Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Шалатовська Наталія Миколаївна

Рейтинг: 10
Сабов Анна-Марія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Зінченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Михайло Сергійович Ткаченко

Рейтинг: 10
аватар
Мороз Давид петрович

Рейтинг: 10
Вікторія

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Політологія - тести (МАУП)


Контрольна робота
K-21211

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 1
Question 1
Яка з наук у системі спеціальних політичних наук найбільше зорієнтована на пошук ідеальних форм політичного життя?
Виберіть одну правильну відповідь
a. політична антропологія
b. політична історія
c. політична етика
d. політична філософія
Question 2
До найбільш важливих понять політології належать:
Виберіть одну правильну відповідь
a. диктатура
b. політична влада
c. добро й зло
d. класова боротьба
e. війна
Question 3
Балів: 1
Зазначте поняття, що найбільш повно характеризують спільний предмет вивчення політичної та правової наук:
Виберіть одну правильну відповідь
a. історичні та сучасні форми держави
b. політичні партії
c. механізм влади
d. права, свободи та обов'язки людини і громадянина
e. політичні системи
Question 4
Балів: 1
Напрям і метод у політології, що вивчає політичну поведінку індивідів і груп, називається:
Виберіть одну правильну відповідь
a. функціоналізм
b. індивідуалізм
c. біхевіоризм
d. емпіризм
Question 5
Балів: 1
Такі поняття, як: об'єктивність, історизм, багатофакторність тощо означають:
Виберіть одну правильну відповідь
a. категорії політології
b. загальнонаукові принципи, яких дотримується політологія
c. політичні закономірності
d. методи політологічного дослідження
Question 6
В який історичний період політична наука сформувалась як самостійна наукова дисципліна?
Виберіть одну правильну відповідь
a. кінець ХІХ ст.
b. середина ХХ ст.
c. ІХ-ХІІІ ст.
d. ІV ст. до н. е.
Question 7
Який метод політології базується на аналізі офіційних структур і формальних правил прийняття рішень:
Виберіть одну правильну відповідь
a. системний
b. інституціональний
c. біхевіористський
d. соціологічний
Question 8
Які процеси становлять зміст соціалізаторської функції політології?
Виберіть одну правильну відповідь
a. залучення людини до сфери політичного життя
b. формування певного типу політичної культури
c. розробка понятійного апарату
d. розробка теорій, концепцій, гіпотез
e. аналіз і оцінювання політичних процесів
f. обґрунтування оптимальних моделей політичної влади
g. стимулювання політичної активності громадян
Question 9
Поняття: "політична система", "правова держава", "громадянське суспільство", "групи інтересів" тощо, якими оперує політологія, належать до розряду категорії:
Виберіть одну правильну відповідь
a. загальносоціологічних
b. інтегральних (спільних для найбільш споріднених з політологією суспільствознавчих наук)
c. власне політологічних
Question 10
Політологія це наука про:
Виберіть одну правильну відповідь
a. владу
b. суспільство
c. політику
d. державу
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 2
Question 1
Який підхід до визначення політики є історично першим?
Виберіть одну правильну відповідь
a. психологічний
b. ліберальний
c. натуралістичний
d. теологічний
Question 2
Термін ”політика” в науковий обіг вперше ввів:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Гегель
b. Платон
c. Арістотель
d. Маркс
Question 3
Вислів: "Мета виправдовує засоби" належить:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Конфуцію
b. Н. Макіавеллі
c. Ф. Аквінському
d. Махатмі Ганді (1869-1948)
Question 4
Політика це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. здатність, право й можливість розпоряджатися ким-небудь або чим-небудь
b. сфера життя суспільства, в межах якої здійснюється діяльність, спрямована на досягнення, утримання й реалізацію влади
c. галузь наукового знання про державу та суспільство
Question 5
Що із зазначеного не може бути безпосереднім суб'єктом політики?
Виберіть одну правильну відповідь
a. держава
b. сфера матеріального виробництва
c. етнонаціональна спільнота
d. особа
Question 6
До якого рівня політики належить діяльність органів державної влади та впливових (парламентських) партій і блоків?
Виберіть одну правильну відповідь
a. мегарівня
b. мікрорівня
c. макрорівня
Question 7
Які із зазначених суб'єктів політики не належать до розряду інституціональних?
Виберіть одну правильну відповідь
a. класи і соціальні групи
b. окремі індивіди
c. політичні партії
d. органи місцевого самоврядування
e. засоби масової інформації
Question 8
Центральним питанням політики є:
Виберіть одну правильну відповідь
a. суспільна самореалізація особистості
b. визначення засобів реалізації суспільних інтересів
c. формулювання суспільної мети
d. досягнення та здійснення влади
Question 9
Яка функція політики найбільше сприяє формуванню певних політичних, національних, соціальних цінностей?
Виберіть одну правильну відповідь
a. ідеологічна
b. соціалізаторська
c. інтеграційна
d. інноваційна
Question 10
За яким критерієм виділяють такі види політики, як: економічна, соціальна, молодіжна, військова тощо?
Виберіть одну правильну відповідь
a. за об'єктами
b. за цілями
c. за суб'єктами
d. за спрямуванням
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 3
Question 1
Балів: 1
Популістська політична сила характеризується тим, що:
Виберіть одну правильну відповідь
a. користується найбільшою популярністю серед виборців
b. намагається обіцянками та привабливими гаслами завоювати симпатії виборців
c. відстоює інтереси найменш захищених верств населення
d. здійснює радикальні політичні перетворення
Question 2
Політична участь – це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. політична поведінка активних учасників передвиборних кампаній
b. дії окремих громадян або їхніх груп, що мають своєю метою вплив на державну або суспільну політику
c. форма професійної діяльності політика
d. участь людей тільки у виборах представницьких органів
Question 3
Режим політичного процесу, під час якого структури та механізми влади виводять політику на новий рівень руху, що дозволяє адекватно відповісти на виклики, називається:
Виберіть одну правильну відповідь
a. режим занепаду
b. режим функціонування
c. режим розвитку
Question 4
Політичні рішення як процес раціонального вибору політичних цілей і засобів її реалізації розуміються в межах:
Виберіть одну правильну відповідь
a. нормативної теорії
b. емпіричної теорії
c. ціннісно-раціональної теорії
d. поведінкової теорії
Question 5
За значимістю для суспільства політичні процеси поділяються на:
Виберіть одну правильну відповідь
a. творчі і руйнівні
b. базові і перефирійні
c. глобальні, регіональні, місцеві
Question 6
Політичний процес — це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. функціональна характеристика політичної системи
b. статична характеристика політичної системи
c. структурна характеристика політичної системи
Question 7
Термін «політичні відносини» означає:
Виберіть одну правильну відповідь
a. взаємодія політичних партій
b. відносини між державами
c. процес, що включає в себе діяльність багатьох причетних до політики людей і груп, взаємодія інтересів і політичної волі різних діячів і об'єднань
d. відносини між політичними діячами (симпатія, антипатія)
e. конституційні норми взаємодії різних політичних установ, галузей влади
Question 8
Політична діяльність у широкому розумінні — це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. комплекс дій як окремих осіб, так і великих груп людей і цілих народів, спрямований на здобуття та здійснення влади або впливу на неї
b. прийняття рішень центральними органами державної влади
c. прерогатива “сильних особистостей”, “творчих еліт” і політичних лідерів
d. форма політичної активності народних мас, людей, що перебувають внизу владної піраміди
Question 9
Форма відмови виборців від участі в голосуванні це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. популізм
b. пацифізм
c. абсентеїзм
d. анархізм
Question 10
Які з наведених ознак найточніше характеризують політичну діяльність?
Виберіть одну правильну відповідь
a. професійність, системність
b. вплив на хід виборчих кампаній, мітингів, зібрань
c. застосування влади
d. застосування насильства
e. організація та проведення політичних страйків
f. інституціональність суб'єктів
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 4
Question 1
За яким критерієм виділяють такі види політичної влади, як: державна, президентська, партійна тощо?
Виберіть одну правильну відповідь
a. за суб'єктами влади
b. за режимом правління
c. за соціальним представництвом
d. за розподілом владних повноважень
Question 2
Балів: 1
Які із зазначених ресурсів не є типовими ресурсами політичної влади?
Виберіть одну правильну відповідь
a. нормативні
b. духовні
c. економічні
d. силові
e. технічні
Question 3
Політична влада - це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. моральний авторитет
b. головна причина соціальної несправедливості, придушення й гноблення особистості
c. реальна перевага у володінні основними матеріальними й ідеологічними ресурсами; наказове вираження інтересів суб'єкта власності
d. організоване насильство одного класу для придушення іншого
e. єдино можливий спосіб зімкнення суспільства для вирішення важливих соціальних проблем
Question 4
За яким критерієм виділяють такі види політичної влади, як: аристократична, теократична, плутократична, охлократична?
Виберіть одну правильну відповідь
a. за соціальним представництвом
b. за розподілом владних повноважень
c. за структурно-кількісною характеристикою владного суб'єкта
d. за походженням
Question 5
Які із зазначених понять не належать до обов'язкових ознак політичної влади?
Виберіть одну правильну відповідь
a. моноцентричність
b. моральність
c. багатопартійність
d. універсальність
e. публічність
Question 6
Хто є автором концепцій трьох форм лідерства-традиційного, харизматичного і легального:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Платон
b. М. Вебер
c. Ж. Ж. Руссо
d. Г. Алмонд
Question 7
Наявність яких ознак є обов'язковим для характеристики поняття "публічна влада"?
Виберіть одну правильну відповідь
a. виборність органів державної влади
b. принцип розподілу влад
c. спеціальний апарат управління
d. територіальна організація
e. особлива матеріальна основа (збір данини, податків)
f. наявність спеціальних установ примусу
Question 8
Що із наведеного може бути джерелом легітимності влади?
Виберіть одну правильну відповідь
a. закон
b. все із наведеного
c. звичай
d. сумісність загальних цілей і практики влади з приватними цінностями та особливостями індивідів
e. етнічна солідарність
Question 9
Харизматична влада це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. звичай коритися владі, віра у непорушність установленого порядку
b. підкорення законам, за якими обираються та діють представники влади
c. віра у надзвичайні особистісні якості та велич політичного лідера
Question 10
Під "легітимністю влади" в політології розуміється:
Виберіть одну правильну відповідь
a. нав’язування поглядів політичних установок одним суб’єктом другому
b. вияв готовності громадян підкорятися волі керівників, визнання значущості їх влади
c. характер політичного лідерства
d. передача влади від одного її суб’єкта до другого
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 5
Question 1
Політична система - це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. інтегрована, цілісна сукупність інституціональних та неінституціональних форм і явищ політичного життя
b. сукупність органів державної влади та місцевого самоуправління
c. сукупність органів законодавчої, виконавчої та судової влади
d. інтегрована, цілісна сукупність інституціональних форм і явищ політичного життя
Question 2
За Г. Алмондом, такі функції політичної системи, як: політична соціалізація, артикуляція вимог та агрегування політичних інтересів, політична комунікація належать до функцій:
Виберіть одну правильну відповідь
a. "внутрішнього стану системи"
b. "входу"
c. "виходу"
d. "універсальних"
Question 3
Що із зазначеного не відповідає загальному призначенню політичної системи?
Виберіть одну правильну відповідь
a. забезпечення безпеки і стабільності суспільства
b. узгодження інтересів держави, соціальних груп та окремих індивідів
c. забезпечення реального суспільного поступу
d. відповідає все зазначене
e. керівництво суспільством та управління суспільними справами
Question 4
Політичні системи можна класифікувати відповідно до типу суспільно-економічних формацій згідно з вченням:
Виберіть одну правильну відповідь
a. К. Маркса
b. Т. Парсонса
c. Аристотеля
d. М. Вебера
Question 5
Вкажіть на ознаки, що є визначальними для поняття "система":
Виберіть одну правильну відповідь
a. певна сукупність елементів
b. єдність і цілісність
c. тісна внутрішня взаємодія між елементами
d. усе вищезазначене
Question 6
Поняття та механізм функціонування політичної системи вперше обґрунтував:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Г. Алмонд
b. С. Верба
c. Т. Парсонс
d. Д. Істон
Question 7
Яку підсистему політичної системи утворюють органи державної влади, місцевого самоврядування, політичні партії?
Виберіть одну правильну відповідь
a. нормативну
b. інституціональну
c. ідеологічну
d. функціональну
Question 8
Яку підсистему політичної системи утворюють закони та інші правові акти, політичні традиції, політичні настанови?
Виберіть одну правильну відповідь
a. нормативну
b. інституціональну
c. інформаційну
d. функціональну
Question 9
За Г. Алмондом, такі функції політичної системи, як: прийняття рішень, застосування політичних і правових норм, контроль виконання, належать до функцій:
Виберіть одну правильну відповідь
a. "входу"
b. "виходу"
c. "універсальних"
d. "внутрішнього стану системи"
Question 10
Функція політичної системи, яка полягає в залученні людей до політичного життя, формуванні певного типу політичної поведінки
називається:
Виберіть одну правильну відповідь
a. стабілізаційною
b. організаційною
c. соціалізаторською
d. дистрибутивною
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 6
Question 1
Що розуміється під «політичним режимом» як функціональною стороною політичної системи:
Виберіть одну правильну відповідь
a. форма правління
b. державний лад
c. спосіб правління
d. форма державного устрою
e. правовий режим
Question 2
Який з названих нижче ознак точніше всього характеризує сутність авторитарного режиму:
Виберіть одну правильну відповідь
a. згуртованість суспільства навколо політичної влади
b. авторитетним, шановним народом влада
c. чинність і ефективність органів політичної влади
d. диктатура глави держави, уряду над всіма іншими елементами політичної системи
e. відсутність громадянського суспільства
Question 3
Які із нижче перерахованих не є ознаками демократичної політичної культури:
Виберіть одну правильну відповідь
a. повага прав меншості
b. визнання громадянських прав і свобод
c. сильна і неконтрольована влада
d. активне залучення громадян до політики відповідно до принципів, встановлених лідером
e. толерантність у політичних відносинах
f. політична активність громадян
g. політичний плюралізм
Question 4
Яку форму трансформації політичних режимів означає термін “абдикація”?
Виберіть одну правильну відповідь
a. швидкий розпад влади, зречення престолу
b. реформа згори
c. поступова реформа як результат консенсусу влади і опозиції
Question 5
Демократія це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. брак влади, безвладдя
b. влада ЗМІ
c. влада натовпу
d. народовладдя, влада широких верств суспільства
Question 6
Влада невеликої групи багатих і привілейованих осіб це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. демократія
b. деспотія
c. олігархія
d. аристократія
Question 7
Відмітьте положення, які не властиві тоталітарній політичній культурі:
Виберіть одну правильну відповідь
a. політичний плюралізм
b. толерантність, терпиме ставлення до інших поглядів на політику
c. монополія однієї ідеології
d. авторитет і безумовна влада вождів
e. перетворення ідеології в новий вид віри
Question 8
Яке з понять включається в категорію «політичний режим»:
Виберіть одну правильну відповідь
a. президентсько-парламентська (змішана) республіка
b. феодалізм
c. конфедерація
d. демократія
e. конституційна монархія
Question 9
Коли сформувалась теорія тоталітаризму?
Виберіть одну правильну відповідь
a. за доби Відродження і Реформації
b. у середні віки
c. у 50-х роках ХХ століття
d. у 4ст. до н.е.
Question 10
Політичний режим, за якого держава прагне до цілісного, всеохоплюючого контролю за життям суспільства в цілому і кожною особистістю зокрема, це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. авторитаризм
b. демократія
c. тоталітаризм
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 7
Question 1
Одна з ознак громадянського суспільства:
Виберіть одну правильну відповідь
a. існування офіційної політичної ідеології, обов'язкової для всіх громадян
b. державна власність на засоби виробництва
c. політичний плюралізм
d. згуртованість народу навколо єдиної в країні партії і її вождів
e. відсутність розбіжностей у суспільстві з питань політики
Question 2
Яке формулювання найбільше точно відображає сучасне розуміння терміна «громадянське суспільство»:
Виберіть одну правильну відповідь
a. сукупний представник різноманітних приватних і суспільних об'єднань, що мають власні, незалежні від держави джерела існування
b. політична єдність осіб, заснована на угоді громадян з державою і його представниками
c. сфера соціального, економічного й культурного простору, у якому взаємодіють вільні індивіди, що реалізують приватні цілі й інтереси без безпосереднього втручання й допомоги держави
d. система самостійних і незалежних від держави суспільних інститутів і відносин, покликаних забезпечити умови для самореалізації окремих індивідів і колективів, реалізації приватних інтересів і потреб
e. сукупність індивідів, що володіють необхідними правами для вільного використання своїх здатностей
Question 3
Хто із політологів є автором теоретичної моделі поліархічної демократії:
Виберіть одну правильну відповідь
a. М. Вебер
b. Р. Даль
c. Г. Алмонд
d. С. Хантінгтон
Question 4
Кому належить наступне визначення демократії: «правління народу, вибране народом і для народу»:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Б. Муссоліні
b. президентові США (1861(1865) А. Лінкольну
c. В. И. Леніну
d. И. В. Сталіну
Question 5
Що означає принцип суверенітету народу:
Виберіть одну правильну відповідь
a. народ являє собою єдину соціальну масу, не розділену на класи
b. верховна політична влада належить державі, що існує й діє з волі народу
c. народ вирішує всі свої проблеми без якої-небудь іноземної допомоги
d. особисті інтереси повинні бути повністю підлеглі суспільним
e. народ не може помилятися
Question 6
Один із проявів прямої (безпосередньої) демократії:
Виберіть одну правильну відповідь a. функціонування уряду
b. робота Президента республіки
c. діяльність Державної Думи Російської Федерації
d. референдум
Question 7
Конституціоналізм - це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. функціонування держави в рамках конституції
b. багатопартійність
c. многоукладность економіки
d. наявність конституції
e. один з видів політичної ідеології
Question 8
Що мається на увазі під загальним благом у сучасному демократичному громадянському суспільстві:
Виберіть одну правильну відповідь
a. створення соціальних умов, що дозволяють людині найбільш повно реалізувати себе як особистість у законних межах
b. система розподілу матеріальних благ нарівно між громадянами
c. необмежена воля для кожного члена суспільства
d. єдність і згода по всіх політичних питаннях
e. суспільна власність на засоби виробництва
Question 9
Прояв представницької демократії:
Виберіть одну правильну відповідь
a. плебісцит
b. опитування суспільної думки
c. самоврядування громади
d. парламентські вибори
e. народні збори
Question 10
Який тип держави відповідає зрілому громадянському суспільству:
Виберіть одну правильну відповідь
a. соціалістична держава
b. військово-поліцейська держава
c. європейська держава
d. буржуазна держава
e. правова держава
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 8
Question 1
Якщо політична партія з'ясовує та узгоджує інтереси соціальних верств і груп, то вона виконує функцію:
Виберіть одну правильну відповідь
a. політичної соціалізації
b. соціальної інтеграції
c. кадрову
d. суспільно-виховну
Question 2
За визначенням М. Вебера, політичний клуб - це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. історичний попередник політичних партій
b. об'єднання кількох політичних партій
c. можливий синонім поняття "політична партія"
d. можливий підрозділ політичної партії
Question 3
Як називаються політичні партії по місцю в політичній системі суспільства:
Виберіть одну правильну відповідь
a. ліберальні
b. класові
c. кадрові
d. опозиційні
Question 4
Яку мету переслідують групи тиску або групи за інтересами:
Виберіть одну правильну відповідь
a. прихід до влади
b. опонування в політиці правлячої партії
c. дії по захисту групового інтересу
d. стійкий контакт із структурами влади
Question 5
За яким критерієм виділяють такі партії: радикальні, реформістські, консервативні?
Виберіть одну правильну відповідь
a. за відношенням до влади
b. за рівнем ідеологізації
c. за способами досягнення програмних цілей
d. за типом організаційної структури
Question 6
Політична партія – це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. обєднання , що виражає інтереси частини народу, певної соціальної верстви, класу
b. структура, що прагне досягти та реалізувати політичну владу
c. добровільна організація громадян, об’єднаних спільними ідеалами
d. елемент у системі органів державної влади
e. правильно все вищезазначене
Question 7
Процес організаційного становлення і правової легалізації політичних партій має назву:
Виберіть одну правильну відповідь
a. легітимація
b. корпоратизація
c. інституціоналізація
d. реєстрація
Question 8
Громадська організація, що поєднує людей по роду їхньої діяльності, що захищає неполітичні інтереси своїх членів:
Виберіть одну правильну відповідь
a. партія
b. церква
c. держава
d. профспілки
e. ЗМІ
Question 9
Якщо політична партія є сполучною ланкою між різними соціальними спільнотами, громадянським суспільством і державою, то вона виконує функцію:
Виберіть одну правильну відповідь
a. політичної соціалізації
b. пропагандистську
c. соціальної інтеграції
d. політичного представництва
Question 10
Коли виникли масові політичні партії?
Виберіть одну правильну відповідь
a. в стародавньому Римі
b. в середині ХVІІІ ст
c. в кінці ХІХ ст
d. після Першої світової війни
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 9
Question 1
Пропорційна виборча система сприяє:
Виберіть одну правильну відповідь
a. зменшенню числа політичних партій
b. зовсім не впливає на ці процеси
c. росту чисельності політичних партій і об’єднань
d. збереженню числа політичних партій
Question 2
Яка виборча система найбільше впливає на блокування політичних партій?
Виберіть одну правильну відповідь
a. мажоритарна
b. змішана
c. пропорційна

Question 3
Партійна система - це сукупність:
Виберіть одну правильну відповідь
a. діючих в країні політичних партій
b. відносин між політичними партіями в процесі боротьби за владу та її здійснення
c. партій, що представлені в парламенті
Question 4
Балів: 1
Найвідомішу типологію партійних систем розробив:
Виберіть одну правильну відповідь
a. М.Вебер
b. М. Дюверже
c. Г.Алмонд
d. Дж. Сарторі
e. Платон
Question 5
Якщо одна й та сама партія упродовж тривалого часу постійно перемагає на демократичних парламентських виборах і формує
уряд, то це ознака партійної системи:
Виберіть одну правильну відповідь
a. монопольно-партійної
b. з домінуючою партією
c. з партією-гегемоном
d. крайнього партійного плюралізму
Question 6
До переваг однопартійного режиму належать:
Виберіть одну правильну відповідь
a. заощадження коштів на виборчий процес
b. плюралізм думок та поглядів
c. вираження інтересів найширших верств населення
d. ефективність та стабільність політичної системи
Question 7
Партійна система, за якої функціонують багато політичних партій, проте легко створюється урядова коаліція на ідеологічній основі, називається:
Виберіть одну правильну відповідь
a. атомізована
b. поляризованого плюралізму
c. поміркованого плюралізму
Question 8
Двопартійність – це партійна система, за якої:
Виберіть одну правильну відповідь
a. у політичній системі функціонують лише дві партії
b. серед багатьох політичних партій в країні, найбільш впливовими є тільки дві
c. уряд формується на основі домовленостей двох партій
Question 9
Партійна система в Україні:
Виберіть одну правильну відповідь
a. поляризованого плюралізму
b. атомізована
c. поміркованого плюралізму
Question 10
В якій з країн існує партійна система поміркованого плюралізму:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Німеччина
b. Японія
c. СРСР
d. США
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 10
Question1
Балів: 1
Які з наведених типів політичного лідерства відповідають теорії М. Вебера?
Виберіть одну правильну відповідь
a. популістський
b. цезаристський
c. традиційний

Question2
Балів: 1
Який тип політичного лідерства характеризують такі риси: пропонує "прості" рішення складних проблем; апелює переважно до почуттів людей; часто аргументацію зводить до навішування "ярликів" політичним противникам тощо?
Виберіть одну правильну відповідь
a. демократичний
b. популістський
c. авторитарний
d. харизматичний

Question3
Балів: 1
Слабким місцем "ситуативної теорії" політичного лідерства є те, що вона:
Виберіть одну правильну відповідь
a. бере до уваги лише суспільно корисні аспекти політичного лідерства
b. недооцінює роль людської активності в політичному процесі
c. не розглядає ситуацій суспільної кризи
d. правильно все вищезазначене

Question4
Балів: 1
Який з перерахованих нижче термінів точніше всього відображає поняття бюрократизму:
Виберіть одну правильну відповідь
a. єдиноначальність на виробництві
b. процес прийняття рішень
c. метод формального ведення справи
d. влада чиновницького апарата
e. професійна діяльність чиновника

Question5
Балів: 1
Відповідно до теорії еліт, влада в суспільстві завжди належить:
Виберіть одну правильну відповідь
a. харизматичному лідерові
b. більшості народу
c. меншостям, що володіють необхідними якостями
d. політичним партіям

Question 6
Балів: 1
Хто відкрив “залізний закон” олігархічних тенденцій:
Виберіть одну правильну відповідь
a. М. Вебер
b. Г. Моска
c. Р Міхельс
d. В. Парето

Question7
Балів: 1
Зазначте риси, що є визначальними для такого типу політичного лідера як "прапороносець" (за типологією М. Херманн):
Виберіть одну правильну відповідь
a. здатний переконувати оточення в суспільній корисності своїх дій
b. визначає мету і програму дій самостійно та завойовує чимало прихильників
c. намагається завжди діяти "від імені суспільства"
d. проявляє активність і керівну роль залежно від ситуації

Question8
Балів: 1
Основний недолік "теорії рис" політичного лідерства полягає у тому, що вона:
Виберіть одну правильну відповідь

a. правильно все вищезазначене
b. базується на кількісних методах
c. трактує поняття "лідер" як тільки біопсихологічне явище
d. не враховує національні, расові ознаки людини

Question9
Балів: 1
З погляду якого мислителя "ідеальним" лідером с "філософ на троні"?
Виберіть одну правильну відповідь

a. Платона
b. Будди
c. Конфуція

Question10
Балів: 1
Теорія конституентів" політичного лідерства не є оптимальною, оскільки вона:
Виберіть одну правильну відповідь
a. погано пояснює причини очевидної самостійності, нестандартнос¬ті вчинків лідера, які не відповідають інтересам оточення
b. вивчає феномен лише загальнонаціонального лідерства
c. правильно все вищезазначене
d. розглядає тільки ситуації виборчих кампаній
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 11
Question1
Балів: 1
Чим характеризується партиципаторна політична культура?
Виберіть одну правильну відповідь
a. Очікуванням благ від правителів і пасивним відношенням до політики
b. Високим рівнем інтересу до політики й активної участі в ній
c. Неясним уявленням про політика й високий рівень інтересу до практичних результатів діяльності правителів
Question2
Балів: 1
Які із зазначених видів політичної свідомості характеризуються за ознакою суб'єкта політики?
Виберіть одну правильну відповідь
a. емпірична
b. індивідуальна
c. буденна
d. масова
Question3
Балів: 1
Яка ідеологія особливо наполягає на пріоритеті стабільності, традицій, лояльності до влади, віри в Бога і відданості Батьківщині:
Виберіть одну правильну відповідь
a. класичний лібералізм
b. консерватизм
c. ні одна з названих
d. соціалізм
Question4
Балів: 1
Теоретик консерватизму:
Виберіть одну правильну відповідь
a. К. Маркс
b. А. Сміт
c. У. Годвин
d. Е. Берк
e. Дж. Локк
Question5
Балів: 1
Якщо політична свідомість базується на спрощеності та суперечливості оцінок, імпульсивності, підвищеній емоційності, відсутності сталих орієнтирів, то це ознаки свідомості:
Виберіть одну правильну відповідь
a. групової
b. буденної
c. масової
d. емпіричної
Question6
Балів: 1
Що означає політична соціалізація:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Втручання держави в економічне життя
b. Виховання дітей у родині
c. Прилучення до політичних норм і цінностей
Question7
Балів: 1
Прихильників якої політичної ідеології називають «лівими»?
Виберіть одну правильну відповідь
a. Лібералізму
b. Консерватизму
c. Соціалізму
Question8
Балів: 1
Мислитель, що заклав філософські основи політичного лібералізму:
Виберіть одну правильну відповідь
a. А. Сміт
b. У. Годвин
c. К. Маркс
d. Е. Берк
e. Дж. Локк
Question9
Балів: 1
Яка ідеологія апелює до необхідності ринкової економіки, свободи особистості і обмеження державного регулювання:
Виберіть одну правильну відповідь
a. класичний лібералізм
b. соціалізм
c. жодна з названих
d. фашизм
Question10
Балів: 1
Політичний діяч, що застосував методи неолібералізму на практиці:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Ф. Лассаль
b. Ф. Рузвельт
c. Д. Кейнс
d. Е. Бернштейн
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 12
Question1
Балів: 1
Процес, який викликає формування та планетарне поєднання однорідних для всього людства рис, спільних інтересів і проблем у найрізноманітніших сферах життя, має назву:
Виберіть одну правильну відповідь
a. геополітика
b. глобалізація точно
c. геостратегія
d. глобалістика
Question2
Балів: 1
Вихідним поняттям модерніської концепції політичних відносин є:
Виберіть одну правильну відповідь
a. мирне співіснування всіх народів
b. національний інтерес
c. сприяння інтеграційним процесам
d. взаємозалежність та баланс сил
Question3
Балів: 1
Який дослідник у праці “Велика шахівниця” обґрунтовує геополітичну картину світу?
Виберіть одну правильнувідповідь
a. Ф.Ніцше
b. З. Бжезинський точно
c. Г. Моргентау
d. Ф.Фуку яма
Question4
Що таке геополітика?
Виберіть одну правильну відповідь
a. політична концепція, що вбачає у політиці тієї чи іншої держави визначальну роль географічних факторів точно
b. політична концепція міжнародних відносин держав або блоків держав
c. частина політичної системи
d. один із методів політологічного дослідження
Question5
Членом якої міжнародної організації Україна не є:
Виберіть одну правильну відповідь
a. СНД
b. є членом усіх перелічених
c. Ради Європи
d. ООН
e. НАТО точно


6
Балів: 1
Поняття «зовнішня політика»:
Виберіть одну правильну відповідь
a. є синонімом поняття «міжнародні відносини»
b. характеризує діяльність усіх суб’єктів політики, що здійснюють свої інтереси на міжнародній арені – держав, партій, організацій тощо
c. є синонімом поняття «міжнародна політика»
d. характеризує закордонну діяльність держави щодо здійснення та захисту своїх інтересів точно
Question7
Балів: 1
Міжнародні відносини це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. відносини між народами різних держав
b. відносини між державами точно
c. відносини між політичними партіями та суспільними організаціями різних країн
d. сукупність зв’язків різних політичних суб’єктів
Question8
Балів: 1
Вихідним поняттям концепції політичного реалізму є:
Виберіть одну правильну відповідь
a. взаємозалежність та баланс сил
b. сприяння інтеграційним процесам
c. мирне співіснування всіх народів
d. національний інтерес
Question9
Балів: 1
Якщо йдеться про сукупність дій суб'єктів політики (держав, міжнародних об'єднань та організацій, партій тощо) стосовно реалізації своїх інтересів на міжнародній арені, то мається на увазі:
Виберіть одну правильну відповідь
a. міжнародні відносини
b. міжнародна політика точно
c. зовнішня політика
d. світовий політичний процес
Question10
Балів: 1
Яке з наведених понять є найбільш ємним, узагальнюючим?
Виберіть одну правильну відповідь
a. міжнародна (світова) політика
b. міжнародні відносини точно
c. зовнішня політика
d. світовий політичний процес
ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ
Question 1
Громадська організація, що поєднує людей по роду їхньої діяльності, що захищає неполітичні інтереси своїх членів:
Виберіть одну правильну відповідь
a. церква
b. партія
c. профспілки
d. держава
e. ЗМІ
Question 2
Найбільш демократичним ресурсом влади є:
Виберіть одну правильну відповідь
a. інформаційні
b. соціальні
c. економічні
d. силові
Question 3
Біхевіориський підхід до визначення політики означає:
Виберіть одну правильну відповідь
a. розгляд політики як особливого типу поведінки індивідів
b. розгляд політики як форми класової боротьби
c. розгляд політики як системи владних відносин
d. розгляд політики як типу взаємодії між людьми
Question 4
Яке з вищеназваних положень відповідає функції агрегування інтересів:
Виберіть одну правильну відповідь
a. процес узгодження різноманітних інтересів
b. реалізація надійшовших в політичну систему вимог
c. перетворення вимог в підтримку політичної системи
Question 5
За формою державного правління Україна є:
Виберіть одну правильну відповідь
a. президентська республіка
b. парламентсько-президентська республіка
c. президентсько-парламентська республіка
d. парламентська республіка
Question 6
Об’єктом політології як науки є:
Виберіть одну правильну відповідь
a. влада
b. політика
c. інтереси громадян
d. держава
Question 7
Балів: 1
Конституціоналізм - це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. наявність конституції
b. функціонування держави в рамках конституції
c. один з видів політичної ідеології
d. багатопартійність
e. многоукладность економіки
Question 8
До показників легітимності влади не належить:
Виберіть одну правильну відповідь
a. вибори
b. громадянська непокора
c. порушення принципу несилової взаємодії
d. наявність спроб повалення уряду чи його лідера
Question 9
Який з наступних термінів входить у поняття «форма державного устрою»:
Виберіть одну правильну відповідь
a. республіка
b. монархія
c. унітарна держава
d. авторитарний режим
e. диктатура пролетаріату
Question 10
Академічний етап розвитку політології як науки означає:
Виберіть одну правильну відповідь
a. початок вивчення політології у вищих навчальних закладах
b. розвиток політології як складової політичної філософії
c. вивчення політології за допомогою точних наукових методів
d. найвищий етап розвитку політології
Question 11
Які з названих підсистем не належать до структури політичної системи:
Виберіть одну правильну відповідь
a. нормативна
b. економічна
c. інституційна
d. ідеологічно-світоглядна
e. комунікативна
Question 12
Фрейд, Ф. Ніцше, Е. Фромм, Г. Лассуелл досліджували проблеми лідерства переважно в руслі теорії:
Виберіть одну правильну відповідь
a. "ситуаційності"
b. "конституентів"
c. "психологічної-"
d. "рис"
Question 13
Що розуміється під «політичним режимом» як функціональною стороною політичної системи:
Виберіть одну правильну відповідь
a. форма державного устрою
b. спосіб правління
c. правовий режим
d. державний лад
e. форма правління
Question 14
Який з нижчеподаних термінів належить до поняття «форма правління»:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Співдружність Незалежних Держав (СНД)
b. республіка
c. тоталітаризм
d. федерація
e. демократія
Question 15
За визначенням М. Вебера, політичний клуб - це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. історичний попередник політичних партій
b. можливий синонім поняття "політична партія"
c. можливий підрозділ політичної партії
d. об'єднання кількох політичних партій
Question 16
Хто з дослідників класифікував політичні системи на англо-американську, континентальну, до індустріальну, тоталітарну?
Виберіть одну правильну відповідь
a. Т. Парсонс
b. Д. Істон
c. Г. Алмонд
d. С. Верба
Question 17
Ультраправа політична ідеологія:
Виберіть одну правильну відповідь
a. соціалізм
b. лібералізм
c. фашизм
d. консерватизм
e. анархізм
Question 18
Що мається на увазі під загальним благом у сучасному демократичному цивільному суспільством:
Виберіть одну правильну відповідь
a. суспільна власність на засоби виробництва
b. система розподілу матеріальних благ нарівно між громадянами
c. необмежена воля для кожного члена суспільства
d. створення соціальних умов, що дозволяють людині найбільше повно реалізувати себе як особистість у законних межах
e. єдність і згода по всіх політичних питаннях
Question 19
Що означає така риса політики як інклюзивність?
Виберіть одну правильну відповідь
a. універсальність, всеосяжність політики
b. здатність поєднуватись із неполітичними сферами суспільного життя, утворюючи відносини якісно іншого характеру
c. здатність проникати у будь-які сфери суспільного життя
Question 20
Процес організаційного становлення і правової легалізації політичних партій має назву:
Виберіть одну правильну відповідь
a. легітимація
b. інституціоналізація
c. реєстрація
d. корпоратизація
Ціна

80

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.