Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Ирина Владимировна Генрих

Рейтинг: 22
аватар
Сергій Володимирович

Рейтинг: 10
Тіхонова Вікторія Андріївна

Рейтинг: 10
O. Norbert.

Рейтинг: 16
аватар
Євген Володимирович

Рейтинг: 111.4
аватар
Олена Дмитрівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Університетська освіта тести (МАУП)


Контрольна робота
K-23514

ТЕСТ ДО ТЕМИ 1
Question 1
Хто перший в Олександрії створив центр культури і наук?
a. старі особи з великим життєвим досвідом;
b. писарі;
c. Птоломей І;
Question 2
Для кожної навчальної дисципліни розробляють:
a. навчальну програму;
b. освітньо-кваліфікаційну характеристику;
c. індивідуальну програму.
Question 3
З якого часу почав функціонувати Храм Муз - центру культури і наук?
a. 37 року до н. є.;
b. 17 року до н. є.;
c. 307 року до н. є.;
Question 4
Хто першим у 641 р. знищив Олександрійську бібліотеку, керуючись логікою: „Якщо у книгах йдеться не про те, що в Корані, їх треба знищити. А якщо ж те, що в Корані, то вони не потрібні”.
a. солдати Цезаря.
b. халіф Омару;
c. науковціі писці;
Question 5
Термін „університет” походить:
a. з італійськоїБолоньї;
b. з Парижу;
c. з Греції.
Question 6
До системи вищої освіти України належать:
a. дитячі ясла, школи;
b. університети;
c. професійно-технічні училища.
Question 7
Структура освіти включає:
a. всі варіанти вірні.
b. дошкільну освіту, загальну середню освіту, позашкільну освіту, професійно-технічну освіту;
c. вищу освіту, післядипломну освіту, аспірантуру, докторантуру, самоосвіту;
Question 8
Рівнів акредитації вищих навчальних закладів України існує:
a. чотири.
b. сім.
c. п'ять;
Question 9
Підготовкою магістрів займаються вищі навчальні заклади:
a. I- IIрівня акредитації;
b. IVрівня акредитації.
c. III рівня акредитації;
ТЕСТ ДО ТЕМИ 2
Question 1
У якому році був створений перший університет сучасного європейського типу?
a. 1088 року;
b. 1188 року;
c. 188 року.
Question 2
Бакалавр - це:
a. середня вища освіта.
b. базова вища освіта;
c. неповна вища освіта;
Question 3
У якому місті був створений перший університет?
a. в Греції.
b. в Італійській Болоньї;
c. в Парижі;
Question 4
Складовими незалежного забезпечення якісних показників освітньої діяльності є:
a. всі відповіді вірні.
b. атестація;
c. акредитація, ліцензування;
Question 5
Для забезпечення додержання вимог до вищої та професійно-технічноїосвіти в Україні створена:
a. кваліфікаційна комісія;
b. Державна акредитаційна комісія.
c. відбіркова комісія;
Question 6
Галузеві стандарти вищої освіти містять:
a. освітньо-кваліфікаційну характеристику, освітньо-професійну програму;
b. робочі навчальні програми;
c. засоби діагностики якості вищої освіти.
Question 7
Існують такі форми навчання у вищій школі:
a. денна, заочна;
b. дистанційна;
c. ранкова.
Question 8
До форм здобуття певного рівня освіти без відриву від виробництва належить:
a. денна;
b. вечірня, дистанційна;
c. заочна.
Question 9
Формальна освіта передбачає:
a. отримання відповідного документу про освіту.
b. визначену освітньо-професійну програму;
c. державну атестацію та термін навчання;
Question 10
Професор - це:
a. вчене звання;
b. рівень освіти;
c. науковий ступінь;
ТЕСТ ДО ТЕМИ 3
Question 1
Що передбачає гуманітаризація вищої освіти?
a. сформуваність системи цінностей та етичні норми поведінки.
b. вивчення класичного циклу дисциплін;
c. залучення якомога ширшого кола охочої навчатися молоді;
Question 2
Якість вітчизняної освіти, яка формувалася зусиллями кращих представників професорсько-викладацького складу університетів, називається:
a. гуманізацією;
b. cистемністю та дієвістю виховного процесу
c. фундаментальністю;
Question 3
Що передбачає демократизаціявищої освіти?
a. залученняя якомога ширшого кола охочої навчатися молоді;
b. вивчення класичного циклу дисциплін;
c. сформуваність системицінностей та етичнінормиповедінки.
Question 4
Термін «диверсифікація» означає:
a. вид навчальної роботи;
b. завдання викладача.
c. різноманітність;
Question 5
Міжнароднаспівпрацявищихнавчальнихзакладів це:
a. інтернаціоналізація;
b. інтеграція;
c. всі варіанти правильні.
Question 6
Сорбонську декларацію підписано у:
a. 2001 р.;
b. 1998 р.
c. 1988 р.;
Question 7
Болонську декларацію підписано у:
a. 1999 р.
b. 1988 р.;
c. 2001 р.;
Question 8
Офіційно Велику Хартію було прийнято:
a. 1998 р;
b. 1988 р.;
c. 1999 р.
Question 9
Міжнародним документом про взаємне визнання кваліфікацій є:
a. Велика Хартія Університетів;
b. Лісабонська конвенція;
c. Сорбоннська декларація;
Question 10
Механізмами досягнення інтеграції систем вищої освіти Європи є:
a. сприяння мобільності на ринку праці та освітніх послуг.
b. прийняття двоциклової системи;
c. заснування системи кредитів
ТЕСТ ДО ТЕМИ 4
Question 1
Головна мета Болонського процесу - це:
a. сприяння необхідним європейським вимірам у вищій освіті;
b. створення ідентичної систем освіти у різних країнах;
c. формування єдиного центру керування вищою освітою.
Question 2
До якого типу темпераменту належить характеристика «дужеемоційна та енергійналюдина»
a. холерик;
b. сангвінік.
c. флегматик;
Question 3
Кредитно-модульна система - це:
a. система виміру обсягу навчального навантаження;
b. модель організації навчального процесу;
c. форма навчання;
Question 4
Педагогічне спілкування - це:
a. процес взаємодій між викладачем та студентами.
b. процес виховання;
c. процес навчання;
Question 5
Фундаменталізація навчання - це:
a. збільшення кількості дисциплін за фахом;
b. збільшення кількості дисциплін гуманітарного циклу;
c. збільшення кількості загальноосвітніх дисциплін.
Question 6
Індивідуалізація навчання - це:
a. посилення індивідуального впливу викладача на студентів.
b. урахування індивідуально-психологічних особливостей студентів, змісту дисципліни;
c. індивідуальне навчання;
Question 7
Фактори індивідуалізації навчання передбачають:
a. вік тих, хто навчається;
b. всі відповіді вірні.
c. індивідуально-психологічніособливості тих, хтонавчається;
Question 8
Основою індивідуальності людини вважається:
a. вік;
b. поведінка.
c. темперамент;
Question 9
Природжена індивідуально-психологічна особливість людини - це
a. темперамент;
b. характер.
c. прояви психіки;
Question 10
До якого типу темпераменту належить характеристика «психічно активна людина»
a. холерик;
b. сангвінік.
c. флегматик
ТЕСТ ДО ТЕМИ 5
Question 1
Навчання у широкому значенні розглядається як:
a. формування вмінь та навичок.
b. засвоєння відповідної кількості інформації;
c. один із найважливіших видів діяльності людини;
Question 2
Навчальні дисципліни бувають:
a. альтернативними;
b. змішаними.
c. нормативними;
Question 3
Провідною формою організації навчального процесу у вузі є:
a. практичне заняття;
b. семінарське заняття.
c. лекція;
Question 4
Навчальна програма – державний документ, який визначає:
a. перелік навчальних предметів;
b. розподіл дисциплін за роками навчання;
c. тривалість семестру.
Question 5
Обліковими одиницями навчального часу студента є:
a. навчальний рік
b. кредит
c. академічна година
Question 6
До індивідуальних завдань з окремих дисциплін належать:
a. тести;
b. реферати;
c. дипломні роботи;
Question 7
Зміст самостійної роботи студента визначається:
a. навчальною програмою дисципліни;
b. власним бажанням студента;
c. методичними матеріалами та вказівками;
Question 8
Педагогічне спілкування – це
a. різновид багатопланового процесу розвитку контактів.
b. взаємодій між тими, хто навчається, та тим, хто навчає;
c. вид спілкування;
Question 9
Що у процесі навчання набуває особливо важливого значення?
a. велика кількість термінів.
b. мова викладача;
c. синтаксичні конструкції;
Question 10
Перед іспитом проводиться:
a. бесіда;
b. опитування;
c. консультація;
ТЕСТ ДО ТЕМИ 6
Question 1
Рейтинг студента визначається за:
a. сумою оцінок з усіх навчальних дисциплін.
b. середнім арифметичним рейтингових показників з усіхн авчальних дисциплін;
c. кількістю пропущених занять;
Question 2
Мета навчання – це
a. усвідомлений результат навчання.
b. передбачення навичок та вмінь;
c. спонукання до навчання;
Question 3
Який загальний час протягом навчального року передбачений для засвоєння навчального матеріалу студента?
a. не менше 60 кредитів ECTS;
b. не більше 80 кредитів ECTS;
c. 140 кредитів ECTS.
Question 4
Обсяг яких видів роботи студента відповідно до системи ECTS відображають кредити?
a. лекційних, консультацій, екзаменів;
b. всі відповіді правильні.
c. практичних, семінарських та лабораторних занять;
Question 5
Основні види навчальних занять у вищих навчальних закладах такі:
a. самостійна робота;
b. аудиторні навчальні заняття;
c. прогулянка;
Question 6
Навчальний процес у вищих навчальних закладах здійснюється у таких формах:
a. навчальна робота;
b. теоретична підготовка;
c. практична підготовка;
Question 7
До професійної свідомості фахівця належать:
a. темп роботи;
b. професійні знання та цінності;
c. індивідуальний стиль діяльності.
Question 8
Професійна діяльність викладачів вищих навчальних закладів складається із сукупності функціональних обов'язків, до яких належить виконання:
a. навчальної роботи;
b. навчально-методичної робота;
c. виховної та профорієнтаційної роботи.
Question 9
Найважливішим видом професійноїдіяльностівикладачів є:
a. науково-дослідна робота;
b. професійна майстерність.
c. навчально-наукова робота зі студентами;
Question 10
Навчально-наукова робота викладача зі студентами передбачає:
a. підготовку студента до виступу на студентській науковій конференції.
b. керівництво роботою студента при його участі у виконанні науково-дослідної роботи;
c. допомогу та консультації в публікації статті студента;
ТЕСТ ДО ТЕМИ 7
Question 1
Європейська кредитно-трансферна система - це:
a. система навчальних дисциплін, які вивчає студент;
b. кредитна система, яка базується на обліку навчальної роботи, виконаної студентом;
c. форма навчання;
Question 2
Основною перевагою модульно-рейтингової системи оцінювання навчальної діяльності для студента полягає у:
a. формуванні позитивної мотивації навчальної діяльності;
b. добровільному, полісуб´єктному, поліваріантному, відкритому, поступовому і гнучкому процесі.
c. введенні двоступеневої структури вищої освіти (бакалавр — магістр);
Question 3
Інформаційний пакет містить інформацію про:
a. вищий навчальний заклад;
b. студента ;
c. вакансії.
Question 4
Кредитно-модульна система - це:
a. система виміру обсягу навчального навантаження;
b. модель організації навчального процесу;
c. форма навчального процесу;
Question 5
Модуль – це :
a. задокументована завершена частинаосвітньо-професійноїпрограми;
b. логічно завершена, системно впорядкована частина теоретичних знань і практичних умінь з певної навчальної дисципліни.
c. змістовненаповнення кредиту;
Question 6
Заліковий кредит – це одиниця виміру...
a. навчального навантаження;
b. якості навчання ;
c. професійної підготовки.
Question 7
Модернізація навчального процесу в руслі вимог Болонської декларації передбачає:
a. рейтингова система оцінювання з кожної дисципліни;
b. збільшення обсягів самостійної роботи студента;
c. модульну технологію навчання.
Question 8
Обсяг яких видів роботи студентавідображають кредити, відповідно до системи ECTS:
a. всі варіанти вірні.
b. лекційних, практичних, семінарських та лабораторних занять;
c. консультацій, практик, екзаменів, самостійної роботи студента
Question 9
Метою створення ЕСТS є:
a. всі варіанти вірні
b. підвищення мобільності і академічного визнання;
c. рівномірно розподілений, рівномірно напружений характер навчання;
Question 10
Термін «рейтинг» перекладається як:
a. система;
b. номер.
c. порядок;
ТЕСТ ДО ТЕМИ 8
Question 1
Балів: 1
Самоменеджмент – це:
a. вміння управляти собою;
b. можливісь для індивідуалізації навчання.
c. пізнання студентом себе в процесі навчання;
Question 2
При здобуванні студентами вищої освіти на самостійне вивчення навчального матеріалу відводиться:
a. 50-70%;
b. 30-50%;
c. 70-90%.
Question 3
Чому сприяє самоменеджмент поряд з мотивацією навчання і культурою розумової праці сучасного студента?
a. збільшення рівня працездатності ;
b. забезпеченню успішності.
c. підвищенню ефективності самостійної роботи;
Question 4
Процес формування самоменеджменту студента припускає:
a. можливісь для індивідуалізації навчання.
b. самовизначення, самоорганізацію, самомотивацію і самореалізацію;
c. вміння управляти собою;
Question 5
Основні цілі самоменеджменту:
a. максимально використовувати власні можливості;
b. вміти долати зовнішні обставини.
c. свідомо керувати перебігом свого життя;
Question 6
Однією з основних умов збереження високої працездатності студентів є:
a. захопленісь навчанням.
b. дотримання режиму дня;
c. розпорядорк харчування;
Question 7
Бюджет часу – це:
a. складові частини робочого часу;
b. правильний розподіл режимних моментів у добовому ритмі,що дає змогу об'єктивно підійти до використання своїх функціональних можливостей.
c. правильне планування і розподіл часу, розумне і раціональне його витрачання на різні види робіт та форми діяльності;
Question 8
Структуру бюджету часу студента формують:
a. режим праці та відпочинку;
b. робочий (навчальний) і неробочий (позаробочий) час;
c. аудиторні заняття і самостійна робота.
Question 9
Виокремлюють бюджет часу студентів:
a. річний;
b. тижневий;
c. добовий
Question 10
При здобуванні студентами вищої освіти на аудиторні заняття відводиться:
a. 30-50%;
b. 50-70%;
c. 70-90%,
ТЕСТ ДО ТЕМИ 9
Question 1
Як трактується термін «студент» в «Українському педагогічному словнику»?
a. учень вищого навчального закладу;
b. найкультурніша частина молоді;
c. суб'єкт діяльності.
Question 2
Важливим у навчальній діяльності студента є:
a. своєрідність студента;
b. практичні дії.
c. самоосвіта та самовиховання;
Question 3
Студентство – це:
a. особлива соціальна група для якої набуття знань і підготовка себе для майбутньої роботи у суспільному виробництві, науці і культурі є головним і здебільшого єдиним заняттям;
b. особлива соціальна група, що формується з різних соціальних утворень суспільства і характеризується особливими умовами життя, праці, побуту особливою суспільною поведінкою і психологією;
c. всі варіанти вірні.
Question 4
Що може бути для студентства специфічною рисою?
a. висока інтенсивність спілкування;
b. згуртованість та колективізм;
c. всі варіанти вірні.
Question 5
Соціально значущою рисою студентства є:
a. прагнення до нових ідей;
b. всі варіанти вірні.
c. напружений пошук сенсу життя;
Question 6
До особливих засобів діяльності студентів відносять:
a. інтенсивність функціонування психіки.
b. висока інтелектуальна напруженість;
c. книги, лабораторне устаткування, моделі, комп'ютери;
Question 7
Які небажані зміни в діяльності можуть виникнути при складних ситуаціях навчальної роботи?
a. пониження пам'яті, погіршення мислення (зустрічається під час здачі екзаменів, під час перших публічних виступів);
b. послаблення активності і пониження рівня працездатності.
c. втрата внутрішньої організованості психічних процесів;
Question 8
Навчальна діяльність студента є
a. навчально-професійною;
b. професійно спрямованою;
c. всі варіанти вірні.
Question 9
Студентський вік – це:
a. вік професійного навчання.
b. складова частина молоді;
c. вік високого розвитку пізнавальних процесів;
Question 10
Для навчальної діяльності студентів характерне:
a. вдосконалення психічних пізнавальних процесів;
b. велике розумове навантаження;
c. формування особистості спеціаліста.
Ціна

45

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.