Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Кривунець Світлана Анатоліївна

Рейтинг: 11
аватар
Чернова Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
Верейкін Михайло Олександрович

Рейтинг: 10
Голодрига Наталя Вікторівна

Рейтинг: 10
Виктория Петровна

Рейтинг: 291.6
аватар
Гарус Марина Василівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Психологія та педагогіка – підсумковий тест (МАУП)


Контрольна робота
K-20777

ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ

Question1
Балів: 1
Педагогіка – це наука:
Виберіть одну правильну відповідь
a. про мистецтво впливу вихователя на вихованця
b. про виховання
c. про підготовку молоді до життя

Question2
Балів: 1
Хто автор одного із перших українських підручників “Граматика словенська”:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Іван Федоров
b. Мелетій Смотрицький
c. Петро Могила

Question3
Балів: 1
На основі якого законодавчого чи нормативного документу функціонує сучасна система освіти в Україні
Виберіть одну правильну відповідь
a. Закон “Про освіту”
b. Держана національна програма “Освіта” (Україна ХХІ століття)
c. Закон “Про вищу освіту”

Question4
Балів: 1
Педагогічний процес – це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. сукупність навчальних занять та різних форм виховної роботи
b. динамічна взаємодія вихователів і вихованців, спрямована на формування особистості вихованця
c. навчально-виховний процес

Question5
Балів: 1
Від чого, головним чином, залежить розвиток здібностей і талантів особистості
Виберіть одну правильну відповідь
a. від кількості прочитаних книг
b. від обсягу здобутих знань, умінь
c. від організації і здійснення цілеспрямованого навчально-виховного процесу

Question6
Балів: 1
Яку головну мету виховання висуває сучасний навчально-освітній заклад
Виберіть одну правильну відповідь
a. сприяти різнобічному розвиткові особистості
b. формувати всебічно розвинену особистість – громадянина своєї країни
c. розвивати задатки і здібності особистості

Question7
Балів: 1
Болонський процес – це
Виберіть одну правильну відповідь
a. розширення самостійності освітніх закладів
b. створення єдиного освітнього простору в Європі
c. масштабна національна стратегія науково-технічного розвитку

Question8
Балів: 1
Дидактика – це
Виберіть одну правильну відповідь
a. галузь педагогіки, яка розробляє теорію освіти і навчання
b. частина педагогіки, що вивчає процес виховального навчання
c. наука про закономірності формування особистості

Question9
Балів: 1
Науково-теоретична функція дидактики передбачає
Виберіть одну правильну відповідь
a. впровадження інноваційних технологій навчання
b. визначення сутності процесу навчання, його форм, закономірностей і т.п.
c. конструювання педагогічної діяльності суб’єктів викладання

Question10
Балів: 1
Об’єктом дослідження дидактики є
Виберіть одну правильну відповідь
a. форми виховного впливу на особистість
b. моральні якості особистості
c. педагогічні явища і факти навчального процесу

Question11
Балів: 1
Основними категоріями дидактики є
Виберіть одну правильну відповідь
a. викладання і учіння
b. освіта і навчання
c. організація та методика навчання

Question12
Балів: 1
Зміст освіти – це
Виберіть одну правильну відповідь
a. коло знань, яке кожен студент обирає для свого розвитку
b. перелік навчальних предметів, які вивчаються у закладі освіти
c. система наукових знань, практичних умінь та навичок, які здобуваються особистістю у відповідному закладі освіти

Question13
Балів: 1
Які із названих факторів впливають, у першу чергу, на зміст освіти
Виберіть одну правильну відповідь
a. особистісні потреби
b. педагогічні наміри
c. соціальні потреби

Question14
Балів: 1
Суть навчального процесу полягає
Виберіть одну правильну відповідь
a. в управлінні навчанням
b. у формуванні умінь і навичок суб’єктів навчально-пізнавальної діяльності
c. у взаємодії суб’єктів викладання і учіння

Question15
Балів: 1
Найбільш високий рівень опанування знаннями – це
Виберіть одну правильну відповідь
a. репродуктивний
b. реконструктивний
c. творчий

Question16
Балів: 1
Основна мета стимуляційно-мотиваційного компоненту процесу навчання
Виберіть одну правильну відповідь
a. підвищити престижність навчального процесу
b. домогтись активності суб’єктів учіння у навчальному процесі
c. поліпшити контроль знань

Question17
Балів: 1
До операційно-діяльного компоненту процесу навчання входять
Виберіть одну правильну відповідь
a. викладання і учіння
b. закономірності і принципи
c. форми, методи, засоби навчання

Question18
Балів: 1
У якому із видів навчання більш ефективно здійснюється навчально-пізнавальна діяльність особистості
Виберіть одну правильну відповідь
a. проблемному
b. модульному
c. пояснювально-ілюстративному

Question19
Балів: 1
Логіко-технічний, психологічний, соціотехнічний компоненти складають технологічну основу навчання
Виберіть одну правильну відповідь
a. програмованого
b. проблемного
c. модульного

Question20
Балів: 1
Організаційна форма навчання – це
Виберіть одну правильну відповідь
a. зовнішній вияв узгодженої діяльності суб’єктів викладання і учіння
b. практичні заняття суб’єктів учінння
c. викладання навчального матеріалу

Question21
Балів: 1
У процесі дослідження Ви визначаєте особливості емоційного стану людини, не відволікаючи його від роботи. Який метод психології можна використати у цьому випадку?
Виберіть одну правильну відповідь
a. порівняння
b. експерименту
c. спостереження

Question22
Балів: 1
Увага, яка характеризується направленістю та вольовими зусиллями, це
Виберіть одну правильну відповідь
a. довільна
b. мимовільна увага
c. після довільна

Question23
Балів: 1
Процес відображення у свідомості людини безпосередньо діючих на її органи чуттів предметів або явищ у цілому, це –
Виберіть одну правильну відповідь
a. відчуття
b. сприймання
c. уява

Question24
Балів: 1
Пам’ять, яка базується на спільній діяльності двох сигнальних систем при головній ролі другої, це –
Виберіть одну правильну відповідь
a. образна пам’ять
b. рухова
c. словесно-логічна

Question25
Балів: 1
Процес акцентування – збільшення або зменшення окремих ознак, частин предмету відноситься до таких, що характеризує:
Виберіть одну правильну відповідь
a. уяву
b. потяг
c. увагу

Question26
Балів: 1
Вищим ступенем пізнання людиною об’єктивної дійсності є
Виберіть одну правильну відповідь
a. відчуття
b. мислення
c. пам’ять

Question27
Балів: 1
Відображення об’єктивного відношення предметів та явищ до потреб людини як організму – це
Виберіть одну правильну відповідь
a. афекти
b. емоції
c. почуття

Question28
Балів: 1
Складною формою відображення відношення предметів та явищ до вищих потреб і стимулів діяльності людини як особистості є
Виберіть одну правильну відповідь
a. емоції
b. воля
c. почуття

Question29
Балів: 1
Зазначте серед перелічених психічних явищ психічні властивості особистості
Виберіть одну правильну відповідь
a. темперамент
b. уява
c. страх

Question30
Балів: 1
Який принцип пізнання психології як об’єкта дослідження розкриває причини виникнення психіки у філогенезі та онтогенезі, закономірну зумовленість психічних явищ, психічної діяльності та психічних властивостей
Виберіть одну правильну відповідь
a. системно-структурності
b. відображення
c. детермінізму

Question31
Балів: 1
Загальна, генетична, порівняльна психологія відноситься до галузі
Виберіть одну правильну відповідь
a. теоретичної
b. науково-прикладної
c. практичної

Question32
Балів: 1
Чи вважаються елементарні відчуття вихідною формою прояву психіки
Виберіть одну правильну відповідь
a. Ні
b. Так

Question33
Балів: 1
Знання, уміння, навички –це
Виберіть одну правильну відповідь
a. психічні утворення
b. психічні процеси
c. психічні властивості

Question34
Балів: 1
Імпульсивність, конфліктність, категоричність, підозрілість відносяться до акцентуації характеру
Виберіть одну правильну відповідь
a. інтроверта
b. некерованого
c. неврастеніка

Question35
Балів: 1
Визначте, у кого складніше сформувати такі якості, як контроль та вміння володіти собою
Виберіть одну правильну відповідь
a. у меланхоліка
b. у сангвініка
c. у холерика

Question36
Балів: 1
Хто визначив три основні структурні компоненти особистості: “Воно” – несвідомі інстинкти; “Я” – відповідна єдність несвідомого і вимог дійсності; “Над – Я” – сукупні моральні норми суспільства, “цензори”
Виберіть одну правильну відповідь
a. З. Фрейд
b. Ж. Піаже
c. І. Кант

Question37
Балів: 1
Перцептивно - асоціативний засіб між особистісного розуміння допомагає визначити психологічну властивість людині на основі
Виберіть одну правильну відповідь
a. її зовнішності
b. якостей іншої людини, зовні схожої на неї
c. естетичної приналежності

Question38
Балів: 1
Щоб уникнути при комунікативному акту деформації у спілкуванні який використовується метод
Виберіть одну правильну відповідь
a. рефлексивного слухання
b. не рефлексивного слухання

Question39
Балів: 1
Розуміння людини людиною в процесі спілкування це функція
Виберіть одну правильну відповідь
a. перцептивна
b. комунікативна
c. інтерактивна

Question40
Балів: 1
До яких процесів відноситься здатність людини свідомо контролювати свою діяльність і активно управляти нею, переборюючи перешкоди і підкоряючи її свідомо поставленій меті
Виберіть одну правильну відповідь
a. почуттєвих
b. емоційних
c. вольових
Ціна

30

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.