Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Матіяш Михайло Михайлович

Рейтинг: 10
Мазур Ярослав Вікторович

Рейтинг: 10
Даценко Анна Юріївна

Рейтинг: 10
Рибак Микола Сергійович

Рейтинг: 10
аватар
Радченко Олена Олексіївна

Рейтинг: 10
аватар
Федун Ольга Олександрівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Основи демографії - тести (МАУП)


Контрольна робота
K-21396

ТЕСТ ДО ТЕМИ 1
Question 1
Поняття „загальна теорія народонаселення” означає:
Виберіть одну правильну відповідь
a. систему наукових знань
b. теоретичні положення демографії
c. закони розвитку населення
d. окрему науку
Question 2
Соціальний рух (соціальна мобільність) характеризує перехід індивіда:
Виберіть одну правильну відповідь
a. з однієї вікової групи до іншої
b. з однієї соціальної групи до іншої
c. з однієї професійної групи до іншої
d. з одного регіону до іншого
Question 3
Поняття „відтворення населення” означає:
Виберіть одну правильну відповідь
a. перевищення народжуваності над смертністю
b. усе правильно
c. сукупність усіх видів руху населення
d. демографічне явище
Question 4
Якість населення характеризується:
Виберіть одну правильну відповідь
a. освітнім рівнем
b. етнічною належністю
c. міграційною рухливістю
d. рівнем народжуваності
Question 5
Сукупність населення, яка формувалася на певній території протягом століть, називається:
Виберіть одну правильну відповідь
a. автохтонне населення
b. аборигени
c. корінне населення
d. усе правильно
Question 6
Балів: 1
Природний рух населення – це:
Виберіть одну або кілька відповідей
a. рух, що регулюється ззовні
b. сукупність народжень і смертей, які змінюють чисельність населення
c. народження, смерті, шлюби, розлучення
Question 7
Балів: 1
Коефіцієнт народжуваності – це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. кількість народжених за рік
b. різниця між кількостями народжених за суміжні роки
c. кількість народжених за рік в розрахунку на 1000 жителів
d. відношення кількості народжених за рік до чисельності жителів
Question 8
Балів: 1
Система наукових знань, яка створює цілісне уявлення про народження, називається:
Виберіть одну правильну відповідь
a. демографією
b. загальною теорією народонаселення
c. теоретичною демографією
d. системою демографічних наук
Question 9
Індекс „розвитку людського потенціалу” включає такі показники:
Виберіть одну або кілька відповідей
a. рівень освіти дорослого населення
b. середня тривалість життя
c. соціальний стан
d. зайнятість населення
ТЕСТ ДО ТЕМИ 2
Question 1
Балів: 1
Депопуляція населення означає:
Виберіть одну правильну відповідь
a. абсолютне скорочення чисельності населення
b. усе правильно
c. від`ємний природний приріст населення
d. перевищення смертності над народжуваністю
Question 2
Необхідною умовою для трансформації демографії в систему демографічних наук є:
Виберіть одну правильну відповідь
a. розширення знань про населення
b. усе правильно
c. потреба в знаннях про демографічні явища
d. спеціалізація демографічних знань
Question 3
Наявне населення – це сукупність людей, які:
Виберіть одну правильну відповідь
a. проживають на певній території
b. перебувають на певній території на момент перепису
c. постійно проживають на певній території і перебувають тут тимчасово
d. тимчасово перебувають на певній території
Question 4
Систематичне зменшення абсолютної чисельності населення називається:
Виберіть одну правильну відповідь
a. депопуляцією
b. природним рухом населення
c. демографічною кризою
d. усе правильно
Question 5
Демографічна криза проявляється в:
Виберіть одну правильну відповідь
a. постарінні населення
b. усе правильно
c. абсолютному скороченні населення
d. значному погіршенні структури населення
Question 6
Поняття „регіональна демографія” та „демографія регіону” - тотожні:
Виберіть одну правильну відповідь
a. ні
b. так
Question 7
Сукупність людей, у яких один і той же період часу відбулася певна демографічна подія, називається:
Виберіть одну або кілька відповідей
a. поколінням
b. реальною генерацією
c. умовною генерацією
d. когортою
Question 8
Старіння населення це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. збільшення частки людей похилого віку в загальній чисельності населення
b. усе правильно
c. збільшення чисельності людей похилого віку
d. збільшення середньої тривалості життя
Question 9
За даними міжнародної статистики, в останні десятиліття чисельність чоловіків у населенні світу:
Виберіть одну правильну відповідь
a. менше чисельності жінок
b. дорівнює чисельності жінок
c. перевищує чисельність жінок
Question 10
Зниження народжуваності – це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. демографічна подія
b. демографічне явище
c. демографічний процес
d. усе правильно
Question 11
Сукупність людей, які народилися одночасно, утворює:
Виберіть одну або кілька відповідей
a. реальне покоління
b. сукупність ровесників
c. гіпотетичну генерацію
d. сукупність сучасників
Question 12
Родоначальником науки „Демографія” вважають:
Виберіть одну правильну відповідь
a. французького демографа А.Ландрі
b. німецького демографа В.Лексиса
c. англійського статистика та демографа Дж. Граунта
d. англійського вченого К.Морріса
ТЕСТ ДО ТЕМИ 3
Question 1
Балів: 1
Коефіцієнт шлюбності означає:
Виберіть одну правильну відповідь a. співвідношення за два суміжних періоди (роки)
b. число шлюбів, зареєстрованих за певний період
c. відношення числа всіх зареєстрованих шлюбів за певний період до середньої чисельності населення за цей період
d. число шлюбів, зареєстрованих за певний період у розрахунку на 1000 жителів
Question 2
Наявне населення – це сукупність людей, які:
Виберіть одну правильну відповідь
a. перебувають на певній території на момент перепису
b. проживають на певній території
c. тимчасово перебувають на певній території
d. постійно проживають на певній території та перебувають тут тимчасово
Question 3
Демографічна статистика – це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. складова системи демографічних наук
b. сукупність статистичних методів, які використовуються в демографічному аналізі
c. статистичні дані, що стосуються населення
d. форма звітності
Question 4
Коефіцієнт імміграції – це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. співвідношення чисельності іммігрантів, які прибули в країну за два суміжних періоди (роки)
b. чисельність мігрантів, які прибули в країну за певний період
c. відношення числа іммігрантів, які прибули в країну в звітному періоді, до числа мігрантів, які вибули з цієї країни за той же період часу
d. відношення числа іммігрантів, які прибули в країну, до середньої чисельності населення цієї країни за певний період (рік)
Question 5
Поперечний аналіз – це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. метод умовної генерації
b. метод гіпотетичного покоління
c. усе правильно
d. вивчення частоти демографічних подій у житті когорти в різні періоди
Question 6
Тривалість покоління – це:
Виберіть одну або кілька відповідей
a. 28-30 років
b. 20-28 років
c. середній інтервал часу, що розділяє покоління батьків та їхніх дітей
Question 7
Повздовжній аналіз означає:
Виберіть одну правильну відповідь
a. вивчення частоти демографічних подій у житті когорти в різні періоди
b. усе правильно
c. метод реального покоління (генерації)
d. вивчення частоти демографічних подій у різних когортах в один і той же календарний період
Question 8
У демографії розрізняють такі основні типи вікової структури населення:
Виберіть одну або кілька відповідей
a. прогресивний
b. стаціонарний
c. функціональний
d. відтворювальний
Question 9
Реальне покоління (реальна генерація) – це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. усе правильно
b. сукупність сучасників
c. сукупність ровесників
d. сукупність однолітків
Question 10
Демографічні таблиці – це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. система показників, що характеризують динаміку демографічних процесів
b. теоретичні моделі, що описують життя когорти
c. усе правильно
d. універсальний метод демографії
Question 11
До основних способів картографічного зображення демографічної інформації належать:
Виберіть одну або кілька відповідей
a. локалізованих значків (кружечків, кілець, квадратів тощо)
b. гами кольорів
c. штрихування
d. ареалів
Question 12
Гіпотетичну генерацію утворюють:
Виберіть одну правильну відповідь
a. учасники умовної генерації
b. люди, які народилися одночасно
c. сучасники різного віку
d. люди, що живуть одночасно
Question 13
Демографічні індекси – це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. темп зміни чисельності населення протягом певного часу
b. метод дослідження демографічних процесів
c. показники, що відображають рух демографічних явищ
d. показники, що характеризують інтенсивність демографічного процесу
Question 14
Віково-статева піраміда відображає:
Виберіть одну правильну відповідь
a. розподіл населення за віком
b. загальну чисельність населення
c. розподіл населення за віком і статтю
d. розподіл населення за віковими групами
Question 15
Балів: 1
Відношення числа народжених до числа померлих за певний період часу називається:
Виберіть одну або кілька відповідей
a. індексом життєвості
b. коефіцієнтом Покровського
c. індексом виживання
d. природним рухом населення
Question 16
Балів: 1
Вікова структура населення може бути таких типів:
Виберіть одну правильну відповідь
a. регресивною
b. стаціонарною
c. функціональною
d. динамічною
ТЕСТ ДО ТЕМИ 4
Question 1
Наявне населення – це сукупність людей, які:
Виберіть одну правильну відповідь a. проживають на певній території
b. перебувають на певній території на момент перепису
c. постійно проживають на певній території і перебувають тут тимчасово
d. тимчасово перебувають на певній території
Question 2
Особи, які мають самостійний дохід від трудової діяльності – це:
Виберіть одну або кілька відповідей
a. самодіяльне населення
b. трудоактивне населення
c. зайняте населення
d. економічно активне населення
Question 3
До категорії „економічно активне населення” статистика зараховує ту його частину, яка:
Виберіть одну або кілька відповідей
a. зайнята безпосередньо трудовою діяльністю
b. усе правильно
c. не бере участі в суспільній праці (безробітні)
d. живе на доходи від власності (прибутки, дивіденди, проценти)
Question 4
За мірою охоплення виділяють такі джерела демографічної інформації:
Виберіть одну або кілька відповідей
a. про населення світу
b. ретроспективні
c. про чисельність і склад населення на певну дату
d. про населення міських і сільських населених пунктів
Question 5
З точки зору повноти і вірогідності джерела демографічної інформації поділяють на:
Виберіть одну правильну відповідь
a. поточні
b. первинні
c. вторинні
d. спеціальні
Question 6
Балів: 1
Перший перепис населення був здійснений:
Виберіть одну правильну відповідь
a. в 1901 р. у Великобританії
b. в 1970 р. у Франції
c. в 1790 р. в США
d. в 1805 р. в Данії та Норвегії
Question 7
Перший Всесоюзний перепис населення був здійснений:
Виберіть одну правильну відповідь
a. 17 січня 1939 р.
b. в березні 1923 р.
c. 17 грудня 1926 р.
d. 28 серпня 1920 р.
Question 8
Всеукраїнський перепис населення був проведений за станом на:
Виберіть одну правильну відповідь
a. 5 грудня 2001 р.
b. 5 грудня 2000 р.
c. 1 січня 2001 р.
d. 10 липня 2000 р.
Question 9
Закон України „Про Всеукраїнський перепис населення” був прийнятий Верховною Радою України:
Виберіть одну правильну відповідь
a. 20 жовтня 2001 р.
b. 19 жовтня 2000 р.
c. 30 грудня 2000 р.
d. 10 січня 2001 р.
ТЕСТ ДО ТЕМИ 5
Question 1
Балів: 1
Точність демографічного прогнозу залежить від:
Виберіть одну правильну відповідь
a. ступеня складності методів, що використовуються при прогнозуванні
b. обґрунтованості гіпотез стосовно основних складових демографічного прогнозу
c. тривалості розробки прогнозу
d. тривалості прогнозного періоду
Question 2
Основними напрямками демографічного прогнозування на сучасному етапі є:
Виберіть одну або кілька відповідей
a. глобальний
b. регіональний
c. оптимістичний
d. індикативний
Question 3
Перші перспективні обчислення населення України були виконані:
Виберіть одну правильну відповідь
a. К.Воблим
b. Ю.Корчак-Ченурківським
c. А.Бориневичем
d. О.Русовим
Question 4
Таблиці смертності це:
Виберіть одну або кілька відповідей
a. усе невірно
b. система взаємопов`язаних показників
c. таблиці доживання
d. числові моделі смертності
ТЕСТ ДО ТЕМИ 6
Question 1
Балів: 1
Сімейний склад населення – це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. усе вірно
b. сімейна структура
c. розподіл населення за чисельністю, складом і типами сімей
d. розподіл членів сім`ї за соціально-економічними ознаками
Question 2
Загальний коефіцієнт шлюбності означає:
Виберіть одну правильну відповідь
a. число шлюбів, зареєстрованих за певний період у розрахунку на 1000 жителів
b. співвідношення числа зареєстрованих шлюбів за два суміжних періоди (роки)
c. відношення числа всіх зареєстрованих шлюбів за певний період до середньої чисельності населення в цей період
d. число шлюбів, зареєстрованих в цей період
Question 3
Предметом вивчення сім`ї демографією є:
Виберіть одну правильну відповідь
a. шлюбність
b. проблеми виховання та становище дитини в сім`ї
c. репродуктивна функція сім`ї
d. міжособистісні стосунки в сім`ї
Question 4
Термін „планування сім`ї” означає:
Виберіть одну правильну відповідь
a. усе вірно
b. регулювання структури населення
c. прийняття подружжям добровільних рішень щодо кількості дітей в сім`ї
d. діяльність державних і недержавних організацій щодо створення сприятливих умов для реалізації відповідального батьківства
Question 5
Сімейний склад населення визначається розподілом людей за:
Виберіть одну правильну відповідь
a. величиною та типами сімей
b. демографічними ознаками
c. соціально-економічними ознаками
d. усе неправильно
Question 6
Репродуктивна поведінка індивіда – це система дій стосовно народження дитини:
Виберіть одну правильну відповідь
a. так
b. ні
Question 7
Демографія досліджує такі функції сім`ї:
Виберіть одну правильну відповідь
a. господарсько-економічну
b. репродуктивну
c. виховну
d. рекреативну
Question 8
Сім`ї поділяють на такі типи:
Виберіть одну правильну відповідь
a. усе правильно
b. прості та складні
c. повні та неповні
d. нуклеарні
Question 9
Балів: 1
Шлюбна поведінка – це поведінка людей у зв`язку з:
Виберіть одну або кілька відповідей
a. укладанням шлюбу
b. припиненням шлюбу
c. народженням дитини
d. усе правильно
Question 10
Поняття „шлюб” і „сім`я” тотожні:
Виберіть одну або кілька відповідей
a. ні
b. так
ТЕСТИ ДО ТЕМИ 7
Question 1
Балів: 1
Питання про оптимальну чисельність населення вперше було поставлене:
Виберіть одну правильну відповідь
a. стародавнім китайським філософом Конфуцієм
b. античним філософом Арістотелем
c. французьким демографом А.Сові
d. англійським ученим П.Уелитоном
Question 2
Поняття „демографічного переходу” означає:
Виберіть одну правильну відповідь
a. зниження смертності та зростання народжуваності
b. перехід від високої смертності до низької
c. зростання рівнів народжуваності
d. зміну традиційного типу відтворення населення сучасним
Question 3
З-поміж інших демографічних факторів найбільший вплив на збільшення чисельності працездатного населення має:
Виберіть одну правильну відповідь
a. скорочення смертності
b. зростання народжуваності
c. міграція
d. зростання середньої тривалості життя
Question 4
Старим населенням, згідно класифікації ООН, вважається таке, у віковій структурі якого частка людей у віці 65 років і більше перевищує:
Виберіть одну правильну відповідь
a. 20%
b. 10%
c. 7%
d. 5%
Question 5
Основними ознаками традиційного типу відтворення населення є:
Виберіть одну правильну відповідь
a. висока народжуваність
b. низька смертність
c. повільне зростання чисельності населення
d. велика середня тривалість майбутнього життя
Question 6
Формування трудового потенціалу значною мірою залежить від таких демографічних факторів:
Виберіть одну правильну відповідь
a. трудової активності окремих віково-статевих груп
b. зростання частки міського населення
c. співвідношення між окремими віково-статевими групами населення
d. збільшення середньої тривалості життя
Question 7
Основними характеристиками сучасного типу відтворення населення є:
Виберіть одну або кілька відповідей
a. висока смертність
b. низька народжуваність
c. низька смертність
d. коротка середня тривалість майбутнього життя
Question 8
Поняття „демографічний вибух” означає:
Виберіть одну або кілька відповідей
a. зміна якісних характеристик населення
b. усе правильно
c. швидке зростання населення світу
d. значне зростання народжуваності
ТЕСТИ ДО ТЕМИ 8
Question 1
Балів: 1
Поняття „соціальна політика”, „політика населення” та „демографічна політика” є тотожними:
Виберіть одну правильну відповідь
a. так
b. ні
Question 2
Демографічні інвестиції являють собою:
Виберіть одну правильну відповідь
a. витрати, пов`язані з поліпшенням навколишнього середовища
b. економічні витрати, пов’язані з забезпеченням розширеного відтворювання населення і робочої сили
c. усе неправильно
d. витрати на додаткове виробництво предметів споживання та розширення соціальних послуг
Question 3
Діяльність державних і недержавних організацій щодо створення сприятливих умов для реалізації відповідального батьківства є одним з аспектів планування сім`ї:
Виберіть одну правильну відповідь
a. ні
b. так
Question 4
Демографічна політика – це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. складова соціальної політики
b. сімейна політика
c. сукупність заходів щодо регулювання процесів демографічного розвитку
d. заходи щодо стимулювання народжуваності
Ціна

70

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.