладнання 3500
3 4.09. Придбані необхідні матеріали 900
4 10.09. Одержано виручку за надані послуги 850
5 15.09. Здійснено витрати на прибирання приміщення 60
6 16.09. Здійснено витрати на опалення та освітлення 70
7 21.09. Здійснено витрати на бензин для машин 60
8 22.09. Одержано виручку за послуги 950
9 27.09. Виплачено заробітну плату працівникам за червень 750
10 27.09. Сплачено за рекламу за червень-серпень 210
11 28.09. Сплачено рахунок за телефон 110
12 29.09 Одержано виручку за надані послуги 1800

1. Відобразити господарські операції компанії „Speed” за червень місяць (вправа ) в журналі реєстрації господарських операцій (форма № 1), тобто скласти бухгалтерські проводки, використовуючи план рахунків компанії „Speed”.
2. Перенести записи з журналу реєстрації господарських операцій (ф.№1) на відповідні рахунки Головної книги (ф.№2). При цьому, після кожного запису на рахунках, слід виводи ти залишок (сальдо) по рахунку.
3.Перенести залишки, виведені по рахунках Головної книги (ф.№2), у робочу таблицю (ф.№ 3). Для цього необхідно: а) у колонці 1 робочої таблиці записати номери та назви рахунків з Головної книги (ф. № 2); б) скласти пробний баланс (колонка 2 робочої таблиці), тобто перенести залишки рахунків Головної книги (ф. № 2) відповідно в Дебет або Кредит рахунків пробного балансу.
4.Внести до журналу реєстрації господарських операцій (ф.№ 1) записи, які регулюють витрати та доходи компанії „Speed” (регулятиви), тобто скласти бухгалтерські проводки по наступним операціям:
а)віднести на витрати суму реклами за червень - 70 ;
б)списати використані матеріали - 700 ;
в)віднести на витрати суму амортизаційних відрахувань по обладнанню офісу - 90.
5.Перенести регулюючі записи з журналу реєстрації господарських операцій (ф. № 1) (див. попередню операцію) на відповідні рахунки Головної книги (ф. № 2). Вивести залишки по цим рахункам.
6.Залишки по рахунках Головної книги (ф. №2), виведені після регулюючих записів, перенести у колонку 3 “Регулятиви “ робочої таблиці (ф. № 3).
7.Скласти у робочій таблиці (ф. № 3) відрегульований пробний баланс на 31 червня (колонка 4 “Відрегульований пробний баланс”), який складається на основі пробного балансу (колонка 2) та регулятивів (колонка 3).
8.Скласти у робочій таблиці (ф. № 3) “Звіт про прибутки” (колонка 5). Для цього необхідно перенести залишки номінальних рахунків (рахунків витрат та доходів №№ 41-59) з відрегульованого пробного балансу (колонка 4) в “Звіт про прибутки” (колонка 5).
9.Скласти у робочій таблиці (ф. №3) “Балансовий звіт” (колонка 6), тобто перенести залишки балансових рахунків (рахунки №№ 11-31) з відрегульованого пробного балансу (колонка 4) до “Балансового звіту” (колонка 6) робочої таблиці.
10.Зробити закриття номінальних рахунків ( рах. №№ 41-59) у Головній книзі (ф. № 2). Для цього необхідно:
а) перенести залишок рахунку доходів (рах. 41 “Відпрацьований гонорар”) на Кредит рах. 42 “Зведений фінансовий результат”, тобто зробити проводку Дебет рах. 41 – Кредит рах. 42. та відобразити її в журналі реєстрації господарських операцій (ф. № 1);
б) перенести залишки рахунків витрат (рахунки №№ 51-59) на Дебет рах. 42 “Зведений фінансовий результат”. Для цього необхідно дебетові залишки рах. №№ 51-59 Головної книги просумувати та отриманий результат записати по Дебету рах.42 Головної книги. Отриману проводку Кредит рахунків 51-59 (по кожному рахунку) – Дебет рахунку 42 відобразити в журналі реєстрації господарських операцій (ф. № 1);
в) визначити суму чистого прибутку компанії „Speed”, тобто отриманий кредитовий залишок рах. 42 “Зведений фінансовий результат” в Головній книзі (ф. № 2) перенести (списати) на рах. 31 “Капітал”. Проводку Дебет рах. 42 – Кредит рах. 31 записати в журнал реєстрації господарських операцій (ф. № 1). Таким чином, рах. 42 “Зведений фінансовий результат” закривається.
11. Скласти Баланс компанії „Speed” (ф. № 4), використовуючи дані робочої таблиці (ф. №3, колонка 6 “Балансовий звіт”). За отриманими даними дати загальну оцінку фінансового стану компанії „Speed”.
12. Скласти “Звіт про прибутки” (ф. № 5), використовуючи дані робочої таблиці (ф. № 3, колонка 5 “Звіт про прибутки”). За отриманими даними дати загальну оцінку фінансового стану компанії „Speed”.
ЗАВДАННЯ 2

1. Скласти Балансовий звіт підприємства (Додаток, форма № 6), використовуючи залишки балансових рахунків на кінець звітного періоду (табл.1).
2. Зробити розрахунки відносних показників - платоспроможності, заборгованості, рентабельності, оборотності (Додаток, форма № 7) на підставі складеного Балансового звіту та основних показників діяльності підприємства, представлених у скороченій формі “Звіту про прибутки” (табл.2).
3. На підставі отриманих результатів розрахунку відносних показників та аналогічних показників за минулий рік (табл.3) охарактеризувати фінансовий стан підприємства та надати пропозиції щодо його покращення.
Таблиця 1
Балансові рахунки компанії „Speed” станом на 31.12.20 _р.
Показники Сума,дол.
Грошові кошти 9300
Дебіторська заборгованість 9400
Запаси 4400
Орендовані засоби 8000
Меблі 5600
Амортизація основних засобів (1200)
Рахунки до сплати 8600
Поточні зобов,язання з іпотечного кредиту 9400
Довгострокова кредиторська заборгованість 6100
Довгострокові кредити банків 1000
Власний капітал 10400
Таблиця 2

Скорочена форма Звіту про прибутки
Показники Сума, дол.
Обсяг виконаних робіт, послуг 96000
Фактична собівартість реалізованих послуг 88000
Валовий прибуток 8000
Операційні витрати 4000
Операційний прибуток 4000
Прибуток до оподаткування 3700
Податки 1295
Чистий прибуток 2405
Таблиця 3
Відносні показники діяльності компанії „Speed” за минулий 20 _ р.

1. Показники платоспроможності (ліквідності)
1.1 Показник поточної (загальної) платоспроможності 1,8
1.2 Показник швидкої платоспроможності 1,5
1.3 Показник абсолютної платоспроможності 0,8
1.4 Чистий робочий капітал 1850
2. Показники заборгованості (структури капіталу)
2.1 Показник загальної заборгованості 63%
2.2 Показник фінансової незалежності 36%
2.3 Співвідношення довгострокової заборгованості та власного капіталу 49,9%
3. Показники рентабельності
3.1 Рентабельність за валовим прибутком 14%
3.2 Рентабельність за операційним прибутком 9,2%
3.3 Рентабельність за чистим прибутком 5,5%
3.4 Рентабельність інвестицій (ROI) 11,7%
3.5 Рентабельність власного (акціонерного) капіталу (ROE) 31,6%
4.Показники оборотності (ділової активності)
4.1 Оборотність запасів 30,3
4.1.1 Тривалість одного обороту (у днях) 11,6
4.2 Оборотність дебіторської заборгованості 7,1
4.2.1 Середній період повернення (у днях) 48,8
4.3 Оборотність основних засобів 12
4.4 Оборотність усіх активів 1,5
ЗАВДАННЯ 3
Відобразити в обліку операцій на підставі наведених даних.
Створено фонд дрібних сум у розмірі 500 дол. Витрачено з фонду: на поштові витрати – 120 дол., на бензин для автомашини – 80 дол., на канцелярське приладдя – 130 дол., представницькі витрати – 170. Поповнено фонд дрібних сум.
Скласти проводки за американською системою обліку.
ЗАВДАННЯ 4
Відобразити в обліку операцій на підставі наведених даних
05.06.1_р. корпорація „Л” відвантажила товари клієнту та надіслала рахунок:
Рахунок
Товари за договірними цінами 80000
Комерційна знижка 500
Нетто комерційне
Розрахункова знижка 3%
До оплати
15.06.1_р. клієнт перерахував гроші згідно рахунку.
ЗАВДАННЯ 5
1. Користуючись даними, наведеними у вправі № 1, скласти таблицю „Періодизація дебіторської заборгованості” (Додаток, форма № 7), тобто згрупувати дебіторську заборгованість за строками її непогашення, встановити коефіцієнти (відсотки) сумнівності та визначити суму безнадійних боргів підприємства.
2. Оцінити дебіторську заборгованість для відображення її в балансі підприємства (за отриманими даними).
3. Відобразити в обліку операції на підставі даних наведених у вправі 2.
Вправа № 1. Компанія „Speed” на кінець 20 _р. має наступну заборгованість клієнтів та відповідні строки її непогашення:
Клієнти компанії Сума заборгованості, дол.. Строки непогашення ( в днях)
Компанія Б 4500 31 – 60
Компанія О 6800 1 – 30
Корпорація Ж 9600 31 – 60
Фірма Д 11500 31 – 60
Фірма Е 12300 Понад 90
Вправа № 2 Від покупця „А” одержано вексель (01.05.10) під 10% річних строком на 4 місяця в покриття дебіторської заборгованості. Номінал векселя – 45000 дол. Через чотири місяця покупець оплатив номінальну вартість векселя і проценти.
ЗАВДАННЯ 6
1. Користуючись даними таблиці № 1, провести оцінку виданих запасів та визначити залишок запасів на кінець місяця за допомогою методів ФІФО, ЛІФО та середньозваженої собівартості за системами постійного та періодичного обліку запасів - в залежності від варіанту. (Додаток, форма № 8).
2. На підставі даних таблиці № 1 відобразити на рахунках бухгалтерського обліку а) операції по надходженню та реалізації запасів за системами постійного та періодичного обліку; б) залишки запасів на складі у системі рахунків бухгалтерського обліку США та західноєвропейських країн (в залежності від варіанту).
Таблиця № 1
Рух запасів в компанії „Speed” за червень 20 _р.
Дата Рух товарів Кількість одиниць, шт. Ціна за одиницю, дол. Загальна вартість, дол.
Залишок запасів на початок місяця 350 1,35
5.04 Придбано 120 1,20
7.04 Видано 90
10.04 Придбано 75 1,25
12.04 Видано 60
18.04 Придбано 80 1,25
25.04 Видано 35
Залишок товарів на кінець місяця
Всього
1. Провести оцінку виданих запасів та визначити залишок запасів на кінець місяця за допомогою методів ФІФО та середньозваженої собівартості за системою періодичного обліку.
2. На підставі даних таблиці № 1 відобразити на рахунках бухгалтерського обліку а) операції по надходженню та реалізації запасів за системою періодичного обліку; б) залишки запасів на складі у системі рахунків бухгалтерського обліку США.
ЗАВДАННЯ 7
1. Відобразити в обліку отримання основних засобів
2. Нарахувати амортизацію основних засобів, згідно визначеного методу нарахування амортизації.
3. Переоцінити вартість основних засобів, з врахуванням експертної оцінки
4. Відобразити в обліку реалізацію основних засобів
Французька компанія отримала споруду первісною вартістю 50000 дол., накопичена амортизація 20000 дол. в обмін на власне обладнання первісною вартістю 40000 дол., накопичена амортизація 10000 дол.
Компанія планує використовувати споруду 10 років і застосовує прямолінійний метод нарахування амортизації.
Через шість років у результаті експертної оцінки встановлено, що відновлювана вартість цієї споруди на дату переоцінки дорівнює 9000 дол.
Після переоцінки компанія вирішити продати споруду за 10000 дол.
ЗАВДАННЯ 8
1. Відобразити в обліку придбання фінансових інвестицій (враховуючи рівень впливу на інвестоване підприємство) та отримання дивідендів
2. Врегулювати вартість портфелю фінансових інвестицій в обліку
Компанія придбала 10.08.2007 р. прості акції іншої корпорації вартістю $115000, що становить 15% її випущених акцій. 30.12.2007 компанія отримала оголошені дивіденди у розмірі $4200.
В кінці року справедлива вартість портфелю придбаних акцій компанії становила $121000
ЗАВДАННЯ 9
1. Відобразити в обліку придбання товарів з урахуванням знижок
2. Здійснити остаточні розрахунки з постачальником та відобразити їх в обліку
Американська корпорація придбала в кредит товари на суму 14000 дол., плюс ПДВ – 10%. Компанія використовує систему періодичного обліку запасів. Проте частина товарів на суму 300 дол., виявилась зіпсованою, тому корпорація повернула їх постачальнику. Відобразити в обліку операції надходження товарів, повернення їх постачальнику та оплату решти заборгованості.
ЗАВДАННЯ 10
1. Відобразити в обліку випуск і реалізацію довгострокових облігацій
2. Розрахувати та відобразити в обліку сплату відсотків (за перший рік)
3. Здійснити остаточне погашення облігацій після закінчення терміну їх дії
Компанія випустила і реалізувала 1.01.200_ року довгострокові облігації: 10000 шт., номіналом 100 дол. кожна, на 4 роки, 12% річних. Квота до ціни 105. Виплата процентів 1.07. та 2.01. наступного року.
ЗАВДАННЯ 11
Відобразити в обліку операцій на підставі наведених даних
Корпорація випустила 1000 привілейованих акцій номіналом 100 дол., які були реалізовані за 120 дол. Через рік з метою підвищення їх привабливості на ринку цінних паперів корпорація вирішила розділити кожну акцію на дві. Через рік після розщеплення всі привілейовані акції конвертовані в прості. Умова конвертації: одна привілейована акція обмінюється на 6 простих номіналом 10 дол. кожна.
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.