Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Зінченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Павлов Євген Володимирович

Рейтинг: 22
Даценко Анна Юріївна

Рейтинг: 10
Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Кучерук Ірина Олександрівна

Рейтинг: 16
аватар
Гончарова Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Облік і аудит грошових коштів та аналізу грошових потоків підприємства


Магістерська
K-14381

+ додатки (Европейский университет)
НАПИСАНИЕ РАБОТЫ ПО ЭТОЙ ТЕМЕ - 1200 ГРН.

Зміст
ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ І АУДИТУ ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА АНАЛІЗУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА 7
1.1. Економічна сутність грошових коштів і грошових потоків 7
1.2. Огляд економіко-правового аналізу нормативної бази по грошових коштах і грошових потоках 11
1.3. Критичний огляд спеціальної літератури з питань обліку грошових коштів і грошових потоків 18
1.4. Організаційно-економічна характеристика ТОВ «Авангард» 22
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА ПРИКЛАДІ ТОВ «Авангард» 30
2.1. Організація документування операцій з грошовими коштами і грошовими потоками на підприємстві 30
2.2. Фінансовий облік грошових коштів і грошових потоків 40
2.3. Управлінський облік грошових коштів і грошових потоків 51
2.4. Шляхи удосконалення обліку та звітності грошових коштів і грошових потоків 62
РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА АНАЛІЗУ І АУДИТУ ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА РУХУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА 73
3.1. Організаційно-інформаційна модель аналізу грошових коштів та грошових потоків підприємства 73
3.2. Загальний та факторний аналіз грошових коштів та грошових потоків підприємства 83

3.3. Організація та методика проведення аудиту грошових коштів та грошових потоків 92

3.4. Шляхи удосконалення проведення аналізу і аудиту грошових коштів та грошових потоків 109
РОЗДІЛ 4. УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І АУДИТУ ГРОШОВИХ КОШТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 115
4.1. Постановка і характеристика задачі 115
4.2. Технологічна обробка вхідної інформації 118
4.3. Технологічна обробка вихідної інформації 122
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 127
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 131
ДОДАТКИ 140

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Функціонування підприємств у ринкових умовах передбачає безперервний рух грошових коштів, тому їх слід розглядати як важливий ресурс та результат діяльності підприємств.
Як найбільш ліквідні активи, грошові кошти є важливими елементом ринкової економіки. Грошові активи зумовлюють активізацію суб’єктів господарювання до самофінансування. Вони наявні на етапах придбання товарів, виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, їх продажу і отримання виручки.
Використання в процесі управління господарськими суб’єктами достовірної та повної інформації про рух грошових коштів підвищує якість управлінських рішень, позитивно впливає на поточний і прогнозний фінансовий стан підприємств.
Значущість інформації про рух грошових коштів обумовлюється необхідністю надання користувачам для прийняття рішень повної та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів.
Значення та роль грошових коштів для діяльності підприємства зумовлює потребу їх окремого дослідження, визначення стратегії й тактики управління формуванням та використанням грошових потоків, інформація про які суттєво впливає на ефективність процесу управління економічними суб’єктами.
Дослідженню питань обліку, аудиту та аналізу грошових коштів і грошових потоків у ринкових умовах присвячені праці відомих вітчизняних та зарубіжних економістів, зокрема, С.Л. Берези, М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, Ю.А. Вериги, С.Ф. Голова, Н.Г. Горицької, О.М. Губачової, Г.Г. Кірейцева, М.В. Кужельного, Н.М. Малюги, Є.В. Мниха, Л.В. Нападовської, В.О. Озерана, М.С. Пушкаря, В.В. Сопка, Б. Коласса, М.Р. Метью, В.В. Палія, М.Х.Б. Перера, Я.В. Соколова, Е.С. Хендріксена, Г. Шілінглоу та інших.
Водночас, у вітчизняному доробку бракує комплексних досліджень методик обліку, аудиту, аналізу та управління грошовими коштами, націлених на їх удосконалення, формування нових підходів до аналітичного забезпечення управління. Розв’язання комплексу зазначених проблем визначає актуальність роботи.
Метою дослідження є розвиток теоретичних положень і розробка організаційно-методичних рекомендацій з удосконалення обліку, аудиту та аналізу грошових коштів та грошових потоків для підприємств з метою підвищення ефективності управління ними. Відповідно до поставленої мети передбачено вирішення таких основних завдань:
поглибити дослідження сутності грошей як економічної категорії та уточнити їх визначення;
на основі удосконаленої класифікації грошових потоків дослідити закономірності та особливості їх формування на підприємствах, розкрити роль управління грошовими потоками в підвищенні фінансової стабільності підприємств;
надати пропозиції щодо удосконалення обліку грошових коштів та їх відображення у фінансовій звітності;
розробити алгоритм формування та модель грошового потоку на підставі Звіту про рух грошових коштів;
визначити методичні прийоми проведення внутрішнього аудиту операцій з руху грошових коштів;
удосконалити методику аналізу достатності грошових коштів підприємств з метою підвищення ефективності системи управління грошовими коштами;
визначити шляхи удосконалення та обґрунтувати методику аналізу грошових потоків на прикладі підприємства.
Об’єктом дослідження обрано грошові кошти і грошові потоки підприємств ТОВ «Авангард».
Предметом дослідження є економіко-управлінський механізм обліку, аудиту та аналізу грошових коштів і грошових потоків на підприємстві.
Методи дослідження. В основу дослідження покладено базові положення економічної теорії, висновки, сформульовані в наукових працях вітчизняних і зарубіжних дослідників бухгалтерського, фінансового і управлінського обліку, аудиту та економічного аналізу. Інформаційну базу становлять закони України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, нормативні документи з регулювання обліку, аудиту і аналізу грошових коштів та грошових потоків.
Для вирішення поставлених завдань використано методи теоретичного узагальнення і порівняння, причинно-наслідкового та абстрактно-логічного зв’язку, аналізу і синтезу, індукції та дедукції, статистичні та економіко-математичні методи, методи абстрагування та моделювання.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
Результати дослідження дають змогу сформулювати наступні положення:
1. Дослідження природи грошей, закономірностей та особливостей їх функцій з метою розв’язання низки проблем формування грошових потоків свідчить про необхідність оновлення методик обліку, аналізу та аудиту підприємств. Об’єктивна оцінка результатів діяльності підприємств базується на основі використання поняття „грошові кошти”. Вони є необхідною умовою діяльності підприємств, яка забезпечує безперервність постачання, виробництва та реалізації продукції.
2. За результатами аналізу літературних джерел встановлено неоднозначність тлумачення понять „грошовий потік” та „грошові потоки”, що пов’язано з різними підходами до визначення категорії „кошти”. Жоден із підходів до визначення поняття „грошовий потік” не виключає, а доповнює один одного, вжитий відособлено і без певних характеристик не несе значного, змістовного навантаження. У зв’язку з цим у дисертації запропоновано оперувати поняттям „грошові потоки” залежно від аналітичних потреб.
3. Класифікація грошових потоків у спеціальній літературі представлена недостатньо. Відсутні комплексні дослідження проблем бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту грошових коштів та грошових потоків.
4. Відповідно до вимог раціональної побудови Плану рахунків запропоновано змінити назви окремих рахунків і субрахунків. Це дозволить точніше відображати призначення рахунків і об’єкти, що обліковуються на них. Зокрема, назву рахунка 30 „Каса” слід змінити на „Грошові кошти в касі та їх еквіваленти” і передбачити субрахунки: 301 „Грошові кошти в касі в національній валюті”, 302 „Грошові кошти в касі в іноземній валюті”, 303 „Еквіваленти грошових коштів в національній валюті”, 304 „Еквіваленти грошових коштів в іноземній валюті”. За рахунком 35 „Інші поточні фінансові інвестиції” відповідно слід обліковувати тільки об’єкти поточних фінансових інвестицій.
5. У даний час на практиці не завжди дотримуються вимоги міжнародних і національних стандартів бухгалтерського обліку щодо поділу активів на оборотні і необоротні. Тому грошові кошти, щодо яких існують обмеження у використанні протягом операційного циклу або дванадцяти місяців з дати Балансу, слід виключати зі складу оборотних активів і відображати як необоротні активи. Недотримання цієї вимоги призводить до викривлення показників фінансової звітності, коефіцієнтів, що розраховуються на її основі, і негативно впливає на обґрунтування і прийняття управлінських рішень. Форма Балансу згідно з П(С)БО 2 передбачає відображення грошових коштів та їх еквівалентів окремо в національній та іноземній валюті. Така деталізація переобтяжує Баланс і не вносить додаткової змістовної інформації про фінансовий стан підприємства. Тому дані про наявність грошових коштів та їх еквівалентів пропонується наводити у Балансі одним рядком, а інформацію про склад, переведення та хеджування іноземної валюти відображати у Примітках, як вимагають Міжнародні стандарти фінансової звітності.
6. У роботі представлена схема алгоритму формування грошових потоків та модель цього процесу, яка описується блок-схемою.
7. Організація внутрішнього аудиту є досить актуальною, для підприємств. Запропоновано перейти до методики проведення внутрішнього аудиту, призначення якого полягає у наданні незалежного висновку щодо інформації, включеної до фінансової звітності. Розкриті функції і задачі внутрішнього аудиту, послідовність виконання, мета і завдання аудиту операцій з грошовими коштами та грошовими потоками. З метою збереження грошових коштів та контролю за рухом грошових потоків доцільно внести зміни та доповнення до Положення про ведення касових операцій, а саме:
скоротити обсяги готівкових розрахунків, особливо при поставках одних і тих самих товарів;
порядок здійснення безготівкових розрахунків необхідно перевіряти як у платника готівкових коштів, так і їх отримувачів;
визначити посади осіб, які можуть виконувати функції касира за його відсутності, методику проведення системи ефективного внутрішнього контролю грошових коштів шляхом впровадження внутрішнього аудиту на підприємствах споживчої кооперації. Це дозволить посилити контрольні процедури повноти надходження грошових коштів і створити механізм їх раціонального витрачання.
8. Критичний аналіз літератури свідчить про недостатнє з’ясування сутності та вивчення закономірності руху грошових коштів. У роботі обґрунтовано методику економічного аналізу грошових потоків на основі аналізу існуючих методичних підходів, виходячи із потреб управління підприємствами. У межах чинної методики аналізу грошових потоків проведено аналітичні дослідження практичних матеріалів ТОВ «Авангард». Це дозволило виявити внутрішні резерви підвищення платоспроможності підприємства, обґрунтувати конкретні шляхи щодо недопущення браку ліквідності, оцінити раціональність управління грошовими коштами та формування грошового потоку, оцінити інформаційне забезпечення на базі сучасних комп’ютерних технологій.
9. Для полегшення обліку грошових коштів ТОВ «Авангард» на рахунках в банках запропоновано використання корпоративної банківської платіжної картки
Для спрощення ведення обліку розрахунків пластиковими картками в ТОВ «Авангард» пропонується для використання реєстр обліку використання пластикових карток.
10. Одним із наступних шляхів покращення фінансового обліку грошових коштів на рахунках в банках є застосування підприємством системи "Клієнт-банк", яка дозволяє зекономити час по здійсненню розрахунків.
11. Для покращення фінансового обліку грошових коштів на рахунках в банках ТОВ «Авангард» запропоновано відкрити додаткові поточні рахунки в інших банках крім того з яким вони співпрацюютьДодаткові поточні рахунки в національній валюті забезпечать зняття перенавантаження з основного рахунка підприємства і прискорить розрахунки та обіг грошових коштів.
12. З метою покращення оперативного обліку платіжних доручень пропонуємо внести деякі зміни до нього, що прискорить його заповнення та зекономить час, а саме: відмінити такий реквізит платіжного доручення під назвою “Одержано банком”, видалити прямокутник призначений для заповнення сумою ПДВ, що знаходиться в нижньому правому боці напроти реквізиту “Призначення платежу”, так як сума ПДВ не є обов’язковим реквізитом платіжного документа.
Ціна

400

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.